Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Lenovo N700 Bedienungsanleitung

Dual mode wireless touch mouse

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 28
Dual Mode
Wireless Touch Mouse N700
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Lenovo N700

 • Seite 1 Dual Mode Wireless Touch Mouse N700 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 2 Contents English ....................1 Čeština .....................5 Dansk ....................9 Suomi .....................13 Français ..................17 Ελληνικά ..................21 Deutsch ..................25 Magyar....................29 Italiano ....................33 日本語 .....................37 한국어 .....................41 Nederlands ..................45 Polski ....................49 Português ..................53 Русский ..................57 Español...................61 Svenska ..................65 Türkçe.....................69 Українська..................73 ....................77 简体中文 ..................81 繁體中文 ..................85 EMC Notice ..................89 Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 3 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 4 1. Features A side B side Numbers Parts Left key Touch Bar Middle key Windows Key LED indicator Right key Laser Pointer Button switch for Bluetooth pairing, Bluetooth 4.0 and 2.4 GHz modes change Battery cover 2. Assembly 1) As illustrated, open the battery cover. 2) If 2.4 GHz connection mode is to be (Press downward while pulling out the used, the USB receiver should be taken...
 • Seite 5 Bluetooth device. Turn the switch of N700 to the pairing position on the left for about three seconds until the LED flashes green to enter the Bluetooth pairing status. Select N700 in the list of devices, and then the system will automatically start connecting.
 • Seite 6: Using The Device

  Bluetooth 4.0 pairing 3) Windows 8 system settings: Enter “Device Manager” and select BlueTooth 4.0 device, right click and select “Properties” button to enter the BlueTooth 4.0 device settings. In the tab “Power Management”, unselect “Allow the computer to turn off this device to save power”...
 • Seite 7: Led Indicator

  5. In Bluetooth 4.0 mode, ensure your mouse is disconnected with other devices before paring (within 10M/32 ft). 6. If N700 lost connection with PC in working or sleeping status, please re-pairing Bluetooth first or restart your computer, then Re-pairing Bluetooth.
 • Seite 8 1. Funkce Strana A Strana B Čísla Součásti Levé tlačítko Dotykový panel Středové tlačítko Tlačítko Windows Kontrolka LED Pravé tlačítko Laserové ukazovátko Tlačítko pro spárování zařízení Bluetooth a přepínání režimů Bluetooth 4.0 a 2,4 GHz. Kryt baterií 2. Sestavení 1) Otevřete kryt baterií tak, jak je uvedeno 2) Pokud chcete použít režim připojení...
 • Seite 9 2) Párování: na klasické ploše systému Windows 8 vyberte na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky ikonu Bluetooth a přidejte zařízení Bluetooth. Přepínač zařízení N700 nastavte do polohy párování vlevo a podržte jej po dobu asi 3 sekund, dokud kontrolka LED nebude blikat zeleně. Tím zobrazíte stav párování Bluetooth.
 • Seite 10 Párování Bluetooth 4.0 3) Nastavení systému Windows 8: Přejděte do části „Správce zařízení“ a vyberte zařízení BlueTooth 4.0 device. Kliknutím pravým tlačítkem a zvolením možnosti „Vlastnosti“ aktivujete nastavení zařízení BlueTooth 4.0. Na kartě „Řízení spotřeby“ zrušte výběr možnosti „Povolit počítači vypínat zařízení...
 • Seite 11: Kontrolka Led

  5. V režimu Bluetooth 4.0 ověřte, zda je myš před párováním odpojena od ostatních zařízení (v dosahu 10 m/32 stop). 6. Pokud dojde k přerušení spojení mezi zařízením N700 a počítačem v aktivním režimu nebo režimu spánku, spárujte znovu nejdříve zařízení Bluetooth, nebo restartujte počítač...
 • Seite 12 1. Funktioner A-side B-side Dele Venstre taste Berøringslinje Midtertaste Win-taste LED-indikator Højre taste Laserpeger Knapomskifter til Bluetooth-parring. Bluetooth 4.0 og 2,4 GHZ-tilstandsændring Batteridæksel 2. Samling 1) Der vises et åbent batteridæksel. (tryk 2) Hvis du vil bruge 2,4 nedad, mens batteridækslet trækkes ud, G-forbindelsestilstand, skal USB- som vist med pilene).
 • Seite 13 2) Parring: Fra det traditionelle skrivebord i Windows 8 skal du vælge Bluetooth- ikonet i proceslinjen nederst til højre på skærmen og tilføje Bluetooth-enheden. Drej omskifteren på N700 til parringsposition til venstre i ca. 3 sekunder, indtil LED'en blinker grønt for at indtaste Bluetooth-parringsstatus. Vælg N700 i enhedslisten, hvorefter systemet automatisk vil begynde at oprette forbindelse.
 • Seite 14 Bluetooth 4.0 parring 3) Windows 8-systemindstillinger. Gå til "Enhedshåndtering", og vælg BlueTooth 4.0-enhed. Højreklik og vælg knappen "Egenskaber" for at gå til BlueTooth 4.0-enhedsindstillinger. På fanen "Strømstyring" skal du afmarkere valgmuligheden "Tillad, at computeren slukker denne enhed for at spare strøm". 5.
 • Seite 15: Led-Indikator

