Parkside PHG-2000 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Ident.-No.: PHG-2000
0902-24
HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 1
24-02-09 16:30:05

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHG-2000

 • Seite 1 Ident.-No.: PHG-2000 0902-24 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 1 24-02-09 16:30:05...
 • Seite 2 HEAT GUN PHG-2000 HOT AIR GUN HORkOvzdUšNá PISTOlE Operation and Safety Notes Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny OPAlARkA TePlovzdušná PišToľ Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny hőlégfúvó Puhalo vrućeg zraKa Kezelési és biztonsági utalások upute za posluživanje i za vašu sigurnost...
 • Seite 3 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 3 24-02-09 16:30:05...
 • Seite 4 Fig. A Fig. B1 Fig. B2 Fig. B3 Fig. B4 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 4 24-02-09 16:30:07...
 • Seite 5 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 5 24-02-09 16:30:07...
 • Seite 6 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 6 24-02-09 16:30:07...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Contents 1. Machine data Page 6 2. Safety instructions Page 6-8 3. Using the appliance Page 8-9 4. Cleaning & maintenance Page 9-10 5. Recycling & warranty Page 10 6. Declaration of conformity / CE manufacturer Page 11 7. Spare parts list / exploded view Page 63-65 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 5 24-02-09 16:30:07...
 • Seite 8: Machine Data

  Machine data / Safety instructions 2. SafeTY inSTruCTionS HOT AIR GUN Always read the instruction for Explanation of the symbols electrical products carefully before use. It will help you understand your Denotes risk of personal injury, loss product more easily and avoid unnecessary of life or damage to the tool in case risks.
 • Seite 9 Safety instructions b. Use caution when using the device near While using the device flammable materials. Do not aim it at the The metal discharge nozzle gets hot. same spot for an extended time. Fire Use caution and do not touch the metal hazard! discharge nozzle.
 • Seite 10: Using The Appliance

  Safety instructions / Using the appliance enclosed safety instructions. temperature (580 degrees) among which acryl and plexiglass; Always check that the power supply • Smelting synthetics, among which matters and foils with PVC layer; corresponds to the voltage on the rating plate.
 • Seite 11: Cleaning & Maintenance

  Using the appliance / Cleaning & maintenance brushed off with a soft wire brush. at the work piece temperature. After the Set the temperature to 450°C soldering area has cooled, remove the flux. Set the temperature to 600°C hook nozzle (fig. B2) Shaping plastic tubes Operation Install the reflector nozzle.
 • Seite 12: Recycling & Warranty

  Cleaning & maintenance / Recycling & warranty 5. reCYCling & WarranTY • Regular maintenance of your hot air gun prevents unnecessary problems. Keep the ventilation slots of the hot air gun environment clean to prevent overheating. To prevent damage during transport, the appliance is delivered in a solid packaging Troubleshooting which consists largely of reusable material.
 • Seite 13: Declaration Of Conformity / Ce Manufacturer

