Herunterladen Diese Seite drucken

Vibracijos; Prieš Pradedant Naudoti; Įrankio Surinkimas (Žr. A Pav.); Degalų Sumaišymas - Parkside PBLG 52 A1 Originalbetriebsanleitung

Benzin-laubbläser
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Vibracijos

ĮSPĖJIMAS!
Dažnai darydami pertraukas ir per jas, pvz., patrindami delnus vieną
į kitą, sumažinsite vibracijos keliamus pavojus, pvz., pavojų susirgti
Reino sindromu (patirti kraujotakos sutrikimų).
Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir pasirūpinkite, kad rankos būtų
šiltos.
Dirbdami reguliariai darykite pertraukas.
Prieš pradedant naudoti
Įrankio surinkimas (žr. A pav.)
Paimkite abi žarnos apkabas 
vamzdžio
galų.
Didesniąją lanksčiojo vamzdžio 
vamzdžio 
ir plokščiuoju atsuktuvu
Valdymo sistemos vamzdį 
atsuktuvu
priveržkite žarnos apkabą  .
Pirmiausia atlaisvinkite valdymo svirties
Paspauskite valdymo svirtį 
Valdymo svirtį 
pritvirtinkite kartu tiekiamais tvirtinimo varžtais 
fiksuojamosiomis veržlėmis  .
Ilginamąjį vamzdį 
užmaukite ant valdymo sistemos vamzdžio  .
Norėdami jį pritvirtinti, pasukite vamzdžio prailginimo detalę
pagal laikrodžio rodyklę (žr. A pav.) Ir pritvirtinkite priverždami įkištą
varžtą.
Norėdami dar pailginti įrankį, ant prieš tai surinkto ilginamojo
vamzdžio 
užmaukite ir antrąjį ilginamąjį vamzdį
Norėdami jį pritvirtinti, pasukite vamzdžio prailginimo detalę
laikrodžio rodyklę (žr. A pav.) Ir pritvirtinkite priverždami įkištą varžtą.
Ant ilginamojo vamzdžio 
apskritąjį 
arba plokščiąjį 
rodyklę (žr. A pav.) Ir pritvirtinkite priverždami įkištą varžtą.
NURODYMAS
Didesnis oro greitis = plokščias išmetimo vamzdis
Normalus oro greitis = apvalus išmetimo vamzdis
Išrinkite atvirkštine seka.
6 
 LT
ir užmaukite jas ant lanksčiojo
pusę užmaukite ant lenktojo
priveržkite žarnos apkabą  .
įkiškite į lankstųjį vamzdį 
ir plokščiuoju
tvirtinimo varžtus
ant 
galvutės vamzdžio kreiptuvo.
.
arba
užmaukite norimą galinį vamzdį –
ir įtvirtinkite pasukdami pagal laikrodžio
Degalų sumaišymas
Variklis veikia naudodamas degalų mišinį, paruoštą iš benzino ir variklinės
alyvos.
ĮSPĖJIMAS!
Stenkitės, kad degalų nepatektų tiesiai ant odos ar neįkvėptumėte
degalų garų.
Naudokite tik bešvinio benzino (bent RON 95) ir specialios dvitakčių
variklių alyvos (JASO FD/ISO-L-EGD) mišinį. Degalų mišinį paruoškite
pagal degalų sumaišymo lentelę.
Supilkite reikiamą kiekį benzino ir 2 taktų alyvos į angas, esančias
uždarame maišymo inde
Maišymo indą
.
į kamerą su benzinu.
Paskui maišymo indą 
ir
Degalų sumaišymo lentelė
Mišinio paruošimo proporcijos: 40 dalių benzino ir 1 dalis alyvos
Benzinas
0,5 litro
Degalų įpylimas
ĮSPĖJIMAS!
pagal
Degalus pilkite tik išjungę variklį ir jam atvėsus. Kyla gaisro pavojus!
Prieš pildami visada nuvalykite sritį aplink degalų bakelio dangtelį  ,
kad į degalų bakelį 
Tai darykite sausa, nesipūkuojančia šluoste.
Įrankį padėkite ant lygaus pagrindo, kad degalų bakelio dangtelis 
būtų nukreiptas į viršų.
Sukdami prieš laikrodžio rodyklę atsukite degalų bakelio dangtelį  .
Degalų bakelio dangtelis 
kad nenukristų.
Įpilkite degalų mišinio į degalų bakelį  . Pildami degalų neišliekite ir
degalų bakelio 
Išlietus degalus nedelsdami nuvalykite.
Degalų bakelio dangtelį 
(žr. „Degalų sumaišymo lentelė").
pakreipkite į šoną, kad užpildyta alyva galėtų įpilti
gerai papurtykite.
Dvitakčių variklių alyva
12,5 ml
neprikristų nešvarumų.
prie degalų bakelio pritvirtintas laikikliu,
nepripildykite sklidinai.
užsukite pagal laikrodžio rodyklę.
PBLG 52 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading