Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKO 270 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen
Stand der Informationen · Version des informations · Versione
delle informazioni · Stand van de informatie · Last Information
Update: 04 / 2013 · Ident.-No.: 96894_3906114977
IAN 96894
COMPRESSOR PKO 270 A1
GB
PL
COMPRESSOR PKO 270 A1
KOMPRESOR PKO 270 A1
Operating and Safety Instructions
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Translation of Original Operating Manual
HU
SI
KOMPRESSZOR PKO 270 A1
KOMPRESOR PKO 270 A1
Kezelési és biztonsági útmutató
Napotki za upravljanje in varnost
Az eredeti használati útmutató fordítása
Prevod originalnih navodil za uporabo
CZ
SK
KOMPRESOR PKO 270 A1
KOMPRESOR PKO 270 A1
Pokyny k obsluze a bezpečnostní pokyny
Upozornenia k obsluhe a bezpečnostné upozornenia
Překlad originálního návodu k obsluze
Preklad originálu návodu na obsluhu
DE
AT
CH
KOMPRESSOR PKO 270 A1
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 96894
4
KOMPRESSOR PKO 270 A1
GB
Compressor
PL
Kompresor
HU
Kompresszor
SI
Kompresor
CZ
Kompresor
SK
Kompresor
DE | AT | CH
Kompressor
HU
SI
CZ
SK
1
13
12
11
10
2
16
17
1-8
9-17
18-26
4
27-34
35-42
10
11
22
26 23 24
25 26
8
26 23 24
43-50
51-59
10
26 23 24
15
11
1
2
3
4
5
6
7
14
9
8
G
H
3
15
4
20
19
18
5
24
10
11
23
22
26

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKO 270 A1

 • Seite 1 KOMPRESSOR PKO 270 A1 COMPRESSOR PKO 270 A1 COMPRESSOR PKO 270 A1 KOMPRESOR PKO 270 A1 Compressor Operating and Safety Instructions Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Translation of Original Operating Manual Kompresor 9-17 Kompresszor 18-26 KOMPRESSZOR PKO 270 A1...
 • Seite 2 Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool. Przed uruchomieniem należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Len pre štáty EÚ Nur für EU-Länder Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat, és mindig tartsa be azokat! Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Podía európskej smernice 2002/96/EG o nakladani s použitými...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Device description Scope of delivery Intended use Safety information Technical data Before starting the equipment Attachment and operation Electrical connection Cleaning, maintenance and storage Disposal and recycling Troubleshooting Warranty certificate Declaration of conformity GB/IE/CY...
 • Seite 4: Introduction

  1. Introduction 2. Device description (Fig. 1-13) MANUFACTURER: 1. Transport handle scheppach 2. Pressure switch Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH 3. Pressure regulator Günzburger Straße 69 4. Quick-lock coupling (regulated compressed air) D-89335 Ichenhausen 5. Pressure gauge (for reading the preset vessel pres- sure) DEAR CUSTOMER, 6.
 • Seite 5: Safety Information

  The equipment is to be used only for its prescribed – Do not use the cable to pull the plug out of the purpose. Any other use is deemed to be a case of mis- outlet. Protect the cable from heat, oil and sharp use.
 • Seite 6: Technical Data

  17 Noise Paint vapors are harmful to your health. – Wear ear muffs when you use the compressor. • The work area must exceed 30 m3 and sufficient 18 Replacing the power cable ventilation must be ensured during spraying and drying. –...
 • Seite 7: Before Starting The Equipment

  7. Before starting the equipment 8.5 Mains connection • The compressor is equipped with a mains cable with shock-proof plug. This can be connected to any Before you connect the equipment to the mains supp- 230V ~ 50 Hz shock-proof socket which is protected ly make sure that the data on the rating plate are iden- by a 16 A fuse.
 • Seite 8: Cleaning, Maintenance And Storage

  • Places where the connection cables have been cut 10.2 Maintenance work on the pressure vessel (Fig. 1) due to being driven over. Important! To ensure a long service life of the • Insulation damage due to being ripped out of the pressure vessel (7), drain off the condensed water wall outlet.
 • Seite 9: Disposal And Recycling

  the oil level window (18) (Figure 11). Do not exceed the Important! maximum fi lling quantity. Overfi lling the equipment may Store the compressor only in a dry location which result in damage. Reinsert the oil sealing plug (16) into is not accessible to unauthorized persons.
 • Seite 10: Warranty Certificate

