Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside WWS CSB 160-42-07/2017 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

CIRCULAR SAW BLADE
CIRCULAR SAW BLADE
Operation and Safety Notes
HU
KÖRFRÉSZLAP
Használati és biztonsági útmutató
SI
LIST ZA KROŽNO ŽAGO
Navodila za uporabo in varnostni napotki
IAN 285782
WWS CSB 160-42-07/2017, WWS CSB 160-48-07/2017
WWS CSB 190-42-07/2017, WWS CSB 190-48-07/2017
WWS CSB 210-42-07/2017, WWS CSB 210-48-07/2017
CZ
PILOVÝ KOTOUC
Pokyny k obsluze a bezpečnosti
SK
PÍLOVÝ KOTÚC
Pokyny na obsluhu a bezpečnostné pokyny
KREISSÄGEBLATT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside WWS CSB 160-42-07/2017

 • Seite 1 CIRCULAR SAW BLADE WWS CSB 160-42-07/2017, WWS CSB 160-48-07/2017 WWS CSB 190-42-07/2017, WWS CSB 190-48-07/2017 WWS CSB 210-42-07/2017, WWS CSB 210-48-07/2017 CIRCULAR SAW BLADE PILOVÝ KOTOUC Operation and Safety Notes Pokyny k obsluze a bezpečnosti PÍLOVÝ KOTÚC KÖRFRÉSZLAP Pokyny na obsluhu a bezpečnostné pokyny Használati és biztonsági útmutató...
 • Seite 2 Read the instruction manual before use and store it for future reference. Üzembe helyezés előtt olvassa el és őrizze meg! Preberite pred začetkom in dobro shranite! Přečtěte pozorně před uvedením do provozu a dobře uschovejte! Pred použitím si prečítajte tieto pokyny a dobre ich uschovajte! Vor Inbetriebnahme lesen und gut aufbewahren! Operation and Safety Notes Page...
 • Seite 3 Symbols used Wear eye protection. Provides protection from sparks, splinters, fragments and dust. Wear ear protection. Provides protection from noise. Wear a dust mask. Provides protection from harmful dust. Do not work on materials containing asbestos. Ready the safety instructions before use. This product has been tested by MPA according to alll appropriate norms.
 • Seite 4: Safety Instructions

  Scope of use The saw blade is designed for private and DIY use only. • 48 tooth blade for cutting soft and hard wood and 42 tooth blade for cutting soft and hard wood, plastic and non-ferrous metals. Any other use of the product is expressly forbidden and counts is misuse. The manufacturer cannot be held responsible for damage or injury caused by misuse of the product.
 • Seite 5 • Do not use a hammer or extensions to tighten the flange nut. • Check the flanges for dirt, grease, oil and water and clean if necessary. • Only tighten the flange nut in accordance with the instructions supplied with the circular saw. •...
 • Seite 6 Használt szimbólumok Viseljen védőszemüveget! Szikrák, szilánkok és forgács, illetve por elleni védelemhez. Viseljen hallásvédő eszközt. A zajok elleni védelemhez. Viseljen porvédő maszkot. Az egészségre káros por elleni védelemhez. Ne munkáljon meg azbeszttartalmú anyagokat. Használat előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat. A terméket MPA vizsgálati intézet a vonatkozó...
 • Seite 7: Biztonsági Utasítások

  Rendeltetésszerű használat A körfűrészlap kizárólag magánfelhasználók részére, hobbi- és „csináld magad” munkákhoz használható, az alábbi tevékenységekhez: • Kemény- és puhafa vágásához (48 WZ) ill. kemény- és puhafa, műanyag és alumínium vágásához (42 TR-F) Minden további használat kifejezetten tilos és nem rendeltetésszerűnek minősül. A gyártó vagy a kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű...
 • Seite 8 • A felszerelés során ügyeljen arra, hogy a szerszámra vagy a feszítőfelületre történő felfeszítés megfelelő legyen és hogy a fogak ne érintkezhessenek a a feszítőelemekkel vagy a körfűrész különböző részeivel. • A feszítőelemek rögzítéséhez használjon megfelelő kulcsot és minden esetben tartsa be a gyártónak a körfűrészhez tartozó forgatónyomatékát.
 • Seite 10 Uporabljeni simboli Nosite zaščitna očala. Za zaščito proti iskram, drobcem in ostružkom ter prahom. Uporabljajte zaščito sluha. Za zaščito zoper hrup Uporabljajte zaščitno masko pred prahom. Za zaščito proti zdravju škodljivemu prahu. Ne obdelujte materialov, ki vsebujejo azbest. Pred uporabo preberite varnostne predpise. Izdelek je preizkusil preizkusni institut MPA po veljavnih standardih.
 • Seite 11: Varnostna Navodila

