Blaupunkt SAFEDRIVE SDC 2.0 Bedienungsanleitung Seite 26

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Garantie | Service | Vervanging van de batterij | Technische gegevens |
Problemen oplossen
Garantie
Voor producten die binnen de Europese Unie worden
gekocht, geven wij een fabrieksgarantie. Voor appara-
tuur die buiten de Europese Unie is aangeschaft, gelden
de garantievoorwaarden van onze nationale vertegen-
woordiger.
De
garantievoorwaarden
www.blaupunkt.com. Als er geen verdere informatie
wordt verstrekt, zijn de lokale wetten en voorschriften
van toepassing.
Service
Als u gebruik wilt maken van de reparatieservice, neemt
u dan contact op met uw Blaupunkt-dealer. Meer infor-
matie over servicepartners in uw land vindt u op de web-
site www.blaupunkt.com
Vervanging van de batterijen
Als de controller wordt gevoed door een batterij, moet
deze om de 2-12 maanden worden vervangen (afhan-
kelijk van het gebruik). Gebruik alleen CR2032/3V bat-
terijen: Draai het deksel van het batterijvak op de ach-
terkant van de controller in de richting van de zichtbare
„OPEN"-pijl. Steek hiervoor een verbogen paperclip of
naald in de kleine opening op het deksel en verwijder
deze voorzichtig zonder veel kracht te zetten.
Til de batterij voorzichtig op zonder de contacten of
plaatjes aan te raken.
Plaats de nieuwe batterij eerst aan de contactzijde (+
moet zichtbaar zijn op de geplaatste batterij) en druk
deze vervolgens voorzichtig aan de andere kant aan
om hem te vergrendelen.
Plaats het deksel van het batterijvakje terug en sluit het.
Technische gegevens
Bereik
(de afstand tussen zender
en ontvanger is afhankelijk
van de omgeving):
Voedingsspanning
Afstandsbediening:
Interface:
Stand-by stroomverbruik:
26
zijn
te
vinden
op
ca. 5-10 m
3V, CR2032 / 10,5 -14,4 V
10.5 -14.4 V
< 1 mA
Problemen oplossen
Hieronder vindt u illustraties van fouten en hun mogeli-
jke oplossingen. Als u nog steeds problemen heeft met
dit apparaat, neem dan contact op met uw dealer of het
Blaupunkt Service Center. Laat in geval van problemen
de installatie controleren door een specialist. De meeste
problemen die zich voordoen, zijn het gevolg van ver-
keerde aansluiting en bediening.
• Het apparaat werkt niet wanneer de knop wordt inge-
drukt:
Controleer de batterij/voedingsspanning van de cont-
roller.
Controleer de voedingsspanning van de interface. Con-
troleer de bedrading/stekkeraansluitingen.
• Geen of onjuiste werking wanneer één of alle toetsen
worden ingedrukt:
De betreffende of alle knoppen opnieuw toewijzen met
behulp van het menu van de autoradio. Raadpleeg de
handleiding van de autoradio.
• De encoder werkt niet zoals verwacht/er kunnen geen
Verander de encoder ⑨ tijdens het toewijzingsproces
knoppen worden toegewezen:
slechts één stap/klik of een bepaald aantal stappen en
controleer vervolgens de werking. Afhankelijk van de
ren op de toetsen ⑧ als de signalen van de encoder
radio kan het nodig zijn om het volume te programme-
niet correct worden verwerkt. Gebruik vervolgens de
encoder voor andere functies, zoals het wisselen van
nummer/zender, enz.
Schakel Safe Drive indien nodig naar de toewijzingsmo-
dus (zie hoofdstuk „Programmering Toewijzing").
• De afstandsbediening werkt niet wanneer de autoradio
weer wordt ingeschakeld en moet opnieuw worden gepro-
grammeerd:
Controleer of de radio correct is aangesloten op de vas-
te plusvoeding.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Blaupunkt SAFEDRIVE SDC 2.0

Inhaltsverzeichnis