Herunterladen Diese Seite drucken

Monacor MB-5002 Bedienungsanleitung Seite 3

Spiegelkugel und motor

Werbung

MB-5002
Ref. núm. • Numer kat. 38.2720
MBM-1002
Ref. núm. • Numer kat. 38.2350
ELECTRONICS FOR SPECIALISTS
ELECTRONICS FOR SPECIALISTS
Bola de espejos y motor
Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente
antes de utilizar el aparato y guárdelas para usos
posteriores.
1 Usos
Combinada con un proyector de luz (p. ej. PAR-36 /...),
la bola de espejos MB-5002 sirve para crear efectos
luminosos y es ideal para ser usada en zonas públicas
(discotecas, teatros, etc.). La bola de espejos está espe-
cialmente diseñada para ser colgada en el techo y se
mueve me diante el motor MBM-1002.
2 Notas de seguridad
El motor cumple con todas las directivas relevantes de
la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo
ADVERTENCIA El motor está alimentado por una
corriente peligrosa. Deje su manteni-
miento sólo en manos de personal espe-
cializado. Una manipulación inexperta
puede causar un riesgo de descarga
eléctrica.
El motor sólo está indicado para un uso en interior.
Protéjalo de todo tipo de proyecciones de agua, de
la humedad elevada del aire y del calor (temperatura
ambiente admisible: 0 – 40 °C).
Use siempre guantes cuando manipule bolas de es-
pejos: las astillas del cristal pueden causar heridas.
No utilice el motor y desconéctelo inmediatamente
de la corriente si:
1. en caso de daños visibles en el motor o en el cable
de red,
2. si aparecen daños después de una caída o acci-
dente similar,
3. si surge un mal funcionamiento.
El motor debe ser reparado en cualquier caso por
personal cualificado.
Kula lustrzana z silnikiem
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne
przeczytanie poniższej instrukcji, oraz o zacho-
wanie tekstu do wglądu.
1 Zastosowanie
Kula lustrzana MB-5002 służy do tworzenia efektów
świetlnych, znajduje idealne zastosowanie w dyskotece
lub w teatrze. Kula jest przeznaczona do montażu sufi-
towego, napędzana jest silnikiem MBM-1002.
2 Bezpieczeństwo użytkowania
Ponieważ silnik napędzający kulę lustrzaną spełnia wy-
mogi obowiązujące w Unii Europejskiej, został ozna-
czony symbolem
.
UWAGA Urządzenie jest zasilane niebezpiecznym
dla życia napięciem zmiennym. Aby unik-
nąć porażenia elektrycznego, nie wolno
otwierać urządzenia. Jego naprawą powi-
nien zajmować się jedynie pracownik auto-
ryzowanego punktu serwisowego.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko w
pomieszczeniach. Urządzenie należy chronić przed
działaniem wody, wilgoci oraz wysokiej temperatury
(dopuszczalna temperatura otoczenia pracy wynosi
od 0 do 40 °C).
Przed rozpoczęciem montażu szklanej kuli należy za-
łożyć rękawice ochronne, aby uniknąć uszkodzenia
skóry odłamkami szkła.
Nie włączać silnika oraz natychmiast odłączyć
wtyczkę od gniazdka sieciowego jeśli:
1. istnieje widoczne uszkodzenie urządzenia lub
kabla sieciowego,
2. w wyniku upuszczenia urządzenia itp. mogło
nastąpić jego uszkodzenie,
3. urządzenie działa nieprawidłowo.
W razie wystąpienia któregoś z powyższych przy-
ELECTRONICS FOR SPECIALISTS
Un cable de red dañado sólo debe ser remplazado
por personal autorizado.
Para limpiar el motor use sólo un paño seco y suave,
no use en ningún caso productos químicos o agua.
Para la bola de espejos, puede usarse un producto
común para cristal.
No se aceptará ninguna reclamación de garantía
para el motor o para la bola de espejos ni se aceptará
ninguna responsabilidad en caso de daños persona-
les o materiales resultantes si los artículos se usan con
un fin distinto a aquel para el que fueron fabricados,
si no son correctamente montados o conectados, o si
no son reparados de manera profesional.
Cuando el motor y la bola de espejos sean
retirados definitivamente de servicio, usted
debe depositarlos en un centro de reciclaje
.
para su eliminación no contaminante.
3 Montaje
ADVERTENCIA El motor MBM-1002 y la bola de espe-
jos MB-5002 hacen una pareja perfecta;
úselos sólo juntos. Monte la bola de ma-