  13. Warranty certificate All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 11 Spis treści: Strona: Wprowadzenie Opis urządzenia Zakres dostawy Użycie zgodne z przeznaczeniem 10-11 Wskazówki bezpieczeństwa 11-12 Dane techniczne Przed uruchomieniem Montaż i obsługa 13-14 Przyłącze elektryczne Czyszczenie, konserwacja i 14-15 przechowywanie Utylizacja i recykling Pomoc dotycząca usterek Gwarancja Deklaracja zgodności...
 • Seite 12: Wprowadzenie

  1. Wprowadzenie 2. Opis urządzenia (rys. 1-13) 1. Uchwyt transportowy PRODUCENT: 2. Zawór regulacyjny ciśnienia scheppach 3. Zawór regulacyjny ciśnienia Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH 4. Szybkozłączka (wyregulowane sprężone powietrze) Günzburger Straße 69 5. Manometr (możliwość odczytania ustawionego D-89335 Ichenhausen ciśnienia) 6.
 • Seite 13: Wskazówki Bezpieczeństwa

  powietrza (np. szlifi erki oscylacyjne, szlifi erki proste i 6 Nie przeciążać urządzenia klucze udarowe). – Pracuje ono lepiej i bezpieczniej przy podanej wydajności. Urządzenia używać tylko zgodnie z jego przezna- 7 Zawsze nosić odpowiednią odzież roboczą czeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w –...
 • Seite 14 – Nie stosować wadliwych lub uszkodzonych prze- Wskazówki bezpieczeństwa podczas natryskiwania wodów przyłączeniowych. farb – Nie używać urządzeń, w których włącznik nie – Nigdy nie pracować z lakierami i rozpuszczalnikami daje się włączyć lub wyłączyć. o temperaturze zapłonu poniżej 55° C. Niebezpie- 15 Naprawę...
 • Seite 15: Dane Techniczne

  6. Dane techniczne 8. Montaż i obsługa Uwaga! Przed uruchomieniem należy usunąć zabezpie- Podłączenie do sieci 230 V ~ 50 Hz czenia transportowe (między pompą kompresora Moc silnika w W 1800 a osłoną, patrz rys. 7). W przypadku nieusunięcia Tryb pracy tych zabezpieczeń...
 • Seite 16: Przyłącze Elektryczne

  8.8 Regulacja zaworu regulacyjnego ciśnienia (rys. W przypadku pytań proszę o podanie następujących danych: • Zawór regulacyjny ciśnienia (2) ustawiony jest fabry- • Rodzaj prądu silnika cznie. • Dane znajdujące się na tabliczce znamionowej maszyny Ciśnienie włączenia ok. 6 bar •...
 • Seite 17: Utylizacja I Recykling

  m Uwaga! 10.7 Przechowywanie Skondensowana woda nagromadzona w zbiorniku m Uwaga! ciśnieniowym jest zanieczyszczona olejem. Odpo- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, spuścić sprężone wiednio utylizować skropliny oddając je do odpowie- powietrze z urządzenia i podłączonych narzędzi dniego punktu zbiórki odpadów. pneumatycznych. Kompresor powinien być...
 • Seite 18: Pomoc Dotycząca Usterek

  12. Pomoc dotycząca usterek Usterka Możliwa przyczyna Pomoc Kompresor nie pracuje. • Brak napięcia sieciowego • Sprawdzić kabel, wtyczkę zasilania, bezpiecznik oraz gniazdko. • Za niskie napięcie sieciowe. • Unikać zbyt długich przedłużaczy. Stosować wyłącznie przedłużacze o odpowiednim przekroju. • Za niska temperatura zewnętrzna. •...
 • Seite 19: Gwarancja

  Gwarancja Drodzy Klienci, Wszystkie nasze produkty przechodzą przez rygorystyczną kontrolę jakości, aby zapewnić, że dotrą do Państwa w idealnym stanie. W mało prawdopodobnej sytuacji wystąpienia usterki w Państwa urządzeniu, proszę skontaktować się z naszym działem serwisu pod adresem podanym w niniejszej karcie gwarancyjnej. Oczywiście, jeśli wolelibyście Państwo do nas zadzwonić, jesteśmy również...
 • Seite 20 Tartalomjegyzék: Oldal: Bevezetés A készülék leírása Szállított elemek Rendeltetésszerűi használat 19-20 Biztonsági utasítások 20-21 Technikai adatok 21-22 Beüzemeltetés előtt Felépítés és kezelés Elektromos csatlakoztatás Tisztítás, karbantartás és tárolás 23-24 Megsemmisítés és újrahasznosítás Hibaelhárítás Jótállási Tájékoztató 25-26 Konformkijelentés...
 • Seite 21: Bevezetés

