Parkside PGD 1 A1 Bedienungsanleitung

Gartendusche
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
GARDEN SHOWER PGD 1 A1
VRTNI TUŠ
Upute za upotrebu
DUȘ PENTRU GRĂDINĂ
Instrucţiuni de utilizare
GARTENDUSCHE
Bedienungsanleitung
IAN 360169_2007
BAŠTENSKI TUŠ
Uputstvo za upotrebu
ГРАДИНСКИ ДУШ
Ръководство за експлоатация

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PGD 1 A1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PGD 1 A1

Keine ergänzenden Anleitungen

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGD 1 A1

 • Seite 1 GARDEN SHOWER PGD 1 A1 VRTNI TUŠ BAŠTENSKI TUŠ Upute za upotrebu Uputstvo za upotrebu DUȘ PENTRU GRĂDINĂ ГРАДИНСКИ ДУШ Instrucţiuni de utilizare Ръководство за експлоатация GARTENDUSCHE Bedienungsanleitung IAN 360169_2007...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcija- ma uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Servis ......9 Uvoznik ..... . . 10 │ PGD 1 A1 HR   1...
 • Seite 5: Uvod

  VRTNI TUŠ PGD 1 A1 Uvod Srdačno čestitamo! Ovom ste se kupnjom odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Upoznajte se prije prvog puštanja u pogon s proizvodom. U tu svrhu pažljivo pročitajte sljedeće upute za rukovanje. Proizvod koristite isključivo na opisani način i u navedenim područ- jima uporabe.
 • Seite 6: Opseg Isporuke

  ■ Mlaz vode ne usmjeravajte na električne uređaje! ■ Mlaz vode ne usmjeravajte na ljude ili životinje! ■ Ne koristite za vodu za piće! ■ Djeca se ne smiju igrati proizvodom. │ PGD 1 A1 HR   3 ■...
 • Seite 7 Proizvod nikada ne koristite bez nadzora. U protivnom postoji opasnost od ozljeda kao i opasnost od oštećenja. ■ Nakon korištenja proizvoda uvijek zatvorite dovod vode (slavinu)! ■ Proizvod rastavite tijekom sezone mraza kako biste izbjegli oštećenja uzrokovana smrzavanjem. │ ■ 4    PGD 1 A1...
 • Seite 8: Sastavljanje, Priključak I Uporaba

  (vidi sliku C). ♦ Na priključak crijeva proizvoda 13 mm (½“) nataknite prikladno vrtno crijevo (vidi sliku D). ♦ Otvorite slavinu za vodu kako bi se vrtno crijevo napunilo vodom (vidi sliku E). │ PGD 1 A1 HR   5 ■...
 • Seite 9: Rastavljanje

  Otpustite nazuvnu maticu uzlazne cijevi u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i skinite uzlaznu cijev. Zbog načina konstruk- cije preostala voda istječe iz uzlazne cijevi. ♦ Uklonite podnu šipku s mjesta postavljanja. │ ■ 6    PGD 1 A1...
 • Seite 10: Čišćenje/Otklanjanje Smetnji

  U slučaju tvrdokornih mrlja upotrijebi- te npr. sredstvo za čišćenje na bazi octa. 4. Sito umetnite širokom stranom u glavu tuša. 5. Navrnite prsten glave tuša na glavu tuša u smjeru kazaljke na satu. │ PGD 1 A1 HR   7 ■...
 • Seite 11: Skladištenje

  Zbrinjavanje O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu. Materijali ambalaže odabrani su prema ekološkim načelima i načelima zbrinja- vanja, te se stoga mogu reciklirati. │ ■ 8    PGD 1 A1...
 • Seite 12: Servis

  Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg znače- nja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali. Servis Servis Hrvatska Tel.: 0800 777 999 E-Mail: kompernass@lidl.hr IAN 360169_2007 │ PGD 1 A1 HR   9 ■...
 • Seite 13: Uvoznik

  Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NJEMAČKA www.kompernass.com │ ■ 10    PGD 1 A1...
 • Seite 14 Servis ......19 Uvoznik ..... . . 20 │ PGD 1 A1    11...
 • Seite 15: Uvod

  BAŠTENSKI TUŠ PGD 1 A1 Uvod Čestitamo! Vašom kupovinom ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Upoznajte se sa proizvodom pre prvog puštanja u rad. S tim u vezi, pažljivo pročitajte sledeće uputstvo za upotrebu. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Dobro čuvajte ovo uputstvo za upotrebu.
 • Seite 16: Obim Isporuke

  šteta! ■ Ne usmeravajte mlaz vode na električne uređaje! ■ Ne usmeravajte mlaz vode na ljude ili životinje! ■ Ne koristite za uzimanje pijaće vode! │ PGD 1 A1    13 ■...
 • Seite 17 štete. ■ Nakon upotrebe proizvoda, uvek zatvorite mesto uzimanja vode (slavinu)! ■ Rastavite proizvod u toku perioda mraza, da bi se sprečila oštećenja od mraza. │ ■   PGD 1 A1...
 • Seite 18: Montaža, Priključak I Upotreba

  (vidi sliku C). ♦ Nataknite odgovarajuće baštensko crevo na priključak creva od 13 mm (½“) na proizvodu (vidi sliku D). ♦ Odvrnite mesto uzimanja vode, da bi se baštensko crevo napunilo vodom (vidi sliku E). │ PGD 1 A1    15 ■...
 • Seite 19: Demontaža

  Okrećite slepu navrtku vertikalne cevi u sup- rotnom smeru od kretanja kazaljki na satu, dok se ne oslobodi i skinite vertikalnu cev. Preostala voda curi iz vertikalne cevi, što je uslovljeno konstrukcijom. ♦ Uklonite podnu šipku sa njenog mesta postavljanja. │ ■   PGD 1 A1...
 • Seite 20: Čišćenje/Otklanjanje Smetnji

  2. Skinite sito. 3. Očistite prsten glave tuša i sito pod mlazom tekuće vode. Kod tvrdokornih nečistoća koris- tite npr. sredstvo za čišćenje, na bazi sirćeta. 4. Stavite sito širom stranom u glavu tuša. │ PGD 1 A1    17 ■...
 • Seite 21: Čuvanje

  Odlaganje O mogućnostima za odlaganje dotraja- log proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi. Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostav- nosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu. │ ■   PGD 1 A1...
 • Seite 22: Servis

  Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali. Servis Servis Srbija Tel.: 021 3000 151 E-Mail: kompernass@lidl.rs IAN 360169_2007 │ PGD 1 A1    19 ■...
 • Seite 23: Uvoznik

  Napominjemo da sledeća adresa nije adresa servisa. Obratite se najpre navedenom servisu. Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-199, e-mail: kontakt@lidl.rs Proizvođač KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NEMAČKA www.kompernass.com │ ■   PGD 1 A1...
 • Seite 24 Service-ul ..... . 30 Importator ..... 30 │ PGD 1 A1    21...
 • Seite 25: Introducere

  DUȘ PENTRU GRĂDINĂ PGD 1 A1 Introducere Felicitări! Prin această achiziţionare aţi optat pentru un produs de calitate superioară. Înainte de prima punere în funcţiune a produsului, familiarizaţi-vă cu acesta. În acest scop citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni de utilizare.
 • Seite 26: Furnitura

  și pagubele materiale! ■ Nu îndreptaţi jetul de apă asupra dispozitive- lor electrice! ■ Nu îndreptaţi jetul de apă către oameni sau animale! ■ A nu se extrage apă potabilă! │ PGD 1 A1    23 ■...
 • Seite 27 Se va avea în vedere poziţia stabilă a tuturor racordurilor. ■ Nu folosiţi niciodată produsul nesupravegheat. În caz contrar, există pericol de rănire, precum și pericol de pagube materiale. ■ După utilizarea produsului închideţi întot- deauna sursa de apă (robinetul)! │ ■     PGD 1 A1...
 • Seite 28: Montarea, Conectarea Și Utilizarea

  încât de- bitul de apă să fie închis (a se vedea fig. C). ♦ Atașaţi un furtun de grădină adecvat la racordul pentru furtun 13 mm (½“) al produsului (a se vedea fig. D). │ PGD 1 A1    25 ■...
 • Seite 29: Demontarea

  ♦ Rotiţi piuliţa olandeză a coloanei ascendente în sens antiorar până când aceasta este slă- bită și scoateţi coloana ascendentă. Datorită tipului de construcţie, apa rămasă se scurge din coloana ascendentă. │ ■     PGD 1 A1...
 • Seite 30: Curăţarea/Remedierea Defecţiunilor

  1. Rotiţi inelul capului de duș de la capul de duș în sens antiorar. 2. Scoateţi sita. 3. Curăţaţi inelul capului de duș și sita sub jet de apă. Pentru murdăria persistentă, utilizaţi, de exemplu, un detergent pe bază de oţet. │ PGD 1 A1    27 ■...
 • Seite 31: Depozitarea

  Informaţii despre posibilităţile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obţinute de la administraţia locală. Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilităţii acestora cu mediul înconjurător și aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile. │ ■     PGD 1 A1...
 • Seite 32 Respectaţi marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separaţi-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificaţie: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite. │ PGD 1 A1    29 ■...
 • Seite 33: Service-Ul

  Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoa- rea adresă nu reprezintă o adresă pentru servi- ce. Contactaţi mai întâi centrul de service indicat. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANIA www.kompernass.com │ ■     PGD 1 A1...
 • Seite 34 Сервизно обслужване ... 40 Вносител ..... . 41 │ PGD 1 A1    31...
 • Seite 35: Въведение

  ГРАДИНСКИ ДУШ PGD 1 A1 Въведение Поздравления! С тази покупка избрахте висококачествен продукт. Преди първото пускане в експлоатация се запознайте с про- дукта. За целта прочетете внимателно след- ващото ръководство за потребителя. Използ- вайте продукта единствено според описанието и за указаните области на приложение. Съх- ранявайте...
 • Seite 36: Окомплектовка На Доставката