  Compatibility (2004/108/eg) EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN62233 Product designation: Parkside Hot Air Gun PHG-2000 from 01-11-2008 zWOllE Nl J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J.F.J. Strikkers Senior Quality Manager...
 • Seite 14 Spis treści 1. Dane techniczne Stronie 13 2. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Stronie 13-15 3. Zastosowanie Stronie 15-17 4. Konserwacja Stronie 17-18 5. Ochrona środowiska & gwarancja Stronie 18 6. Deklaracja zgodności / Producent CE Stronie 19 7. Lista części zamiennych Stronie 63-65 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 12 24-02-09 16:30:09...
 • Seite 15 Dane techniczne / Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa aParaT do odPalania farBY 3. Prze àcznik 4. Dysza ochronna do szkła 5. Dysza zakrzywiona Przed przystąpieniem do 6. Płaska dysza redukcyjna użytkowania jakichkolwiek urządzeń 7. Dysza redukcyjna elektrycznych, należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Pozwala 2. inSTruKCje doTYCząCe to na zrozumienie zasady działania produktu oraz uniknięcie zbędnego ryzyka.
 • Seite 16 Instrukcje dotyczàce bezpieczeństwa użytkowaniu urządzenia lub pozostają pod prawidłowym stanie: Przewód i nadzorem osób odpowiadających za ich wtyczka muszą rozmiarami bezpieczeństwo. odpowiadać zastosowaniu; przewód nie może być skręcony lub Dzieci muszą pozostawać pod opieką, aby uszkodzony. nie bawiły się urządzeniem. • Nie używać przedłużacza dłuższego od potrzebnego dla danego zastosowania! Specjalne instrukcje bezpieczeństwa • Przed podłączeniem przewodu upewnić dotyczące opalarki się, czy przełącznik jest ustawiony w a. Nieostrożne posługiwanie się • pozycji “0”. przyrządem może spowodować pożar. • Nie używać urządzenia w wilgotnym b. Należy zachować ostrożno ā podczas otoczeniu. używania urządzenia w pobliżu • Nigdy nie używać urządzenia do palnych materiałów. Nie kierować...
 • Seite 17 Instrukcje dotyczàce bezpieczeństwa / Zastosowanie temperaturze 600 Celsjusza. Pomimo braku W przypadku zastosowania przedłużaczy widocznych oznak tej temperatura Należy stosować odpowiednie przedłużacze (płomienia) istnieje niebezpieczeństwo przystosowane do mocy urządzenia. Żyły takiego kabla muszą mieć minimalny oparzenia. Należy uważać na gorące powietrze wydzielana z nasadki. Może ono przekrój 1,5 mm . Jeśli kabel przedłużający jest nawinięty na bęben, należy go spowodować rany oparzeniowe. całkowicie rozwinąć. Natychmiast wyłączyc aparat w przypadku: • Zakłócenia we wtyczce lub sznurze 3. zASTOSOWANIE sieciowym względnie uszkodzenia sznura, • Uszkodzonego przełącznika, Aparat do odpalania farby stosuje się m.in. • Wydalanego przez aparat dymu lub •...
 • Seite 18 Zastosowanie kurczliwych rur. mogą być usunięte za pomocą • Do opakowań kurczliwych. odpowiedniego narzędzia do zdrapywania • Do odmrażania rur i silników. lub miękkiej szczotki drucianej. • Do naprawy warstw wykończeniowych, Ustawić temperaturę na 450°C jak emalia na wyposażeniu łazienek i aparatach gospodarstwa domowego, do dysza zakrzywiona (Rys. B2) warst pokrywających z proszku Kształtowanie plastikowych rurek epoksydowego. Zainstalować dyszę z reflektorem. • Do naprawy nart, nart wodnych i innych Aby zapobiec nierównościom w rurce, artykułów sportowych. wypełnić ją piaskiem i zamknąć z obu stron. • Do rozluźniania zbyt mocno dokręconych Ogrzewać rurkę jednolitymi ruchami od śrub i połączeń.
 • Seite 19 Zastosowanie / Konserwacja 4. KonSerWaCja materiału, nagrzewać miejsce lutowania przez 50-120 sekund.Dodać lutu. Lut musi stopić się pod wpływem temperatury P rzed przystąpieniem do lutowanego miejsca. Po ochłodzeniu konserwacji silnika, sprawdź czy obszaru lutowania usunąć topnik. wtyczka jest odłączona od sieci. Ustawić temperaturę na 600°C Nigdy nie wolno używać wody ani innych płynów do czyszczenia Obsługa elektrycznych części aparatu. Rys. A Aparat do odpalania farby można • Nigdy nie należy stosować łatwopalnych obsługiwać ręcznie, względnie ustawić go płynów do czyszczenia całego aparatu, a pionowo. w szczególności nasadki. • Przed podłączeniem wtyczki do sieci • W celu zapobieżenia przegrzaniu należy świetlnej należy się upewnić, że utrzymywać rowki wentylacyjne aparatu przełącznik nie znajduje w pozycji “0”. w czystym stanie Okresowa konserwacja • Przewód zasilający musi być zawsze z aparatu od odpalania farby zapobiegnie dala od strumienia gorącego powietrza i...
 • Seite 20 Konserwacja / Ochrona środowiska & gwarancja Awarie zużytych urządzeń, nie zawierających W przypadku wystąpienia awarii (n.p. części elektrycznych. zużycie części) należy skontaktować się z punktem serwisowym – adresy punktów gwarancja serwisowych znajdują się na karcie Należy zapoznać się z warunkami gwarancyjnej. Na końcu niniejszej instrukcji gwarancyjnymi na osobnej karcie zamieszczony został schemat części gwarancyjnej. zamiennych, które mogą być zamawiane. 5. oChrona środoWiSKa & GWARANCJA ochrona środowiska Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu, urządzenie dostarczane jest w sztywnym opakowaniu składającym się głównie z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Prosimy o skorzystanie z możliwości ponownego przetworzenia opakowania. N ie utylizuj urządzeń elektrycznych wraz z odpadami domowymi.
 • Seite 21 (2006/95/eg) odpowiedniość elektromagnetyczna (2004/108/eg) EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN62233 oznaczenie produktu: Parkside aparat do odpalania farby PHG-2000 ab 01-11-2008 zWOllE Nl J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J.F.J. Strikkers Senior Quality Manager Ferm BV Zmiany techniczne są w myśl dalszego...
 • Seite 22 Tartalom 1. A gép ismertetése Oldal 21 2. Biztonsági utasítások Oldal 21-23 3. A gép kezelése Oldal 23-25 4. Gondozás és karbantartás Oldal 25 5. Kiselejtezés és jótállás Oldal 25-26 6. Megfelelőségi nyilatkozat/CE minősítésű termék Oldal 26 7. Cserealkatrészek listája Oldal 63-65 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 20 24-02-09 16:30:12...
 • Seite 23: A Gép Ismertetése

