Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad IPS018.s Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

Papiervernietiger IPS018.s
Bestelnr. 88 34 82
Bedoeld gebruik
Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor het vernietigen van papier, CD's en betaalkaarten. Door de
afzonderlijke opvangbakken worden versnipperde CD's en betaalkaarten van het versnipperde papier
gescheiden. Gebruik het apparaat enkel binnenshuis in droge omgevingen.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig
door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter
beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en
productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Leveringsomvang
• Papiervernietiger
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
a) Personen / Product
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor
spelende kinderen.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge
luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg
ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden
gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte
hoogte kan het product beschadigen.
• Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht
die met het product zijn verbonden.
• Stop uw hand niet in de vultrechter.
• Voer geen paperclips, nietjes of andere metalen deeltjes in de vultrechter.
• Houd lang haar uit de buurt van de vultrechter.
• Houd stropdassen, loszittende kleding en lange halskettingen of armbanden uit de buurt van
de vultrechter.
• Gebruik geen sproeifles/-blik in de onmiddellijke omgeving van het product.
• Het product mag niet blootgesteld worden aan extreme temperaturen, rechtstreeks zonlicht,
intense trillingen of vocht.
• Trek de netsteker uit de wandcontactdoos voordat het apparaat wordt gereinigd of als het
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
• Laat het apparaat niet langer dan 2 minuten aan één stuk lopen om oververhitting van de
motor te voorkomen.
• De product mag niet direct worden aangesloten nadat deze van een koude naar een warme
omgeving is overgebracht. Condens kan de adapter beschadigen. Wacht totdat de adapter is
gestabiliseerd en zich heeft aangepast aan de nieuwe omgevingstemperatuur alvorens deze
te gebruiken.
b) Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten
van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of
in een daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan
contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.
Bedieningselementen
Ingebruikname
1. Plaats de papierversnipperaar op een vlakke ondergrond.
2. Steek de netsteker in een daarvoor geschikte wandcontactdoos.
Versie 07/13
a) Papier versnippperen
1. Schuif de keuzeschakelaar naar rechts in de stand „AUTO".
2. Steek nu voorzichtig het papier in de invoersleuf. Het papier wordt automatisch in het apparaat getrokken
b) CD's / betaalkaarten versnipperen
1. Hang de kleine opvangbak aan de onderkant van de CD/betaalkaart-invoersleuf in de daarvoor bedoelde rails.
2. Schuif de keuzeschakelaar in de middenstand „FWD CD/Card". De motor is nu permanent ingeschakeld.
3. Steek nu voorzichtig een enkele betaalkaart in de invoersleuf voor betaalkaarten. De betaalkaart wordt
4. Plaats de grijze klep in de haakse stand om een CD te versnipperen.
5. Steek nu voorzichtig een enkele CD in de invoersleuf voor CD's. De CD wordt naar binnen getrokken en
6. Schuif na beëindiging de keuzeschakelaar in de stand „AUTO".
c) Papierblokkade opheffen
1. Schuif de keuzeschakelaar in de stand „REV".
2. Het snijmechanisme loopt nu in tegengestelde richting en schuift het vastzittende papier er weer uit.
3. Mochten er zich nog papierresten in het snijmechanisme bevinden, houd dan de knop „CLEAR" ingedrukt.
Storingen verhelpen
Verwijdering
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.
Technische gegevens
Netspanning ..................................... 230 V/AC, 50 Hz
Max. stroomopname ......................... 0,9 A
Veiligheidsklasse .............................. 2 (volgens DIN 32757)
Geluidsniveau ................................... < 72 dB
Versnippersnelheid ........................... 7 seconden per DIN A4-pagina
Inhoud afvalbak ................................ 10 liter (papier)
Werktemperatuurbereik .................... -10 ºC tot +85 ºC
Snijvelafstand ................................... 7 mm (papier)
1 Keuzeschakelaar
Invoersleufbreedte ............................ 220 mm
2 Knop „CLEAR"
Afmetingen (B x H x D) ..................... 280 x 286 x 146 mm
3 Invoersleuf voor
Gewicht ............................................. 1,5 kg
betaalkaarten
4 Invoersleuf voor CD's
5 Invoersleuf voor papier
6 Opvangbak
Steek niet meer dan 6 vellen papier van het formaat DIN A4 met een maximale dikte van
75 g/m2 gelijktijdig in de invoersleuf.
Versnipper geen zelfklevende etiketten en dergelijke of papier met lijmresten.
en versnipperd.
Versnipper nooit meer dan één CD respectievelijk één betaalkaart per keer!
naar binnen getrokken en versnipperd.
versnipperd.
De papierresten worden nu versnipperd.
Probleem
Het snijmechanisme loopt in de stand
„AUTO" continu door.
Na
het
versnipperen
zitten
er
papierresten in het snijmechanisme.
De automatische papierinvoer werkt
niet, nadat het snijmechanisme in de
modus „REV" heeft gelopen.
De automatische invoer stopt, alhoewel
er zich nog papier in de invoersleuf
bevindt.
Het apparaat werkt niet, alhoewel
er zich geen papierresten in het
intrekmechanisme bevinden.
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
0,75 liter (CD/betaalkaart)
40 mm (CD/betaalkaart)
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2013 bei Conrad Electronic SE.
Oplossing
De papieropvangbak is vol, het papier uit het snijmechanisme
kan niet in de bak glijden.
• Trek de netsteker uit de wandcontactdoos en maak de
papieropvangbak leeg.
De papierresten hebben zich vastgeklemd tussen de
messen.
• Schuif de keuzeschakelaar in de stand „REV" of houd de
knop „CLEAR" ingedrukt.
De papierresten blokkeren de automatische papierinvoer.
• Schuif de keuzeschakelaar in de stand „REV" of houd de
knop „CLEAR" ingedrukt.
Het papier werd scheef in de invoersleuf gestoken.
• Steek het papier recht in de invoersleuf.
Het papier is te week, te dun, vochtig of verkreukeld.
• Vouw, droog of strijk het papier glad.
De motor is oververhit.
• Laat het apparaat afkoelen alvorens het opnieuw te
gebruiken.
V3_0713_02-HK

Werbung

loading