Herunterladen Diese Seite drucken

Vedligehold Og Rengøring; Oplysninger Om Garanti Og Serviceafvikling; Garantibetingelser; Garantiens Omfang - Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Vedligehold og rengøring
z
z
Bemærk: For at sikre en fejlfri funktion
og for at overholde sikkerhedskravene
skal trykluft-slangetromlen vedligeholdes
og ses efter med jævne mellemrum. Ikke formålsbe-
stemt og forkert drift af apparatet kan føre til, at det
svigter og at der opstår skader på apparatet.
Brug aldrig stærke og/eller skurende rense-
z
hhv. opløsningsmidler. Disse kan beskadige
trykluft-slangetromlens kunststofdele.
Pas på, at der aldrig trænger vand ind
z
i slangetromlens indre. Pas på, at kabinettet
og trykluftslangen altid er fri for støv og snavs.
Tør derfor slangetromlen regelmæssigt af med
en ren klud.
Inden trykluftslangen føres tilbage og ind
z
i kabinettet, skal slangen helst renses til
senere brug.
Rens slangetromlen og slangen med jævne
z
mellemrum ved at bruge en fugtig klud og en
smule brun sæbe.
Oplysninger om garanti og
serviceafvikling
Garanti fra Creative Marketing &
Consulting GmbH
Kære kunde, på dette apparat har du 3 års garanti
fra købsdatoen af. I tilfælde af mangler ved dette
produkt har du lovmæssige rettigheder over for
sælgeren af dette produkt. Disse lovmæssige
rettigheder begrænses ikke af vores forneden
beskrevne garanti.

Garantibetingelser

z
z
Garantiperioden begynder fra købsdatoen af.
Opbevar venligst den originale kassebon. Denne
kvittering kræves som dokumentation for købet.
292166_Schlauchtrommel_content_LB6.indb 19
All manuals and user guides at all-guides.com
Betjening / Oplysninger vedrørende miljøet og bortskafning
Hvis der inden for 3 år fra dette produkts købsdato
opstår materiale- eller fabrikationsfejl, så repareres
eller erstattes – efter vores valg – produktet af os
uden omkostninger for dig. Denne garantiydelse for-
udsætter, at det defekte apparat og dokumentation
på køb (kassebon) fremlægges inden for 3-års
garantiperioden sammen med en kort, skriftlig
beskrivelse af fejlen og hvornår den er opstået.
Hvis fejlen er omfattet af vores garanti, får du
derefter det reparerede eller et nyt apparat.
Ved reparation eller udskiftning af apparatet
begynder der ikke en ny garantiperiode.

Garantiens omfang

z
z
Apparatet er produceret i henhold til strenge
kvalitetskrav, og før levering er det blevet
afprøvet grundigt.
Garantien gælder for materiale- eller fabrikations-
fejl. Garantien omfatter ikke produktdele, der
udsættes for normal slitage og dermed kan
betragtes som sliddele. Garantien dækker heller
ikke beskadigelser på følsomme komponenter
som f.eks. omskiftere, batterier eller dele,
der er lavet af glas.
Denne garanti bortfalder, når produktet er blevet
beskadiget eller når det er blevet brugt eller vedli-
geholdt på ikke formålsbestemt eller forkert måde.
Til formålsbestemt brug af produktet skal man nøje
følge alle de instruktioner, som står i den originale
brugsvejledning. Anvendelsesformål og handlinger,
som frarådes eller som der advares imod
i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.
Produktet er kun beregnet til privat og ikke til
erhvervsmæssig brug. Ved misbrug og uhensigts-
mæssig behandling, anvendelse af vold og ved
indgreb, som ikke er foretaget af vores autorise-
rede service-afdeling, ophører garantien.
DK
19
11.12.2017 17:16:23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDST 10 A1