Herunterladen Diese Seite drucken

Asus ZenWiFi XT8 Handbuch

Ax6600 tri band wifi router
Vorschau ausblenden

Werbung

ZenWiFi
AX6600 Tri Band WiFi Router
Model: XT8
Quick Start Guide
U15771 / First Edition / October 2019

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Asus ZenWiFi XT8

  Inhaltszusammenfassung für Asus ZenWiFi XT8

 • Seite 1 ZenWiFi AX6600 Tri Band WiFi Router Model: XT8 Quick Start Guide U15771 / First Edition / October 2019...
 • Seite 2 Table of Contents English ......................................3 Български ......................................8 Hrvatski ......................................13 Čeština ......................................18 Dansk ......................................23 Nederlands ....................................28 Eesti ....................................... 33 Français ......................................38 Suomi ......................................43 Deutsch ......................................48 Ελληνικά ....................................... 53 ‫85 ......................................תירבע‬ Magyar ......................................63 Italiano ......................................
 • Seite 3 Hardware Explanations Plug the adapter into the DC-IN port, and press the power button. The power LED will light up when your hardware is ready. Button and Port Explanations DC-IN port Power button LAN ports 1-3 USB 3.0/2.0 port 2.5G / 1G WAN port 2.5G / 1G WAN port Connect your optical modem to this port with a network cable.
 • Seite 4 Find two ZenWiFi XT8, and power both on. Use a network cable to connect your optical modem to the WAN port of either ZenWiFi XT8. This ZenWiFi XT8 will be the AiMesh router, and the other ZenWiFi XT8 will be the AiMesh node.
 • Seite 5 Enabling Bluetooth Enable Bluetooth on your phone. Launching ASUS Router APP Launch ASUS Router APP, and then follow the on-screen instructions to finish the AiMesh setup. NOTE: When you’re using a wireless backhaul to connect your router and AiMesh node, the WAN port on your AiMesh node can be used as a LAN port providing...
 • Seite 6 NOTES: To minimize interference, keep the routers away from devices like cordless phones, Bluetooth devices and microwave ovens. We recommend that you place the routers in an open or spacious location. ZenWiFi XT8 LED indications Solid white: Good signal Solid yellow: Weak signal...
 • Seite 7 Does the AiMesh router support Access Point mode? A: Yes. You can choose to set the AiMesh router as router mode or access point mode. Please go to web GUI (http://router.asus.com), and go to the page Administration > Operation Mode.
 • Seite 8 Обяснения на хардуера Включете адаптера в DC-IN порта и натиснете бутона за включване и изключване. LED индикаторът за захранването ще светне, когато хардуерът Ви е готов. Обяснения на бутоните и портовете Бутон за включване LAN портове 1-3 DC-IN вход USB 3.0/2.0 порт и...
 • Seite 9 Използвайте мрежов кабел за свързване на Вашия оптичен модем към WAN порта на ZenWiFi XT8. Този ZenWiFi XT8 ще бъде AiMesh маршрутизатора, а другият ZenWiFi XT8 ще бъде AiMesh възела. LED започва да свети синьо непрекъснато, за да покаже, че ZenWiFi XT8 е готов за настройка. AiMesh маршрутизатор AiMesh възел...
 • Seite 10 Разрешаване на Bentonite Разрешаване Bentonite на телефона Ви. Стартиране на приложението ASUS маршрутизатор Стартирайте приложението ASUS Маршрутизатор, след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на AiMesh. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате безжична опорна мрежа за свързване на Вашия маршрутизатор и възел AiMesh, WAN портът на Вашия...
 • Seite 11 За да сведете до минимум смущения, дръжте маршрутизаторите далеч от устройства като безжични телефони, Bentonite устройства и микровълнови фурни. Препоръчваме Ви да поставите открито и просторно място. ZenWiFi XT8 LED индикации Непрекъснато бяло Добър сигнал Плътен жълт: Слаб сигнал Непрекъснато червено: Няма сигнал...
 • Seite 12 A: Да. Можете да изберете да настроите маршрутизатора AiMesh като режим на маршрутизатора или режим на точка за достъп. Отидете в уеб потребителския интерфейс на (http://router.asus.com), и отидете на страница Administration (Администрация) > Operation Mode (Режим на работа). Мога ли да инсталирам кабелна връзка между AiMesh рутерите (Ethernet backhaul)? A: Да.
 • Seite 13 Objašnjenja hardvera Uključite adapter u DC-IN priključak i pritisnite gumb za uključivanje. LED napajanja će se uključiti kada hardver bude spreman. Objašnjenja gumba i priključaka Gumb za LAN priključci 1-3 USB 3.0/2.0 priključak Priključak DC-IN uključivanje 2.5G / 1G WAN priključak 2.5G / 1G WAN priključak Priključite optički modem na ovaj priključak pomoću mrežnog kabela.
 • Seite 14 Pronađite dva ZenWiFi XT8 uređaja i uključite ih. Pomoću mrežnog kabela spojite optički modem na WAN priključak bilo kojeg ZenWiFi XT8 uređaja. Taj ZenWiFi XT8 uređaj će služiti kao AiMesh usmjernik, a preostali ZenWiFi XT8 uređaj će biti drugi AiMesh član.
 • Seite 15 Omogućivanje funkcije Bluetooth Omogućite Bluetooth na svom telefonu. Pokretanje aplikacije za ASUS usmjernik. Pokrenite aplikaciju za ASUS usmjernik i zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje za AiMesh. NAPOMENA: Kada koristite bežičnu sporednu vezu za povezivanje usmjerivača i čvorišta AiMesh, WAN priključak na vašem čvorištu AiMesh može se koristiti kao LAN priključak kada...
 • Seite 16 Kako biste minimalizirali interferenciju, držite usmjernike podalje od uređaja poput bežičnih telefona, Bluetooth uređaja i mikrovalnih pećnica. Preporučujemo da postavljate usmjernike na otvorene i prostrane položaje. ZenWiFi XT8 LED signali Stalno bijelo: Dobar signal Stalno žuto: Slab signal Stalno crveno: Nema signala...
 • Seite 17 O: Da. AiMesh usmjernik možete postaviti u način usmjernika kao i u način pristupne točke. Idite na grafičko korisničko sučelje na internetu (http://router. asus.com), i posjetite stranicu Administration (Administracija) > Operation Mode (Način rada). Mogu li AiMesh usmjerivače povezati vodičem (Ethernet poveznica)? O: Da.
 • Seite 18 Popis hardwaru Připojte adaptér k portu DC-IN a stiskněte tlačítko napájení. Když je váš hardware připraven, rozsvítí se indikátor LED napájení. Popis tlačítek a portů Tlačítko Port DC-IN Porty LAN 1 - 3 Port USB 3.0/2.0 napájení WAN port 2.5G / 1G WAN port 2.5G / 1G Tento port slouží...
 • Seite 19 Vyhledejte dva routery ZenWiFi XT8 a u obou zapněte napájení. Připojte svůj optický modem síťovým kabelem k portu WAN některého z routerů ZenWiFi XT8. Tento router ZenWiFi XT8 bude routerem AiMesh a druhý router ZenWiFi XT8 bude uzlem AiMesh. Indikátor LED začne svítit modře, což znamená, že router ZenWiFi XT8 je připraven k instalaci.
 • Seite 20 AiMesh. Aktivace Bluetooth Aktivujte Bluetooth ve svém telefonu. Spuštění aplikace ASUS Router Spusťte aplikaci ASUS Router a potom dokončete instalaci AiMesh podle zobraze- ných pokynů. Poznámka: Když používáte bezdrátové páteřní propojení pro připojení k vašemu routeru a uzlu AiMesh, port WAN na vašem uzlu AiMesh lze použít...
 • Seite 21 Aby se minimalizovalo rušení, udržujte routery dostatečně daleko od zařízení, jako jsou bezdrátové telefony, zařízení Bluetooth a mikrovlnné trouby. Doporučujeme umístit routery do volného prostoru nebo co největší místnosti. Indikace LED routeru ZenWiFi XT8 Svítí bíle: Dobrý signál Svítí žlutě: Slabý signál Svítí červeně: Není signál...
 • Seite 22 Podporuje router AiMesh režim přístupového bodu? Odpověď: Ano. Router AiMesh můžete nastavit na režim routeru nebo přístupového bodu. Přejděte na webové grafické uživatelské rozhraní (GUI) (http://router.asus.com) a přejděte na stránku Administration (Správa) > Operation Mode (Provozní režim). OTÁZKA Lze vytvořit pevné připojení mezi směrovači AiMesh (páteřní...
 • Seite 23 Beskrivelse af hardwaren Sæt adapteren i strømstikket (DC-IN), og tryk på tænd/sluk-knappen. Strømindikatoren begynder at lyse, når din hardware er klar. Beskrivelse af knapperne og portene Strømstik Tænd/sluk-knap LAN-porte 1-3 USB 3.0/2.0-port (DC-IN) 2,5G / 1G WAN-port 2,5 G/1G WAN-port Tilslut dit optiske modem til denne port med et netværkskabel.
 • Seite 24 Wi-Fi-system Find to ZenWiFi XT8, og tænd begge enheder. Brug et netværkskabel til at forbinde dit optiske modem til WAN-porten på en af ZenWiFi XT8- enhederne. Denne ZenWiFi XT8 vil være AiMesh-routeren, og den anden ZenWiFi XT8 vil være AiMesh-noden.
 • Seite 25 Aktiverer Bluetooth Aktiver Bluetooth på din telefon. Åbn appen ASUS Router Åbn appen ASUS Router, og følg derefter instruktionerne på skærmen, for at afslutte AiMesh-opsætningen. BEMÆRK: Når du bruger en trådløs forbindelse til at forbinde din router og AiMesh- node, kan WAN-porten på din AiMesh-node bruges som en LAN-port med...
 • Seite 26 For at minimere interferens, skal du holde routerne væk fra enheder som trådløse telefoner, Bluetooth-enheder og mikrobølgeovne. Vi anbefaler, at du placerer routerne på et åbent eller rummeligt sted. Lysindikatorer på din ZenWiFi XT8 Lyser hvid: Godt signal Lyser gul: Svagt signal...