  5. I Bluetooth 4.0-tilstand skal du sikre, at musen er afbrudt fra andre enheder, før du parrer den (inden for 10 m/32 fod). 6. Hvis N700 mistede forbindelse til computeren med arbejds- eller slumrestatus, skal du først genparre Bluetooth og genstarte computeren og så genparre Bluetooth.
 • Seite 16 1. Toiminnot A-puoli B-puoli Numerot Osat Vasen näppäin Kosketuspalkki Keskinäppäin Windows-näppäin LED-merkkivalo Oikea näppäin Laserosoitin Painikekytkin Bluetooth-laiteparin muodostamiseen, Bluetooth 4.0 ja 2,4 GHz -tilojen vaihtoon Paristolokeron kansi 2. Asennus 1) Avaa paristolokeron kansi kuvan 2) Jos 2,4 G -liitäntätilaa käytetään, USB- osoittamalla tavalla.
 • Seite 17 Bluetooth-laite. Käännä N700-kytkin laiteparin muodostamisasentoon vasemmalle noin kolmen sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu vihreänä merkkinä siirtymisestä Bluetooth-laiteparin muodostamistilaan. Valitse N700 laiteluettelosta ja järjestelmä aloittaa yhdistämisen automaattisesti. Kun laitepari on muodostettu, voit käyttää hiirtä normaalisti. Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 18 Bluetooth 4.0 laiteparin muodostaminen 3) Windows 8 Järjestelmäasetukset: Siirry kohtaan "Laitehallinta" ja valitse BlueTooth 4.0 laite, napsauta oikeaa hiiripainiketta ja valitse "Ominaisuudet" painike avataksesi BlueTooth 4.0 -laiteasetukset. poista "Virranhallinta"-välilehdellä valinta "Salli tietokoneen säästää virtaa sammuttamalla tämä laite". 5. Laitteen käyttö 5.1 Hiiritilan kosketusele Liu'utus ylös ja Paina Windows-...
 • Seite 19 4. Tarkasta, onko langattoman tilan kytkinpainike oikeassa asennossa. 5. Varmista Bluetooth 4.0 -tilassa, että hiirtä ei ole liitetty toisiin laitteisiin ennen laiteparin muodostamista (etäisyys 10M/32 ft). 6. Jos N700 kadottaa yhteyden tietokoneeseen käyttö- tai lepotilassa, muodosta Bluetooth-laitepari uudelleen tai käynnistä tietokone uudelleen ja muodosta laitepari sen jälkeen.
 • Seite 20: Caractéristiques

  1. Caractéristiques Face A Face B Numéro Pièces Touche gauche Barre tactile Touche centrale Touche Windows Témoin LED Touche droite Pointeur laser Bouton de commutation pour le changement de mode pairage Bluetooth, Bluetooth 4.0 et 2,4 GHz Couvercle des piles 2.
 • Seite 21 3) Insérez deux piles AAA dans le logement 4) Remettez en place le couvercle des piles des piles. Faites correspondre les en le poussant dans la fente. symboles (+) et (-) des piles et ceux à l'intérieur du compartiment des piles. 3.
 • Seite 22 Bluetooth. Mettez le commutateur du N700 en position de pairage, à gauche, pendant environ trois secondes, jusqu'à ce que la LED clignote en vert pour accéder à l'état de pairage Bluetooth. Sélectionnez N700 dans la liste des périphériques, et le système commence automatiquement à se connecter. Une fois le pairage réussi, vous pouvez utiliser la souris normalement.
 • Seite 23: Dépannage

  (distance inférieure à 10 M/32 pi). 6. Si le N700 perd la connexion avec l’ordinateur en état de fonctionnement ou de veille, procédez d’abord et à nouveau au pairage Bluetooth ou redémarrez l’ordinateur, puis procédez à...
 • Seite 24 1. Χαρακτηριστικά Πλευρά Α Πλευρά Β Αρίθμηση Μέρη Αριστερό πλήκτρο Πλαίσιο αφής Μεσαίο πλήκτρο Πλήκτρο Windows Ένδειξη LED Δεξί πλήκτρο Δείκτης λέιζερ Κουμπί εναλλαγής για ζεύξη Bluetooth και εναλλαγή κατάστασης λειτουργίας μεταξύ Bluetooth 4.0 και 2,4 GHz Κάλυμμα μπαταριών 2. Συναρμολόγηση 1) Ανοίξτε...
 • Seite 25 3) Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA στο 4) Επαναφέρετε το κάλυμμα μπαταριών, διαμέρισμα μπαταριών. Ταιριάξτε τα σπρώχνοντας το κάλυμμα μέσα στην σύμβολα (+) και (-) επάνω στις μπαταρίες υποδοχή. με τα σύμβολα (+) και (-) στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών. 3. Επιλογή κατάστασης λειτουργίας χρήσης 1) Όταν...
 • Seite 26 2) Ζεύξη: από την παραδοσιακή επιφάνεια εργασίας των Windows 8, επιλέξτε το εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και προσθέστε τη συσκευή Bluetooth. Μετακινήστε το διακόπτη του N700 στη θέση ζεύξης αριστερά για περίπου τρία δευτερόλεπτα, μέχρι η λυχνία LED να αναβοσβήνει πράσινη για να...
 • Seite 27: Χρήση Της Συσκευής

  5. Σε κατάσταση λειτουργίας Bluetooth 4.0, βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι σας είναι αποσυνδεδεμένο από άλλες συσκευές πριν από τη ζεύξη (σε ακτίνα 10 m / 32 ft). 6. Εάν το N700 έχασε τη σύνδεση με τον υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας ή αναμονής, επαναλάβετε αρχικά τη δημιουργία ζεύξης Bluetooth ή επανεκκινήστε τον...
 • Seite 28: Montage

