Herunterladen Diese Seite drucken

Bezpečnostní Pokyny; Originální Příslušenství / Originální Přídavná Zařízení - Parkside PDSB 10 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Bezpečnostní pokyny
WARNING!
VÝSTRAHA!
Přečtěte si veškerá bezpečnostní upozornění
a pokyny . Nedbalosti při dodržování bezpeč-
nostních upozornění a pokynů můohou vést
k požáru a/nebo těžkým zraněním .
Veškerá bezpečnostní upozornění a pokyny
uschovejte pro budoucí použití!
VÝSTRAHA! SÍLY ZPĚTNÉHO RÁZU!
Při vysokém pracovním tlaku se mohou
vyskytnout síly zpětného rázu, které mohou
za určitých okolností vést k ohrožení trvalým
zatížením .
VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Nikdy nepřekračujte maximálně přípustný
pracovní tlak, uvedený v odstavci „Technické
údaje" . K nastavení pracovního tlaku použí-
vejte redukční ventil .
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! ZNEUŽITÍ PŘÍSTROJE!
Nemiřte přístrojem na lidi a / nebo zvířata .
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU / POŽÁRU! KOUŘENÍ
ZAKÁZÁNO! Zabraňte tvorbě jisker a nezapa-
lujte otevřený oheň .
VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Jako zdroj energie nikdy nepoužívejte kyslík
nebo jiné hořlavé plyny .
VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Nejprve odpojte hadici od zdroje stlačené-
ho vzduchu a teprve poté odpojte přívodní
hadici od přístroje. Tak zabráníte nekont-
rolovaným pohybům, resp . zpětnému rázu
napájecí hadice .
PDSB 10 A1
Pro svou vlastní osobní ochranu používejte
vhodné osobní ochranné prostředky. Noste
ochranu dýchacích cest s aktivním uhlím a
ochranné brýle .
Nedovolte dětem ani jiným osobám, aby se
k Vám přibližovaly během doby používání
přístroje. V případě odvedení pozornosti můžete
ztratit kontrolu nad přístrojem .
Před opravami a úkony údržby, jakož i v případě
přerušení provozu a před přepravou odpojte
přístroj od zdroje stlačeného vzduchu .
Při povolení hadicové spojky držte hadici pevně
v ruce, aby se zabránilo zranění způsobenému
vymrštěnou hadicí .
Dávejte pozor na poškození. Před uvedením
do provozu zkontrolujte, zda přístroj není poško-
zený . Pokud by přístroj vykazoval nedostatky,
nesmí se v žádném případě uvádět do provozu .
Hadici přístroje neohýbejte . Jinak by se mohla
poškodit .
Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobců rozstři-
kovaného materiálu .
Buďte stále pozorní, sledujte své počínání
a při práci s přístrojem používejte zdravý
rozum. Přístroj nepoužívejte, jste-li unavení
nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
Neodstraňujte typové štítky – tyto jsou význam-
nou bezpečnostní součástí přístroje .
Pokud nemáte s používáním přístroje zkušenosti,
měli byste se nechat zaškolit do jeho bezpečné
obsluhy .
Originální příslušenství / originální
přídavná zařízení
Používejte výhradně příslušenství a přídav-
ná zařízení, která jsou uvedena v návodu
k obsluze. Používání jiných dílů nebo jiného
příslušenství, než je doporučováno v návodu
k obsluze, pro Vás může znamenat nebezpečí
zranění .
 3
CZ

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading