Herunterladen Diese Seite drucken

Wskazówki Bezpieczeństwa; Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Baterii / Akumulatorów - Parkside PAL 5.200 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Akku-arbeitsleuchte mit stativ
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Wskazówki
bezpieczeństwa
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PRODUKTU
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI
WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI OBSŁUGI I
BEZPIECZEŃSTWA! W PRZYPADKU PRZEKAZA-
NIA PRODUKTU INNEJ OSOBIE NALEŻY DO-
ŁĄCZYĆ DO NIEGO CAŁĄ DOKUMENTACJĘ!
CZEŃSTWO ODNIESIENIA
OBRAŻEŃ I UTRATY ŻYCIA
PRZEZ DZIECI! Nigdy nie pozostawiać dzieci
bez nadzoru z materiałem opakowania. Trzymać
dzieci z dala od materiału opakowaniowego.
Niniejszy produkt może być używany przez
dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub
wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zo-
stały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia
produktu i rozumieją wynikające z niego za-
grożenia. Dzieciom nie wolno bawić się pro-
duktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą
być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
Niniejszy produkt nie jest zabawką, nie powi-
nien znaleźć się w rękach dzieci. Dzieci nie
dostrzegają zagrożeń wynikających z używania
produktów elektrycznych.
Nie używać produktu w razie wykrycia jakie-
gokolwiek uszkodzenia.
Produkt należy chronić przed wilgocią. Nigdy
nie zanurzać w wodzie lub innych płynach!
Produkt podłączać tylko do odpowiedniego
gniazdka 5 V. Wartość napięcia musi odpo-
wiadać danym podanym w rozdziale „Dane
techniczne".
Nie należy przeprowadzać żadnych zmian
lub napraw na produkcie. Diod LED nie można
i nie wolno wymieniać.
W ymiana diod LED jest niemożliwa.
Jeśli diody LED przestaną działać z powodu
zużycia, należy wymienić cały produkt.
Produkt należy zutylizować, jeśli produkt lub
kabel USB
są uszkodzone.
6
Należy uważać na to, aby nie uszkodzić kabla
USB
ostrymi krawędziami lub gorącymi
6
32 PL
przedmiotami. Przed użyciem należy całkowi-
cie rozwinąć kabel USB
Produkt należy chronić przed silnym gorącem
lub zimnem.
Nie mocować haka
Ciężar produktu mógłby wówczas zdeformować
hak
Dołączony kabel USB
się wyłącznie do zastosowania z tym produktem.
Diody LED są bardzo jasne, dlatego nie należy
NIEBEZPIE-
patrzeć bezpośrednio w produkt. Można zostać
oślepionym, co może doprowadzić do wypadku.
ZAGROŻENIE ŻYCIA! Baterie / akumula-
tory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W
przypadku połknięcia należy natychmiast udać
się do lekarza!
akumulatorów nie należy zwierać i / lub otwierać.
Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru
lub wybuchu.
Nigdy nie należy wrzucać baterii / akumulato-
rów do ognia lub wody.
Nigdy nie należy narażać baterii / akumulato-
rów na obciążenia mechaniczne.
Ryzyko wycieku kwasu z baterii / aku-
mulatorów
Należy unikać ekstremalnych warunków i
temperatur, które mogą oddziaływać na bate-
rie / akumulatory, np. kaloryferów / bezpośred-
niego działania promieniowania słonecznego.
Jeśli wyciekną baterie / akumulatory, należy
unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z
chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast
przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
tknięciu skóry mogą spowodować poparzenia
.
6
na gorących obiektach.
4
.
4
i statyw
6
Wskazówki
bezpieczeństwa dla
baterii / akumulatorów
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBU-
CHU! Baterii jednorazowego użytku
nie wolno ładować ponownie. Baterii /
ZAKŁADAĆ RĘKAWICE
OCHRONNE! Wylane lub uszko-
dzone baterie / akumulatory po do-
nadają
10

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PAL 5.200 A1

Diese Anleitung auch für:

Ian 336350_1910