  A gép ismertetése / Biztonsági utasítások forró lĖgPuSKa 5. Hajlított fúvóka 6. Lapos szűkítő fúvóka Használat előtt mindig figyelmesen 7. Szűkítő fúvóka olvassa el az elektromos készülékekhez adott használati 2. BizTonSági uTaSíTáSoK utasítást. Ez segít abban, hogy könnyebben megértse a szerkezet működését, és ne a jelölések magyarázatai vállaljon felesleges kockázatot. Tartsa ezt a tájékoztatót biztonságos helyen, később szükség lehet rá.
 • Seite 24 Biztonsági utasítások Különleges biztonsági tudnivalók a • Nedves környezetben soha ne használja hőlégfúvóhoz a készüléket. a. Ha nem elég gondosan kezelik, • Soha ne használja a készüléket haj vagy tűzveszélyt okozhat. más testrész szárítására. b. Gyúlékony anyagok közelében óvatosan • Soha ne használja a készüléket használja a készüléket.
 • Seite 25: A Gép Kezelése

  Biztonsági utasítások / A gép kezelése • A kapcsoló meghibásodásakor. összekötésére, finomforrasztásra, • Ha a hőlégfúvó szigetelése megégett, csövek hajlítására. füstöl vagy érezhető a szaga. • Festék és lakk eltávolítására. • Megvizesedett készülékek gyors elektromos biztonság szárítására. Villamos gépek használatakor a tűzveszély • Gyors javításokhoz a felületek illetve a személyi sérülések és az áramütés előszárítására.
 • Seite 26 A gép kezelése lehűlt. Óvatosan járjon el, és ügyeljen a A kötések ekkor feltörhetők, vagy a fúvókák éles peremére. A fúvókákat könnyen felesleges ragasztóanyag eltávolítható. leveheti a táplálófúvóka leválasztásával, Állítsa a hőmérsékletet 450 °C-ra. vagy könnyen felszerelheti őket egyszerű rácsúsztatással. Néha finom csavaró Szűkítő fúvóka (B4 ábra) mozdulatokra is szükség lehet zsugorítás Szerelje fel a szűkítő fúvókát. a megfelelő fúvóka használata A szűkítő fúvókával melegítsen fel kisebb A festékek és műanyagok magas felületeket. A szűkítő fúvóka átmérője hőmérsékleten elégnek. 20 mm. Folyamatosan melegítse a veszély! Ne lélegezze be a gőzöket. zsugorítandó csövet. Állítsa a hőmérsékletet 450 °C-ra. Üvegvédő fúvóka (B1 ábra) festék vagy lakk ablakokról történő...
 • Seite 27: Gondozás És Karbantartás

  A gép kezelése / Gondozás és karbantartás / Kiselejtezés és jótállás Ha a hőmérséklet túllépi a 600 °C értéket, • a hőlégfúvó bekapcsolás után nem akkor a melegítés automatikusan kikapcsol, indul el de a melegítőberendezés tovább működik. • Az áramkör megszakadt. Ha a melegítő az üzemi hőmérsékletre hűl • Ellenőrizze a hálózati zsinórt és le, akkor a melegítés ismét bekapcsolódik. csatlakozót. • Hibás a kapcsoló. Kikapcsolás: • Húzza ki a hálózati csatlakozót a Az átkapcsolót a 0 helyzetbe kapcsoljuk. dugós kapcsolóaljzatból, ugyanis fennáll a tőzveszély. Javíttassa meg jótanács: A legjobb eredmény érdekében a hőlégfúvót a árusító helyen. először próbálja ki a forrasztást a munkadarab egy kevésbé feltűnő helyén.
 • Seite 28: Megfelelőségi Nyilatkozat/Ce Minősítésű Termék

  EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, megsemmisíteni. Ez nem vonatkozik a EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, termék elektromos komponenseket nem EN62233 tartalmazó tartozékaira. a termék megnevezése: Garancia Parkside Forró légpuska PHG-2000 A garancia feltételei megtalálható a csomagban található garanciajegyen. 01-02-2009 zWOllE Nl J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J.F.J. Strikkers...
 • Seite 29 Vsebina 1. Informacija o stroju Stran 28 2. Varnostna navodila Stran 28-30 3. Delovanje Stran 30-31 4. Servis in vzdrževanje Stran 31-32 5. Odlaganje in garancija Stran 32 6. Izjava o skladnosti/CE proizvajalec Stran 33 7. Sesnam nadomestnih delov Stran 63-65 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 27 24-02-09 16:30:14...
 • Seite 30: Informacija O Stroju