 • Seite 27 SP1: Er det muligt, at bruge adgangspunkter på AiMesh-routeren? SV: Ja. Du kan vælge at indstille AiMesh-routeren som værende en router eller et adgangspunkt. Gå på websiden ( http://router.asus.com ), og gå til siden Administration > Operation Mode (Driftsfunktion). SP2: Kan jeg lave en kabelforbindelse mellem AiMesh routerne (Ethernet-backhaul)? SV: Ja.
 • Seite 28 Toelichtingen hardware Sluit de adapter aan op de DC-ingang, en druk op de Aan/uit-knop. De voedings-LED gaat branden wanneer uw hardware gereed is. Toelichtingen knoppen en poorten DC-ingang Voedingsknop LAN-poorten 1-3 USB 3.0/2.0-poort 2.5G / 1G WAN-poort 2.5G / 1G WAN-poort Sluit uw optische modem aan op deze poort met een netwerkkabel.
 • Seite 29 Gebruik een netwerkkabel om uw optische modem aan te sluiten op de WAN-poort van een van de ZenWiFi XT8. Deze ZenWiFi XT8 zal de AiMesh-router zijn, en de andere ZenWiFi XT8 zal het AiMesh-knooppunt zijn. De LED gaat constant blauw branden om aan te geven dat de ZenWiFi XT8 klaar is voor installatie. AiMesh-knooppunt AiMesh-router...
 • Seite 30 Bluetooth inschakelen Schakel Bluetooth in op uw telefoon. APP ASUS-router starten Start de APP ASUS-router en volg vervolgens de instructies op het scherm om de AiMesh-installatie te voltooien. OPMERKING: Wanneer u een draadloze backhaul gebruikt om uw router en...
 • Seite 31 Voor het minimaliseren van interferentie, moet u de routers weg houden van apparaten zoals draadloze telefoons, Bluetooth-apparaten en magnetrons. Wij raden u aan om de routers op een open en ruime locatie te plaatsen. ZenWiFi XT8 LED-indicaties Constant wit: Goed signaal Constant geel: Zwak signaal...
 • Seite 32 Biedt de AiMesh-router ondersteuning voor de modus Toegangspunt? A: Ja. U kunt ervoor kiezen om de AiMesh-router in te stellen als routermodus of toegangspuntmodus. Ga naar de online GUI (http://router.asus.com), en ga naar de pagina Administration (Beheer) > Operation Mode. (Bedieningsmodus).
 • Seite 33 Selgitused riistvara kohta Ühendage adapter DC-IN porti ja vajutage toitenuppu. Toite LED indikaator süttib, kui riistvara on valmis. Selgitused nupu ja pordi kohta DC-IN port Toitenupp LAN pordid 1–3 USB 3.0/2.0 port 2.5G/1G WAN-port 2.5G/1G WAN-port Ühendage optiline modem sellesse porti, kasutades võrgukaablit. LAN pordid 1–3 Ühendage oma arvuti LAN porti, kasutades võrgukaablit.
 • Seite 34 Leidke kaks ZenWiFi XT8 seadet ja lülitage mõlemad sisse. Kasutage võrgukaablit, et ühendada optiline modem ükskõik kumma ZenWiFi XT8 seadme WAN pordiga. Sellest ZenWiFi XT8-st saab AiMeshi ruuter ja teisest ZenWiFi XT8-st saab AiMesh sõlm. LED indikaator muutub püsivalt siniseks, näitamaks et ZenWiFi XT8 on häälestamiseks valmis.
 • Seite 35 Hoidke AiMesh-sõlme AiMeshi süsteemisätete jaoks sisselülitatuna ja ooterežiimis. Bluetoothi lubamine Lubage Bluetooth oma telefonis ASUS'e ruuteri RAKENDUSE käivitamine Käivitage ASUS'e ruuteri RAKENDUS ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et AiMeshi häälestus lõpule viia. MÄRKUS: Kui te kasutate oma ruuteri jaoks juhtmeta tagasiühendamist, siis AiMesh-sõlme WAN-porti saab kasutada kui LAN-porti, mis tagab...
 • Seite 36 Paigutage AiMeshi ruuter ja sõlm parimasse kohta. MÄRKUSED. Häirete minimeerimiseks hoidke ruuterid eemal sellistest seadmetest nagu juhtmeta telefonid, Bluetooth-seadmed ja mikrolaineahjud. Soovitatav on paigutada ruuterid avatud ja avarasse kohta. ZenWiFi XT8 LED indikaatorite tähendused Püsivalt valge: hea signaal Püsivalt kollane: nõrk signaal Püsivalt punane: signaal puudub...
 • Seite 37 Kas AiMeshi ruuter toetab pääsupunktirežiimi? V: Jah. Te saate valida, kas seada AiMeshi ruuter toimima ruuteri-režiimis või pääsupunktirežiimis. Minge veebipõhisesse graafilisse kasutajaliidesesse (http:// router.asus.com) ja minge lehele Administration (Haldamine) > Operation Mode (Töörežiim). 2. küsimus Kas AiMeshi ruutereid saab juhtmega ühendada (Ethernet-tagasiühendus)? V: Jah.
 • Seite 38 Présentation du matériel Branchez l'adaptateur secteur au port d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation. Le voyant d'alimentation s'allume lorsque votre matériel est prêt. Présentation des boutons et des ports Port d'alimenta- Bouton d'alimen- Port réseau 1-3 tion (CC) tation Port USB 3.0/2.0 Port WAN 2.5G / 1G...
 • Seite 39 Trouver deux ZenWiFi XT8 et placez-les sous tension. Utilisez un câble réseau pour connecter votre modem à fibre optique au port WAN d'un ZenWiFi XT8. Ce ZenWiFi XT8 sera le routeur AiMesh, tandis que le second ZenWiFi XT8 sera le nœud AiMesh.
 • Seite 40 Activer la connexion Bluetooth Active le Bluetooth sur votre téléphone. Lancement de l'application ASUS Router Lancez l'application ASUS Router, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la config- uration AiMesh. REMARQUE : Lorsque vous utilisez un backhaul sans fil pour connecter votre routeur et votre nœud AiMesh, le port WAN de votre nœud AiMesh peut être utilisé...
 • Seite 41 Bluetooth ou les fours à micro-ondes. Il est recommandé de placer les routeurs dans un endroit dégagé et spacieux. Indications de la LED du ZenWiFi XT8 Blanche fixe : Bon signal Jaune fixe : Signal faible...
 • Seite 42 Est-ce que le routeur AiMesh prend en charge le mode point d'accès ? A : Oui. Vous pouvez configurer le routeur AiMesh en mode routeur ou en mode point d'accès. Veuillez accéder à l'interface de gestion (http://router.asus.com) et aller dans Administration > Operation Mode (Mode de fonctionnement).
 • Seite 43 Laitteiston selitykset Liitä verkkolaite DC-IN-porttiin ja paina virtapainiketta. Virran LED-merkkivalo syttyy, kun laitteisto on valmiina. Painikkeiden ja porttien selitykset DC-IN-portti Virtapainike LAN-portit 1–3 USB 3.0/2.0-portti 2,5G / 1G WAN-portti 2,5 G / 1 G -WAN-portti Liitä optinen modeemi verkkokaapelilla tähän porttiin. LAN-portit 1–3 Liitä...
 • Seite 44 Hae kaksi ZenWiFi XT8:aa käynnistä molemmat. Käytä verkkokaapelia optisen modeemin liittämiseen jomman kumman ZenWiFi XT8:n WAN- porttiin. Tämä ZenWiFi XT8 tulee olemaan AiMesh-reititin ja toinen ZenWiFi XT8 tulee olemaan AiMesh-solmu. LED-valo palaa tasaisesti sinisenä ilmaisten, että ZenWiFi XT8 on valmis asettamiseen.
 • Seite 45 Pidä AiMesh-solmun virta päällä ja valmiustilassa AiMesh-järjestelmäasetuksia varten. Bluetoothin käyttöönotto Ota Bluetooth käyttöön puhelimessasi. ASUS-reititinsovelluksen käynnistäminen Käynnistä ASUS-reititinsovellus ja suorita AiMeshin asetus loppuun toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti. HUOMAUTUS: Kun käytät langatonta runkoliityntäyhteyttä reitittimen ja AiMesh-solmun yhdistämiseen, AiMesh-solmun WAN-porttia voi käyttää LAN-porttina, joka tarjoaa enintään 2,5 G:n...
 • Seite 46 Sijoita AiMesh-reititin ja solmu parhaaseen paikkaan. HUOMAUTUKSIA: Minimoidaksesi häiriöt, pidä reitittimet loitolla laitteista, kuten langattomat puhelimet, Bluetooth-laitteet ja mikroaaltouunit. On suositeltavaa asettaa reitittimet avoimeen tai tilavaan paikkaan. ZenWiFi XT8:n LED-merkkivalot Tasainen valkoinen: Hyvä signaali Tasainen keltainen: Heikko signaali Tasainen punainen: Ei signaalia...
 • Seite 47 USEIN KYSYTTYÄ Tukeeko AiMesh-reititin Tukiasema-tilaa? V: Kyllä. Voit valita AiMesh-reitittimen asettamisen reititintilaan tai tukiasematilaan. Siirry graafiseen web-käyttöliittymään (http://router.asus.com) ja siirry sivulle Administration (Hallinta) > Operation Mode (Käyttötila). Voinko asettaa langallisen yhteyden AiMesh-reitittimien välille (Ethernet- runkoliityntä)? V: Kyllä. AiMesh-järjestelmä tukee sekä langatonta että langallista yhteyttä...
 • Seite 48 Hardware-Übersicht Schließen Sie das Netzteil an den DC-IN-Anschluss an und drücken Sie die Ein-/Austaste. Die Betriebs-LED leuchtet, wenn Ihre Hardware bereit ist. Erklärungen zu den Tasten und Anschlüssen DC-In-An- Ein-/Austaste LAN-Ports 1-3 USB 3.0/2.0 Anschluss schluss 2,5G / 1G WAN-Port 2,5G / 1G WAN-Port Verbinden Sie Ihr optisches Modem über ein Netzwerkkabel mit diesem Anschluss.