nera segura y profesional con el motor
como se describe más abajo. Asegúrese
de que no se soltará y caerá sobre la
gente.
1) Sujete el motor en un sitio apropiado en el techo
me diante cuatro tornillos. Cuelgue la bola de
manera que quede fuera del alcance de la gente.
2) Utilice el ojal grande (4) para que la bola quede col-
gada de la cadena de fijación (3). Si quiere reducir la
altura de suspensión de la bola, inserte una cadena
con estabilidad suficiente. Apriete el cierre (3) para
asegurar la bola.
3) Cuelgue el cable de seguridad (2) del ojal (1) del
motor y del ojal pequeño (5) de la bola. Apriete los
cierres para asegurar el cable.
padków urządzenie należy dostarczyć do naprawy w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
Wymianą uszkodzonego kabla sieciowego może
zająć się jedynie pracownik autoryzowanego punktu
serwisowego.
Do czyszczenia silnika należy używać suchej, miękkiej
tkaniny; nie należy stosować wody ani chemicznych
środków czyszczących. Do czyszczenia lustrzanej kuli
można używać płynu do mycia szyb.
Producent ani dostawca nie ponoszą odpowiedzial-
ności za wynikłe szkody (uszkodzenie sprzętu lub
obrażenia użytkownika), jeśli urządzenie (lustrzana
kula lub silnik) było używane niezgodnie z przezna-
czeniem, nieprawidłowo zamontowane, lub jeśli
zostało poddane nieautoryzowanej naprawie.
Jeśli urządzenie (lustrzana kula lub silnik) ma
zostać ostatecznie wycofane z użycia, należy
przekazać je do punktu utylizacji odpadów,
aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
3 Montaż
UWAGA Kula lustrzana MB-5002 oraz silnik MBM-
1002 stanowią zestaw, nie należy ich uży-
wać w połączeniu z innymi urządzeniami.
Należy stosować się do poniższego opisu
montażu kuli oraz silnika, zapewniając
tym samym bezpieczeństwao użytkowania
urządzeń. Po zamontowaniu urządzeń,
należy sprawdzić, czy są one mocno i bez-
piecznie przymocowane.
1) Należy przymocować silnik do sufitu w żądanym
miejscu za pomocą czterech śrub. Należy zamon-
tować lustrzaną kulę w taki sposób, aby była poza
zasięgiem publiczności.
2) Zawiesić kulę na zaczepie łańcuchowym (3) za
pomocą dużego uchwytu (4). Aby zmienić długość
zawieszenia kuli, zastosować łańcuch o odpowied-
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG • Zum Falsch 36 • 28307 Bremen • Germany
Copyright
by MONACOR INTERNATIONAL. All rights reserved.
©
ELECTRONICS FOR SPECIALISTS
ELECTRONICS FOR SPECIALISTS
ELECTRONICS
4) La conexión del motor a la corriente (230 V/ 50 Hz)
debe realizarla siempre el personal cualificado.
5) Pruebe la bola de espejos a intervalos regulares para
asegurar que sigue colgada de manera segura.
4 Características técnicas
Motor MBM-1005
Alimentación: . . . . . . . . . . 230 V/ 50 Hz / 5 VA
Capacidad de carga: . . . . . 10 kg
Velocidad de rotación: . . . 1,5 rpm
Dimensiones: . . . . . . . . . . ⌀ 195 mm × 127 mm
Peso: . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg
Bola de espejos MB-5002
Dimensiones: . . . . . . . . . . ⌀ 50 cm
Peso: . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 kg
Sujeto a modificaciones técnicas.
1
2
niej obciążalności. Zabezpieczyć połączenie do-
kręcając zaczep (3).
3) Linkę zabezpieczającą (2) przypiąć do uchwytu (1)
na silniku oraz małego uchwytu (5) na kuli. Zabez-
pieczyć połączenie dokręcając zaczepy linki.
4) Podłączenie napięcia zasilającego do silnika (230 V/
50 Hz) zlecić osobie przeszkolonej.
5) Należy co pewien czas sprawdzać bezpieczeństwa
montażu urządzenia.
4 Dane techniczne
Silnik MBM-1002
Zasilanie: . . . . . . . . . . . . . . 230 V/ 50 Hz / 5 VA
Maksymalne obciążenie: . 10 kg
Prędkość obrotów: . . . . . . 1,5 rpm
Wymiary: . . . . . . . . . . . . . . ⌀ 195 mm × 127 mm
Waga: . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg
Kula lustrzana MB-5002
Wymiary: . . . . . . . . . . . . . . ⌀ 50 cm
Waga: . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 kg
Z zastrzeżeniem możliwości zmian.
A-0495.98.04.04.2016
3
4
5

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

38.2720Mbm-100238.2350