Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMB 1100 B2 Originalbetriebsanleitung

Metallbandsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

PORTABLE METAL BAND SAW PMB 1100 B2
TRAČNA PILA ZA METAL
Prijevod originalnih uputa za uporabu
FERĂSTRĂU CU BANDĂ
PENTRU METAL
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
METALLBANDSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 336931_2001
TRAČNA TESTERA ZA METAL
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
МЕТАЛЕН ЛЕНТОВ ТРИОН
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PMB 1100 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMB 1100 B2

 • Seite 1 PORTABLE METAL BAND SAW PMB 1100 B2 TRAČNA PILA ZA METAL TRAČNA TESTERA ZA METAL Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu FERĂSTRĂU CU BANDĂ МЕТАЛЕН ЛЕНТОВ ТРИОН Превод на оригиналното ръководство за експлоатация PENTRU METAL Traducerea instrucţiunilor de utilizare original METALLBANDSÄGE...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti ........12 │ PMB 1100 B2  ...
 • Seite 6: Uvod

  Slika C TRAČNA PILA ZA METAL Ručka na škripcu PMB 1100 B2 Brzo postavljanje Uvod Škripac Imbus vijci sa cilindričnom glavom Čestitamo na kupnji vašeg novog uređaja. Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Ove su Slika D upute sastavni dio ovoga proizvoda. One sadrže Postavljanje kuta rezanja važne napomene za sigurnost, rukovanje i zbrinja-...
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  Djecu i druge osobe držite podalje tijekom korištenja električnog alata. U slučaju nepaž- nje možete izgubiti kontrolu nad uređajem. │ PMB 1100 B2    3 ■...
 • Seite 8: Električna Sigurnost

  Ako je moguće montirati usisivač i sustav za prihvat piljevine, uvjerite se da su priključeni i da se ispravno koriste. Uporaba usisivača može smanjiti ugroženost prašinom. ■ OPREZ UPOZORENJE: Mogućnost strujnog udara! Ne otvarati kućište proizvoda! │ ■ 4    PMB 1100 B2...
 • Seite 9: Korištenje I Rukovanje Električnim Alatom

  Uporaba električnog pozornost na pravilan položaj ruku u odnosu alata u druge svrhe osim ovdje opisanih može na list pile. uzrokovati opasne situacije. ■ Nikada ne uklanjajte graničnik za izradak. │ PMB 1100 B2    5 ■...
 • Seite 10: Originalni Pribor/Dodatni Uređaji

  (vidi sliku D na otklopnoj stranici). ♦ Jednim dugim leptirastim vijkom pričvrstite zakretnu ručicu kroz drugi otvor na stolu pile (vidi sliku D na otklopnoj stranici). │ ■ 6    PMB 1100 B2...
 • Seite 11: Postavljanje

  Za bilo koju drugu uporabu, provodnicu u smjeru kazaljke na satu. za kabel treba pomoću držača kabela postaviti tako da kabel nikad ne može dospjeti u područje pile / radno područje ili bilo koje drugo opasno područje. │ PMB 1100 B2    7 ■...
 • Seite 12: Zamjena Lista Pile

  Radna svjetiljka svijetli. kotačićima Isključivanje ♦ Prekidač za svjetlo postavite u položaj 0. Radna svjetiljka se gasi. Postavljanje broja okretaja ♦ Postavite kotačić za postavljanje broja okretaja u položaj između 1 i 6. │ ■ 8    PMB 1100 B2...
 • Seite 13: Napomene Za Rad

  Otvori za ventilaciju uvijek moraju biti čisti. ■ Četkom uklonite sve naslage prašine od piljenja. NAPOMENA ► Zamjenski dijelovi koji nisu navedeni (kao npr. ugljene četkice, prekidači, listovi pile) mogu se naručiti preko naše dežurne telefonske linije. │ PMB 1100 B2    9 ■...
 • Seite 14: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  Štete i nedostatke koji eventualno postoje ■ oštećenja uzrokovanih elementarnim nepogo- već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon dama raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvrše- ni popravci se naplaćuju. │ ■ 10    PMB 1100 B2...
 • Seite 15: Servis

  Tako se jamči očuvanje sigurnosti uređaja. ► Zamjenu utikača ili priključnog voda uvijek treba izvršiti proizvođač uređaja ili njegov servis. Tako se jamči očuvanje sigurnosti uređaja. │ PMB 1100 B2    11 ■...
 • Seite 16: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 60745-2-20:2009 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/naziv uređaja: Tračna pila za metal PMB 1100 B2 Godina proizvodnje: 05–2020 Serijski broj: IAN 336931_2001 Bochum, 22.06.2020. Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda.
 • Seite 17 Prevod originalne Izjave o usklađenosti ........23 │ PMB 1100 B2  ...
 • Seite 18: Uvod

