Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDRW 1800 A1 Originalbetriebsanleitung

Doppelrührwerk
Vorschau ausblenden

Werbung

TWIN PADDLE MIXER PDRW 1800 A1
DVOSTRUKA MIJEŠALICA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
AMESTECĂTOR DUBLU
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
DOPPELRÜHRWERK
Originalbetriebsanleitung
IAN 314091_1910
DVOSTRUKI MEŠAČ
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ДВОЕН БЪРКАЧЕН МЕХАНИЗЪМ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDRW 1800 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDRW 1800 A1

 • Seite 1 TWIN PADDLE MIXER PDRW 1800 A1 DVOSTRUKA MIJEŠALICA DVOSTRUKI MEŠAČ Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu AMESTECĂTOR DUBLU ДВОЕН БЪРКАЧЕН МЕХАНИЗЪМ Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация DOPPELRÜHRWERK Originalbetriebsanleitung IAN 314091_1910...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4 Originalna izjava o sukladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PDRW 1800 A1  ...
 • Seite 5 DVOSTRUKA MIJEŠALICA Oprema PDRW 1800 A1 1 Ručka 2Prekidač za odabir stupnja prijenosa Uvod 3 Rukavci za zaključavanje Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja . Time ste 4 Šipke za miješanje se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod . Upute za 5 Prihvatnik alata uporabu dio su opreme ovog proizvoda .
 • Seite 6 . Pritom treba uzeti u obzir sve dijelove ciklusa pogona (primjerice razdoblja u koji- ma je električni uređaj isključen i razdoblja u kojima je uređaj uključen, ali radi bez optere- ćenja) . PDRW 1800 A1   │  3 ■...
 • Seite 7 Ne dajte se uljuljati u lažnu sigurnost i nemojte misliti da ste iznad sigurnosnih pravila za električne alate, čak i ako ste nakon čestog rukovanja upoznati s električnim alatom. Nepažljivo postupanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške ozljede . ■ 4  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 8 čistima i slobodnima od ulja i masnoće. miješanje može se nekontrolirano odbaciti ili Skliske ručke i površine za hvatanje onemoguću- svinuti . ju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama . PDRW 1800 A1   │  5 ■...
 • Seite 9 . Kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih ili smrtonosnih ozlje- da, osobama s medicinskim implantatima pre- poručujemo da se prije korištenja stroja posa- vjetuju sa svojim liječnikom i proizvođačem medicinskih implantata . ■ 6  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 10 Nakon što su obje šipke za miješanje 4 potpu- no umetnute, možete povećati brzinu . ♦ Obje šipke za miješanje 4 tijekom postupka miješanja pomičite kroz posudu za miješanje i miješajte sve dok se materijal potpuno ne promiješa . PDRW 1800 A1   │  7 ■...
 • Seite 11 Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanja ili za štetu lomljivih dije- lova, npr . prekidača ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla . ■ 8  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 12 . ■ Proizvod registriran kao neispravan onda mo- žete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adre- su servisa . PDRW 1800 A1   │  9 ■...
 • Seite 13 EN 55014-1:2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012 Oznaka tipa stroja: Dvostruka miješalica PDRW 1800 A1 Godina proizvodnje: 03–2020 Serijski broj: IAN 314091_1910 Bochum, 17 .03 .2020 . Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda .
 • Seite 14 Prevod originalne Izjave o usklađenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PDRW 1800 A1 │...
 • Seite 15 Nominalni broj obrtaja u praznom hodu 1 . brzina: n 0–450 min 2 . brzina: n 0–750 min Dimenzije štapa za mešanje 125 mm spoljni prečnik 592 mm dužina Klasa zaštite II/ (dvostruka izolacija) ■ 12  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 16 . mogu da zapale prašinu ili isparenja . c) Držite decu i druga lica podalje tokom koriš­ ćenja električnog alata. U slučaju odvraćanja pažnje, možete da izgubite kontrolu nad elek- tričnim alatom . PDRW 1800 A1 │  13 ■ RS ...