  1. Funktionen Seite A Seite B Nummer Bauteil Linke Taste Touch-Leiste Mittlere Taste Windows-Taste LED-Anzeige Rechte Taste Laserpointer Schalter zur Bluetooth-Kopplung und zum Wechseln in den Bluetooth 4.0- und 2,4 GHz-Modus Batterieabdeckung 2. Montage 1) Öffnen Sie die Batterieabdeckung, 2) Wenn ein 2,4 G-Verbindungsmodus wie abgebildet.
 • Seite 29: Auswahl Des Nutzungsmodus

  3) Setzen Sie zwei AAA-Batterien in das 4) Setzen Sie die Batteriefachabdeckung Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass wieder auf, indem Sie sie in den Schlitz die Symbole (+) und (-) auf den Batterien schieben. mit den Symbolen (+) und (-) im Inneren des Batteriefachs übereinstimmen.
 • Seite 30 2) Kopplung: Auf dem herkömmlichen Desktop unter Windows 8 wählen Sie das Bluetooth-Symbol in der unteren rechten Ecke der Systemleiste auf dem Monitor und fügen das Bluetooth-Gerät hinzu. Stellen Sie den Schalter des N700 etwa 3 Sekunden lang auf die Kopplungsposition links, bis die LED grün blinkt und den Bluetooth- Kopplungsstatus anzeigt.
 • Seite 31: Verwendung Des Gerätes

  5. Im Bluetooth 4.0-Modus müssen Sie darauf achten, dass die Maus von anderen Geräten getrennt (innerhalb von 10 m) ist, ehe Sie sie koppeln. 6. Wenn das N700 die Verbindung zum PC im Betrieb oder im Ruhestatus verloren hat, wiederholen Sie bitte zunächst die Bluetooth-Kopplung oder starten Sie Ihren Computer neu und wiederholen Sie dann die Bluetooth-Kopplung.
 • Seite 32 1. Funkciók A oldal B oldal Számozás Alkotóelemek Bal billentyű Érintősáv Középső billentyű Windows billentyű LED-kijelző Jobb billentyű Lézermutató Nyomógombos kapcsoló Bluetooth párosításhoz, továbbá Bluetooth 4,0 és 2,4 GHz-es üzemmód közötti váltáshoz Elemrekesz fedél 2. Beszerelés 1) Az ábrának megfelelően tolja el az 2) Ha a 2,4 GHz-es kapcsolódási módot elemrekesz fedelét.
 • Seite 33 3) Tegyen két AAA elemet az elemrekeszbe. 4)A helyére tolva tegye vissza az Az elemeken található (+) és (-) jeleknek elemrekesz fedelét. egybe kell esniük az elemrekesz belsejében található (+) és (-) jelekkel. 3. Használati módok kijelölése 1) Ha az ábrának megfelelően az óramutató 2) Ha az ábrának megfelelően az óramutató...
 • Seite 34 A Bluetooth párosítási állapotba lépéshez, tolja bal oldalra és tartsa körülbelül három másodpercig abban a helyzetben a kapcsolót, amíg zöld színnel villogni nem kezd a LED-kijelző. Jelölje ki az eszközlistából az N700-as eszközt, majd a rendszer automatikusan megkezdi a kapcsolódást. A sikeres párosítás után szokásos módon használhatja az egeret.
 • Seite 35 5. Bluetooth 4.0 módban, párosítás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e másik eszközzel párosítva az egere (10 m/32 láb távolságon belül). 6. Ha munka közben vagy alvó állapot mód során az N700 elveszíti a kapcsolatot a számítógéppel, akkor először végezze el ismét a Bluetooth párosítást, vagy indítsa újra a számítógépét, majd ezután végezze el ismét a Bluetooth párosítást.
 • Seite 36 1. Funzioni Lato A Lato B Numeri Elementi Tasto sinistro Barra per il tocco Tasto centrale tasto Windows Indicatore LED Tasto destro Sorgente laser Pulsante per la connessione via Bluetooth, cambio di modalità Bluetooth 4.0 e 2,4 GHz Coperchio del vano batterie 2.
 • Seite 37 Bluetooth. Per attivare lo stato di connessione Bluetooth, spostare l'interruttore del N700 a sinistra in posizione connessione per circa tre secondi finché il LED verde lampeggia. Selezionare N700 dall'elenco dei dispositivi per avviare automaticamente la connessione.
 • Seite 38: Utilizzo Del Dispositivo

  Connessione Bluetooth 4.0 3) Impostazioni del sistema Windows 8: accedere a “Gestione dispositivi” e selezionare dispositivo Bluetooth 4.0, fare clic con il tasto destro e selezionare “Proprietà” per accedere alle impostazioni del dispositivo Bluetooth 4.0. Nella scheda “Risparmio energia”, deselezionare l’opzione “Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia”.
 • Seite 39: Indicatore Led