 • Seite 49 Verbinden Sie Ihr optisches Modem über ein Netzwerkkabel mit dem WAN-Port eines Ihrer ZenWiFi XT8 Geräte. Dieses ZenWiFi XT8 Gerät dient als AiMesh-Router, und das andere ZenWiFi XT8 Gerät wird als AiMesh-Netzknoten verwendet. Die LED leuchtet dauerhaft blau und zeigt damit an, dass der ZenWiFi XT8 für die Einrichtung bereit ist. AiMesh-Netzknoten AiMesh-Router...
 • Seite 50 Bluetooth aktivieren Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone. ASUS Router-App starten Starten Sie die ASUS Router-App und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die AiMesh-Einrichtung abzuschließen. HINWEIS: Wenn Sie einen Wireless Backhaul verwenden, um Ihren Router und AiMesh-Netzknoten zu verbinden, kann der WAN-Port an Ihrem AiMesh-Netzknoten als LAN-Port verwendet...
 • Seite 51 Damit es nicht zu Störungen kommt, halten Sie die Router von anderen Sendegeräten fern – z. B. Schnurlostelefone, Bluetooth- und Mikrowellengeräte. Wir empfehlen, Ihre Router an einer offenen oder geräumigen Stelle zu platzieren. LED-Anzeige des ZenWiFi XT8 Dauerhaft weiß: gutes Signal Dauerhaft gelb: schwaches Signal...
 • Seite 52 Unterstützt der AiMesh-Router den Access-Point-Modus? A: Ja. Sie können den AiMesh-Router im Routermodus oder Access-Point-Modus festlegen. Bitte öffnen Sie die Web-Benutzeroberfläche unter (http://router.asus.com) und rufen Sie die Seite Administration > Operation Mode (Betriebsmodus) auf. Kann ich eine kabelgebundene Verbindung zwischen den AiMesh-Routern einrichten (Ethernet Backhaul)? A: Ja.
 • Seite 53 Επεξηγήσεις υλικού Συνδέστε τον προσαρμογέα στη θύρα DC-IN και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας. Η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει όταν το υλικό σας είναι σε ετοιμότητα. Επεξηγήσεις κουμπιών και θυρών Θύρα εισόδου Πλήκτρο Θύρες LAN 1-3 Θύρα USB 3.0/2.0 τροφοδοσίας DC τροφοδοσίας...
 • Seite 54 ZenWiFi XT8. Αυτό το ZenWiFi XT8 θα είναι ο δρομολογητής AiMesh και το άλλο ZenWiFi XT8 θα είναι ο κόμβος AiMesh. Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει με μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι το ZenWiFi XT8 είναι έτοιμο για εγκατάσταση.
 • Seite 55 για τις ρυθμίσεις του συστήματος AiMesh. Ενεργοποίηση Bluetooth Ενεργοποίηση Bluetooth στο τηλέφωνό σας Εκκίνηση εφαρμογής ASUS Router Εκκινήστε την εφαρμογή ASUS Router και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση AiMesh. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε ασύρματh οπισθόζευξη για να συνδέσετε...
 • Seite 56 φούρνους μικροκυμάτων. Συνιστάται να τοποθετείτε τους δρομολογητές σε ανοιχτή ή ευρύχωρη τοποθεσία. Ενδεικτικές λυχνίες LED του ZenWiFi XT8 Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα: Καλό σήμα Ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα: Ασθενές σήμα Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: Δεν υπάρχει σήμα...
 • Seite 57 Υποστηρίζει ο δρομολογητής AiMesh λειτουργία σημείου πρόσβασης; Απ.: Ναι. Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία του δρομολογητή AiMesh ως δρομολογητής ή σημείο πρόσβασης. Μεταβείτε στο διαδικτυακό GUI (http:// router.asus.com) και μεταβείτε στη σελίδα Administration (Διαχείριση) > Operation Mode (Κατάσταση λειτουργίας). Ερ.2: Μπορώ να ρυθμίσω ενσύρματη σύνδεση μεταξύ δρομολογητών AiMesh (οπισθόζευξη...
 • Seite 58 ‫הסברים על החומרה‬ .‫ ולחץ על לחצן ההפעלה‬DC-IN ‫חבר את ספק הכוח ליציאה‬ .‫נורית חיווי ההפעלה תידלק כאשר החומרה תהיה מוכנה‬ ‫הסברים על לחצנים ויציאות‬ DC-IN ‫יציאת‬ ‫לחצן הפעלה‬ LAN 1-3 ‫יציאות‬ USB 3.0/2.0 ‫יציאת‬ ‫־‬ ‫יציאה לרשת אל‬ 2.5G/1G ‫חוטית‬ 2.5G/1G ‫יציאה...
 • Seite 59 AiMesh Wi-Fi ‫הכנה להגדרת מערכת‬ .‫, והפעל את שניהם‬ZenWiFi XT8 ‫אתר שני‬ ‫ באמצעות כבל רשת. התקן‬ZenWiFi XT8-‫ של אחד מה‬WAN ‫חבר את המודם האופטי ליציאת‬ .AiMesh ‫ השני יהיה רכיב‬ZenWiFi XT8-‫, והתקן ה‬AiMesh ‫ ישמש כנתב‬ZenWiFi XT8 .‫ מוכן להגדרות‬ZenWiFi XT8-‫הנורית תדלוק בצבע כחול כחיווי על כך ש‬...
 • Seite 60 Bluetooth ‫אפשור‬ .‫ בטלפון‬Bluetooth ‫אפשר תקשורת‬ ASUS Router ‫הפעלת היישום‬ ‫ ולאחר מכן פעל על פי ההוראות המוצגות כדי לסיים את‬ASUS Router ‫הפעל את היישום‬ .AiMesh ‫הגדרת‬ ,‫ באמצעות רשת אלחוטית‬AiMesh ‫הערות: כשמתחברים לראוטר ולרשת של‬ ‫ כיציאה לרשת‬AiMesh ‫אפשר להשתמש ביציאה לרשת אלחוטית של‬...
 • Seite 61 ‫לצמצום ההפרעה למינימום, הרחק את הנתבים האחרים מהתקנים כגון טלפונים‬ :‫הערות‬ .‫ ומכשירי מיקרוגל‬Bluetooth ‫אלחוטיים, התקני‬ .‫מומלץ למקם את הנתבים באזור פתוח או מרווח‬ ZenWiFi XT8 ‫חיווי נורית‬ ‫דולקת בצבע לבן: אות חזק‬ ‫דולקת בצבע צהוב: אות חלש‬ ‫דולקת בצבע אדום: אין אות‬...
 • Seite 62 :‫ש‬ ?)AP) ‫ תומך בנקודת גישה‬AiMesh ‫האם נתב‬ ‫ במצב נתב או במצב נקודת גישה. בקר בכתובת‬AiMesh ‫ת: כן. תוכל להגדיר את נתב‬ Operation > )‫ (ניהול מערכת‬Administration ‫, ועבור אל הדף‬http://router.asus.com .)‫ (מצב פעולה‬Mode :‫ש‬ ‫ האם ניתן להגדיר חיבור קווי בין נתבי‬AiMesh (‫?)העברת אתרנט‬...
 • Seite 63 Hardver magyarázatok Csatlakoztassa az adaptert a DC-IN porthoz és nyomja meg a tápellátás gombot. A tápellátás LED felgyúl amikor a hardver készen áll. Gombok és portok magyarázatai DC-IN port Tápellátás gomb LAN portok 1-3 USB 3.0/2.0 port 2.5G / 1G WAN port 2.5G / 1G WAN port Csatlakoztassa az optikai modemet ehhez a porthoz hálózati kábellel.
 • Seite 64 Keressen két ZenWiFi XT8 készüléket és kapcsolja be mindkettőt. Egy hálózati kábel segítségével csatlakoztassa az optikai modemet az egyik ZenWiFi XT8 WAN portjához. Ez a ZenWiFi XT8 lesz az AiMesh router és a másik ZenWiFi XT8 az AiMesh csomópont. A LED folyamatos kéken világít, hogy azt jelezze hogy a ZenWiFi XT8 készen áll beállításra.
 • Seite 65 Bluetooth engedélyezése Engedélyezze a telefon Bluetooth kapcsolatát. ASUS ROUTER APP indítása Indítsa el az ASUS Router App alkalmazást és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az AiMesh beállítás befejezéséhez. MEGJEGYZÉS: Amikor a vezeték nélkülit használ az AiMesh csomópont és a router csatlakozásához, az AiMesh csomópont WAN portja használható...
 • Seite 66 Az interferencia minimálisra csökkentéséhez tartsa a routert távol olyan eszközöktől, mint vezeték nélküli telefonok, Bluetooth eszközök és mikrohullámú sütők. Ajánlott, hogy a routert egy nyitott és tágas helyre tegye. ZenWiFi XT8 LED jelzések Folyamatos fehér: Jó jel Folyamatos sárga: Gyenge jel Folyamatos vörös: Nincs jel...
 • Seite 67 GYAKRAN INTÉZETT KÉRDÉSEK Az AiMesh router támogatja az Acces Point módot? V: Igen. Választhat, hogy az AiMesh routert router módban vagy hozzáférési pont módban használja. Kérjük lépjen a webes felületre (http://router.asus. com), az oldalra Administration (Adminisztráció) > Operation Mode (Működési mód).
 • Seite 68 Specifiche hardware Collegate l'adattatore alla porta DC-IN e premete il pulsante di accensione/spegnimento. Il LED di alimentazione si accende quando il dispositivo è pronto. Panoramica di pulsanti e porte Pulsante di accensi- Porte LAN 1-3 Porta USB 3.0/2.0 Porta DC-IN one/spegnimento Porta WAN 2,5 G / 1 G...
