Herunterladen Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorschriften Voor Opladers; Vóór De Ingebruikname; Accupack Opladen (Zie Afb . A) - Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Veiligheidsvoorschriften voor
opladers
Dit apparaat mag worden gebruikt
door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met beperkte fysie-
ke, zintuiglijke of geestelijke ver-
mogens of gebrek aan ervaring
of kennis, mits ze onder toezicht
staan of over het veilige gebruik
van het apparaat zijn geïnstrueerd
en de daaruit voortkomende ge-
varen hebben begrepen . Kinderen
mogen niet met het apparaat
spelen . Kinderen mogen zonder
toezicht geen reiniging en ge-
bruikersonderhoud uitvoeren .
Wanneer het netsnoer van dit
appa raat beschadigd raakt,
moet het worden vervangen door
de fabrikant of de klantendienst
van de fabrikant of een persoon
met vergelijkbare kwalificaties,
om risico's te vermijden .
De oplader is alleen geschikt
voor gebruik binnenshuis .
LET OP!
Met deze oplader kunnen alleen de volgen-
de accu's worden opgeladen: PAP 20 A1/
PAP 20 A2/PAP 20 A3 .
Een actuele lijst met compatibele accu's is
te vinden op www .lidl .de/akku .
12 
NL │ BE
WAARSCHUWING!
Wanneer het snoer van dit apparaat bescha-
digd raakt, moet het worden vervangen door
de fabrikant of de klantenservice van de fa-
brikant of een persoon met vergelijkbare kwa-
lificaties, om risico's te voorkomen .
Vóór de ingebruikname

Accupack opladen (zie afb . A)

VOORZICHTIG!
Trek altijd de stekker uit het stopcontact, voor-
dat u het accupack uit de oplader haalt resp .
in de oplader plaatst .
OPMERKING
Laad het accupack nooit op als de omge-
vingstemperatuur lager is dan 10 °C of
hoger is dan 40 °C . Als een lithium-ion-accu
langere tijd moet worden opgeslagen, moet
de laadtoestand periodiek worden gecontro-
leerd . De optimale laadtoestand ligt tussen
50% en 80% . De accu moet worden opge-
slagen in een koele, droge omgeving met een
temperatuur tussen 0 °C en 50 °C .
Plaats het accupack
(zie afb . A) .
Steek de stekker in het stopcontact . De controle-
LED
brandt rood .
De groene controle-LED
opladen is voltooid en dat het accupack
klaar is voor gebruik .
PAP 20 A1 + PLG 20 A1
op de snellader
geeft aan dat het

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1