  5. In modalità Bluetooth 4.0, verificare che il mouse non sia collegato ad altri dispositivi prima della connessione (entro 10 m./32 ft). 6. Se il dispositivo N700 ha perso la connessione quando il PC era in stato operativo o in sospensione, prima eseguire nuovamente l’accoppiamento Bluetooth oppure riavviare il computer e poi eseguire l’accoppiamento Bluetooth.
 • Seite 40 1. 名称 表 裏 番号 名称 左キー タッチバー 中間キー ウィンドウズキー LED ランプ 右キー レーザーポインター Bluetooth ペアリング用ボタンスイッチ、Bluetooth 4.0 および 2.4 GHz モー ドの切り替え バッテリーカバー 2. バッテリーの取り付け 1) 図のようにバッテリーカバーを開けま 2) 2.4 G 接続モードを使う場合は、図のよ す。 (バッテリーカバーは、下に押しな うに USB レシーバーを外します。 がら矢印の方向に引き出します。 ) 3) 2個の単4電池をバッテリー収納に入れま 4) バッテリーカバーをスロットにはめて、...
 • Seite 41 1) システムが Win8 と Bluetooth 4.0 をサ ポートしている場合は、図のようにス Bluetooth 4.0 モード イッチを中央に設定して Bluetooth モー ドにします。 (Bluetooth を使用する前に ペアリングが必要です。 ) 2) ペアリング:Windows 8 のコンピューターで、モニター右下隅のタスクバーから Bluetoothのアイコンを選択して Bluetooth デバイスを追加します。LED が緑色に点滅 して Bluetooth ペアリング状態になるまで、N700 のスイッチを約 3 秒間左側のペアリ ング位置に移動ます。デバイス一覧から N700 を選択すると、システムは自動的に接 続を開始します。ペアリングが完了したら、普通にマウスが使えるようになります。 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 42 Bluetooth 4.0 ペアリング 3) Windows 8 システム設定 :「デバイス マネージャー」を開き、BlueTooth 4.0 デバイスを選択して右クリックしてか ら、 「プロパティ」ボタンを選択すると、 BlueTooth 4.0 デバイスの設定画面が開き ます。 「電源の管理」タブで、 「電力の節 約のために、コンピューターでこのデバ イスの電源をオフにできるようにする」 オプションを選択します。 5. デバイスを使う 5.1 マウスモードのタッチジェスチャー 上下にスライドさ Windowsキーを 動作 右にスワイプ 左にスワイプ せる 押す 縦方向のスク 最後に使ったアプ チャーム画面の 機能 開始画面の始動 ロール リに 切り替える 始動...
 • Seite 43 7. トラブルシューティング マウスが機能しない: 1. USB レシーバーが USB ポートにしっかり差し込まれているか確認してください。そ れでも機能しない場合は、USB ポートを変えてみます。 2. マウス内部のバッテリーの向きを確認するか、電池を交換してください。 3. 別の場所で使ってみます。マウスと USB レシーバーの間に金属物がある場合は移動し てください。 4. ワイヤレスモード切替スイッチが正しい位置にあるか確認してください。 5. Bluetooth 4.0 モードの場合は、ペアリング(10 メートル以内)する前に別のデバイス との接続が解除されているか確認してください。 6. N700 と PC の接続が解除された、または休止状態になっている場合は、Bluetooth の ペアリングをやり直すか、コンピュータをリスタートさせてから Bluetooth のペアリン グをしてください。 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 44 1. 기능 A면 B면 번호 부품 왼쪽 키 터치 바 가운데 키 Windows 키 LED 표시등 오른쪽 키 레이저 포인터 Bluetooth 페어링, Bluetooth 4.0 및 2.4 GHz 모드 변경을 위한 버튼 스위치 배터리 커버 2. 조립 1) 그림과 같이 배터리 커버를 엽니다. (화살 2) 2.4 G 연결...
 • Seite 45 2) 페어링: Windows 8의 기존 바탕 화면에서 모니터의 하단 오른쪽 모서리의 작업 표시줄 에 있는 Bluetooth 아이콘을 선택하고, Bluetooth 장치를 추가합니다. LED가 녹색으로 깜박일 때까지 N700의 스위치를 왼쪽으로 페어링 위치로 3초 동안 밉니다. 이렇게 하면 Bluetooth 페어링 상태로 들어갑니다. 장치 목록에서 N700을 선택하면 시스템이 자동...
 • Seite 46 Bluetooth 4.0 페어링 3) Windows 8 시스템 설정: "장치 관리자"로 들어가 BlueTooth 4.0 장치를 선택하고, "속성" 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클 릭 및 선택하여 BlueTooth 4.0 장치 설정으 로 들어갑니다. "전원 관리" 탭에서 "전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수 있음"...
 • Seite 47 5. Bluetooth 4.0 모드에서는 페어링(10 m/32 ft 이내)하기 전에 마우스가 다른 기기에서 분 리되었는지 확인하십시오. 6. N700이 작동 중 또는 절전 상태의 PC와 연결이 끊긴 경우, 먼저 Bluetooth 페어링을 다 시 수행하거나 컴퓨터를 다시 시작한 후 Bluetooth 페어링을 다시 수행하십시오.
 • Seite 48 1. Functies A-kant B-kant Cijfers Onderdelen Linkertoets Aanraakbalk Middentoets Windows toets LED-indicatorlampje Rechtertoets Laserpointer Schakelaar voor Bluetooth-koppeling, Bluetooth 4.0 en 2,4 Ghz-modi Batterijdeksel 2. Montage 1) Open het batterijdeksel zoals aangetoond. 2) Indien de 2,4 Ghz-verbindingsmodus (Druk omlaag terwijl u het batterijdeksel er wordt gebruikt, moet de USB-ontvanger uit trekt, zoals aangegeven door de pijlen.) worden verwijderd, zoals aangetoond.
 • Seite 49 2) Koppelen: selecteer op het bureaublad van Windows 8 het Bluetooth-pictogram in de taakbalk in de rechteronderhoek van het scherm en voeg het Bluetooth-apparaat toe. Schakel de N700 in de koppelpositie links gedurende 3 seconden tot het LED-lampje groen knippert en de Bluetooth-koppelstatus is ingeschakeld. Selecteer N700 in de lijst met apparaten en het systeem maakt automatisch verbinding.
 • Seite 50: Het Apparaat Gebruiken