  Namenska uporaba List krožne žage je izključno namenjen zasebnim uporabnikom za domača opravila in za naslednje namene: • za žaganje trdega in mehkega lesa (48 WZ) oz. za žaganje trdega in mehkega lesa, plastike in aluminija (42 TR-F) Vsaka drugačna uporaba je izredno izključena in velja kot nenamenska uporaba. Proizvajalec ali trgovec ne prevzemata nobenega jamstva za poškodbe, izgube ali škodo, ki je nastala zaradi uporabe v nasprotju s predpisi ali napačne uporabe.
 • Seite 12 • Ne poskušajte vpenjalnih elementov zategovati z udarci kladiva ali podaljšanjem ključa. • Kontrolirajte, ali vpenjalna površina ni onesnažena, če na njej ni masti, olja ali vode in morebiti očistite površino. • Vpenjalne vijake zategnite le po navodilih proizvajalca krožne žage. •...
 • Seite 14 Použité symboly Používejte ochranné brýle k ochraně před jiskrami, odštěpky, sponami či prachem. Používejte ochranu sluchu k ochraně před hlukem Používejte masku proti prachu k ochraně před škodlivým prachem. Neopracovávejte azbestový materiál. Před použitím si přečtěte bezpečnostní ustanovení. Tento produkt byl testován MPA institutem dle platné normy. Pilový...
 • Seite 15: Bezpečnostní Upozornění

  Použití v souladu s určením Tento pilový kotouč je určen výhradně pro soukromé, hobby a DIY účely a následující použití: • k řezání tvrdého či měkkého dřeva (48 WZ) popřípadě k řezání tvrdého či měkkého dřeva, plastu, a hliníku(42 TR-F) Každé...
 • Seite 16 • Nepokoušejte se utáhnout upínací element údery či prodloužením klíče. • Zkontrolujte upínací povrch z hlediska výskytu špíny, mastnoty, oleje či vody, eventuálně jej očistěte. • Upínací šrouby upevněte a utáhněte pouze dle návodu výrobce Vaší pily. • V případě, že má vřeteno nebo upínací plocha Vaší pily menší průměr než kotouč, přizpůsobte vnitřní průměr kotouče dobře zavedeným přilnavým redukčním kroužkem.
 • Seite 18 Použité symboly Noste ochranné okuliare. Na ochranu pred iskrami, úlomkami, trieskami, ako aj pred prachom. Noste ochranu sluchu. Na ochranu pred hlukom. Noste ochrannú masku proti prachu. Na ochranu proti zdraviu škodlivému prachu. Neopracovávajte žiadne materiály obsahujúce azbest. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné predpisy. Produkt bol testovaný...
 • Seite 19: Bezpečnostné Pokyny

  Účelné používanie Pílový kotúč je určený výlučne pre súkromného používateľa v rámci jeho záujmovej činnosti na nasledujúce účely: • na pílenie tvrdého a mäkkého dreva (48 WZ), resp. na pílenie tvrdého a mäkkého dreva, plastu a hliníka (42 TR-F) Akékoľvek iné použitie je výslovne vylúčené, a preto sa bude považovať za použitie proti predpisom. Výrobca alebo predajca nezodpovedá...
 • Seite 20 • Na upevnenie upínacích prvkov použite vhodné kľúče a rešpektujte krútiace momenty, ktoré prípadne uviedol výrobca kotúčovej píly. Upínacie prvky príslušne pevne dotiahnite. • Nepokúšajte sa dotiahnuť upínacie prvky použitím úderov kladiva alebo predĺženia kľúča. • Skontrolujte upínacie plochy so zameraním na prítomnosť znečistenia, tuku, oleja a vody a v prípade potreby ich vyčistite. •...
 • Seite 22 Verwendete Symbole Schutzbrille tragen. Zum Schutz vor Funken, Splitter und Spännen, sowie von Staub. Gehörschutz tragen. Zum Schutz vor Lärm Staubschutzmaske tragen. Zum Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub. Bearbeiten Sie keine asbesthaltigen Materialien. Lesen Sie vor Verwendung die Sicherheitsbestimmungen. Das Produkt wurde vom Prüfinstitut MPA nach den geltenden Normen geprüft. Sägeblatt mit 48 Zähnen in Wechselstellung aus unbeschichteten Hartmetall auf Wolfram Karbid Basis Sägeblatt mit 42 Zähnen in Trapez-Flachstellung aus unbeschichteten Hartmetall auf Wolfram Karbid Basis TR-F...
 • Seite 23: Sicherheitshinweise

  Bestimmungsgemäße Verwendung Das Kreissägeblatt ist ausschließlich für den Privatanwender im Hobby- und Do-it-yourself-Bereich für folgenden Zweck bestimmt: • Zum Sägen von Hart- und Weichholz (48 WZ) bzw. zum Sägen von Hart- und Weichholz, Kunststoff, und Aluminium (42 TR-F) Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind.
 • Seite 24 • Verwenden Sie geeignete Schlüssel zur Befestigung der Spannelemente und achten Sie auf allfällige vom Hersteller der Kreissäge angegebene Drehmomente. Ziehen Sie Spannelemente entsprechend fest. • Versuchen Sie nicht, die Spannelemente mittels Hammerschläge oder durch Verlängern des Schlüssels festzuziehen. • Kontrollieren Sie die Spannflächen auf Verschmutzungen, Fett, Öl und Wasser und reinigen sie diese gegebenenfalls. •...
 • Seite 28 Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstraße 9 5081 Anif, Austria V. 1.0 Last Information Update · Az információk dátuma · Stav informací · Stanje informacij · Stav informácií · Stand der Informationen: 07/2017 IAN 285782...