Herunterladen Diese Seite drucken

Distribútor; Adresa Servisu - Parkside 316148 1904 Bedienungsanleitung

Flexi-gartenschlauchset
Vorschau ausblenden

Werbung

SK
o akú chybu sa jedná a kedy k nej došlo. Ak je porucha krytá našou zá-
rukou, dostanete nazad opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo
výmenou výrobu neyzačína plynúť nová záručná lehota.
Záručná doba a zákonné nároky vyplývajúce z nedo-
statkov
Záručná doba sa poskytnutím záručného plnenia nepredlžuje. Platí to
aj pre vymenené a opravené súčiastky. Poškodenia a nedostatky, ktoré
sa prípadne vyskytujú už pri kúpe, sa musia nahlásiť okamžite po vyba-
lení. Po uplynutí záručnej doby sú všetky prípadné opravy spoplatnené.
Rozsah záruky
Prístroj bol vyrobený riadne v súlade s prísnymi smernicami týkajúcimi
sa kvality a pred dodaním svedomite odskúšaný. Poskytnutie záruky
platí pre chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa ne-
vzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebova-
niu, a preto je možné považovať ich za opotrebovateľné diely alebo
na poškodenia krehkých častí, napr. spínač, akumulátor alebo častí,
ktoré sú vyrobené zo skla.
Táto záruka zaniká, keď bol výrobok poškodený, používaný v rozpore s
účelom alebo opravovaný. Pre používanie výrobku v súlade s účelom sa
musia presne dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na obsluhu.
Účelom použitia alebo konaniam, od ktorých návod na obsluhu odrá-
dza alebo pred ktorými varuje, sa musíte bezpodmienečne vyhýbať.
Výrobok je určený len na súkromné a nie na priemyselné použitie. V
prípade nesprávneho zaobchádzania alebo zaobchádzania, ktoré
je v rozpore s účelom, použitia sily a pri zásahoch, ktoré neboli re-
alizované našou autorizovanou servisnou pobočkou, záruka zaniká.
Vybavenie v prípade uplatnenia záruky
Aby sme zabezpečili rýchle spracovanie vašej žiadosti, riaďte sa, pro-
sím, nasledovnými pokynmi:
- V prípade všetkých žiadostí si pripravte pokladničný blok a číslo
výrobku (napr. IAN 316148_1904) ako doklad o kúpe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku výrobku, vyryté na výrob-
ku, na úvodnej strane vášho návodu (vľavo dole) alebo na nálepke
76
na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak by sa vyskytli funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonic-
ky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.
- Výrobok identifikovaný ako chybný môžete spolu s dokladom o
kúpe (pokladničný doklad) a uvedením v čom pozostáva chyba
a kedy nastala bez poštového poplatku poslať na adresu servisu,
ktorá vám bude oznámená.
Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť túto a
mnohé ďalšie príručky, videá o výrobkoch a inštalačný softvér.
S týmto QR kódom sa dostanete priamo na stránku ser-
visu spoločnosti Lidl (www.lidl-service.com) a prostred-
níctvom zadania čísla výrobku (IAN) 316148_1904 si
môžete otvoriť návod na obsluhu.
12. Distribútor
Tradix GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
64625 Bensheim/Germany

13. Adresa servisu

TRADIX SERVICE CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster/Germany
Hotline: 00800 30012001 (zadarmo, neplatí pre volania z mobil-
ných sietí)
E-Mail: tradix-sk@teknihall.com
08/2019
Tradix Art.-Nr.: 316148
IAN 316148_1904
SK
77

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 316148 1904