  Bluetooth 4.0 koppelen 3) Windows 8-systeeminstellingen: Voer “Apparaatbeheer” in en selecteer BlueTooth 4.0-apparaat, klik met de rechtermuisknop en kies “Eigenschappen” om de BlueTooth 4.0 apparaatinstellingen in te voeren. In het tabblad “Energiebeheer”, schakel de optie “De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen”...
 • Seite 51: Led Indicator

  5. Zorg dat uw muis in Bluetooth 4.0-modus niet is gekoppeld met andere apparaten voordat u het koppelen begint (binnen de 10 m). 6. Als de verbinding tussen N700 en de pc in actieve modus of slaapmodus wordt verbroken, moet u eerst de Bluetooth-verbinding opnieuw paren of uw computer opnieuw opstarten en daarna de Bluetooth-verbinding opnieuw paren.
 • Seite 52 1. Budowa Strona A Strona B Numer Część Lewy przycisk Pasek dotykowy Środkowy przycisk Przycisk Windows Kontrolka LED Prawy przycisk Wskaźnik laserowy Przełącznik parowania Bluetooth, trybu Bluetooth 4,0 i trybu 2,4 GHz Pokrywka baterii 2. Przygotowanie 1) Otwórz pokrywkę baterii jak na ilustracji. 2) Jeśli ma być...
 • Seite 53 2) Parowanie: na tradycyjnym pulpicie w systemie Windows 8 wybierz ikonę Bluetooth na pasku zadań w prawym dolnym rogu monitora i dodaj urządzenie Bluetooth. Ustaw przełącznik myszy N700 w pozycji parowania po lewej stronie przez około trzy sekundy, aż kontrolka LED będzie migać na zielono. Mysz przejdzie w proces parowania Bluetooth.
 • Seite 54: Korzystanie Z Urządzenia

  Parowanie Bluetooth 4.0 3) Ustawienia systemu Windows 8: Przejdź do Menedżer urządzeń i wybierz urządzenie BlueTooth 4.0, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości, aby wejść w ustawienia urządzenia BlueTooth 4.0. Na karcie Zarządzanie energią anuluj zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii.
 • Seite 55: Rozwiązywanie Problemów

  5. W trybie Bluetooth 4.0 przed przystąpieniem do parowania sprawdź, czy mysz nie jest połączona z innymi urządzeniami (w promieniu 10 m). 6. Jeśli mysz N700 zerwie połączenie z komputerem podczas pracy lub w trybie uśpienia, najpierw ponownie sparuj urządzenia Bluetooth albo restartuj komputer, a następnie ponownie sparuj urządzenia Bluetooth.
 • Seite 56 1. Recursos Lado A Lado B Números Peças Tecla esquerda Barra de toque Tecla central Tecla Win Indicador LED Tecla direita Apontador Laser Interrutor para emparelhamento Bluetooth, alteração dos modos Bluetooth 4.0 e 2,4 GHz Tampa da bateria 2. Montagem 1) Conforme ilustrado, abra a tampa das 2) Se o modo de ligação 2,4 G for utilizado, pilhas.
 • Seite 57 3) Insira duas pilhas AAA no compartimento 4) Coloque a tampa das pilhas novamente das pilhas. Faça corresponder os símbolos empurrando a tampa no encaixe. (+) e (-) nas pilhas com os símbolos (+) e (-) no interior do compartimento das pilhas. 3.
 • Seite 58 ícone de Bluetooth na barra de tarefas no canto inferior direito do monitor e adicione o dispositivo Bluetooth. Rode o interrutor do N700 para a posição de emparelhamento à esquerda durante cerca de três segundos até que o LED pisque em verde para introduzir o estado de emparelhamento Bluetooth.
 • Seite 59: Utilizar O Dispositivo

  (no raio de 10M/32 pés). 6. Se o N700 perder ligação com um PC no modo de trabalho ou em suspensão, volte a emparelhar o Bluetooth ou reinicie o computador e de seguida volte a emparelhar o Bluetooth.
 • Seite 60: Функциональные Возможности

  1. Функциональные возможности Сторона A Сторона Б Обозначение Компоненты Левая кнопка Сенсорная панель Средняя кнопка Кнопка Windows Светодиодный индикатор Правая кнопка Лазерный индикатор Кнопочный переключатель для сопряжения по Bluetooth, а также смены режимов Bluetooth 4.0 и 2,4 ГГц Крышка батарейного отсека 2.
 • Seite 61 3) Вставьте две батарейки AAA в 4) Верните на место крышку батарейного батарейный отсек. Сопоставьте отсека, задвинув крышку на место. обозначения (+) и (-) на батарейках с обозначениями (+) и (-), нанесенными внутри батарейного отсека. 3. Выберите режимы использования 1) При повороте мыши против часовой 2) При...
 • Seite 62 Переведите переключатель на устройстве N700 в положение сопряжение (крайнее левое положение) приблизительно на три секунды, пока не начнет мигать зеленый индикатор. Выполняется сопряжение по Bluetooth. Выберите N700 в списке устройств, и устройство автоматически начнет подключаться. Если сопряжение прошло успешно, можно использовать устройство как обычную мышь.
 • Seite 63: Использование Устройства

  отключена от остальных устройств (в радиусе 10 м). 6. Se o N700 perder ligação com um PC no modo de trabalho ou em suspensão, volte a emparelhar o Bluetooth ou reinicie o computador e de seguida volte a emparelhar o Bluetooth.
 • Seite 64: Montaje

  1. Funciones Cara A Cara B Números Piezas Tecla izquierda Barra táctil Tecla central Tecla Winows Indicador LED Tecla derecha Puntero láser Conmutador para el emparejamiento Bluetooth, cambian los modos Bluetooth 4.0 y 2,4 GHz Tapa de las pilas 2. Montaje 1) Como se indica en la ilustración, abra 2) Si se va a usar el modo de conexión la tapa de las pilas.
 • Seite 65 3) Inserte dos pilas AAA en su compartimento. 4) Vuelva a colocar la tapa de las pilas Haga coincidir los símbolos (+) y (-) de las deslizándola para introducirla en la pilas con los símbolos (+) y (-) situados ranura. dentro del compartimento de las pilas.
 • Seite 66 Bluetooth en la barra de tareas en la esquina inferior derecha del monitor y añada el dispositivo Bluetooth. Cambie el conmutador del N700 a la posición de emparejamiento de la izquierda durante unos tres segundos, hasta que el LED parpadee en color verde para entrar en el estado de emparejamiento Bluetooth.
 • Seite 67: Uso Del Dispositivo

  (a una distancia inferior a 10 m). 6. Si N700 pierde la conexión con un PC en estado de funcionamiento o de reposo, primero vuelva a emparejar o reinicie el equipo y vuelva a emparejar Bluetooth.
 • Seite 68 1. Funktioner A-sida B-sida Nummer Del Vänsterknapp Pekfält Mittenknapp Windowstangent LED-indikator Högerknapp Laserpekare Knappomkopplare för parkoppling med blåtand, ändring av läge för blåtand 4.0 och 2,4 GHz Batterilucka 2. Montering 1) Öppna batteriluckan, enligt bilden. (Tryck 2) Om en 2,4 G-anslutning ska användas, nedåt medan batteriluckan dras ut, ska USB-mottagaren tas ut, enligt bilden.
 • Seite 69 N700 i positionen för parkoppling till vänster, under cirka tre sekunder tills LED blinkar grönt, för att erhålla status för parkoppling med blåtand. Välj N700 i listan över enheter, därefter kommer systemet automatiskt att börja ansluta. Efter att parkoppling har lyckats kan du använda musen som vanligt.
 • Seite 70: Använda Enheten

  Parkoppling med blåtand 4.0 3) Systeminställningar för Windows 8: Gå till "Enhetshanteraren" och välj Blåtand 4.0-enhet, högerklicka och välj knappen "Egenskaper" button för att gå till Blåtand 4.0-enhetsinställningar. På fliken "Energisparfunktioner", avmarkera alternativet "Tillåt att datorn stänger av den här enheten för att spara ström". 5.
 • Seite 71 5. I läget blåtand 4.0, säkerställ att din mus inte är parkopplad med andra enheter innan parkoppling (inom 10M/32 ft). 6. Om N700 förlorar kontakten med PC i status då den arbetar eller är i strömsparläge, vänligen parkoppla blåtand igen först eller starta om din dator för att därefter parkoppla blåtand igen.
 • Seite 72 1. Özellikler A tarafı B tarafı Sayılar Parçalar Sol tuş Dokunma Çubuğu Orta tuş Windows tuşu LED gösterge Sağ tuş Lazer İşaretçi Bluetooth eşleştirme, Bluetooth 4.0 ve 2,4 GHz mod değişikliği için düğme anahtarı Pil kapağı 2. Kurma 1) Resimde gösterildiği şekilde pil kapağını 2) 2,4 G bağlantı...
 • Seite 73 çubuğunda bulunan Bluetooth simgesini seçin ve Bluetooth cihazını ekleyin. Bluetooth eşleştirme durumuna girmek için LED yeşil yanıp sönene kadar yaklaşık üç saniye için N700 anahtarını soldaki eşleştirme konumuna getirin. Cihazlar listesinden N700'ü seçin ve sistem otomatik olarak bağlanmaya başlayacaktır. Eşleştirme başarılı...
 • Seite 74: Cihazı Kullanma

  Bluetooth 4.0 eşleştirmesi 3) Windows 8 sistem ayarları: BlueTooth 4.0 cihaz ayarlarına girmek için “Cihaz Yöneticisi”ne girin ve BlueTooth 4.0 cihazını seçin, ardından sağa tıklayın ve “Özellikler”i seçin. “Güç Yönetimi” sekmesinde, “Güç kazancı sağlamak için, bilgisayar bu aygıtı kapatsın.” seçimini kaldırın.
 • Seite 75: Sorun Giderme