 • Seite 69 Procuratevi due ZenWiFi XT8 e accendete entrambi. Usate un cavo di rete per collegare il vostro modem ottico alla porta WAN di uno dei due ZenWiFi XT8. Questo ZenWiFi XT8 sarà il router AiMesh, l'altro ZenWiFi XT8 sarà il nodo AiMesh.
 • Seite 70 Abilitare il Bluetooth® Abilitate il Bluetooth sul vostro telefono. Avvio dell'app ASUS Router Avviate l'app ASUS Router quindi seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione del sistema AiMesh. NOTE: Quando si utilizza una connessione backhaul wireless per connettere il router e il nodo AiMesh, la porta WAN sul nodo AiMesh può...
 • Seite 71 Per minimizzare le interferenze tenete i router lontani da dispositivi come telefoni cordless, dispositivi Bluetooth e forni a microonde. Vi raccomandiamo di installare i router in un ambiente aperto e spazioso. Significato del LED di ZenWiFi XT8 Bianco fisso: segnale buono Giallo fisso: segnale debole...
 • Seite 72 Il router AiMesh supporta la modalità Access Point? R: Sì. Potete scegliere di configurate il router AiMesh nelle modalità router o access point. Entrate nell'interfaccia web (GUI) (http://router.asus.com) e andate su Amministrazione > Modalità operativa. Posso configurare una connessione cablata tra i router AiMesh (Ethernet backhaul)? R: Sì.
 • Seite 73 Aparatinės įrangos aprašas Prijunkite adapterį prie nuolatinės srovės įvesties lizdo ir paspauskite įjungimo mygtuką. Kai aparatinė įranga bus paruošta, užsidegs maitinimo kontrolinė lemputė. Mygtukų ir prievadų aprašas Nuolatinės Įjungimo 1–3 LAN USB 3.0 / 2.0 srovės įvesties mygtukas prievadai prievadas lizdas 2,5 G / 1 G WAN prievadas...
 • Seite 74 Prieš diegimą Pasiruošimas „AiMesh“ „Wi-Fi“ sistemos sąrankai Įjunkite abu „ZenWiFi XT8“. Tinklo kabeliu prijunkite savo optinį modemą prie vieno iš „ZenWiFi XT8“ įrenginių WLAN prievado. Šis „ZenWiFi XT8“ įrenginys taps „AiMesh“ kelvedžiu, o kitas „ZenWiFi XT8“ įrenginys – „AiMesh“ margu.
 • Seite 75 „AiMesh“ sistemos parametrus. „Bluetooth“ įjungimas Įjunkite savo telefono „Bluetooth“. Programėlės „ASUS Router APP“ paleidimas Paleiskite programėlę „ASUS Router APP“, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad pabaigtumėte „AiMesh“ sąranką. PASTABOS: Naudojant belaidę galinę tinklo dalį savo kelvedžiui ir „AiMesh“ mazgui prijungti, ant „AirMesh“ mazgo esantis WLAN prievadas gali būti naudojamas vietoj LAN prievado,...
 • Seite 76 Norėdami, kad trukdžių kiltų minimaliai, kelvedžius laikykite atokiai nuo tokių įrenginių kaip belaidžiai telefonai, „Bluetooth“ įrenginiai ir mikrobangų krosnelės. Kelvedžius rekomenduojame statyti atviroje ar erdvioje vietoje. „ZenWiFi XT8“ diodiniai indikatoriai Šviečia baltai: geras signalas Šviečia geltonai: silpnas signalas Šviečia raudonai: nėra signalo...
 • Seite 77 DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI 1 kl. Ar „AiMesh“ kelvedis turi prieigos taško režimą? Ats.: Taip. Galite pasirinkti nustatyti „AiMesh“ kelvedį veikti kelvedžio režimu arba prieigos taško režimu. Apsilankykite tinklavietėje (http://router.asus.com) ir atverskite puslapį Administration (Administravimas) > Operation Mode (Veikimo režimas). 2 kl.
 • Seite 78 Aparatūras skaidrojums Pievienojiet adapteri DC-IN līdzstrāvas ieejas portam un nospiediet barošanas pogu. Kad aparatūra būs gatavībā, spīdēs barošanas LED gaisma. Pogu un portu skaidrojumi DC-IN līdzstrāvas ieejas ports LAN porti 1-3 USB 3.0/ 2.0 ports Barošanas poga 2.5G / 1G WAN ports 2.5G / 1G WAN ports Pievienojiet optisko modemu šim portam ar tīkla kabeli.
 • Seite 79 Atrodiet divus ZenWiFi XT8 maršrutētājus un abus ieslēdziet. Izmantojiet tīkla kabeli, lai savienotu optisko modemu ar jebkura ZenWiFi XT8 maršrutētāja WAN portu. Šis ZenWiFi XT8 būs AiMesh maršrutētājs, bet otrs ZenWiFi XT8 būs AiMesh mezgpunkts. LED indikators kļūst nepārtraukti zils, kas norāda, ka ZenWiFi XT8 ir gatavs iestatīšanai.
 • Seite 80 Bluetooth iespējošana Tālrunī iespējojiet Bluetooth. ASUS maršrutētāja lietotnes palaišana Palaidiet ASUS maršrutētāja lietotni un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu AiMesh iestatīšanu. PIEZĪMES: Ja izmantojat bezvadu atvilces maršrutēšanu, lai savienotu maršrutētāju un AiMesh mezglu, tad WAN portu jūsu AiMesh mezglā...
 • Seite 81 Lai samazinātu traucējumus, novietojiet maršrutētājus tālāk no tādām ierīcēm, kā mobilajiem tālruņiem, Bluetooth ierīcēm un mikroviļņu krāsnīm. Mēs iesakām novietot maršrutētājus neaizsegtā un plašā vietā. ZenWiFi XT8 LED indikācijas Nepārtraukti balts: labs signāls Nepārtraukti dzeltens: vājš signāls Nepārtraukti sarkans: nav signāla...
 • Seite 82 A.: Jā. Jūs varat izvēlēties iestatīt AiMesh maršrutētāju vai nu maršrutētāja, vai arī piekļuves punkta režīmā. Lūdzu, dodieties uz tīmekļa grafisko lietotāja saskarni (http://router.asus.com), pēc tam uz lapu Administration (Administrācija) > Operation Mode (Lietošanas režīms). Vai es varu iestatīt AiMesh savienojumu ar vadiem (Ethernet atvilces maršrutēšana)?
 • Seite 83 Maskinvareforklaringer Koble adapteren til likestrøminngangen, og trykk strømknappen. Strøm-LED-lampen lyser når maskinvaren er klar. Forklaringer for knapper og porter Likestrøminngang LAN-porter 1–3 USB 3.0/2.0-port Strømknapp 2.5G/1G WAN-port 2.5G/1G WAN-port Bruk en nettverkskabel til å koble det optiske modemet til denne porten. LAN-porter 1–3 Kobler PC-en til en LAN-port med en nettverkskabel.
 • Seite 84 Forberede oppsett av et AiMesh Wi-Fi-system Finn to ZenWiFi XT8, og slå dem på. Bruk en nettverkskabel til å koble modemet til WAN-porten på én ZenWiFi XT8. Denne ZenWiFi XT8 blir da AiMesh-ruteren, og den andre ZenWiFi XT8 blir AiMesh-noden.
 • Seite 85 Aktivere Bluetooth Aktiver Bluetooth på telefonen. Starte ASUS Router-appen Start ASUS Router-appen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre AiMesh-oppsettet. MERK: Når du bruker en trådløs backhaul-løsning mellom ruteren og AiMesh- noden, kan WAN-kontakten på AiMesh-noden brukes som en LAN-kontakt med...
 • Seite 86 For å minimere interferens må du holde ruterne vekke fra enheter som trådløse telefoner, Bluetooth-enheter og mikrobølgeovner. Vi anbefaler at du plasserer ruterne på et åpent eller romslig sted. ZenWiFi XT8 LED-indikatorer Lyser hvitt: Bra signal Lyser gult: Svakt signal...
 • Seite 87 OFTE STILTE SPØRSMÅL Støtter AiMesh-ruteren tilgangspunktsmodus? Sv.: Ja. Du kan velge å sette AiMesh-ruteren i rutermodus eller tilgangspunktsmodus. Gå til web-grensesnittet (http://router.asus.com), og gå til siden Administration (Administrasjon) > Operation Mode (Driftsmodus). Kan jeg sette opp en kablet tilkobling mellom AiMesh-rutere (Ethernet backhaul)? Sv.: Ja.
 • Seite 88 Descrição do hardware Ligue o transformador à porta de entrada DC e pressione o botão de energia. O LED de energia irá acender quando o aparelho estiver preparado. Descrição dos botões e portas Porta de Botão de Portas LAN 1-3 Porta USB 3.0/2.0 entrada DC energia...
 • Seite 89 Preparar para configurar um sistema Wi-Fi AiMesh Ligue dois ZenWiFi XT8. Utilize um cabo de rede para ligar o seu modem ótico à porta WAN de um dos ZenWiFi XT8. Esse ZenWiFi XT8 será o router AiMesh e o outro ZenWiFi XT8 será o nó AiMesh.
 • Seite 90 Ative a função Bluetooth no seu telefone. Iniciar a aplicação ASUS Router Inicie a aplicação ASUS Router e siga as instruções apresentadas no ecrã para terminar a configuração de AiMesh. NOTA: Quando utilizar um backhaul sem fios para ligar o seu router e o nó AiMesh, a porta WAN do nó...
 • Seite 91 NOTAS: Para minimizar interferências, mantenha os routers afastados de dispositivos como telefones sem fios, dispositivos Bluetooth e fornos micro-ondas. Recomendamos que coloque os routers num local aberto ou espaçoso. Indicações LED do ZenWiFi XT8 Branco estático: Sinal bom Amarelo estático: Sinal fraco...
 • Seite 92 O router AiMesh suporta o modo de ponto de acesso? R: Sim. Pode utilizar o router AiMesh no modo de router ou no modo de ponto de acesso. Abra a interface web (http://router.asus.com) e aceda à página Administration (Administração) > Operation Mode (Modo de funcionamento).