  Slika C TRAČNA TESTERA ZA METAL Ručka na stegi PMB 1100 B2 Mehanizam za brzo podešavanje Uvod Stega Imbus-vijci ca cilindričnom glavom Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja. Time ste se odlučili za savremen i kvalitetan proizvod. Slika D Uputstvo za upotrebu je deo ovog proizvoda.
 • Seite 19: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  ćanja pažnje možete da izgubite kontrolu nad korišćenja da odstupaju od navedenih vred- uređajem. nosti, u zavisnosti od načina na koji se koristi električni alat, posebno u zavisnosti od vrste radnog predmeta koji se obrađuje. │ PMB 1100 B2    15 ■...
 • Seite 20: Električna Bezbednost

  što su maska protiv prašine, protivklizne električnog alata. zaštitne cipele, zaštitni šlem ili štitnici za sluh, zavisno od vrste i primene električnog alata, smanjuje rizik od povreda. │ ■ 16    PMB 1100 B2...
 • Seite 21: Servis

  ■ Držite šake podalje od područja sečenja i lista testere. ■ Pre upotrebe uvek vodite računa da prenosiva trakasta testera bude čista. ■ Odmah prestanite sa radom ako primetite bilo šta neuobičajeno. │ PMB 1100 B2    17 ■...
 • Seite 22: Pre Puštanja U Rad

  Kod svake druge upotrebe, vođenje kabla mora da se izvede pomoću držača kabla tako, da kabl nikada ne može da dospe u područje sečenja odnosno radno područje ili u neku drugu zonu opasnosti. │ ■ 18    PMB 1100 B2...
 • Seite 23: Podešavanja

  Podesite željeni ugao sečenja pomoću navede- smer kretanja na listu testere (ako postoji) nih brojeva stepeni ugla. poklapa sa strelicom na gumenim točkićima ♦ Zategnite mehanizam za podešavanje ugla sečenja okretanjem u smeru kretanja kazaljki na satu. │ PMB 1100 B2    19 ■...
 • Seite 24: Puštanje U Rad

  Otvori za ventilaciju moraju uvek da budu slo- bodni. ■ Uklonite četkicom nataloženu brusnu prašinu. NAPOMENA ► Rezevne delove koji nisu navedeni (kao npr. grafitne četkice, prekidače, listove testere) možete da poručite preko naše dežurne servi- sne službe. │ ■ 20    PMB 1100 B2...
 • Seite 25: Odlaganje

  U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu. Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom. │ PMB 1100 B2    21 ■...
 • Seite 26 Tračna testera za metal Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. Model PMB 1100 B2 U istom periodu davalac garancije, odnosno IAN / Serijski broj 336931_2001 prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.
 • Seite 27: Prevod Originalne Izjave O Usklađenosti

  EN 60745-2-20:2009 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/naziv uređaja: Tračna testera za metal PMB 1100 B2 Godina proizvodnje: 05–2020 Serijski broj: IAN 336931_2001 Bohum, 22.06.2020. Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda.
 • Seite 28 │ ■ 24    PMB 1100 B2...
 • Seite 29 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ......36 │ PMB 1100 B2    25...
 • Seite 30: Introducere

  Figura C FERĂSTRĂU CU BANDĂ Mâner la menghină PENTRU METAL PMB 1100 B2 Reglaj rapid Introducere Menghină Șuruburi inbus cu cap cilindric Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară. Figura D Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din Reglaj pentru unghiul de tăiere...
 • Seite 31: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  În timpul utilizării sculei electrice ţineţi la distan- ţă copiii și alte persoane. Dacă sunteţi distras, puteţi pierde controlul asupra aparatului. │ PMB 1100 B2    27 ■...
 • Seite 32: Siguranţa Electrică

  Dacă pot fi montate dispozitive de aspirare și de captare a prafului, asiguraţi-vă că aces- tea sunt racordate și că sunt utilizate corect. Utilizarea unui dispozitiv de aspirare a prafului poate reduce expunerea la pericole provocate de praf. │ ■ 28    PMB 1100 B2...
 • Seite 33: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Electrice

  În același timp, aveţi în vedere condiţiile de lucru și activitatea pe care trebuie să o exe- cutaţi. Utilizarea sculelor electrice pentru alte aplicaţii decât cele prevăzute poate duce la situaţii periculoase. │ PMB 1100 B2    29 ■...
 • Seite 34: Accesorii/Aparate Auxiliare Originale