  5. Bluetooth 4.0 modunda, eşleştirmeden önce diğer cihazlarla farenizin bağlantısının kesildiğinden emin olun (10M/32 ft içerisinde). 6. Çalışma veya uyku modundayken N700’ün PC ile bağlantısı koparsa, lütfen ilk önce Bluetooth’u yeniden eşleştirin ya da bilgisayarınızı tekrar başlatıp ardından Bluetooth’u yeniden eşleştirin.
 • Seite 76 1. Особливості Сторона A Сторона B Номер Деталь Ліва кнопка Сенсорна панель Середня кнопка Кнопка Windows Світлодіодний індикатор Права кнопка Лазерний вказівник Кнопка-перемикач для створення пари із пристроєм Bluetooth і переходу між режимами Bluetooth 4.0 і 2,4 ГГц Кришка акумулятора 2.
 • Seite 77 3) Вставте два акумулятори AAA в 4) Встановіть кришку акумулятора на акумуляторне відділення, щоб символи місце, ввівши її у слот. (+) і (–) на акумуляторах були з тієї ж сторони, що й символи (+) і (–) усередині акумуляторного відділення. 3. Вибір режимів використання 1) Якщо...
 • Seite 78 2) Створення пари: на панелі задач у правому нижньому куті екрана звичайного робочого стола Windows 8 виберіть значок Bluetooth і додайте пристрій Bluetooth. Посуньте перемикач N700 у положення для створення пари, вліво, і зачекайте приблизно три секунди, доки світлодіодний індикатор не засвітиться зеленим, —...
 • Seite 79: Використання Пристрою

  5. У режимі Bluetooth 4.0, перш ніж створити пару, переконайтеся, що мишу відключено від інших пристроїв (у межах 10 м). 6. Якщо з'єднання між N700 та ПК перервалося під час режиму роботи або режиму сну, утворіть між ними пару Bluetooth заново (можливо, перед цим доведеться...
 • Seite 80 ‫1. المزايا‬ ‫الجانب ب‬ ‫الجانب أ‬ ‫األجزاء‬ ‫األرقام‬ ‫المفتاح األيسر‬ ‫شريط اللمس‬ ‫المفتاح األوسط‬ Windows ‫مفتاح‬ LED ‫مؤشر‬ ‫المفتاح األيمن‬ ‫مؤشر الليزر‬ ‫مفتاح القتران البلوتوث، وبلوتوث 0.4 وتغيير أوضاع 4.2 جيجا هرتز‬ ‫غطاء البطارية‬ ‫2. التركيب‬ ‫2) في حال استخدم وضع االتصال 4.2، ينبغي إزالة مستقبل‬ ‫1) كما...
 • Seite 81 LED ‫ إلى وضع االقتران على الجانب األيسر لمدة ثالث ثوان ٍ حتى يومض مؤشر‬N700 ‫وأضف جهاز البلوتوث. أدر مفتاح‬ ‫ من قائمة األجهزة، ومن ثم يبدأ النظام في االتصال تلقائ ي ًا. بعد‬N700 ‫باللون األخضر إلدخال حالة إقتران البلوتوث. حدد‬...
 • Seite 82 4.0 ‫اقتران البلوتوث‬ ‫: قم بالدخول إلى "إدارة‬Windows 8 ‫3) إعدادات نظام‬ ‫ وانقر بزر الماوس‬BlueTooth 4.0 ‫األجهزة" وحدد جهاز‬ ‫األيمن فوق زر "الخصائص" للدخول إلى إعدادات جهاز‬ ‫. من عالمة تبويب "إدارة الطاقة"، قم‬BlueTooth 4.0 ‫بإلغاء تحديد خيار "السماح للكمبيوتر بإيقاف تشغيل هذا الجهاز‬ ."‫لتوفير...
 • Seite 83 .)‫5. في وضع البلوتوث 0.4، تأكد من فصل الماوس من األجهزة األخرى قبل االقتران (في نطاق 01 م/23 قدم‬ ‫ االتصال بالحاسب الشخصي، أو الدخول في حالة السكون، يرجى إعادة االقتران بالبلوتوث أوال ً أو إعادة تشغيل‬N700 ‫6. إذا فقد‬...
 • Seite 84 1. 特性 A 面 B 面 编号 组件 左键 触控条 中键 Windows 键 LED 指示灯 右键 激光发射器 模式切换开关(蓝牙 4.0 配对,蓝牙 4.0 模式和 2.4 GHz 模式) 电池仓盖 2. 安装说明 1) 如图所示,打开电池仓盖。 (沿箭头指示 2) 如使用 2.4 GHz 连接模式,请按图所示, 取出 USB 接收器。 向下压同时向外拉打开电池仓盖) 3) 按电池仓正极...
 • Seite 85 2) 取出 USB 接收器插入到您电脑上可用的 为 2.4 GHz 连接 USB 端口,电脑将自动检测到 N700 2.4 GHz 模式 4.2 蓝牙 4.0 模式 1) 如果您的电脑是 Windows 8 操作系统并 且电脑支持蓝牙 4.0 ,可以使用 N700 的 蓝牙 4.0 模式 蓝牙功能,将拨动开关拨到如图所示的中 间位置,进入蓝牙模式。 (在使用蓝牙功 能前请先进行配对) 2) 配对:在 Windows 8 操作系统中进入传统桌面,从屏幕右下角任务栏选中蓝牙图标,...
 • Seite 86 • 当电池电量低时,红色 LED 指示灯连续闪烁,请立即更换电池。 7. 使用帮助: 如果鼠标不能正常工作: 1. 请检查 USB 接收器是否已牢固地插入 USB 端口?或者尝试更换 USB 端口? 2. 检查鼠标内的电池方向,或者更换新电池。 3. 尝试其他使用表面,移除鼠标和 USB 接收器之间的金属物体。 4. 检查模式切换开关是否在正确位置? 5. 当 N700 进行蓝牙配对时,请一定要先断开 N700 与其他设备的连接。 6. 如 N700 在蓝牙模式下与计算机失去连接,请重新进行蓝牙配对,或者先重启电脑再重 新进行蓝牙配对。 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 87 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 88 1. 功能 A 側 B 側 編號 零件 左鍵 觸控列 中間鍵 Windows 鍵 LED 指示燈 右鍵 雷射指標 藍牙配對、藍牙 4.0 和 2.4 GHz 模式切換的按鈕開關 電池蓋 2. 組裝說明 1) 如圖所示,開啟電池蓋。 (依箭頭指示的 2) 如果要使用 2.4 GHz 連線模式,如圖所示 取出 USB 接收器。 方向,往下按的同時拉出電池蓋。 ) 3) 請在電池槽中插入兩顆 AAA 電池。電池的 4) 將電池蓋往插槽的方向推以放回電池蓋。...
 • Seite 89 2.4 GHz 模式 4.2 藍牙 4.0 模式 1) 如果您的系統支援 Windows 8 和藍牙 4.0 ,您可以將開關轉到如圖所示用於 藍牙 4.0 模式 藍牙模式的中間位置。 (使用藍牙前請 配對。 ) 2) 配對:從 Windows 8 的傳統桌面上,選取顯示器右下角的工作列中的藍牙圖示,然後 新增藍牙裝置。將 N700 的開關轉到左側的配對位置約三秒,直到 LED 閃爍綠色以進 入藍牙配對狀態為止。在裝置清單中選取 N700 ,系統將自動開始連線。配對成功後, 您就可以正常使用滑鼠。 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 90 藍牙 4.0 配對 3) Windows 8 系統設定:進入「裝置管理 員」後選取藍牙 4.0 裝置,按一下滑鼠右 鍵並選取「內容」按鈕以進入藍牙 4.0 裝 置設定。在索引標籤「電源管理」中,取 消選取「允許電腦關閉這個裝置以節省電 源」選項。 5. 使用裝置 5.1 滑鼠模式的觸控手勢 按下 Windows 鍵 向上或向下滑動 從左向右滑動 從右向左滑動 切換到 垂直捲動 切換開始畫面 切換快速鍵畫面 上一個 APP 僅適用於 Windows 8 5.2 雷射簡報器模式 1) 按兩下 Win 鍵或中間鍵啟用雷射簡報器功能,然後啟動雷射。 2) 按下左鍵返回上一頁。...
 • Seite 91 7. 故障排除 滑鼠沒有作用。 1. USB 接收器是否已牢牢的插入 USB 連接埠中?請嘗試換用其他 USB 連接埠。 2. 檢查滑鼠內部的電池方向,或換用新電池。 3. 嘗試使用其他表面。除去滑鼠和 USB 接收器之間的金屬物體。 4. 檢查無線模式開關按鈕是否在正確位置。 5. 在藍牙 4.0 模式中,配對前請確定您的滑鼠未與其他裝置連線(在 10 公尺 /32 英呎內) 。 6. 如果 N700 與工作或睡眠狀態中的 PC 中斷連線,請先重新進行藍牙配對或重新啟動電 腦,然後再重新進行藍牙配對。 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 92: Fcc Statement

