Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 857903 Bedienungsanleitung Seite 4

Kfz-/lkw-ladekabel 4 in 1

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Auto/truck oplaadkabel 4 in 1
Bestelnr. 85 79 03
Beoogd gebruik
Het product wordt in de sigarettenaanstekerbus van een voertuig gestoken (boordspanning
12 - 24 V/DC) en dient daar voor het opladen van een mobiele telefoon of alternatief voor
stroomvoorziening (5 V/DC, 1 A) van apparaten met een USB-stekker.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van dit product, daar-
boven is dit met gevaren verbonden zoals kortsluiting, brand, enz.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende be-
drijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle
rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Oplaadkabel met geïntegreerde elektronica
• 3 Adapterstekkers
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet
aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk
letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de vei-
ligheidsaanwijzingen! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of
wijzigen van het product niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, het is niet geschikt voor kinderen.
• Het product mag niet vochtig of nat worden.
• Houd de voetruimte van het voertuig en alle bedieningselementen vrij van verbin-
dingskabels, om het besturen van het voertuig niet te hinderen.
• Bedien het product niet, terwijl u met het voertuig rijdt (bijv. mobiele telefoon of
USB-apparaat aan/uitzetten). Gevaar voor ongelukken!
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
Ingebruikname
Let erop, dat afhankelijk van het voertuig eerst het contact moet worden aangezet,
voordat de bedrijfsspanning van de sigarettenaanstekerbus van het voertuig ter be-
schikking staat.
Steek de sigarettenaanstekerplug van de oplaadkabel in een betreffende sigarettenaansteker-
bus van het voertuig (boordspanning 12 - 24 V/DC).
Indien de bedrijfsspanning beschikbaar is zal er een blauw LED-lampje aan de bovenkant van
de sigarettenaanstekerplug gaan branden.
Voor u de sigarettenaanstekerplug van de oplaadkabel in de sigarettenaansteker-
bus van het voertuig steekt resp. eruit trekt, ontkoppel het aangesloten apparaat van
de oplaaduitgang resp. van de USB-bus.
Door het aan-/uitzetten kan het tot spanningspieken komen, die de aangesloten
mobiele telefoon resp. USB-apparaten kunnen beschadigen.
a) oplaadfunctie voor mobiele telefoons
De oplaaduitgang (bus aan het kabeleinde) levert een spanning van 5 V/DC en een uitgangs-
stroom van maximaal 1 A
Sluit uw mobiele telefoon voor een oplaadproces alleen dan aan, als het over een ingangs-
spanning van 5 V/DC beschikt.
Verbind de bus aan het kabeleinde met de passende adapter voor uw mobiele telefoon en
aansluitend met de mobiele telefoon.
Nu zou het oplaadproces aan uw mobiele telefoon moeten beginnen.
Aan het einde van het oplaadproces ontkoppelt u de mobiele telefoon van de oplaadkabel,
trek de sigarettenaanstekerplug van de oplaadkabel uit de sigarettenaanstekerbus van het
voertuig.
b) Stroomtoevoer /oplaadfunctie voor USB-apparaten
www.conrad.com
Zwenk de deksel aan de bovenkant van de sigarettenaansteker-
plug naar de zijkant, zie afbeelding rechts Daaronder ligt een USB-
type A-bus, die voor de stroomtoevoer resp. oplaadfunctie van een
Versie 07/11
USB- apparaat gebruikt kan worden.
Op de USB-bus staat een uitgangsspanning van 5 V/DC en een
stroom van max. 1 A ter beschikking.
Aan het einde van het oplaadproces (bijv. als u de stroomtoevoer
van het USB-apparaat niet meer nodig heeft), trekt u de USB-plug
uit de USB-bus van de sigarettenaanstekerplug-
Trek de sigarettenaanstekerplug van de oplaadkabel uit de sigaret-
tenaanstekerbus van het voertuig.
Tips en adviezen
• Voorzover de bedrijfsspanning voor de sigarettenaanstekerbus aan uw voertuig bij het uitzet-
ten van de contactsleutel niet wordt gedeactiveerd, ontkoppel dan de oplaadkabel van het
voertuig. Trek daardoor de sigarettenaanstekerplug uit de sigarettenaanstekerbus, om een
onnodige belasting van de voertuigaccu te vermijden.
• De oplaadelektronica is in de mobiele telefoon resp. USB-apparaat geïntegreerd. Neem voor
een oplaadproces de gebruiksaanwijzing van mobiele telefoons resp. USB-apparaten in
acht.
• De oplaaduitgang voor de meegeleverde adapter resp. de USB-bus kan tegelijkertijd gebruikt
worden, er staat resp. een uitgangsspanning van 5 V/DC en een uitgangsstroom van 1 A tot
beschikking.
Afvoer
Technische gegevens
Bedrijfsspanning ...........................12 - 24 V/DC
Uitgang via ronde bus ...................5 V/DC, 1A
Uitgang via-USB-bus ....................5 V/DC, 1 A
Kabellengte ...................................ca. 1 m
Afmetingen ...................................106 x 38 x 23 mm
Gewicht .........................................50 g
Voer het product aan het einde van zijn levensduur af in overeenstemming met de
geldende wettelijke bepalingen.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.
V1_0711_01/AB

Werbung

loading