Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung Seite 16

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Sikkerhedshenvisninger for trykluftapparater
Der må kun anvendes tilbehør,
z
som er egnet til dette produkt.
Personer, som bruger trykluft-
slangetromlen og som i givet
fald udfører vedligeholdelsesar-
bejde, er forpligtede til at gøre sig
bekendt med udstyret. Desuden
skal de oplyses om mulige farer.
De gældende forskrifter vedrø-
rende forebyggelse af uheld skal
følges nøje og samvittighedsfuldt.
Enhver ændring på trykluft-
z
slangetromlen udelukker
fabrikantens ansvar også
for dermed forbundne skader.
Monter slangetromlen før brug for
z
at reducere faren for kvæstelser til
et minimum.
Brug slangetromlen udelukkende
z
i forbindelse med trykluft.
Det er ikke tilladt at bruge trykluft-
slangetromlen i forbindelse med
væsker.
Rul altid slangen op på kontrolle-
z
ret måde; slangetromlen er
nemlig udstyret med en spænde-
fjeder til oprulningsmekanismen.
En slange, som rulles op, kan
ved forkert brug føre til kvæ-
stelser. Ved en beskadigelse af
oprulnings mekanismen skal
slangetromlen omgående tages ud
af brug, og den skal repareres
af en fagmand. Åbn aldrig selv
trykluft-slangetromlens kabinet.
16
DK
292166_Schlauchtrommel_content_LB6.indb 16
All manuals and user guides at all-guides.com
Brug kun tilbehør i fejlfri stand,
z
som er beregnet til at blive
anvendt i forbindelse med
slangetromlen.
Overskrid aldrig slangetromlens
z
eller det benyttede værktøjs
maksimale arbejdstryk.
Tilslut slangetromlen kun til
z
trykluftledninger, når det er sikret,
at en overskridelse af det maksi-
malt tilladte arbejdstryk med mere
end 10 % forhindres (f. eks. af en
trykreduceringsventil).
Hold trykluftslangen altid på
z
afstand fra skarpe kanter, stor
varme og olie.
Kontroller altid trykluftslangen,
z
inden du bruger slangetromlen.
Brug slangetromlen udelukkende
z
i forbindelse med en kompressor.
Det er ikke tilladt at bruge den
med trykluftflasker.
Brugen af trykluftværktøjer med
z
brændbare gasser er forbudt.
Der er fare for eksplosion!
Slangetromlen må ikke bruges til
z
andre formål.
Opbevar ikke slangetromlen inden
z
for børns rækkevidde!
Ret aldrig slangetromlen hhv. dens
z
slanger mod mennesker eller dyr.
Ved reparationer må der
z
udelukkende bruges originale
reservedele. Uoriginale reserve-
dele kan bevirke alvorlige skader.
11.12.2017 17:16:23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDST 10 A1