 • Seite 93 Informacje na temat urządzenia Podłącz zasilacz do portu DC-IN i naciśnij przycisk zasilania. Gdy urządzenie będzie gotowe do użytkowania, zaświeci się wskaźnik LED zasilania. Informacje o przyciskach i portach Przycisk Port USB 3.0/2.0 Port DC-IN Porty LAN 1–3 zasilania Port WAN 2,5G/1G Port WAN 2,5G/1G Podłącz do tego portu modem optyczny za pomocą...
 • Seite 94 Zlokalizuj dwa routery ZenWiFi XT8 i włącz je. Za pomocą kabla sieciowego podłącz modem optyczny do portu WAN jednego z routerów ZenWiFi XT8. Ten router ZenWiFi XT8 będzie pełnił funkcję routera AiMesh, a drugi router ZenWiFi XT8 będzie węzłem AiMesh.
 • Seite 95 Włączanie Bluetooth Włącz Bluetooth w telefonie. Uruchamianie aplikacji ASUS Router Uruchom aplikację ASUS Router, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia konfiguracji systemu AiMesh. UWAGA: W przypadku łączenia routera z węzłem AiMesh za pomocą bezprzewodowej sieci typu backhaul port WAN węzła AiMesh może...
 • Seite 96 Bluetooth i kuchenki mikrofalowe. Zalecane jest umieszczenie routerów w otwartym lub przestronnym miejscu. Stan wskaźnika LED routera ZenWiFi XT8 Świeci na biało: dobry sygnał Świeci na żółto: słaby sygnał Świeci na czerwono: brak sygnału...
 • Seite 97 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA Czy router AiMesh obsługuje tryb punktu dostępu? O: Tak. Dla routera AiMesh można ustawić tryb routera lub tryb punktu dostępu. Przejdź do interfejsu Web GUI (http://router.asus.com), a następnie na stronę Administration (Administracja) > Operation Mode (Tryb działania).
 • Seite 98 Устройство Подключите блок питания к разъему DC-IN и нажмите кнопку питания. Индикатор питания загорится при готовности устройства. Кнопки и разъемы Разъемы Разъем Кнопка Разъем LAN 1~3 питания питания USB 3.0 / 2.0 Порт WAN 2,5 Гбит/с / 1Гбит/с Порт WAN 2,5 Гбит/с / 1Гбит/с Подключите...
 • Seite 99 Подготовка к настройке системы AiMesh Wi-Fi Найдите два ZenWiFi XT8 и включите их. С помощью сетевого кабеля подключите модем к WAN-порту любого ZenWiFi XT8. Этот ZenWiFi XT8 будет роутером AiMesh, а другой ZenWiFi XT8 будет узлом AiMesh. Свечение индикатора синим светом указывает, что ZenWiFi XT8 готов к использованию.
 • Seite 100 Включите питание и ожидайте настройки системы AiMesh. Включение Bluetooth Включите Bluetooth на телефоне. Запуск приложения ASUS Router Запустите приложение ASUS Router и следуйте инструкциям на экране для завершения настройки AiMesh. ПРИМЕЧАНИЕ: Если для соединения маршрутизатора и узла AiMesh используется беспроводное...
 • Seite 101 Для уменьшения помех расположите роутеры вдали от беспроводных устройств, например беспроводных телефонов, устройств Bluetooth и микроволновых печей. Рекомендуется разместить роутеры на открытом или просторном месте. Индикация ZenWiFi XT8 Горит белым цветом: хороший сигнал Горит желтым цветом: слабый сигнал Горит красным цветом: нет сигнала...
 • Seite 102 В1: Роутера AiMesh поддерживает режим точки доступа? О: Да. Можно настроить роутера AiMesh в режиме роутера или точки доступа. Войдите в веб-интерфейс (http://router.asus.com) и перейдите на страницу Администрирование > Режим работы. В2: Можно настроить подключение между роутерами AiMesh (Ethernet backhaul)? О: Да.
 • Seite 103 Explicații hardware Conectați adaptorul la portul de intrare c.c. și apăsați pe butonul de pornire. LED-ul de alimentare iluminează atunci când hardware-ul este pregătit. Explicații pentru butoane și porturi Port de Buton de Porturi LAN 1-3 Port USB 3.0/2.0 intrare c.c. pornire Port 2.5G/1G Port 2.5G/1G WAN...
 • Seite 104 Găsiți două dispozitive ZenWiFi XT8 și porniți-le pe amândouă. Utilizați un cablu de rețea pentru a conecta modemul optic la portul WAN al unuia dintre dispozitivele ZenWiFi XT8. Acest dispozitiv ZenWiFi XT8 va fi routerul AiMesh, iar celălalt dispozitiv ZenWiFi XT8 va fi nodul AiMesh.
 • Seite 105 Activarea funcției Bluetooth Activați funcția Bluetooth pe telefon. Lansarea aplicației ASUS ROUTER Lansați aplicația ASUS Router și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea sistemului AiMesh. NOTĂ: Când utilizați un racord wireless pentru a vă conecta routerul și nodul AiMesh, portul WAN de pe nodul dvs.
 • Seite 106 NOTĂ: Pentru a reduce la minimum interferențele, mențineți routerele la distanță față de dispozitive precum telefoane fără fir, dispozitive Bluetooth și cuptoare cu microunde. Vă recomandăm să amplasați routerele într-un spațiu deschis sau larg. Indicații LED ZenWiFi XT8 Alb constant: Semnal bun Galben constant: Semnal slab Roșu constant: Lipsă semnal...
 • Seite 107 Răspuns: Da. Puteți alege să setați routerul AiMesh fie în modul de router, fie în modul de punct de acces. Accesați interfața grafică web (http://router.asus.com), și mergeți la pagina Administration (Administrare) > Operation Mode (Mod funcționare). Pot configura o conexiune cu fir între router-ele AiMesh (backhaul Întrebare2:...
 • Seite 108 Explicaciones relacionadas con el hardware Conecte el adaptador al puerto ENTRADA-DC y presione el botón de alimentación. El LED de alimentación se iluminará cuando el hardware esté preparado. Explicaciones de los botones y puertos Puerto ENTRADA Botón de Puertos LAN Puerto USB DE CC alimentación...
 • Seite 109 Busque dos ZenWiFi XT8 y encienda ambos. Use un cable de red para conectar el módem óptico al puerto WAN de su ZenWiFi XT8. Este ZenWiFi XT8 será el router AiMesh y el otro ZenWiFi XT8 será el nodo AiMesh.
 • Seite 110 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el teléfono. Iniciar la aplicación ASUS Router Inicie la aplicación ASUS Router y luego siga las instrucciones de pantalla para finalizar la configuración de AiMesh. NOTA: Cuando esté utilizando una red de retorno inalámbrica para conectar su router y el nodo AiMesh, el puerto WAN de su nodo AiMesh se puede utilizar como puerto LAN para disfrutar de una velocidad de transmisión de hasta 2,5 G.
 • Seite 111 NOTAS: Para minimizar las interferencias, mantenga los routers alejados de dispositivos como teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth y hornos de microondas. Le recomendamos que coloque los routers en una ubicación abierta o espaciosa. Indicaciones del LED ZenWiFi XT8 Blanco permanente: Buena señal Amarillo permanente: Señal débil...
 • Seite 112 ¿Admite el router AiMesh el modo Punto de acceso? R: Sí. Puede optar por establecer el router AiMesh en modo Router o en modo Punto de acceso. Vaya a la GUI web (http://router.asus.com) y luego vaya a la página Administration (Administración) > Operation Mode (Modo de funcionamiento).
 • Seite 113 Objašnjenje hardvera Priključite adapter u DC-IN ulaz i pritisnite taster za napajanje. Lampica za napajanje će se upaliti kada vaš hardver bude bio spreman. Objašnjenje tastera i ulaza Taster za DC-IN ulaz LAN ulazi 1-3 USB 3.0/2.0 ulaz napajanje WAN port 2,5 G/1 G WAN port 2,5 G/1 G Povežite svoj optički modem za ovaj ulaz mrežnim kablom.
 • Seite 114 Mrežnim kablom povežite svoj optički modem za WAN ulaz bilo kog ZenWiFi XT8 uređaja. Ovaj ZenWiFi XT8 će biti AiMesh ruter, a drugi ZenWiFi XT8 će biti AiMesh čvorište. Ova lampica postaje postojano placa da ukaže kako je ZenWiFi XT8 spreman za podešavanje.
 • Seite 115 Omogućavanje Bluetooth-a Omogućite Bluetooth na svom telefonu. Pokretanje aplikacije za ASUS ruter Pokrenite aplikaciju za ASUS ruter i potom pratite uputstva na ekranu da zavšite AiMesh podešavanje. NAPOMENA: Kada koristite bežični prenos (backhaul) za povezivanje vašeg rutera i AiMesh čvora, WAN port na vašem AiMesh čvoru se može...
 • Seite 116 Da smanjite ometanje, držite rutere dalje od uređaja kao što su bežični telefoni, Bluetooth uređaji i mikrotalasne pećnice. Preporučujemo da postavite rutere na otvorenu ili prostranu lokaciju. ZenWiFi XT8 LED indikacije Postojana bela: Dobar signal Postojana žuta: Slab signal Postojana crvena: Nema signala...
 • Seite 117 Da li AiMesh ruter podržava režim za tačku pristupa? O: Da. Možete da odaberete da podesite AiMesh ruter u režim za ruter ili režim za tačku pristupa. Posetite internet GUI (http://router.asus.com) i odite do stranite Administration (Administracija) > Operation Mode (Režim rada).
 • Seite 118 Informácie o hardvéri Zapojte adaptér do portu na napájanie jednosmerným prúdom DC-IN a stlačte hlavný vypínač. Keď je hardvér pripravený, rozsvieti sa LED indikátor napájania. Informácie o tlačidlách a portoch Port na napájanie jednosmerným Porty siete LAN Hlavný vypínač Port USB 3.0/2.0 prúdom DC-IN 1 až...