 • Seite 17 Ne mislite da ste bezbedni i ne odbacujte bezbednosna pravila za električne alate, iako ste nakon česte upotrebe dobro upoznati sa električnim alatom. Nepažljive radnje mogu u deliću sekunde da dovedu do teških povreda . ■ 14  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 18 ■ Električni alat pokrenite i zaustavite samo u kontrolu električnog alata u nepredviđenim posudi za mešanje. Korpa za mešanje može situacijama . nekontrolisano da se vrti uokolo ili da se iskrivi . PDRW 1800 A1 │  15 ■ RS ...
 • Seite 19 . Da bi se smanjila opasnost od ozbiljnih ili smrtonosnih povreda, licima sa medicinskim implantatima preporučujemo da pre rada sa ovom mašinom konsultuju svog lekara i proizvođača medicin- skog implantata . ■ 16  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 20 . ♦ Tokom mešanja, vodite oba štapa za meša- nje 4 kroz posudu za mešanje i mešajte sve dok materijal za mešanje ne bude u potpunosti promešan . PDRW 1800 A1 │  17 ■ RS ...
 • Seite 21 Uputstvom za upotrebu . Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom . ■ 18  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 22 Dvostruki mešač Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka . Model PDRW 1800 A1 U istom periodu davalac garancije, odnosno IAN / Serijski broj 314091_1910 prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku .
 • Seite 23 EN 55014-1:2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012 Oznaka tipa mašine: Dvostruki mešač PDRW 1800 A1 Godina proizvodnje: 03–2020 Serijski broj: IAN 314091_1910 Bohum, 17 .03 .2020 . Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda .
 • Seite 24 Declaraţia de conformitate originală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 PDRW 1800 A1  ...
 • Seite 25 și nici în cadrul unor activi- 0–450 min tăţi comparabile cu acestea . treapta 2: n 0–750 min Dimensiuni tijă de agitare diametru exterior 125 mm lungime 592 mm Clasa de protecţie II / (izolare dublă) ■ 22  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 26 . În acest scop, trebuie luate în considerare toate părţile ciclului de funcţio- nare (de exemplu perioadele în care scula electrică a fost oprită și perioadele în care, deși a fost pornită, a funcţionat fără sarcină) . PDRW 1800 A1   │ ■...
 • Seite 27 . dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub in­ fluenţa drogurilor, alcoolului sau a medica­ mentelor. Un moment de neatenţie în timpul uti- lizării sculei electrice poate duce la răniri grave . ■ 24  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 28 Introducerea mâinilor în recipient rea sculelor electrice pentru alte aplicaţii decât în timp ce scula electrică încă este conectată la cele prevăzute poate duce la situaţii periculoase . priză, poate cauza electrocutarea . PDRW 1800 A1   │ ■...
 • Seite 29 . Utilizarea etrierului de așezare/ suspendare ♦ Utilizaţi etrierul de așezare/suspendare 0, pentru a suspenda aparatul sau pentru a-l amplasa pe sol . Astfel îl protejaţi de murdărire . ■ 26  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 30 . ♦ În timpul procesului de amestecare introduceţi cele două tije de agitare 4 prin vasul de amestecare și amestecaţi până când materialul de amestecat este prelucrat complet . PDRW 1800 A1   │ ■...
 • Seite 31 înlocuite şi reparate . Eventualele deteriorări şi defici- enţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului . Reparaţii- le necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost . ■ 28  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 32 ţa cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucţiunilor de utili- zare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului . PDRW 1800 A1   │ ■...
 • Seite 33 EN 55014-1:2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012 Denumirea tipului mașinii: Amestecător dublu PDRW 1800 A1 Anul de fabricaţie: 03–2020 Număr de serie: IAN 314091_1910 Bochum, 17 .03 .2020 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare .
 • Seite 34 Оригинална декларация за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 PDRW 1800 A1  ...
 • Seite 35 ДВОЕН БЪРКАЧЕН Оборудване МЕХАНИЗЪМ PDRW 1800 A1 1 Ръкохватка 2 Превключвател на скоростите Въведение 3 Блокиращи гилзи Поздравяваме ви за покупката на вашия нов 4 Бъркалки уред . Избрали сте висококачествен продукт . 5 Захвати на инструменти Ръководството за потребителя е част от този...