  1. Bevezetés 2. A készülék leírása (1-13 ábra) GYÁRTÓ: Szállítófogantyú scheppach Nyomáskapcsoló Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Nyomásszabályozó Günzburger Straße 69 Gyorskuplung (szabályozott préslég) D-89335 Ichenhausen Manométer (le lehet olvasni a beállított nyomást) Manométer (le lehet olvasni a kazánnyomást) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Nyomástartály Sok örömet és sikert kívánunk Önnek, amikor az új kés- Állóláb...
 • Seite 22: Biztonsági Utasítások

  A gépet csak rendeltetése szerint szabad használni. – Hosszú hajnál viseljen hajhálót. Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít rendel- – A szabadban történö munkálatoknál gumikesztyű tetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy bár- és tapadós lábbeli ajánlatos. milyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős Ne használja fel a kábelt más célokra és nem a gyártó.
 • Seite 23: Technikai Adatok

  16 Figyelem! kapcsolatos adatokat és megjelöléseket. Adott eset- – Saját biztonságáért, csak a használati utasí- ben kiegészítő védőintézkedéseket kell elvégezni, tásban megadott vagy a gyártó által ajánlott különösen szükséges a megfelelő ruhák és maszkok vagy megadott kellékeket és pótkészülékeket hordása. használni.
 • Seite 24: Beüzemeltetés Előtt

  A készülék súlya kg-ban 8.3 A légszűrő (15) összeszerelése Olaj (15W 40) l • Távolítsa el a szállítási dugót (B) és csavarja a kés- Max. felállításmagasság züléken feszesre a légszűrőt (15). (7,8 as kép) 1000 m (NN felett) 8.4 A szállítófedél (A) kicserélése A zajkibocsátási értékek az EN ISO 2151 szerint lettek •...
 • Seite 25: Tisztítás, Karbantartás És Tárolás

  Sérült elektromos csatlakozóvezetékek hatják a készülék műanyagrészeit. Ügyeljen arra, Az elektromos csatlakozóvezetékek szigetelése gyak- hogy ne kerülhessen víz a készülék belsejébe. ran megsérül. • Tisztítás előtt leválasztani a tömlőt és a permetező Ennek oka lehet: szerszámokat a kompresszorról. Nem szabad a •...
 • Seite 26: Megsemmisítés És Újrahasznosítás

  A fáradt olajat a megfelelő fáradt olaj gyűjtőhelyen m Figyelem! A kompresszort csak száraz és jo- keresztül megsemmisíteni. gosulatlanok számára nem hozzáférhető környe- Ahhoz hogy helyes olajmennyiséget töltsön be ügyel- zetben tárolni. Ne döntse meg, cask állva tárolni! jen arra, hogy a kompresszor egy sík felületen álljon. Kifolyhat az olaj! Addig új olajat töltni az olajbetöltőnyílásba (21), amig az olajállás a maximális töltésállást el nem érte.
 • Seite 27: Jótállási Tájékoztató

  JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Kompresszor 96894 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: PKO 270 A A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Kiss Scheppach scheppach Häsör Utja 3 H - 5931 Nagtszenas Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Günzburger Straße 69...
 • Seite 28 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi A hiba oka: időpontja: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Seite 29 Kazalo: Stran: Uvod Opis naprave Obseg dostave Predpisana namenska uporaba 28-29 Varnostni napotkii 29-30 Tehnični podatki Pred prvim zagonom 30-31 Zgradba in upravljanje Elektrischer Anschluss 31-32 Čiščenje, vzdrževanje in skladiščenje 32-33 Odstranjevanje in ponovna uporaba Pomoč pri motnjah Garancijski list Izjava o skladnosti...
 • Seite 30: Uvod

  1. Uvod 2. Opis naprave (Slika 1-13) PROIZVAJALEC: 1. Transportni ročaj scheppach 2. Tlačno stikalo Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH 3. Tlačni regulator Günzburger Straße 69 4. Hitra sklopka (uravnavan stisnjen zrak) D-89335 Ichenhausen 5. Manometer (odčitate lahko nastavljen tlak) 6. Manometer (odčitate lahko tlak v posodi) SPOŠTOVANI KUPEC, 7.
 • Seite 31: Varnostni Napotkii

