Herunterladen Diese Seite drucken

Bezpieczeństwo; Zakres Dostawy (A); Dane Techniczne - Parkside 316148 1904 Bedienungsanleitung

Flexi-gartenschlauchset
Vorschau ausblenden

Werbung

PL
cią lub poważnymi obrażeniami ciała.
!
OSTROŻNIE!
Powyższy symbol/ hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o ni-
skim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować nie-
wielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.
WSKAZÓWKA!
Powyższe hasło sygnalizacyjne ostrzega przed możliwymi szkodami
rzeczowymi.
i
Informacja dotycząca obchodzenia się z niniejszą instruk-
cją obsługi
Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach dla dzieci.
Ten symbol informuje o ograniczeniu wieku.
8
Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach związanych
z porażeniem prądem.
Ten symbol informuje o tym, że produkt jest odporny na dzia-
RESISTANT
łanie promieni UV.
Ten symbol informuje o tym, że produkt jest odporny na dzia-
WEATHER-
RESISTANT
łanie czynników atmosferycznych.
Sprawdzone bezpieczeństwo: Produkty, oznaczone niniej-
szym symbolem, odpowiadają wymogom niemieckiej ustawy
o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).
Ten symbol informuje o utylizacji opakowania i pro-
duktu.
48
2. Bezpieczeństwo
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Elastyczny wąż ogrodowy - zestaw, w dalszej treści zwany jako „wąż
ogrodowy" przeznaczony jest do podlewania roślin tarasowych,
balkonowych i nawadniania ogrodów. Możliwe podłączenie do za-
worów z gwintem zewnętrznym (G ½" lub G ¾"). Wąż ogrodowy
przewidziany jest do użytku prywatnego, nie jest przeznaczony do
użycia w zakresie działalności gospodarczej.
Inny sposób użycia lub modyfikacja węża ogrodowego jest niedo-
puszczalna i może prowadzić do uszkodzenia węża ogrodowego.
Ponadto użycie w sposób niezgodny z przeznaczeniem może spowo-
dować zagrożenie życia i skutkować urazem.
Za szkody, wynikłe z użycia węża ogrodowego w sposób niezgodny
z przeznaczeniem producent nie przejmuje odpowiedzialności.

3. Zakres dostawy (A)

1
Elastyczny wąż ogrodowy
2
Element złącza (bez krzyża wewnętrznego) - do systemów nasa-
dzanych na zawór wodny
3
Przyłącze zaworu w systemie nasadowym do zaworów wodnych
(DN 20) 26,5 mm (G ¾") gwint zewnętrzny.
4
Złącze redukcyjne do zaworów wodnych (DN 15) 21 mm (G ½")
gwint zewnętrzny.
5
Element złącza (z funkcją zatrzymania strumienia wody -z krzy-
żem wewnętrznym) - do natrysku nawadniającego
6
Natrysk nawadniający (regulowany stopień skupienia strumienia
8
u szczytu głowicy
z końcówką regulacyjną, zwartość strumie-
9
nia
regulowana dźwignią poruszaną kciukiem)
7
Torba do przechowania (niewidoczna na rysunku)
Instrukcja obsługi

4. Dane techniczne

Typ: Elastyczny wąż ogrodowy - zestaw
IAN: 316148_1904
Nr Tradix: 316148
Długość: możliwość rozciągnięcia z 10 m do 30 m
PL
49

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 316148 1904