Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 759914 Bedienungsanleitung Seite 4

Universal kfz-halterung für smartphones, tablets und navis

Werbung

Universele autohouder voor smartphones,
tablets en navigatieapparatuur
Bestelnr. 759914
Bedoeld gebruik
Dit product dient voor het bevestigen van een smartphone, een tabletcomputer of een
navigatieapparaat aan de binnenkant van de voorruit van een motorvoertuig. De zuignap kan
ook bevestigd worden aan enigszins oneffen oppervlakken zoals bijvoorbeeld van tegels,
plavuizen of gezandstraald glas. Het product heeft twee scharnieren waarmee het eraan
bevestigde apparaat individueel in de juiste positie kan worden geplaatst.
In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit
product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor
beschreven, kan het product worden beschadigd. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en
gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter
beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde
bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Leveringsomvang
• Universele autohouder
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de
veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen
voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd,
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane
schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke
gevallen de garantie.
a) Personen / Product
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal
worden voor spelende kinderen.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke
schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en
oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten
bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening
kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een
beperkte hoogte kan het product beschadigen.
• Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere
apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
b) Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het
aansluiten van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door
een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord,
neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.
Bedieningselementen
1
Versie 04/15
3
Ingebruikname
Kies de plek waar u het product gaat installeren zo dat u altijd een vrij uitzicht
heeft op de rijweg en tijdens het rijden niet afgeleid wordt.
Houd de hand aan alle wettelijke beperkingen betreffende het gebruik van
mobiele telefoons, computers en navigatieapparatuur in motorvoertuigen.
Overschrijd het maximaal toegelaten draagvermogen van 3 kg niet.
Bevestig geen voorwerpen aan het product die bijzonder waardevol of
gemakkelijk breekbaar zijn.
Waarschuwing, niet geschikt voor de volgende producten:
Sony Z2 / Z3 (producten met glazen behuizing)
1. Zorg ervoor dat de beide zuignappen (3), het montageoppervlak en de oppervlakken van
het apparaat dat u gaat bevestigen, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn.
2. Plaats één van de twee zuignappen op het bevestigingsoppervlak en druk er lichtjes op.
3. Duw de arrêteerhendel (2) in de richting van het montageoppervlak waardoor de zuignap
zich vastzuigt. Controleer of de zuignap vast zit.
4. Druk de achterkant van het apparaat, dat uw wilt bevestigen, tegen de andere zuignap.
5. Duw de arrêteerhendel in de richting van het apparaat waardoor de zuignap zich vastzuigt.
Controleer of de zuignap vast zit.
6. Draai de beide stelschroeven (1) los en richt het apparaat in de gewenste richting. Draai
vervolgens de beide schroeven weer vast.
7. Om de zuignappen los te maken van het oppervlak en van het apparaat waarop ze
bevestigd zijn, moet u de beide arrêteerhendels omhoog trekken.
Onderhoud en reiniging
Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische
oplossingen.
• Maak de zuignappen om de 4 to 6 maanden met een enigszins vochtig doekje schoon. Maak
daartoe het product los van het oppervlak waarop het bevestigd is en maak een bevestigd
apparaat los van de zuignap waaraan het vastzit. Gebruik voor een sterker verontreinigde
zuignap een mild schoonmaakmiddel. Laat de zuignappen volledig opdrogen voor deze weer
te bevestigen aan het montageoppervlak of het apparaat er weer aan vast te maken
• Voor het schoonmaken van de uit kunststof bestaande delen is een droog, zacht en schoon
doekje voldoende. Stof kan gemakkelijk verwijderd worden met behulp van een langharig,
zacht en schoon kwastje of een stofzuiger.
Verwijdering
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen
voor afvalverwerking inleveren.
Technische gegevens
Draagvermogen ........................................... max. 3 kg
Bedrijfscondities .......................................... 0 tot +45 ºC, <80 % RV
Opslagcondities ........................................... 0 tot +45 ºC, <80 % RV
Lengte.......................................................... max. 90 mm
Zuignap-Ø .................................................... 46 mm
Gewicht ........................................................ 66 g
2
3
1 Stelschroef
2 Arrêteerhendel
3 Zuignap
2
1
Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
(www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie
voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.
© Copyright 2015 bei Conrad Electronic SE.
V2_0415_02-HK

Werbung

loading