  škodo, ki bi nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi Skrbno negujte Vaše orodje odgovornost uporabnik/upravljalec in ne proizvajalec. – Kompresor vzdržujte čist, da boste lahko dobro in varno delali. Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile – Upoštevajte predpise za vzdrževanje. konstruirane za namene uporabe v obrtništvu ali indu- –...
 • Seite 32: Tehnični Podatki

  zamenjati proizvajalec ali električar, da prepre- Uporaba tlačnih zbiralnikov čite nevarnosti. Nevarnost zaradi električnih • Kdor uporablja tlačno posodo, jo mora vzdrževati v udarov! brezhibnem stanju, pravilno uporabljati, nadzirati, 19 Napihovanje pnevmatik nemudoma izvesti potrebna popravila in vzdrževanja – Neposredno po napihovanju s primernim mano- in izvesti zaščitne ukrepe, potrebne glede na metrom, ki ga najdete na bencinskih črpalkah, okoliščine.
 • Seite 33: Zgradba In Upravljanje

  • Kompresorja ne postavljajte v vlažnem ali mokrem 8.6 Stikalo za vklop in izklop (sika 2) prostoru. • Za vklop kompresorja povlecite stikalo za vklop/ • Kompresor je dovoljeno uporabljati samo v primernih izklop (17) navzgor. Za izklop stikalo potisnite navz- prostorih (dobro prezračevani, temperature okolja dol.
 • Seite 34: Čiščenje, Vzdrževanje In Skladiščenje

  Priključevanje in popravila električne opreme lahko iz- občasno aktivirati. Povlecite za obroč tako močno, da bo vajajo samo električarji. stisnjen zrak slišno začel uhajati. Nato obroč ponovnom V primeru povpraševanja morate navesti spodnje po- izpustite. datke: • Vrsta toka, ki napaja motor 10.4 Redno preverjanje ravni olja (slika 11) •...
 • Seite 35: Odstranjevanje In Ponovna Uporaba

  11. Odstranjevanje in ponovna uporaba Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz različnih materialov kot npr.
 • Seite 36: Garancijski List

  13. Garancijski list Proizvajalec: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Günzburger Straße 69 DE-89335 Ichenhausen Naslov servisa: Top Nova d.o.o. Dobrave 6 SI -.1236 Trzin Telefonska št. servisa: +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) E-poštni naslov (SI): lidl.service.SI@scheppach.com S tem garancijskim listom jamčimo scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, da bo izdelek v garan- cijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Seite 37 Obsah: Strana: Úvod Popis přístroje Rozsah dodávky Použití podle účelu určení 36-37 Bezpečnostní pokyny 37-38 Technická data Před uvedením do provozu Montáž a obsluha Elektrická přípojka 39-40 Čištění, údržba a uložení 40-41 Likvidace a recyklace Odstraňování závad Záruční list Prohlášení o shodě...
 • Seite 38: Úvod

  1. Úvod 2. Popis přístroje (obr. 1-13) Přepravní rukojeť VÝROBCE: Tlakový spínač scheppach Regulátor tlaku Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Rychlospojka (regulovaný stlačený vzduch) Günzburger Straße 69 Manometr (nastavený tlak může být odečten) D-89335 Ichenhausen Manometr (tlak tlakové nádoby může být odečten) Tlaková...
 • Seite 39: Bezpečnostní Pokyny

  Stroj smí být používán pouze podle svého účelu urče- Nepoužívejte kabel na účely, pro které není určen ní. Každé další, toto překračující použití, neodpovídá – Nenoste nářadí za kabel a nepoužívejte ho na použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající škody vytažení...
 • Seite 40: Technická Data

  jsou doporučeny v návodu k obsluze nebo kata- a zasychání. logu, může pro Vás osobně znamenat nebezpečí • Nestříkat proti větru. Při stříkání zápalných resp. zranění. nebezpečných tekutých materiálů zásadně dodržovat 17. Hluk nařízení místních policejních úřadů. – Při používání kompresoru nosit ochranu sluchu. •...
 • Seite 41: Před Uvedením Do Provozu

  7. Před uvedením do provozu každou zásuvku s ochranným kolíkem 230 V ~ 50 Hz, která je jištěna 16 A. Před připojením se ujistěte, zda údaje na typovém • Před uvedením do provozu dbejte na to, aby síťové štítku souhlasí s údaji sítě. napětí...
 • Seite 42: Čištění, Údržba A Uložení