  Informacija o stroju / Varnostna navodila 2. vARNOSTNA NAvOdIlA vroČa zraCna PišTola Pred uporabo vedno pozorno Pomen simbolov preberite navodila za uporabo električnih orodij. Tako boste laÏje O značuje nevarnost poškodb, smrti razumeli uporabo vašega izdelka in ali materialnih škod na napravi in se boste izognili nepotrebni predmetih zaradi neupoštevanja nevarnosti. Ta priročnik z navodili navodil, ki so zajeta v tem...
 • Seite 31 Varnostna navodila točke ne segrevajte dlje časa.Nevarnost uporaba nista predvideni in bosta izničili vse požara! garancijske pravice. c. Orodja ne uporabljajte v eksplozivni atmosferi. Nevarnost eksplozije! • Orodja nikoli ne uporabljate v kopalnici, d. Grelnega snopa ne usmerjajte nad kopalno kadjo ali v prostorih, kjer so neposredno v prekrite vnetljive materiale. shranjene visoko vnetljive tekočine.
 • Seite 32: Delovanje

  Varnostna navodila / Delovanje Naprava II. razreda – dvojna sportni proizvodi. izolacija – Ne potrebujete vtikača z • Rahljanje trdno privitih vijakov in spojev. ozemljitvijo. Pritrjevanje in menjava šob výmûna kabelů a zástrček Vedno izberite šobo, ki najbolj ustreza Staré kabely nebo zástrčky po výmûnû za opravilu. Šobe nameščajte, ko se orodje nové okamžitû vyhoìte. Je nebezpečné popolnoma ohladi. Bodite pazljivi in se používat zástrčky s uvolnnými kabely. varujte ostrih robov šob. Šobe lahko enostavno snamete iz ali nasadite v PouÏívání...
 • Seite 33: Servis In Vzdrževanje

  Delovanje / Service in vzdrževanje vročini lahko zažge barvo ali lak in oteži 0 = izklop; odstranjevanje.Strgalo imejte čisto in ostro. ll = 600 °C, vročega zraka 500 l/min. Veliko lepil (npr. nalepke) se ob segrevanju To orodje se uporablja za strganje premaza. zmehča.Nalepke potem lahko enostavno Ko temperatura doseže 600°C, se odstranite. segrevanje samodejno izključi, vendar pa Nastavite temperaturo na 450 °C grelec deluje naprej. Ko se grelec ohladi na obratovalno temperaturo, se segrevanje redukcijska šoba ponovno vključi.
 • Seite 34: Odlaganje In Garancija

  Service in vzdrževanje / Odlaganje in garancija • aparat ne deluje po vklopu. To pomeni, da je rabljeno napravo treba • Preveriti mrežni kabel in vtič. dostaviti na zbirno mesto, urejeno skladno • OmreÏno stikalo je v okvari. z veljavno državno zakonodajo, ki ureja • Odnesti aparat na servis. področji gospodarnega ravnanja in • Takoi iztaknite vtič iz vtičnice, ker odlaganja odpadkov. Dodatki in orodja, ki obstaja nevarnost poÏara. se uporabljajo skupaj z napravo in nimajo vgrajenih električnih komponent, niso •...
 • Seite 35: Izjava O Skladnosti/Ce Proizvajalec

  (2006/95/eC) elektromagnetna kompatibilnost (2004/108/eC) EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN62233 oznaka izdelka: Parkside Vroča zracna pištola PHG-2000 01-02-2009 zWOllE Nl J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J.F.J. Strikkers Senior Quality Manager Ferm BV Ferm BV • Lingenstraat 6...
 • Seite 36 Obsah 1. Informace o výrobku Strana 35 2. Bezpečnostní pokyny Strana 35-37 3. Obsluha Strana 37-38 4. Servis a údržba Strana 38-39 5. Likvidace a záruka Strana 39 6. Prohlášení o shodě/výrobce s certifikací CE Strana 40 7. Seznam náhradních dílů Strana 63-65 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 34 24-02-09 16:30:16...
 • Seite 37: Informace O Výrobku

