Herunterladen Diese Seite drucken

Originaltilbehør / -Ekstraapparater; Ibrugtagen; Tilslutning Af Trykluftkilden; Anvendelse Af Trykluft-Lufttrykmåleapparat - Parkside IAN 33355 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-zubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

ALLE SIKKERHEDSINSTRUKSER OG ANVISNIN-
GER SKAL OPBEVARES TIL SENERE BRUG!
ADVArSEL!
når der arbejdes med kvælstof,
opstår fare for kvælning! Arbejd derfor
altid i velventilerede lokaler!
ADVArSEL!
Det maksimale arbejdstryk på 8 bar må aldrig
overskrides. Til indstilling af arbejdstrykket an-
vendes en trykformindsker.
ADVArSEL!
Apparatet rettes aldrig mod men-
nesker og / eller dyr.
ADVArSEL!
Anvend aldrig ilt eller andre brændbare gasser
som energikilde.
ADVArSEL!
Først løsnes slangen fra trykluftkilden
og først efterfølgende forsyningsslan-
gen fra apparatet. På den måde undgås
ukontrolleret omvirvlen dvs. tilbagestød af for-
syningsslangen.
J
skyttelsesmidler.
J
over apparatet hvis du distraheres.
J
Skil apparatet fra trykluftkilden før reparations- og
vedligeholdelsesarbejder samt ved apparatets
transport.
J
Hold slangen fast i hånden når slangekoblingen
løsnes, for at undgå kvæstelser, fremkaldt af den
tilbagefarende slange.
J
Vær opmærksom på beskadigelser.
Kontroller apparatet før ibrugtagen for eventuelle
beskadigelser. Skulle apparatet vise mangler,
må det under ingen omstændigheder tages i brug.
J
Knæk ikke apparatets slange. Ellers kan denne
blive beskadiget.
Downloaded from
www.Manualslib.com
FArE FOr KVÆLnIng!
FArE FOr KVÆSTELSEr!
FArE FOr KVÆSTELSEr!
FArE FOr KVÆSTELSEr!
FArE FOr KVÆSTELSEr!
Anvend til din personlige
beskyttelse egnede kropsbe-
Børn og andre personer hol-
des væk mens apparatet
anvendes. Du kan miste kontrol
manuals search engine
Sikkerhedshenvisninger / Ibrugtagen
Originaltilbehør /
Q
-ekstraapparater
J
Anvend kun tilbehør og ekstraappara-
ter, der er nævnt i brugervejledningen.
Anvendelse af andet tilbehør, end det i bruger
vejledningen nævnte, kan betyde fare for
kvæstelser for dig.

Ibrugtagen

Q

Tilslutning af trykluftkilden

Q
HEnVISnIng: Produktet må kun drives med ren-
set, kondensat - og oliefri trykluft og det maksimale
arbejdstryk på 8 bar på apparatet må ikke over-
skrides.
HEnVISnIng: For at du kan regulere lufttrykket,
skal trykluftkilden være udstyret med en (filter)-tryk-
formindsker.
j
Tilslut produktet til en egnet trykluftkilde, idet du
forbinder forsyningsslangens lynkobling med
produktets stiknippel
Anvendelse af trykluft-
Q
lufttrykmåleapparat
1. Sæt ventilstikket
på ventilen.
5
Schraderventil, autoventil
(anvendes f.eks. ofte til mountainbike)
2. Tryk udrykkerhåndtaget
lufttilførsel.
3. Slip Udrykkerhåndtaget
lufttilførsel.
Aflæs trykket på manometret
4. Skulle der være for meget luft (for højt tryk) i
objektet: Tryk udluftningsventilen
slippe luft ud.
. Den låses automatisk.
4
2
,for at starte
6
, for at stoppe
6
.
1
3
, for at
DK
19

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside IAN 33355