  (a se vedea fig. D de pe pagina pliată). ♦ Cu ajutorul unui șurub-fluture lung fixaţi braţul pivotant prin cealaltă gaură la masa de tăiere (a se vedea fig. D de pe pagina pliată). │ ■ 30    PMB 1100 B2...
 • Seite 35: Efectuarea Setărilor

  În cazul unei utilizări diferite, ghidajul cablului se va realiza cu suporturile de cablu astfel încât cablul să nu poată ajunge nicio- dată în zona de tăiere/de lucru sau într-o altă zonă periculoasă. │ PMB 1100 B2    31 ■...
 • Seite 36: Înlocuirea Pânzei De Ferăstrău

  Aveţi grijă ca săgeata direcţională de pe pânza de ferăstrău (în măsura în care Reglarea turaţiei există) să corespundă cu cea de pe roţile ♦ Așezaţi rotiţa de reglare a turaţiei într-o din cauciuc poziţie între 1 și 6. │ ■ 32    PMB 1100 B2...
 • Seite 37: Instrucţiuni De Lucru

  Îndepărtaţi praful de tăiere aderent cu o pensulă. INDICAŢIE ► Piesele de schimb nelistate (de exemplu, perii de cărbune, comutatoare, pânze de ferăstrău) pot fi comandate prin intermediul liniei noastre telefonice directe de service. │ PMB 1100 B2    33 ■...
 • Seite 38: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  ■ utilizarea comercială a produsului ■ deteriorarea sau modificarea produsului de către client ■ nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă și de întreţinere, erori de utilizare ■ daune cauzate de dezastre naturale │ ■ 34    PMB 1100 B2...
 • Seite 39: Service-Ul

  Astfel se asigură menţinerea siguranţei aparatului. ► Solicitaţi întotdeauna producătorului aparatului sau serviciului clienţi al acestuia înlocuirea ștecărului sau a cablului de alimentare. Astfel se asigură menţinerea siguranţei aparatului. │ PMB 1100 B2    35 ■...
 • Seite 40: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 60745-2-20:2009 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/denumire aparat: Ferăstrău cu bandă pentru metal PMB 1100 B2 An de fabricaţie: 05–2020 Număr de serie: IAN 336931_2001 Bochum, 22.06.2020 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 41 Вносител ............. 48 Превод на оригиналната декларация за съответствие ..... . 50 │ PMB 1100 B2    37...
 • Seite 42: Въведение

  Фигура A МЕТАЛЕН ЛЕНТОВ ТРИОН Ръкохватка PMB 1100 B2 Крилчат винт на ръкохватката Въведение Защитни капаци Поздравяваме ви за покупката на вашия нов Фиксиращи винтове уред. Избрали сте висококачествен продукт. Фигура Б Ръководството за потребителя е част от този Гумени колела...
 • Seite 43: Технически Характеристики

  струкциите могат да причинят токов удар, Рязане на дърво = 6,25 m/s пожар и/или тежки наранявания. h,CW Възможна неточност на Запазете всички указания за безопасност измерването K = 1,5 m/s и инструкции за бъдещи справки. │ PMB 1100 B2    39 ■...
 • Seite 44: Безопасност На Работното Място

  д) Избягвайте неестествено положение на ни или оплетени кабели увеличават риска тялото. Заемете стабилна позиция и винаги от токов удар. пазете равновесие. Така ще можете да контролирате по-добре електрическия ин- струмент в неочаквани ситуации. │ ■ 40    PMB 1100 B2...
 • Seite 45: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  ■ Винаги дръжте ръцете си далече от пътя на ване на уреда повредените части трябва рязане на режещата лента. да се ремонтират. Причина за много злопо- луки е лоша поддръжка на електрическите инструменти. │ PMB 1100 B2    41 ■...
 • Seite 46: Оригинални Принадлежности/ Допълнителни Уреди

  ството за потребителя респ. чийто захват е съвместим с уреда. ♦ С дълъг крилчат винт закрепете накланя- щото се рамо през другия отвор на масата на отрезната машина (вж. фиг. Г на разгъващата се страница). │ ■ 42    PMB 1100 B2...
 • Seite 47: Извършване На Настройки

  за бърза настройка нагоре, за да извършите по-бързо настройката на менге- мето . Обърнете приспособлението за бърза настройка отново надолу, за да фиксирате менгемето . След това извър- шете фина настройка с ръкохватката на менгемето │ PMB 1100 B2    43 ■...
 • Seite 48: Смяна На Режещата Лента