  Informace o výrobku / Bezpečnostní pokyny 2. BezPeČnoSTní PoKYnY HORkOvzdUšNá PISTOlE U elektrických výrobků si před a piktogramok jelentése použitím vždy prostudujte návod. Lépe pak výrobku porozumíte a Označuje riziko osobního zranění, ztráty života nebo poškození vyhnete se zbytečným rizikům. Tento návod si bezpečně nástroje v případě nedodržení uschovejte, abyste se k němu mohli pokynů v tomto návodu. v budoucnu vracet. Označuje nebezpečí elektrického 1.
 • Seite 38: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní pokyny Před použitím pro vaše zdraví škodlivé. Astmatici • Používáním pistole se vystavujete mohou mít v důsledku toho problémy s nebezpečí poranění, poškození majetku dýcháním; a nebezpečí úrazu elektrickým proudem. • Před tím, než zastrčíte zástrčku do sítě, Před vlastním použitím: zkontrolujte, zda se přístroj nenachází ve • ujistěte se, že napětí na štítku pistole je stavu “OFF” (zapnuto). shodné s napětím v zásuvce. • Šňůra do sítě se nesmí nacházet v • zkontrolujte, zda je napájecí kabel a blízkostí nátrubku opalovací pistole. zástrčka kabelu v pořádku: Zástrčka a • Po dobu používání musí být opalovací napájecí kabel musí mít správnou pistole mimo dosah dětí a zvířat.
 • Seite 39: Obsluha

  Bezpečnostní pokyny / Obsluha výměna kabelů a zástrček domácností; aplikace povrchových vrstev Staré kabely nebo zástrčky po výměně za z epoxidového prášku. nové okamžitě vyhoìte. Je nebezpečné • Opravy lyží, surfových prken a jiných používat zástrčky s uvolnnými kabely. sportovních zařízení. • Uvolnění těsně zašroubovaných šroubů PouÏívání prodluÏovacích kabelů a spojení. Používejte pouze schválené prodlužovací kabely odpovídající příkonu přístroje. instalace a výměna trysky Minimální průřez vodiče je 1,5 mm Vždy zvolte trysku vhodnou pro daný druh Používáte-li kabelový naviják, vždy ho prováděné práce. Trysku instalujte nebo odviňte celý. vyměňte pouze je-li pistole úplně vychladlá. Výměnu provádějte opatrně. Dávejte pozor 3. oBSluha na ostré hrany. Trysku můžete vyjmout odejmutím výfukové trysky. Upevnění trysky se provádí nasunutím na výfuk pistole. Opalovací pistoli lze použít mimo jiné pro: V některých případech je nutno použít •...
 • Seite 40: Servis A Údržba

  Obsluha / Servis a údržba Nahřejte trubku rovnoměrně. Pohybujte Obsluha pistolí pomalu ze strany na stranu. Obr. A Nastavte teplotu na 450°C S opalovací pistole lze pracovat tak, že ji držíte v ruce nebo lze přístroj vertikálně Plochá redukce trysky postavit. Obr. B3 odstraňování nátěrů nebo mořidel a pro • Před tím, než zapnete zástrčku do sítě, odstraňování adhesivních lepidel zkontrolujte, zda je vypínač ve stavu “0” Nasuňte plochou redukční trysku. (Obr. A, 1). Pomalu a rovnoměrně nahřejte nátěr a •...
 • Seite 41: Likvidace A Záruka

  Servis a údržba / Likvidace a záruka Poruchy recyklovatelného materiálu. Pro případ, že opalovací pistole nefunguje Proto prosím využijte možnosti recyklace tak jak má, podá-váme Vám zde níže několik obalových materiálů. možných příčin s příslušným řešením. Použité elektrické nářadí nevhazujte • Motor je pfiehfiát˘. do běžného domácího odpadu. • Ventilační drážky pistole jsou zaneseny V souladu s evropským nařízením nečistotou. 2002/96/EG, popisující zacházení s • čistěte ventilační drážky. použitým elektrickým a elektronickým zařízením a jeho následná implementace v • opalovací pistole po zapnutí mezinárodním právu, nařizuje odevzdávat nestartuje. použité elektrické a elektronické zařízení • Přerušení elektrického uzavřeného do příslušného sběrného dvora, kde okruhu. bude recyklováno nebo zlikvidováno •...
 • Seite 42: Prohlášení O Shodě/Výrobce S Certifikací Ce

  (2006/95/eC) elektromagnetická kompatibilita (2004/108/eC) EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN62233 název výrobku: Parkside PHG-2000 Horkovzdušná pistole from 01-10-2008 zWOllE Nl J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J.F.J. Strikkers Senior Quality Manager Ferm BV Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM •...
 • Seite 43 Obsah 1. Informácie o zariadení Strana 2. Bezpečnostné pokyny Strana 42-44 3. Prevádzka Strana 44-46 4. Servis a údržba Strana 5. Likvidácia a záruka Strana 6. Prehlásenie o zhode/výrobca CE Strana 7. Náhradné diely Strana 63-65 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 41 24-02-09 16:30:19...
 • Seite 44 Informácie o zariadení / Bezpečnostné pokyny fúKaCie zariadenie horúCeho 2. Výstupná dýza vzdUCHU 3. Vypínač 4. Ochranná dýza na sklo 5. Háková dýza V arovanie! Pred použitím si vždy pozorne prečítajte pokyny pre 6. Redukčná plochá dýza 7. Redukčná dýza elektrické výrobky. Tým lepšie spoznáte výrobok a môžete sa 2. BezPeČnoSTné PoKYnY vyhnúť nepotrebným rizikám. Uschovajte toto ponaučenie na bezpečnom mieste tak, aby bolo kedykoľvek k dispozícii. vysvetlenie symbolov 1. inforMáCie o zariadení N ebezpečenstvo zranenia a ohrozenia života a nebezpečenstvo poškodenia zariadenia pri Technické...
 • Seite 45 Bezpečnostné pokyny • Na deti by sa malo dohliadnuť, aby sa • Nepoužívajte žiadne dlhšie predlžovacie zabezpečilo, že sa so zariadením káble, než je to potrebné pre daný účel nebudú hrať. použitia! • Pred zapojením zástrčky do sieťovej špeciálne bezpečnostné pokyny pre zásuvky sa uistite, že sa vypínač fúkacie zariadenie horúceho vzduchu nachádza v polohe „0“. a. Keď sa so zariadením nezaobchádza • Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom starostlivo, môže vzniknúť požiar. prostredí. b. Pozor pri používaní zariadenia v blízkosti • Zariadenie sa nesmie používať na horľavých materiálov. Nenechávať sušenie vlasov alebo ľudských častí tela. zariadenie nasmerované dlhší čas na • Zariadenie sa nesmie používať v kúpeľni, jedno a to isté miesto. Nebezpečenstvo nad vodnými nádržami alebo v požiaru! priestoroch, v ktorých sa zaobchádza s...
 • Seite 46 Bezpečnostné pokyny / Prevádzka 3. PREvádzkA Zariadenie ihneď vypnite v nasledujúcich prípadoch: • Keď sú zástrčka alebo kábel poškodené. Fúkacie zariadenie horúceho vzduchu sa • Keď je poškodený vypínač. môže používať na nasledujúce účely: • Keď z fúkacieho zariadenia horúceho • I nštalačné práce ako je spájanie rúrok, vzduchu vystupuje dym, resp. keď cítiť spájkovanie, ohýbanie rúrok. spáleninu. • O dstraňovanie farieb, náterov a lakov bez nebezpečenstva požiaru. elektrická bezpečnosť • R ýchle sušenie zariadení, ktoré namokli. Pri používaní elektrických strojov vždy • S ušenie povrchov pre rýchlu opravu. rešpektujte prípadné miestne platné • Č isté odstraňovanie sieťotlačových bezpečnostné predpisy, ktoré sa vzťahujú nálepiek. na riziko vzniku požiaru, elektrického šoku • Nalepovanie PVC etikiet.
 • Seite 47 Prevádzka dýzu len vtedy, keď je zariadenie úplne špachtľou. Dlhé pôsobenie tepla spáli lak a studené. Postupujte opatrne a dávajte pozor sťaží jeho odstraňovanie. Špachtľa by mala na ostré hrany, ktoré sú funkčne umiestnené byť vždy ostrá a čistá. na dýzach. Dýzy môžete odstrániť Viaceré lepivé prostriedky (napr. nálepky) jednoduchým stiahnutím z výstupnej dýzy, pôsobením tepla zmäknú. Spoje sa potom resp. nasadiť nasunutím. Za istých okolností môžu oddeliť alebo sa môže nadbytočné ich musíte zľahka potočiť. lepidlo odstrániť. Nastavte teplotu na 450 °C Používanie predradených dýz Príliš silné pôsobenie sálania tepla vznieti redukčná dýza farby a plasty. Obr. B4 zmršťovanie nebezpečenstvo! Nevdychujte vzniknuté...
 • Seite 48 Prevádzka / Servis a údržba aby ste zariadenie zapli. • Motor je prehriaty • = 450 ºC, prietok vzduchu 300 l/min • Vetracie štrbiny fúkacieho zariadenia • = 600 ºC, prietok vzduchu 500 l/min horúceho vzduchu sú znečistené. • V yčistiť vetracie štrbiny. Keď teplota prekročí 600 °C, teplota automaticky vypne výhrevné teleso, pričom • fúkacie zariadenie horúceho vzduchu však fúkacie zariadenie beží ďalej. Potom, sa neuvedie do činnosti, keď sa zapne ako sa zariadenie ochladí na prevádzkovú...
 • Seite 49 EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, zariadenia zbierať oddelenie a odovzdať na EN62233 účely ekologickej recyklácie. Typ/popis zariadenia: Recyklačná alternatíva k výzve na spätné zaslanie: Vlastník elektrického zariadenia Fúkacie zariadenie horúceho vzduchu je alternatívne namiesto spätného Parkside PHG-2000 zaslania zaviazaný k spoluúčasti pri odbornom znovuzhodnotení v prípade od 01-11-2008 úlohy vlastníctva. Staré zariadenie môže zWOllE Nl preto prenechať aj zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného J.A. Bakker - van Ingen recyklačného hospodárstva a zákona o...
 • Seite 50 Sadržaj Informacije o alatu Stranica 2. Sigurnosne upute Stranica 49-51 3. Upotreba Stranica 51-53 4. Servisiranje i održavanje Stranica 53 5. Odbacivanje i jamstvo Stranica 53-54 6. Izjava o sukladnosti/proizvođač CE Stranica 54 7. Zamjenski dijelovi Stranica 63-65 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 48 24-02-09 16:30:21...
 • Seite 51 Informacije o alatu / Sigurnosne upute vENTIlATOR zA ISPUHIvANJE 2. Izlazna sapnica vrućeg zraKa 3. Sklopka 4. Sapnica za zaštitu stakla 5. Kukasta sapnica U pozorenje! Uvijek pažljivo pročitajte upute za električne 6. Redukcijska plosnata sapnica 7. Redukcijska sapnica proizvode prije njihove uporabe. Na taj ćete način bolje upoznati 2. SIGURNOSNE UPUTE proizvod i izbjeći nepotrebne opasnosti. Čuvajte ove upute na sigurnom mjestu na kojem su uvijek...
 • Seite 52 Sigurnosne upute Posebne sigurnosne napomene za okolini. ventilator za ispuhivanje vrućeg zraka • Ne smijete upotrebljavati uređaj za a. Ako nepažljivo rukujete uređajem, može sušenje kose ili dijelova ljudskog tijela. izbiti požar. • Ne smijete upotrebljavati uređaj u kadi, b. Pazite pri uporabi uređaja u blizini iznad korita vode ili u prostorima u kojima zapaljivih materijala. Nemojte dulje se rukuje lako zapaljivim tekućinama. vrijeme usmjeravati na isto mjesto. Opasnost od požara! za vrijeme uporabe uređaja c.
 • Seite 53 Sigurnosne upute / Upotreba zraka izlazi miris, odnosno osjetite miris • uklanjanje boja, premaza i lakova bez gorenja. opasnosti od požara • b rzo sušenje vlažnih uređaja električna sigurnost • s ušenje površina za brzi popravak Pri uporabi se električnih strojeva uvijek • č isto uklanjanje naljepnica pri serigrafiji pridržavajte lokalnih sigurnosnih propisa • postavljanje PVC etiketa povezanih s opasnošću od požara, strujnog • M jehuriće koji nastanu nakon lijepljenja udara i ozljede.
 • Seite 54 Upotreba uporaba sapnica s nastavkom Upotrijebite redukcijsku sapnicu za Prejaki utjecaj topline dovodi do zapaljenja zagrijavanje malih površina. Promjer boja i plastike. redukcijske sapnice iznosi 20 mm. Opasnost! Ne udišite nastale pare. Ravnomjerno zagrijte smežurano crijevo. Postavite temperaturu na 450 °C. Sapnica za zaštitu stakla Slika B1 Mekano lemljenje Uklonite lak s prozora. Postavite redukcijsku sapnicu za lemljenje Opasnost od pucanja stakla! točaka.
 • Seite 55 Upotreba / Servisiranje i održavanje / Odbacivanje i jamstvo Savjet: Prvo izvedite sve radove na Ventilator za ispuhivanje vrućeg nezamjetnom mjestu radnog komada kako zraka treba popraviti servisna služba. biste postigli optimalni rezultat. Motor ne radi, ali se zagrijava. 4. ServiSiranje i • D ošlo je do prekida strujnog kruga. • I zvucite mrežni utikač iz utičnice zato što odrŽavanje postoji opasnost od požara! Ventilator za ispuhivanje vrućeg zraka treba popraviti U vijek isključite uređaj iz mreže servisna služba. prije obavljanja radova pregleda ili čišćenja. Nikada ne čistite Smetnje pri radu električne komponente ventilatora...
 • Seite 56 (2004/108/EZ) isporučenom jamstvenom listu. EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN62233 Tip/oznaka uređaja: Parkside ventilator za ispuhivanje vrućeg zraka PHG-2000 od 01-11-2008 zWOllE Nl J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J.F.J. Strikkers Senior Quality Manager Ferm BV Pridržavamo pravo tehničkih izmjena u...
 • Seite 57 Inhaltsverzeichnis 1. Informationen über das Gerät Seite 56 2. Sicherheitshinweise Seite 56-58 3. Einsatz des Geräts Seite 58-60 4. Reinigung & Wartung Seite 60-61 5. Entsorgung & Gewährleistung Seite 61 6. Konformitätserklärung / Hersteller CE Seite 62 7. Ersatzteilliste Seite 63-65 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 55 24-02-09 16:30:23...
 • Seite 58: Informationen Über Das Gerät

  Informationen über das Gerät / Sicherheitshinweise heiSSlufTgeBlÄSe 1. Lüftungsschlitze 2. Austrittsdüse Warnung! Lesen Sie die 3. Schalter 4. Glasschutzdüse Anweisungen für elektrische Produkte vor dem Gebrauch stets 5. Hakendüse 6. Reduzierflachdüse aufmerksam durch. Dadurch gewinnen Sie ein besseres 7. Reduzierdüse Verständnis des Produkts und können unnötige Risiken 2.
 • Seite 59: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt • Prüfen Sie Netzkabel und zu werden. Netzstecker auf ordnungsgemäßen Zustand: Kabel und Stecker müssen Kinder sollten beaufsichtigt werden, um ausreichend dimensioniert und für sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät den Einsatzzweck geeignet sein; das spielen.
 • Seite 60: Einsatz Des Geräts

  Sicherheitshinweise / Einsatz des Geräts • Das Netzkabel stets von der austauschen von Kabeln oder Steckern Austrittsdüse des Heissluftgebläses Wenn die Netzanschlussleitung dieses fernhalten, damit es nicht beschädigt Gerätes beschädigt wird, muss sie durch wird. den Hersteller oder seinen Kundendienst •...
 • Seite 61 Einsatz des Geräts • Formen von Kunststoffen mit niedriger vorsatzdüsen verwenden Temperatur (450 °C) wie z.B. Polyethylen Zu starke Hitzeeinwirkung lässt Farben und und PVC. Kunststoffe entflammen. • Formen von Kunststoffen mit hoher gefahr! Atmen Sie entstehende Dämpfe Temperatur (580 °C) wie z.B. Akryl und nicht ein.
 • Seite 62: Reinigung & Wartung

  Einsatz des Geräts / Reinigung & Wartung reduzierdüse (Abb. B4) ausschalten: Schrumpfen Den Schalter auf 0 stellen. Reduzierdüse aufsetzen. Nutzen Sie die Reduzierdüse für das Tipp: Probieren Sie alle Arbeiten zunächst Erhitzen von kleinen Flächen. Der an einer unauffälligen Stelle des Werkstücks Durchmesser der Reduzierdüse beträgt aus, um ein optimales Ergebnis zu 20mm.
 • Seite 63: Entsorgung & Gewährleistung

  Reinigung & Wartung / Entsorgung & Gewährleistung das heissluftgebläse startet nicht, wenn E ntsorgen Sie Elektrogeräte nicht es eingeschaltet wird über den Hausmüll. • Unterbrechung im Stromkreis. Gemäß europäischer Richtlinie • Netzkabel und Netzstecker prüfen. 2002/96/EG über Elektro-und Elektronik- • Der Schalter ist defekt. Altgeräte und Umsetzung in nationales •...
 • Seite 64: Konformitätserklärung / Hersteller Ce

  (2004/108/eg) EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN62233 Typ / gerätebezeichnung: Parkside Heissluftgebläse PHG-2000 ab 01-11-2008 zWOllE Nl J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J.F.J. Strikkers Senior Quality Manager Ferm BV Technische Änderungen im Sinne der...
 • Seite 65 7. SPare ParTS liST description Position 408800 Motor complete 2 til 7 408801 Heating element complete 8 til 10 408802 Switch 7. liSTa CzĘśCi zaMiennYCh opis Pozycja 408800 Silnik, kompletny 2 do 7 408801 Element nagrzewający, kompletny 8 do10 408802 Przełącznik 11 7. CSerealKaTréSzeK liSTája Megnevezés Pozíció...
 • Seite 66: Ersatzteilliste

  7. náhradné dielY Popis Poloha 408800 Motor kompletný 2 bis 7 408801 Výhrevné teleso kompletné 8 bis 10 408802 Vypínač 11 7. zaMjenSKi dijelovi opis Pozicija 408800 Motor kompletni od 2 do 7 408801 Grijaći element kompletni od 8 do 10 408802 Sklopka 7. erSaTzTeilliSTe umschreibung Position 408800 Motor komplett 2 bis 7 408801 Heizelement komplett 8 bis 10...
 • Seite 67 Exploded view HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 65 24-02-09 16:30:26...
 • Seite 68 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 66 24-02-09 16:30:26...
 • Seite 69 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 67 24-02-09 16:30:26...
 • Seite 70 HAM6005 Ma-D # 0902-24.indd 68 24-02-09 16:30:26...