 • Seite 36 вида на обработвания детайл . б) Не работете с електрическия инструмент в потенциално експлозивна среда с наличие на запалими течности, газове или прахове. Електрическите инструменти образуват искри, които могат да запалят праха или парите . PDRW 1800 A1   │  33 ■...
 • Seite 37 ж) Ако е възможно монтиране на уреди за из­ смукване и улавяне на прах, те трябва да се свържат и използват правилно. Използване- то на уред за изсмукване на прах може да на- мали опасностите поради наличие на прах . ■ 34  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 38 се ремонтират. Причина за много злополу- ■ Осигурете стабилно и безопасно положе­ ки е лоша поддръжка на електрическите ин- ние на съда за разбъркване. Неправилно струменти . укрепен съд може да се задвижи ненадейно . PDRW 1800 A1   │  35 ■...
 • Seite 39 двата захвата за инструменти 5, за да ■ увреждания на здравето в резултат на виб- можете да отстраните двете бъркалки 4 . рационни емисии, в случай че уредът се използва по-продължителен период от време или не се направлява/поддържа правилно . ■ 36  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 40 Отпуснете превключвателя за включване/ избегнат опасности . изключване 9 . Настройка на честотата на въртене ♦ Натиснете бутона + 6, за да увеличите честотата на въртене . ♦ Натиснете бутона - 7, за да намалите честотата на въртене . PDRW 1800 A1   │  37 ■...
 • Seite 41 ремонтирания или нов продукт . С ремонта или лия от употреба продукт можете да смяната на продукта не започва да тече нов получите от вашата общинска или гаранционен срок . градска управа . ■ 38  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 42 експресен или друг специален товар – не се ■ неспазване на разпоредбите за безопасност приемат . и поддръжка, грешки при обслужването Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на ■ повреди поради природни бедствия изпратените от Вас дефектни уреди . PDRW 1800 A1   │  39 ■...
 • Seite 43 1 . стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2 . значимостта на несъответствието; 3 . възможността да се предложи на потреби- теля друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него . ■ 40  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 44 за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена за- мяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя . PDRW 1800 A1   │  41 ■...
 • Seite 45 EN 55014-1:2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012 Типово обозначение на машината: Двоен бъркачен механизъм PDRW 1800 A1 Година на производство: 03–2020 Сериен номер: IAN 314091_1910 Бохум, 17 .03 .2020 г . Семи Угузлу...
 • Seite 46 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 PDRW 1800 A1 DE │...
 • Seite 47 DOPPELRÜHRWERK Ausstattung 1 Handgriff PDRW 1800 A1 2 Gangwahlschalter Einleitung 3 Verriegelungshülsen Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 4 Rührstäbe Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 5 Werkzeugaufnahmen Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist 6 + Taste Teil dieses Produkts .
 • Seite 48 . c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerk­ zeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kont- rolle über das Elektrowerkzeug verlieren . PDRW 1800 A1 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49 Verletzungen führen . oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk- zeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PDRW 1800 A1...
 • Seite 50 Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die heitsschädlich sein . auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorge- sehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen . PDRW 1800 A1 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 51 Werkzeugaufnahmen 5 zurück, um wird . die beiden Rührstäbe 4 entfernen zu können . ■ Quetschverletzungen, falls Sie in Kontakt mit sich drehenden Teilen kommen . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PDRW 1800 A1...
 • Seite 52 . Drehzahl einstellen ♦ Drücken Sie die + Taste 6, um die Drehzahl zu erhöhen . ♦ Drücken Sie die – Taste 7, um die Drehzahl zu verringern . PDRW 1800 A1 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 53 Verschleißteile angesehen wer- den können oder für Beschädigungen an zerbrechli- chen Teilen, z . B . Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PDRW 1800 A1...
 • Seite 54 Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . PDRW 1800 A1 DE │ AT │ CH   │  51...
 • Seite 55 EN 62841-2-10:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012 Typbezeichnung der Maschine: Doppelrührwerk PDRW 1800 A1 Herstellungsjahr: 03–2020 Seriennummer: IAN 314091_1910 Bochum, 17 .03 .2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 56 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 05 / 2020 · Ident.-No.: PDRW1800A1-032020-1 IAN 314091_1910...