  включите и изключите уреда, за да уста- новите дали режещата лента е поставена правилно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ! ► По време на извършването на теста дръжте тялото си далече от зоната на рязане! │ ■ 44    PMB 1100 B2...
 • Seite 49: Пускане В Експлоатация

  В случай че режещата лента блокира, изключете незабавно уреда. ♦ Не усуквайте режещата лента по време на рязането. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ! ► Отстранете детайла едва след като отрезната машина е спряла напълно. │ PMB 1100 B2    45 ■...
 • Seite 50: Предаване За Отпадъци

  ще получите обратно ремонтирания или нов лезлия от употреба продукт можете продукт. С ремонта или смяната на продукта да получите от вашата общинска не започва да тече нов гаранционен срок. или градска управа. │ ■ 46    PMB 1100 B2...
 • Seite 51 гаранцията отпада. който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка. │ PMB 1100 B2    47 ■...
 • Seite 52: Сервизно Обслужване

  е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба тряб- ва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. │ ■ 48    PMB 1100 B2...
 • Seite 53 (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на дого- вора, ако несъответствието на потребител- ската стока с договора е незначително. │ PMB 1100 B2    49 ■...
 • Seite 54: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 60745-2-20:2009 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Тип/Обозначение на уреда: Метален лентов трион PMB 1100 B2 Година на производство: 05–2020 Сериен номер: IAN 336931_2001 Бохум, 22.06.2020 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел усъвършенстване.
 • Seite 55 Original-Konformitätserklärung ......... . 62 DE │ AT │ CH │ PMB 1100 B2    51...
 • Seite 56: Einleitung

  Abbildung C METALLBANDSÄGE Handgriff am Schraubstock PMB 1100 B2 Schnellverstellung Einleitung Schraubstock Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Abbildung D Produkt entschieden. Die Betriebsanleitung ist Teil Schnittwinkelverstellung dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für lange Flügelschraube...
 • Seite 57: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Art von Werkstück be- c) Halten Sie Kinder und andere Personen wäh- arbeitet wird. rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. DE │ AT │ CH │ PMB 1100 B2    53 ■...
 • Seite 58: Elektrische Sicherheit

  Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun- gen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PMB 1100 B2...
 • Seite 59: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Achten Sie immer auf die richtige Position der Arbeitsbedingungen und die auszuführende Hände im Verhältnis zum Sägeblatt. Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. DE │ AT │ CH │ PMB 1100 B2    55 ■...
 • Seite 60: Originalzubehör/-Zusatzgeräte

  (siehe Abb. D auf der Ausklappseite). ♦ Befestigen Sie mit einer langen Flügel- schraube den Schwenkarm durch die andere Bohrung am Sägetisch (siehe Abb. D auf der Ausklappseite). │ DE │ AT │ CH ■ 56    PMB 1100 B2...
 • Seite 61: Einstellungen Vornehmen

  Bei jeder anderen Verwendung ist die Kabel- führung mithilfe der Kabelhalter so zu gestalten, dass das Kabel niemals in den Säge/Arbeits- oder einen anderen Gefahren- bereich geraten kann. DE │ AT │ CH │ PMB 1100 B2    57 ■...
 • Seite 62: Sägeblatt Wechseln

  Achten Sie darauf, dass die Führungsrollen vollständig das Sägeblatt greifen. HINWEIS ► Achten Sie darauf, dass der Richtungspfeil auf dem Sägeblatt (sofern vorhanden) mit dem auf den Gummirädern übereinstimmt. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PMB 1100 B2...
 • Seite 63: Arbeitshinweise

  Lüftungsöffnungen müssen immer frei sein. ■ Entfernen Sie anhaftenden Sägestaub mit einem Pinsel. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Kohle- bürsten, Schalter, Sägeblätter) können Sie über unsere Service-Hotline bestellen. DE │ AT │ CH │ PMB 1100 B2    59 ■...
 • Seite 64: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 60    PMB 1100 B2...
 • Seite 65: Service

  Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. DE │ AT │ CH │ PMB 1100 B2    61 ■...
 • Seite 66: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009 + A11:2010 EN 60745-2-20:2009 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Metallbandsäge PMB 1100 B2 Herstellungsjahr: 05–2020 Seriennummer: IAN 336931_2001 Bochum, 22.06.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 67 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 07 / 2020 · Ident.-No.: PMB1100B2-062020-1 IAN 336931_2001...