Herunterladen Diese Seite drucken

Sikkerhedsanvisninger For Opladere; Før Brug Første Gang; Opladning Af Batteripakken (Se Fig . A) - Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Sikkerhedsanvisninger for opladere

Dette produkt kan bruges af børn
fra 8 år og derover og af per-
soner med nedsatte fysiske, mo-
toriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og/eller
viden, hvis de er under opsyn eller
undervises i sikker brug af pro-
duktet og de farer, der kan være
forbundet med det . Børn må ikke
lege med produktet . Rengøring
og brugervedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn .
Hvis dette produkts tilslutningsled-
ning beskadiges, skal den udskif-
tes af producenten eller dennes
kundeservice eller af en person
med tilsvarende kvalifikationer,
så farlige situationer undgås .
Opladeren er kun beregnet
til indendørs brug .
OBS!
Denne oplader kan kun oplade følgende
batterier: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 .
Der findes en opdateret liste for batteri-
kompatibiliteten på www .lidl .de/akku .
ADVARSEL!
Hvis dette produkts tilslutningsledning beska-
diges, skal den udskiftes af producenten eller
dennes kundeservice eller af en person med
tilsvarende kvalifikationer, så farlige situatio-
ner undgås .
4 
DK
Før brug første gang
Opladning af batteripakken
(se fig . A)
FORSIGTIG!
Træk altid strømstikket ud, før du tager batteri-
pakken ud af opladeren eller sætter den i .
BEMÆRK
Oplad aldrig batteripakken, hvis den omgivende
temperatur er under 10 eller over 40 °C . Hvis
lithium-ion-batteriet skal opbevares i længere
tid, skal dets opladningstilstand kontrolleres
regelmæssigt . Den optimale opladningstil-
stand er mellem 50 og 80 % . Opbevarings-
forholdene skal være kølige og tørre med en
omgivende temperatur mellem 0 og 50 °C .
Sæt batteripakken
(se fig . A) .
Sæt stikket i stikkontakten . Kontrol-LED‹en
lyser rødt .
Den grønne kontrol-LED
er afsluttet, og at batteripakken
OBS!
Hvis den røde kontrol-LED
batteripakken
overophedet og kan ikke
oplades .
Hvis den røde og grønne kontrol-LED
blinker samtidigt, er batteripakken
Sæt batteripakken
Sluk opladeren i mindst 15 minutter mellem
opladninger, der foretages lige efter hinanden .
Træk derefter stikket ud .
PAP 20 A1 + PLG 20 A1
i hurtigopladeren
viser, at opladningen
kan anvendes .
blinker, er
defekt .
ind i produktet .

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1