  Pravidelně kontrolujte poškození elektrických přívod- poškozenou nebo zrezivělou tlakovou nádrží. Pokud ních kabelů. Dávejte pozor, aby nebyl přívodní kabel zjistíte poškození, obraťte se prosím na zákaznický při kontrole připojen do elektrické sítě. servis. Elektrické přívodní kabely musí odpovídat příslušným předpisům VDE a DIN. Používejte pouze přívodní ka- m Pozor! bely s označením H05VV-F.
 • Seite 43: Likvidace A Recyklace

  10.7 Uložení m Pozor! Vytáhněte síťovou zástrčku, odvzdušněte přístroj a všechny připojené pneumatické nástroje. Kom- presor odstavte tak, aby nemohl být uveden do provozu nepovolenými osobami. m Pozor! Kompresor skladovat pouze v suchém a pro ne- povolené osoby nepřístupném okolí. Nenaklánět, skladovat pouze ve svislé...
 • Seite 44: Záruční List

  Záruční list Važena zakaznice, važeny zakazniku, naše vyrobky podlehaji přisne kontrole kvality. Pokud i přesto tento přistroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosime Vas, abyste se obratili na naš zakaznicky servis, jehož adresa je uvedena na tomto zaručnim listu. Radi Vam budeme k dispozici take telefonicky na niže uvedenem servisnim čisle.
 • Seite 45 Obsah: Strana: Úvod Popis prístroja Rozsah dodávky Správny spôsob použitia 44-45 Bezpečnostné pokyny 45-46 Technické údaje 46-47 Pred uvedením do prevádzky Zloženie a obsluha Elektrická prípojka Čistenie, údržba a skladovanie 48-49 Likvidácia a recyklácia Odstraňovanie porúch Záručný list Vyhlásenie o zhode...
 • Seite 46: Úvod

  1. Úvod 2. Popis prístroja (obr. 1-13) 1. Transportná rukoväť VÝROBCA: 2. Tlakový spínač scheppach 3. Regulátor tlaku Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH 4. Rýchlospojka (regulovaný stlačený vzduch) Günzburger Straße 69 5. Manometer (na odčítanie nastaveného tlaku) D-89335 Ichenhausen 6. Manometer (na odčítanie tlaku kotla) 7.
 • Seite 47: Bezpečnostné Pokyny

  spĺňajúce účel použitia. Za škody alebo zranenia aké- – Pri prácach vonku sa odporúčajú gumené rukavi- hokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním ce a protišmyková pevná obuv. ručí používateľ/obsluhujúca osoba, nie však výrobca. – Ak máte dlhé vlasy, používajte sieťku na vlasy. Nepoužívajte kábel na iné...
 • Seite 48: Technické Údaje

  16. Pozor! sa nesmie fajčiť. Nebezpečenstvo výbuchu! Taktiež – Používajte kvôli vašej vlastnej bezpečnosti vždy výpary farieb sú ľahko horľavé. len príslušenstvo a prídavné zariadenia, kto- • Ohniská, otvorené svetlo alebo iskriace prístroje sa tu ré sú uvedené v návode na obsluhu alebo sú nesmú...
 • Seite 49: Pred Uvedením Do Prevádzky

  8.3 Montáž vzduchového fi ltra (15) Emisné hodnoty hluku boli merané podľa EN ISO 2151. • Odstráňte transportnú zátku (B) a pevne priskrutkuj- te vzduchový fi lter (15) na prístroji (obr. 7, 8). Noste ochranu sluchu. Vplyv hluku môže spôsobiť stratu sluchu. 8.4 Výmena transportného krytu (A) •...
 • Seite 50: Čistenie, Údržba A Skladovanie

  Príčinami môžu byť: • Hadica a striekacie nástroje sa musia pred čistením • Stlačené miesta, keď sa prípojné vedenia vedú cez odpojiť z kompresora. Kompresor nesmie byť čistený okno alebo medzeru medzi dverami. vodou, rozpúšťadlami a pod. • Zalomené miesta v dôsledku neodborného upevne- nia alebo vedenia prípojného vedenia.
 • Seite 51: Likvidácia A Recyklácia

  zornená červeným bodom na olejoznaku (18) (obr. 11). 10.7.1 Vypustenie pretlaku Neprekračujte maximálne množstvo naplnenia. Preplne- Vypustite pretlak z kompresoru takým spôsobom, že nie môže mať za následok poškodenie prístroja. Nasaďte kompresor vypnete a spotrebujete ešte prítomný tlak vz- olejovú zátku (16) znovu na plniaci otvor oleja (21). duchu v tlakovej nádobe, napr.
 • Seite 52: Záručný List

