Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58381 Benutzerhandbuch Seite 53

Filterpumpe
Vorschau ausblenden

Werbung

do oddziaływania ostrych przedmiotów, oleju, części ruchomych oraz ciepła na pompę z filtrem.
OSTRZEŻENIE - Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia
oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi lub z
brakiem doświadczenia i wiedzy, tylko jeśli zapewniony jest im nadzór lub instrukcje
dotyczące użytkowania sprzętu w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym
zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie
może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru. (Dla rynku UE)
OSTRZEŻENIE - Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i
umysłowej oraz osoby nieposiadające dostatecznej wiedzy albo wystarczającego
doświadczenia mogą używać tego urządzenia tylko pod opieką lub pod warunkiem, że
zostały poinstruowane, przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo, o bezpiecznym
sposobie używania urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane w celu upewnienia się, że
nie bawią się tym produktem. (Dla rynku innego niż UE)
Czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez osobę dorosłą - w wieku powyżej
18 roku życia, która jest świadoma ryzyka porażenia prądem elektrycznym. W dłuższych
okresach w których produkt nie jest używany, na przykład w zimie, zestaw basenowy
powinien być demontowany i przechowywany wewnątrz.
UWAGA - Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z instrukcją i montuj/składaj na
nowo produkt przed każdym użyciem.
To urządzenie musi znajdować się w odległości większej niż 2m od basenu.(Tylko dla Francji).
Instalacje elektryczne powinny być przeprowadzane w zgodzie z krajowymi przepisami
układania przewodów. W przypadku pytań skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Do montażu produktu należy używać wyłącznie narzędzi załączonych lub określonych przez
producenta.
Konieczne jest sprawdzenie, czy otwory zasysające nie są zamknięte.
Podczas operacji konserwacji przeprowadzanych na systemie filtrującym zaleca się
zatrzymanie filtrowania.
Regularnie sprawdzaj stopień zapchania filtra.
Zaleca się cotygodniowe kontrolowanie stanu filtra w celu przeprowadzenia ewentualnego
czyszczenia.
W celu zapewnienia czystej wody zaleca się jej codzienne, 8-godzinne filtrowanie.
Należy wymienić każdy zniszczony element lub zestaw elementów tak szybko jak tylko jest
to możliwe. Należy używać wyłącznie części zatwierdzonych przez osobę odpowiedzialną
za wprowadzenie produktu na rynek.
Wszystkie filtry i media filtracyjne powinny być regularnie kontrolowane w celu zapewnienia,
że nie nagromadziły się w nich zanieczyszczenia, mogłoby to utrudniać prawidłową filtrację
wody. Utylizacja jakichkolwiek zużytych mediów filtrujących powinna odbywać się w sposób
zgodny z obowiązującymi regulacjami/przepisami.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pompy czy jakichkolwiek innych
elementów układu obiegu wody, skontaktuj się ze specjalistą lub producentem/
53

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58381

Diese Anleitung auch für:

5838358386