  за да избегнете телесни увреждания и мате- риални щети! ■ Не насочвайте водна струя към електри- чески съоръжения! ■ Не насочвайте водна струя към хора или животни! ■ Не използвайте за водовземане на питейна вода! │ PGD 1 A1    33 ■...
 • Seite 37 случай продуктът може да се повреди. ■ Внимавайте за стабилно затягане на всички съединители. ■ Никога не използвайте продукта без наблюдение. В противен случай съществу- ва опасност от нараняване, както и опас- ност от материални щети. │ ■ 34    PGD 1 A1...
 • Seite 38: Монтаж, Свързване И Използване

  трябва да стои стабилно и да не се накланя. ♦ Забийте опорния прът в тревна площ (вж. фиг. А). ♦ Вкарайте водоподаващата тръба в опор- ния прът и затегнете по часовниковата стрелка холендровата гайка на ръка (вж. фиг. B). │ PGD 1 A1    35 ■...
 • Seite 39 душ (вж. фиг. F). Регулирайте количество- то вода по желание. ♦ След приключване на вземането на душ завъртете по часовниковата стрелка регу- латора на количеството вода до упор, за да се затвори водният поток. │ ■ 36    PGD 1 A1...
 • Seite 40: Демонтаж

  Отстранете опорния прът от мястото, на което е бил поставен. Почистване/ Отстраняване на неизправности ВНИМАНИЕ ► Не използвайте разяждащи, абразивни или съдържащи разтворител почистващи препарати. Те могат да повредят повърх- ностите на продукта. │ PGD 1 A1    37 ■...
 • Seite 41 търа под течаща вода. При упорити за- мърсявания използвайте напр. почистващ препарат на оцетна основа. 4. Поставете филтъра с широката страна в душ главата. 5. Завийте по посока на часовниковата стрелка пръстена на душ главата. │ ■ 38    PGD 1 A1...
 • Seite 42: Съхранение

  чите от вашата общинска или градска управа. Опаковъчните материали са подбрани от гледна точка на екологичната съв- местимост и утилизацията и затова могат да се рециклират. Предайте ненужните ви вече опаковъчни материали за отпадъци съгласно действащите местни разпоредби. │ PGD 1 A1    39 ■...
 • Seite 43: Сервизно Обслужване

  начени със съкращения (a) и цифри (б) със следното значение: 1 – 7: пластмаси, 20 – 22: хартия и картон, 80 – 98: композитни материали. Сервизно обслужване България Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл:kompernass@lidl.bg IAN 360169_2007 │ ■ 40    PGD 1 A1...
 • Seite 44: Вносител

  Вносител Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ГЕРМАНИЯ www.kompernass.com │ PGD 1 A1    41 ■...
 • Seite 45 │ ■ 42    PGD 1 A1...
 • Seite 46 Service ......51 Importeur ..... 52 DE │ AT │ CH │ PGD 1 A1    43 ■...
 • Seite 47: Einleitung

  GARTENDUSCHE PGD 1 A1 Einleitung Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedie- nungsanleitung. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen...
 • Seite 48: Lieferumfang

  ■ Wasserstrahl nicht auf elektrische Einrichtun- gen richten! ■ Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten! ■ Keine Trinkwasser entnahme! ■ Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. DE │ AT │ CH │ PGD 1 A1    45 ■...
 • Seite 49 Gefahr von Sachschäden. ■ Nach Verwendung des Produkts stets die Wasserentnahmestelle (Wasserhahn) schließen! ■ Bauen Sie das Produkt während der Frost- periode ab, um Frostschäden zu vermeiden. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PGD 1 A1...
 • Seite 50: Aufbau, Anschluss Und Verwendung

  Stecken Sie einen geeigneten Gartenschlauch auf den 13 mm ( )-Schlauchanschluss des Produkts (siehe Abb. D). ♦ Drehen Sie die Wasserentnahmestelle auf, damit sich der Gartenschlauch mit Wasser füllt (siehe Abb. E). DE │ AT │ CH │ PGD 1 A1    47 ■...
 • Seite 51: Abbau

  Uhrzeigersinn, bis sie lose ist und nehmen das Steigrohr ab. Bauartbe- dingt entweicht zurückgebliebenes Wasser aus dem Steigrohr. ♦ Entfernen Sie die Bodenstange aus ihrem Aufstellungsort. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PGD 1 A1...
 • Seite 52: Reinigung/Störungsbeseitigung

  Uhrzeigersinn vom Duschkopf ab. 2. Entnehmen Sie das Sieb. 3. Reinigen Sie den Duschkopfring und das Sieb unter fließendem Wasser. Bei hartnäcki- gen Verschmutzungen verwenden Sie z. B. einen Essigreiniger. DE │ AT │ CH │ PGD 1 A1    49 ■...
 • Seite 53: Lagerung

  Entsorgung Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver waltung. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungs- technischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PGD 1 A1...
 • Seite 54: Service

  20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Service Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at DE │ AT │ CH │ PGD 1 A1    51 ■...
 • Seite 55: Importeur

  IAN 360169_2007 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 52    PGD 1 A1...
 • Seite 56 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 01 / 2021 · Ident.-No.: PGD1A1-122020-2 IAN 360169_2007...

Inhaltsverzeichnis