Honeywell Home D15S Einbauanleitung Seite 24

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
4
Montering
4.1 Installationsvejledning
Montér i vandret rør med fjederkappen vendt opad
Montering i lodret rør mulig med større
vedligeholdelsesindsats
Afspærringsventiler påkrævet
Monteringsstedet skal beskyttes mod frost og være let
tilgængeligt
– Trykmåler kan aflæses let
– Forenklet vedligeholdelse og rengøring
Montér nedstrømsfilter eller sigte
– Denne position sikrer trykreduktionsventilen
optimal beskyttelse mod snavs
Sørg for en lige rørstrækning på min. fem gange den
nominelle ventilstørrelse diam., efter
trykreduktionsventilen (i henhold til EN 806-2)
Kræver regelmæssig vedligeholdelse i henhold til
DS/EN 806-5
4.2 Monteringsvejledning
1.
Rørledning skylles grundigt igennem
2.
Installer trykreduktionsventil
• Vær opmærksom på flowretningen
• Monteres spændings- og bøjningsmoment-frit
3.
Tætning i manometre
5
Opstart
5.1 Indstilling af udløbstrykket
FORSIGTIG!
Indstil udløbstryk til min. 1 bar under indløbstryk.
1.
Stophane på indgangsside lukkes
2.
Udgangsside trykaflastes (f.eks. ved aftapning af
vand)
3.
Stophane udgangsside lukkes
4.
Løsn sekskantet møtrik på fjederkappe
5.
Sænk spændingen i trykfjederen
6.
Åbn langsomt afspærringsventilen på indgangen
7.
Drej justeringsskruen, indtil manometeret viser den
ønskede værdi.
8.
Spænd den sekskantede møtrik igen
9.
Åbn langsomt afspærringsventilen på udgangen
DA
6
Vedligeholdelse
For at overholde EN 806-5, skal inventar inspiceres
og repareres årligt.
Da alt vedligeholdelsesarbejde skal udføres af et
installationsfirma, vi anbefaler en planlagt
vedligeholdelseskontrakt med et installationsselskab.
I henhold til EN 806-5 skal følgende foranstaltninger træffes:
6.1 Inspektion
1.
Stophane udgangsside lukkes
2.
Kontroller udløbstrykket ved hjælp af en trykmåler, når
der er nul gennemstrømning
• Hvis trykket stiger langsomt, kan ventilen være
snavset eller defekt. I dette tilfælde skal du udføre
service og rengøring (se 6.2 Vedligeholdelse)
3.
Åbn langsomt afspærringsventilen på udgangen
6.2 Vedligeholdelse
1.
Stophane på indgangsside lukkes
2.
Udgangsside trykaflastes (f.eks. ved aftapning af
vand)
3.
Stophane udgangsside lukkes
4.
Løsn sekskantet møtrik på fjederkappe
FORSIGTIG!
Der er en fjeder inde i fjederhjelmen. Det kan
medføre skader, hvis denne fjeder springer ud.
Sørg for, at spændingen i trykfjederen slækkes!
5.
Sænk spændingen i trykfjederen
• Drej kontroljusteringsskruen mod venstre (-), indtil
den ikke bevæger sig mere
6.
Skru fjederhjelmen af
7.
Kontrollér, at patronindsatsen er i en fejlfri tilstand, og
udskift om nødvendigt indsatsen eller tætningsdele.
8.
Monter i omvendt rækkefølge
7
Bortskaffelse
De lokale forskrifter for korrekt genbrug hhv. bortskaffelse
skal observeres!
24
MU0H-1049 GE23 R0919

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Honeywell Home D15S

Diese Anleitung auch für:

Home d15snHome d15shHome d15si

Inhaltsverzeichnis