 • Seite 119 Nájdite dve zariadenia ZenWiFi XT8 a obe zapnite. Pomocou sieťového kábla pripojte optický modem k portu siete WAN jedného zo zariadení ZenWiFi XT8. Toto zariadenie ZenWiFi XT8 bude smerovačom AiMesh a druhé zariadenie ZenWiFi XT8 bude uzlom AiMesh. LED indikátor bude svietiť neprerušovane na modro, čo znamená, že zariadenie ZenWiFi XT8 je pripravené...
 • Seite 120 Zapnutie rozhrania Bluetooth V telefóne zapnite rozhranie Bluetooth. Spustenie ASUS Router APP Spusťte ASUS Router APP a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie AiMesh. POZNÁMKY: Port WAN v uzle AiMesh môžete počas používania spätnej bezdrôtovej siete na pripojenie smerovača a uzla AiMesh použiť...
 • Seite 121 Aby sa minimalizovalo rušenie, smerovače musia byť v dostatočnej vzdialenosti od zariadení ako sú bezkáblové telefóny, zariadenia s rozhraním Bluetooth a mikrovlnné rúry. Odporúčame umiestniť smerovače na otvorenom priestranstve. LED indikátory ZenWiFi XT8 Neprerušovane na bielo: dobrý signál Neprerušovane na žlto: Slabý signál Neprerušovane na červeno: žiadny signál...
 • Seite 122 Otázka Podporuje smerovač AiMesh režim Prístupový bod? Odpoveď: Áno. Smerovač AiMesh môžete nastaviť v režime Smerovač alebo v režime Prístupový bod. Otvorte grafické používateľské rozhranie GUI (http://router.asus.com) a prejdite na stránku Administration (Správa) > Operation Mode (Režim prevádzky). Otázka Môžem vykonať káblové pripojenie medzi smerovačmi AiMesh (spätný...
 • Seite 123 Opis strojne opreme Priključite polnilnik na priključek DC-IN in pritisnite gumb za vklop/izklop. LED-dioda za napajanje se vklopi, ko je strojna oprema pripravljena za uporabo. Opis gumbov in priključkov Priključek Priključek Gumb za Priključki USB 3.0/2.0 DC-IN vklop/izklop LAN 1–3 Vrata WAN 2,5 G/1 G Vrata WAN 2,5 G/1 G...
 • Seite 124 Poiščite dva ZenWiFi XT8 in ju vklopite. Z omrežnim kablom priključite optični modem na priključek WAN ene od naprav ZenWiFi XT8. Ta ZenWiFi XT8 bo usmerjevalnik AiMesh, drugi ZenWiFi XT8 pa vozlišče AiMesh. LED-dioda začne svetiti neprekinjeno modro, kar označuje, da je ZenWiFi XT8 pripravljen za nastavitev.
 • Seite 125 Omogočanje povezave Bluetooth V telefonu omogočite povezavo Bluetooth. Zagon aplikacije za usmerjevalnik ASUS Zaženite aplikacijo za usmerjevalnik ASUS in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev sistema AiMesh. OPOMBE: Če usmerjevalnik in vozlišče AiMesh povezujete preko brezžične povezave, se vrata WAN na vašem vozlišču AiMesh lahko uporabijo...
 • Seite 126 OPOMBE: usmerjevalniki ne smejo biti v bližini naprav, kot so brezžični telefoni, naprave Bluetooth in mikrovalovne pečice, da čim bolj zmanjšate motnje. Priporočamo, da usmerjevalnike postavite na odprto in prostorno mesto. LED-indikatorji naprave ZenWiFi XT8 Sveti belo: dober signal Sveti neprekinjeno rumeno: šibek signal...
 • Seite 127 Ali usmerjevalnik AiMesh podpira način dostopne točke? O: Da. Usmerjevalnik AiMesh lahko nastavite v način usmerjevalnika ali način dostopne točke. Odprite spletni grafični uporabniški vmesnik (http://router.asus.com) in odprite stran Administration (Skrbništvo) > Operation Mode (Načini delovanja). 2. vpr. Ali lahko vzpostavim žično povezavo med usmerjevalniki AiMesh (povezovalno omrežje Ethernet)?
 • Seite 128 Förklaringar av maskinvaran Anslut adaptern i DC-IN-porten, och tryck på strömbrytaren. Strömindikatorn 2,4 GHz/5 GHz tänds när maskinvaran är klar. Förklaringar för knappar och portar DC-IN-port Strömbrytare LAN-portar 1-3 USB 3.0/2.0-port 2,5G/1G WAN-port 2,5G/1G WAN-port Anslut det optiska modemet till denna port med en nätverkskabel. LAN-portar 1-3 Anslut datorn till en LAN-port med en nätverkskabel.
 • Seite 129 Använd en nätverkskabel för att ansluta det optiska modemet till WAN-porten på någondera ZenWiFi XT8. Denna ZenWiFi XT8 blir AiMesh-routern, och den andra ZenWiFi XT8 blir AiMesh-noden. Lysdioderna lyser blå för att indikera att ZenWiFi XT8 är klar för installation. AiMesh-nod AiMesh-router Inställningssteg för AiMesh...
 • Seite 130 Aktivera Bluetooth Aktivera Bluetooth på din telefon. Starta ASUS router-appen Starta ASUS router-appen och följ instruktionerna på skärmen för att avslu- ta AiMesh-installationen. NOTERA: När du använder ett trådlöst stamnät för att ansluta routern och AiMesh- noden, kan WAN-porten på AiMesh-noden användas som en LAN-port för att...
 • Seite 131 För att minimera störningarna, ska routern inte placeras i närheten av trådlösa telefoner, Bluetooth-enheter och mikrovågsugnar. Vi rekommenderar att du placerar routern på en öppen eller rymlig plats. ZenWiFi XT8-indikatorer Fast vitt sken: God signal Fast gult sken: Svag signal Fast rött sken: Ingen signal...
 • Seite 132 VANLIGA FRÅGOR Stöds Access Point-läget av AiMesh-routern? S: Ja. Du kan välja att ställa in AiMesh-routern på routerläge eller åtkomstpunktläge. Gå till web-GUI (http://router.asus.com), och gå till sidan Administration > Operation Mode (Driftsläge). Kan jag installera kabelanslutning mellan AiMesh-routrar (Ethernet-stamnät)? S:Ja.
 • Seite 133 Donanım Açıklamaları Adaptörü DC-IN bağlantı noktasına takıp güç düğmesine basın. Donanımınız hazır olduğunda güç LED'i yanar. Düğme ve Bağlantı Noktası Açıklamaları 1-3 arası USB 3.0/2.0 bağlantı DC-IN bağlantı LAN bağlantı noktası Güç düğmesi noktaları noktası 2.5G / 1G WAN bağlantı noktası 2.5G / 1G WAN bağlantı...
 • Seite 134 İki ZenWiFi XT8 bulun ve ikisinin gücünü de açın. Bir ağ kablosu kullanarak optik modeminizi ZenWiFi XT8'in WAN bağlantı noktasına bağlayın. Bu ZenWiFi XT8, AiMesh yönlendirici; diğer ZenWiFi XT8 ise AiMesh düğümü olacaktır. LED, ZenWiFi XT8'in kuruluma hazır olduğunu göstermek için sabit mavi renkte yanar.
 • Seite 135 AiMesh sistem ayarları için AiMesh düğümünüzdeki açık ve hazır tutun. Bluetooth'u Etkinleştirme Telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin. ASUS Router Uygulamasını Başlatma ASUS Router Uygulamasını başlatın ve AiMesh kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. NOTLAR: Kablosuz ana taşıyıcınızı yönlendirici ve AiMesh düğümünü bağlamak için kullandığınızda, AiMesh düğümünüzdeki WAN bağlantı noktası...
 • Seite 136 NOTLAR: Girişimi en aza indirmek için, yönlendiricileri kablosuz telefon, Bluetooth cihazı ve mikrodalga fırın gibi cihazlardan uzak tutun. Yönlendiricileri açık veya geniş bir yere yerleştirmenizi öneririz. ZenWiFi XT8 LED göstergeleri Sabit beyaz: İyi sinyal Sabit sarı: Zayıf sinyal Sabit kırmızı: Sinyal yok...
 • Seite 137 SIK SORULAN SORULAR AiMesh yönlendirici Erişim Noktası modunu destekler mi? C: Evet. AiMesh yönlendiricisini yönlendirici modu veya erişim noktası modu olarak ayarlayabilirsiniz. Lütfen web arayüzüne (GUI) (http://router.asus.com adresinde), ardından Administration (Yönetim) > Operation Mode (İşletim Modu) sayfasına gidin. AiMesh yönlendiricileri (Ethernet ana taşıyıcı) arasındaki kablolu bağlantıyı...
 • Seite 138 Пояснення до апаратного забезпечення Підключіть адаптер до порту входу постійного струму і натисніть кнопку живлення. Світлодіод Живлення загориться, коли апаратне забезпечення буде готове. Пояснення до кнопок і портів Порт «DC-IN» (Порт для підключення зовнішнього блоку Кнопка «Power» Порти LAN 1-3 Порт...
 • Seite 139 Підготовка до налаштування системи Wi-Fi AiMesh Знайдіть два ZenWiFi XT8 і увімкніть живлення обох. Мережним кабелем підключіть оптичний модем до порту WAN будь-якого з ZenWiFi XT8. Цей ZenWiFi XT8 буде маршрутизатором AiMesh, а інший ZenWiFi XT8 - вузлом AiMesh. Світлодіодний індикатор стає суцільно блакитним, позначаючи, що ZenWiFi XT8 готовий до...
 • Seite 140 системи AiMesh. Активація Bluetooth Активуйте Bluetooth на телефоні. Запуск програми маршрутизатор ASUS Запустіть програму маршрутизатор ASUS і виконуйте екранні інструкції, щоб завершити налаштування AiMesh. ПРИМІТКИ: Коли ви користуєтеся бездротовою передачею стільникового трафіку для підключення маршрутизатора і вузла AiMesh, порт WAN у вашому вузлі AiMesh можна використовувати як порт LAN зі...