  13. Záručný list Važena zakaznička, važeny zakaznik, naše vyrobky podliehaju prisnej kontrole kvality. V pripade, že nebude pristroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nam to veľmi ľuto a prosime Vas, aby ste sa obratili na našu servisnu službu na adrese uvedenej na tomto zaručnom liste. Radi Vam budeme k dispozicii taktiež...
 • Seite 53 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung Lieferumfang Bestimmungsgemäße Verwendung 52-53 Sicherheitshinweise 53-54 Technische Daten Vor Inbetriebnahme Aufbau und Bedienung 55-56 Elektrischer Anschluss Reinigung, Wartung und Lagerung 56-57 Entsorgung und Wiederverwertung Störungsabhilfe Garantieurkunde Konformitätserklärung DE/AT/CH...
 • Seite 54: Einleitung

  1. Einleitung 2. Gerätebeschreibung (Abb. 1-13) HERSTELLER: Transportgriff scheppach Druckschalter Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Druckregler Günzburger Straße 69 Schnellkupplung (geregelte Druckluft) D-89335 Ichenhausen Manometer (eingestellter Druck kann abgelesen werden) VEREHRTER KUNDE, Manometer (Kesseldruck kann abgelesen werden) Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbei- Druckbehälter ten mit Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 55: Sicherheitshinweise

  Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwen- 7 Tragen Sie geeignete Kleidung det werden. Jede weitere darüber hinausgehende Ver- – Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, wendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus sie könnten von beweglichen Teilen erfasst hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art werden.
 • Seite 56 – Benutzen Sie keine fehlerhaften oder beschädig- Kleidung am Körper reinigen. Verletzungsgefahr! ten Anschlussleitungen. – Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei de- Sicherheitshinweise beim Farbspritzen nen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten • Keine Lacke oder Lösungsmittel einem lässt. Flammpunkt von weniger als 55° C verarbeiten. 15 Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug durch eine Elek- Explosionsgefahr! trofachkraft reparieren...
 • Seite 57: Technische Daten

  6. Technische Daten 8. Aufbau und Bedienung m Achtung! Netzanschluss 230 V ~ 50Hz Entfernen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Trans- Motorleistung W 1800 portsicherungen (zwischen Verdichterpumpe und Betriebsart Verkleidung, s. Bild 7). Entfernen Sie diese nicht, Kompressor-Drehzahl 2850 min kann es durch Hitzeentwicklung zu einer Entzün- dung des Kompressors kommen.
 • Seite 58: Elektrischer Anschluss

  10. Reinigung, Wartung und Lagerung 8.8 Druckschaltereinstellung (Bild 1) • Der Druckschalter (2) ist werkseitig eingestellt. Einschaltdruck ca. 6 bar m Achtung! Ausschaltdruck ca. 8 bar Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker! Verletzungsgefahr durch Stromstöße! m Achtung! 8.9 Montage des Duckluftschlauchs (Bild 1,3) Warten Sie bis das Gerät vollständig abgekühlt ist! Ver- •...
 • Seite 59: Entsorgung Und Wiederverwertung

  die Druckluft hörbar abbläst. Anschließend lassen Sie m Achtung! den Ring wieder los. Den Kompressor nur in trockener und für Unbe- fugte unzugänglicher Umgebung aufbewahren. 10.4 Ölstand regelmäßig kontrollieren (Bild 11) Nicht kippen, nur stehend aufbewahren! Öl kann Kompressor auf eine ebene, gerade Fläche stellen. auslaufen! Der Ölstand muss sich zwischen MAX und MIN des Öl-Schauglases (18) befinden.
 • Seite 60: Störungsabhilfe

  12. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Kompressor läuft nicht. • Netzspannung nicht vorhanden. • Kabel, Netzstecker, Sicherung und Steckdose überprüfen. • Netzspannung zu niedrig. • Zu lange Verlängerungskabel vermeiden. Verlängerungskabel mit ausreichendem Aderquerschnitt verwenden. • Außentemperatur zu niedrig. • Nicht unter +5° C Außentemperatur betreiben. •...
 • Seite 61: Garantieurkunde

  13. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktio- nieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden.
 • Seite 62: Declaration Of Conformity

  EU- direktiv og standarder for følgende artikkel izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in nor- mami za artikel декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми за артикул Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 2009/105/EC 89/686/EC_96/58/EC 2006/95/EC 2006/42/EC Annex IV...