  FCC Statement United States of America Certification Number Mouse: Lenovo N700 Dongle: DGRFG4 FCC ID: EMJMN700 FCC ID: EMJDDGRFG4 FCC Statement: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
 • Seite 93 1009 Think Place-Building One Morrisville, NC 27560 Telephone: 1-919-294-5900 RF Exposure Statement The radiated energy from the Lenovo N700 Mouse/Dongle conforms to the FCC limit of the SAR (Specific Absorption Rate) requirement set forth in 47 CFR Part 2 section 1093. IC Statement Canada Certification Number Canada Numéro de Certification...
 • Seite 94 Mouse/Dongle This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 • Seite 95: Exposure Of Humans To Rf Fields (Rss-102)

  Exposition des êtres humains aux champs radioélectriques (RF) (CNR-102) Le clavier sans fil, la souris et le dongle Lenovo N700 mince plus utilisent des antennes intégrales à faible gain qui n'émettent pas un champ électromagnétique supérieur aux normes imposées par le Ministère de la santé...
 • Seite 96 Laser compliance A mouse contain a laser that is classified as a Class 1 Laser Product in accordance with US FDA regulations and the IEC 60825-1. The product does not emit hazardous laser radiation. Each laser product complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No.
 • Seite 97: Suomi [Finnish]

  Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that this Lenovo Wireless Mouse is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Česky [Czech] Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., tímto prohlašuje, že tento Lenovo Wireless Mouse je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
 • Seite 98 Lenovo Wireless Mouse megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Íslenska [Icelandic] Hér með lýsir Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. yfir því að Lenovo Wireless Mouse er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC Lietuvių...
 • Seite 99 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. týmto vyhlasuje, že Lenovo wireless Mouse spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Slovensko [Slovenian] Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. izjavlja, da je ta Lenovo wireless Mouse v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Español [Spanish] Por medio de la presente Lenovo (Singapore) Pte.
 • Seite 100 Hrvatski [Croatian] Tvrtka Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. ovim izjavljuje da je ovaj Lenovo wireless Mouse sukladan s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. EC Declaration of Conformance EC Declaration of Conformance Product: Dual mode Wireless touch mouse and Dongle Model: Lenovo N700 (mouse);...

Inhaltsverzeichnis