 • Seite 141 ПРИМІТКИ: Щоб звести до мінімуму інтерференцію, розміщуйте маршрутизатори подалі від таких пристроїв як бездротові телефони, пристрої Bluetooth і мікрохвильові печі. Радимо розміщувати маршрутизатори на відкритому або в просторому місці. ZenWiFi XT8 значення світлодіодних індикаторів Постійний білий: Хороший сигнал Постійний жовтий: Слабкий сигнал...
 • Seite 142 Чи підтримує маршрутизатор ASUS режим точки доступу? В: Так. Можна встановити маршрутизатор AiMesh у режим маршрутизатора або в режим точки доступу. Перейдіть до графічного веб-інтерфейсу (http:// router.asus.com) і перейдіть на сторінку Administration (Адміністрація) > Operation Mode (Режим роботи). П2: Чи можна встановити дротове з’єднання між маршрутизаторами AiMesh (Ethernet-з’єднання)?
 • Seite 143 ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.
 • Seite 144 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Radio Frequency (RF) Exposure Information The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.
 • Seite 145 Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED) Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
 • Seite 146 Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation’s level.
 • Seite 147 üzerinde belirtilmiştir. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised distributors BOGAZICI BILGISAYAR TICARET VE SANAYI A.S.
 • Seite 148 Slovak Republic 00421-232162621 08:00-17:00 Mon-Fri Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-1442265548 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri...
 • Seite 149 Networks Global Hotline Information Area Country/ Region Hotline Numbers Service Hours Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-19:00 Mon-Sun Japan 0081-570783886 09:00-19:00 Mon-Sun (Non-Toll Free) Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201 0065-64157917 11:00-19:00 Mon-Fri Singapore 0065-67203835 11:00-19:00 Mon-Fri...
 • Seite 150 00385-16401111 09:00-17:00 Mon-Fri Montenegro 00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri Serbia 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Baltic Countries Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTES: • UK support e-mail: network_support_uk@asus.com • For more information, visit the ASUS support site at: https://www.asus.com/support...
 • Seite 151 ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted.
 • Seite 152 Danish CE-erklæring Forenklet EU-overensstemmelseserklæringen ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https:// www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Overensstemmelseserklæring for miljøvenligt design i direktiv 2009/125/EC Vedrørende testkrav af øko-design i henhold til (EC) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er blevet gennemført. Når enheden er på netværk-standby, er dens I/O og netværksgrænseflade i dvale, og vil muligvis ikke virke ordentligt. For at aktivere enheden, skal du trykke på trådløs til/fra, LED til/fra, nulstil eller WPS-knappen. Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og bruges mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop. Alle driftsfunktioner: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Frekvensen, kanal og den maksimale overførte effekt i EU er anført på listen nedenfor: 2400-2483.5MHz (1-13): OFDM: 19.9dBm(97.7mW); CCK: 17.9dBm(61.7mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.9dBm(195mW)
 • Seite 153 Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Conformiteitsverklaring voor Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG Testen van vereisten van ecodesign overeenkomstig (EG) nr. 1275/2008 en (EU) nr. 801/2013 zijn uitgevoerd.
 • Seite 154 Déclaration simplifiée de conformité de l’UE ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant: https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Déclaration de conformité (Directive sur l'écoconception 2009/125/CE) Test de la conformité aux exigences d'écoconception selon [CE 1275/2008] et [UE 801/2013]. Lorsque l'appareil est en mode Networked Standby, son panneau d'E/S et son interface réseau sont en mode veille et peuvent ne pas fonctionner correctement.
 • Seite 155 Finnish CE-merkintä Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Testaus (EY) N:o 1275/2008:n ja (EU) N:o 801/2013:n mukaisista ekologisista suunnitteluvaatimuksista on suoritettu. Kun laite on verkossa valmiustilassa, sen I/O- ja verkkoliittymä ovat lepotilassa eivätkä ne ehkä toimi oikein. Herättääksesi laitteen, paina Wi-Fi päälle/pois -, LED päälle/pois -, nollaa- tai WPS-painiketta. Tämä laite täyttää EU-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehosi välinen etäisyys on vähintään 20 cm. Kaikki käyttötilat: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Taajuus, kanava maksimi lähetetty teho EU:ssa on listattu alla: 2400-2483.5MHz (1-13): OFDM: 19.9dBm(97.7mW); CCK: 17.9dBm(61.7mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.9dBm(195mW)
 • Seite 156 German CE-Erklärung Vereinfachte EU-Konformitätserklärung ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU- Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_ Declaration/. Konformitätserklärung für Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC Die Überprüfung der Ökodesign-Anforderungen nach (EC) Nr. 1275/2008 und (EU) Nr. 801/2013 wurde durchgeführt. Wenn sich das Gerät im Netzwerkbereitschaftsmodus befindet, werden die E/A- und Netzwerkschnittstellen in den Ruhezustand versetzt und arbeiten nicht wie gewöhnlich. Um das Gerät aufzuwecken, drücken Sie die WLAN Ein/Aus-, LED Ein/Aus-, Reset- oder WPS-Taste. Dieses Gerät erfüllt die EU-Strahlenbelastungsgrenzwerte, die für ein unbeaufsichtigtes Umfeld festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem...
 • Seite 157 Greek Δήλωση CE Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/ HelpDesk_Declaration/. Δήλωση συμμόρφωσης για την οδηγία Ecodesign (Οικολογικός σχεδιασμός) 2009/125/ΕΚ Έχει διενεργηθεί δοκιμή για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 και (ΕΕ) αριθ. 801/2013. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονή δικτύου, η διασύνδεση I/O και δικτύου βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Wi-Fi, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λυχνίας LED, επαναφοράς ή το πλήκτρο WPS. Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του σώματός σας. Όλοι οι τρόποι λειτουργίας: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Η συχνότητα, ο kανάλια και η μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς στην ΕΕ αναφέρονται παρακάτω: 2400-2483.5MHz (1-13): OFDM: 19.9dBm(97.7mW); CCK: 17.9dBm(61.7mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.9dBm(195mW)
 • Seite 158 ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Dichiarazione di conformità con la direttiva Ecodesign 2009/125/EC I test per i requisiti eco-design (EC) N. 1275/2008 e (EU) N. 801/2013 sono stati eseguiti. Quando il dispositivo si trova nella modalità...
 • Seite 159 Norwegian CE-erklæring Forenklet EU-samsvarserklæring ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https:// www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Samsvarserklæring for direktiv om miljøvennlig design 2009/125/EF Testing for miljøutformingskrav i henhold til (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er utført. Når enheten er i nettverksventemodus, er I/O- og nettverksgrensesnittet i hvilemodus og fungerer kanskje ikke som det skal. Trykk Wi-Fi på/av-, LED på/av-, tilbakestill- eller WPS-knappen for å vekke enheten. Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din. Alle operasjonsmoduser: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Frekvens, kanal og maksimal overføringskraft i EU er oppført nedenfor:...
 • Seite 160 Declaração de conformidade simplificada da UE A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Declaração de conformidade para a Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE Foram realizados testes de requisitos de conceção ecológica de acordo com o Nº 1275/2008 (CE) e Nº 801/2013 (UE). Quando o dispositivo se encontra no modo de espera em rede, a interface de E/S e de rede encontram-se no modo de suspensão e poderão não funcionar corretamente. Para ativar o dispositivo, prima o botão para...
 • Seite 161 Declaración de la CE Declaración de conformidad simplificada para la UE Por el presente documento, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/ca-en/ Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.
 • Seite 162 Swedish CE-meddelande Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www. asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Försäkran om överensstämmelse för Ecodesign-direktivet 2009/125/EC Test för ekodesingkrav i enlighet med (EC) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013 har utförts. När enheten är i standby-läge för nätverk, är gränssnitten för I/O och nätverk försatta i viloläge och fungerar kanske inte ordentligt. För att väcka enheten, tryck på knappen för att slå på/stänga av Wi-Fi , slå på/stänga av LED, återställa eller WPS-knappen. Denna utrustning uppfyller EU:s strålningexponeringsgräns för en okontrollerad miljö. Denna utrustning skall installeras och hanteras på minst 20 cm avstånd mellan strålkällan och din kropp. Alla funktionslägen: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Frekvens, kanal och maximalt överförd ström i EU anges nedan: 2400-2483.5MHz (1-13): OFDM: 19.9dBm(97.7mW); CCK: 17.9dBm(61.7mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.9dBm(195mW) 5250-5350MHz (52-64): 22.9dBm(195mW) 5470-5725MHz (100-140): 29.9dBm(977mW)
 • Seite 163 Bulgarian Изявление относно CE Опростена декларация за съответствие на ЕС С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Декларация за съответствие за Директива за екодизайна 2009/125/ЕО Проведени са тестове за съвместимост с изискванията за екодизайн съгласно (ЕО) No. 1275/2008 и (ЕС) No. 801/2013. Когато устройството е в Networked Standby Mode (Режим на готовност на мрежа), I/O и мрежовият интерфейс са в спящ режим и може да не работят както трябва. За да събудите устройството, натиснете...
