Herunterladen Diese Seite drucken

Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh - Parkside PFS 710 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Garantie van
Kompernaß Handels GmbH
Geachte klant,
U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de
aankoopdatum . In geval van ge breken in dit pro-
duct hebt u wettelijke rechten tegenover de verko-
per van het product . Deze wettelijke rechten wor-
den door onze hierna beschreven garantie niet
beperkt .
Garantievoorwaarden
De garantieperiode geldt vanaf de datum van aan-
koop . Bewaar de kassabon zorgvuldig . U hebt
hem nodig als bewijs van aankoop .
Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum
van dit product een materiaal- of fabricagefout
optreedt, wordt - naar onze keuze - het product
door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of
wordt de koopprijs terugbetaald . Voorwaarde
voor deze garantie is dat het defecte apparaat en
het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn
van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt
omschreven waaruit het gebrek bestaat en wan-
neer het is opgetreden .
Wanneer het defect door onze garantie wordt
gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een
nieuw product retour . Met de reparatie of vervan-
ging van het product begint er geen nieuwe garan-
tieperiode .
Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij
gebreken
De garantieperiode wordt door deze waarborg
niet verlengd . Dat geldt ook voor vervangen en
gerepareerde onderdelen . Eventueel al bij aan-
koop aanwezige schade en gebreken moeten met-
een na het uitpakken worden gemeld . Voor repara-
ties na afloop van de garantieperiode worden
kosten in rekening gebracht .
Garantieomvang
Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnor-
men met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en
voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecon-
troleerd .
18 
NL │ BE
De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefou-
ten . Deze garantie geldt niet voor productonderde-
len die onderhevig zijn aan normale slijtage en die
daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of
voor schade aan breekbare onderdelen zoals
schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn
gemaakt .
Deze garantie vervalt wanneer het product is
beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepa-
reerd . Voor deskundig gebruik van het product
moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven
aanwijzingen precies worden opgevolgd .
Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de
gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waar-
voor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden
vermeden .
Het product is uitsluitend bestemd voor privége-
bruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden . Bij
verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling,
bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet
door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, ver-
valt de garantie .
Afhandeling bij een garantiekwestie
Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag
neemt u de volgende aanwijzingen in acht:
Houd voor alle aanvragen de kassabon en het
artikelnummer (bijv . IAN 12345) als aankoop-
bewijs bij de hand .
Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje
van het product, op het product gegraveerd, op
de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (links-
onder) of op de sticker op de achter- of onder-
kant van het product .
Als er fouten in de werking of andere gebreken
optreden, neemt u eerst contract op met de
hierna genoemde serviceafdeling, telefo-
nisch of via e-mail .
Een als defect geregistreerd product kunt u dan
zonder portokosten naar het aan u doorgege-
ven serviceadres sturen . Voeg het aankoopbewijs
(kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek
bestaat en wanneer het is opgetreden .
PFS 710 D3

Werbung

loading