 • Seite 164 Croatian CE izjava Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti ASUSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na https://www.asus.com/ ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Izjava o sukladnosti za direktivu o ekodizajnu 2009/125/EZ Provedeno je testiranje zahtjeva na ekodizajn u skladu s (EC) No 1275/2008 i (EU) No 801/2013. Kada je uređaj u umreženom načinu mirovanja, njegovi ulazi/izlazi i mrežno sučelje su također u načinu mirovanja i možda neće ispravno raditi. Za pokretanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje Wi-Fi uređaja, uključivanje/ isključivanje LED-a, ponovno postavljanje ili gumb za WPS. Ova oprema sukladna je EU ograničenjima o izloženosti zračenju u nekontroliranom okruženju. Ovaj uređaj se mora postaviti i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela. Svi načini rada: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40)
 • Seite 165 Czech Prohlášení CE Zjednodušené prohlášení o shodě s EU Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https:// www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Prohlášení o shodě se směrnicí o ekodesignu 2009/125/ES Bylo provedeno testování požadavků na ekodesign podle směrnic (ES) č. 1275/2008 a (EU) č. 801/2013. Když se toto zařízení nachází v pohotovostním síťovém režimu, jeho vstupy/výstupy a síťové rozhraní jsou v režimu spánku a nemusí fungovat správně. Zařízení lze probudit vypínačem Wi-Fi, vypínačem LED, resetovacím tlačítkem nebo tlačítkem WPS. Toto zařízení vyhovuje limitům EU pro vystavení vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Všechny provozní režimy: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Níže je uvedena frekvence, kanál a maximální vysílaný výkon v EU: 2400-2483.5MHz (1-13): OFDM: 19.9dBm(97.7mW); CCK: 17.9dBm(61.7mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.9dBm(195mW) 5250-5350MHz (52-64): 22.9dBm(195mW)
 • Seite 166 Estonian CE-kinnitus Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil https://www.asus. com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Vastavuse kinnitus ökodisaini direktiivile 2009/125/EÜ Ökodisaini erinõuetele vastavust testiti kooskõlas määruste (EÜ) nr 1275/2008 ja (EÜ) nr 801/2013 nõuetega. Kui seade on võrku ühendatud ooterežiimis, on selle I/O ja võrguliides unerežiimis ning seetõttu on võimalik, et seade ei toimi nõuetekohaselt. Seadme äratamiseks vajutage Wi-Fi on/off-nuppu, LED on/off-nuppu, lähtestusnuppu või WPS nuppu. Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud ELi kiirgusnormidele. Antud seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada, et see peab jääma radiaatorist ja teie kehast vähemalt 20 cm kaugusele. Kõik töörežiimid: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Teave sageduse, kanal ja maksimaalse edastatava võimsuse kohta ELis on esitatud allpool: 2400-2483.5MHz (1-13): OFDM: 19.9dBm(97.7mW); CCK: 17.9dBm(61.7mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.9dBm(195mW)
 • Seite 167 Hungarian CE-nyilatkozat Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_ Declaration/. Megfelelőségi nyilatkozat a környezettudatos tervezésről szóló 2009/125/EK irányelvhez A környezettudatos tervezés követelményeit illetően tesztelést végeztünk az (EK) 1275/2008 és (EU) 801/2013 előírásai szerint. Ha a készülék hálózati készenléti üzemmódra van állítva, akkor az I/O és a hálózati csatoló alvó üzemmódba kerül, és elképzelhető, hogy nem működik megfelelően. A készülék felébresztéséhez nyomja meg a Wi-Fi vagy a LED főkapcsolóját, a reset gombot vagy a WPS gombot. Ez a berendezés megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó, ellenőrizetlen környezethez megállapított határértékeinek. A készülék telepítésekor és használata során legalább 20 cm távolságot kell hagyni a fűtőtest és a teste között. Minden működési üzemmód: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvenciát, csatorna és maximális átviteli teljesítményt: 2400-2483.5MHz (1-13): OFDM: 19.9dBm(97.7mW); CCK: 17.9dBm(61.7mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.9dBm(195mW) 5250-5350MHz (52-64): 22.9dBm(195mW)
 • Seite 168 Latvian CE pareiškimas Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību Ar šo ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: https://www.asus.com/ca-en/ Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Atbilstības paziņojums ekodizaina Direktīvai Nr. 2009/125/EK Veikta ekodizaina prasību pārbaude saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 801/2013. Ja ierīce ir tīkla gaidstāves režīmā, tās I/O (ievade/izvade) un tīkla interfeiss ir miega režīmā un var nedarboties pareizi. Lai aktivizētu ierīci, nospiediet pogu Wi-Fi on/off (Wi-Fi ieslēgts/izslēgts), LED on/off (LED ieslēgts/izslēgts), reset (atiestatīt) vai WPS. Šī ierīce atbilst ES radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī iedarbība netiek kontrolēta. Šī ierīce ir jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un ķermeni. Visi darbības režīmi: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Frekvence, kanāls un maksimālā pārraidītā jauda ES ir norādīta tālāk. 2400-2483.5MHz (1-13): OFDM: 19.9dBm(97.7mW); CCK: 17.9dBm(61.7mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.9dBm(195mW) 5250-5350MHz (52-64): 22.9dBm(195mW) 5470-5725MHz (100-140): 29.9dBm(977mW)
 • Seite 169 Lituanian CE pareiškimas Supaprastinta ES atitikties deklaracija Šiame dokumente bendrovė „ ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/EB atitikties deklaracija Atliktas ekologinio projektavimo reikalavimų pagal (EB) Nr. 1275/2008 ir (ES) Nr. 801/2013 atitikimo patikrinimas. Kai prietaisas yra prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu, jo įjungimo / išjungimo ir tinklo sąsaja veikia miego režimu ir negali tinkamai veikti. Norėdami pažadinti prietaisą, paspauskite „ Wi-Fi“ įjungimo / išjungimo, šviesos diodo įjungimo / išjungimo, nustatymo iš naujo arba WPS mygtuką. Ši įranga atitinka ES radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šį prietaisą reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų bent 20 cm atstumu nuo jūsų kūno. Visi operaciniai režimai: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Dažnis, kanalas ir maksimali signalų siuntimo galia ES nurodyta toliau: 2400-2483.5MHz (1-13): OFDM: 19.9dBm(97.7mW); CCK: 17.9dBm(61.7mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.9dBm(195mW) 5250-5350MHz (52-64): 22.9dBm(195mW)
 • Seite 170 Polish Oświadczenie dotyczące oznaczenia CE Uproszczona deklaracja zgodności UE Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Deklaracja zgodności dotycząca dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE Przeprowadzono testy pod kątem wymogów dotyczących ekoprojektu zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1275/2008 i (UE) Nr 801/2013. Gdy urządzenie jest w sieciowym trybie czuwania, jego porty We/Wy oraz interfejs sieciowy również znajdują się w trybie uśpienia i mogą nie działać prawidłowo. W celu wznowienia pracy urządzenia należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania sieci Wi-Fi, przycisk włączania/wyłączania wskaźnika LED, przycisk resetowania lub WPS. To urządzenie jest zgodne z limitami UE dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie to powinno być zainstalowane i używane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm między radiatorem, a ciałem. Wszystkie tryby działania: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160)
 • Seite 171 Romanian Declarație CE Declarație de conformitate UE simplificată ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la adresa: https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Declarația de conformitate pentru Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE Testarea pentru cerințele de proiectare ecologică în conformitate cu (CE) nr. 1275/2008 și (UE) nr. 801/2013 a fost efectuată. Când dispozitivul se află în modul de standby în rețea, I/E și interfața de rețea se află în modul de repaus și pot să nu funcționeze corect. Pentru a reactiva dispozitivul, apăsați butonul de pornire/oprire Wi-Fi, pornire/oprire LED, resetare sau butonul WPS. Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații UE stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat cu distanța minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs. Toate modurile de funcționare: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Frecvența, canal și puterea maximă transmisă în UE sunt enumerate mai jos: 2400-2483.5MHz (1-13): OFDM: 19.9dBm(97.7mW); CCK: 17.9dBm(61.7mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.9dBm(195mW)
 • Seite 172 ASUSTek Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Pun tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na adresi https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Deklaracija o saglasnosti za Ekodizajn direktivu 2009/125/EC Testiranje za eko-dizajn zahteve u skladu sa (EC) Br 1275/2008 i (EU) Br 801/2013 je obavljeno. Kada je ovaj uređaj u režimu za stanje pripravnosti mreže, njegov I/O i mrežni interfejs su u režimu za spavanje i možda neće...
 • Seite 173 Slovanian Izjava CE Poenostavljena izjava o skladnosti EU ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu https:// www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Izjava o skladnosti za Direktivo o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES Testiranje glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo v skladu z (ES) št. 1275/2008 in (EU) št. 801/2013 je bilo izvedeno. Če je naprava v omrežnem načinu pripravljenosti, sta vhodno-izhodni in omrežni vmesnik v načinu spanja in morda ne bosta delovala pravilno. Če želite napravo prebuditi, pritisnite gumb za vklop/izklop Wi-Fi, vklop/izklop LED, ponastavitev ali WPS.
 • Seite 174 Slovakian CE – Vyhlásenie o zhode Zjednodušené vyhlásenie o zhode ES Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s hlavnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode ES nájdete na adrese https://www.asus.com/ca-en/Networking/ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/. Vyhlásenie o zhode podľa smernice o ekodizajne č. 2009/125/ES Bolo vykonané testovanie na splnenie požiadaviek na ekodizajn podľa smernice (ES) č. 1275/2008 a (EÚ) č. 801/2013. Ak je zariadenie v pohotovostnom režime v rámci siete, jeho vstupné/výstupné a sieťové rozhranie sú v režime spánku a nemusia správne fungovať. Ak chcete zariadenie zobudiť, stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť Wi-Fi / Zapnúť/Vypnúť LED / Resetovanie alebo WPS. Toto zariadenie vyhovuje európskym (EÚ) limitným hodnotám pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa má inštalovať a prevádzkovať minimálne v 20 cm vzdialenosti medzi žiaričom a telom. Všetky prevádzkové režimy: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160) Frekvencia, kanál a maximálny prenosový výkon v EÚ sú uvedené nižšie: 2400-2483.5MHz (1-13): OFDM: 19.9dBm(97.7mW); CCK: 17.9dBm(61.7mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.9dBm(195mW)
 • Seite 175 Turkish CE Beyanı Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni https://www.asus.com/ca-en/Networking/ ZenWiFi XT8/HelpDesk_Declaration/ adresinde bulunabilir. 2009/125/EC Çevreye Duyarlı Tasarım yönergesi için Uygunluk Bildirimi (EC) No 1275/2008 ve (EU) No 801/2013 uyarınca çevreye duyarlı tasarım gereksinimlerine yönelik test işlemi gerçekleştirilmiştir. Aygıt Ağa Bağlı Bekleme Modundayken, G/Ç ve ağ arabirimi uyku modundadır ve uygun biçimde çalışmayabilir.
 • Seite 176 150200226501 MAS R02 AMD...

Diese Anleitung auch für:

Zenwifi ct8Zenwifi acZenwifi ac ct8