Parkside PGG 15 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Graviergerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 A1
POWER ENGRAVING TOOL
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
GRAVÍROZÓ KÉSZÜLÉK
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
GRAVÍROVACÍ PŘÍSTROJ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
GRAVIERGERÄT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
URZĄDZENIE DO GRAWEROWANIA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
APARAT ZA GRAVIRANJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
GRAVÍROVAČKA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGG 15 A1

 • Seite 1 POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 A1 POWER ENGRAVING TOOL URZĄDZENIE DO GRAWEROWANIA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi GRAVÍROZÓ KÉSZÜLÉK APARAT ZA GRAVIRANJE Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Az originál használati utasítás fordítása...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ................Page Features and equipment ............Page Included items ............... Page Technical details ..............Page General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ............. Page 2. Electrical safety ..............Page 10 3. Personal safety ..............Page 11 4.
 • Seite 6 Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Volt (AC) Amps Observe caution and safety notes! Risk of explosion!! Keep children away from electrical power tools! Caution – electric shock! Danger to life! Risk of loss of life by electric shock from damaged mains lead or mains plug! Wear hearing protection, dust protection mask, protective...
 • Seite 7: Proper Use

  Introduction Power engraving tool PGG 15 A1 Introduction Please make sure you familiarise yourself fully with the way the device works before you use it for the first time and that you understand how to handle electrical power tools correctly.
 • Seite 8: Included Items

  Introduction Included items 1 Power engraving tool PGG 15 A1 2 Engraving stencils 1 Operating instructions Technical details Rated voltage: 230 V∼ 50 Hz Mode of operation: intermittent operation: S3 20 % Rated current: 0.15 A Stroke rate: 6000 min...
 • Seite 9: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Different uses of the device give rise to different vibration levels and in many cases they may exceed the values given in these instructions. It is easy to underestimate the vibration load if the electrical power tool is used regularly in particular circumstances.
 • Seite 10: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools Do not work with the device in potentially explosive environments in which there are inflammable liquids, gases or dusts. Electrical power tools create sparks, which can ignite dusts or fumes. Keep children and other people away while you are operating the electrical tool.
 • Seite 11: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools for use outdoors. The use of an extension cable suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. f) Use a residual current device (RCD) for protection if operating the electrical power tool in a moist environ- ment is unavoidable.
 • Seite 12: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools this you will be in a better position to control the device in unfore- seen circumstances. f) Wear suitable clothing. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves clear of moving parts.
 • Seite 13: Operation

  General safety advice for electrical power tools / Operation e) Look after the device carefully. Check that moving parts are working properly and move freely. Check for any parts that are broken or damaged enough to detrimentally affect the functioning of the device. Have damaged parts repaired before you use the device.
 • Seite 14: Setting The Stroke Rate

  Operation Switching on: Press the ON / OFF switch Switching off: Release the ON / OFF switch Setting the stroke rate The stroke switch is used to set the penetration depth of the engrav- ing. A low setting is normally adequate for most engraving tasks. in the + direction to Turn the switch for the number of strokes increase the penetration depth.
 • Seite 15: Advice On Use

  Operation / Cleaning Remove the spring and the plain washer. Push the plain washer and spring on to a new engraving point Then insert this and turn the engraving point holder clockwise to lock the engraving point in position. Ensure that the engraving point is properly fixed in position.
 • Seite 16: Service

  Service / Warranty Service Have your device repaired at the ser- vice centre or by qualified specialist personnel using original manufacturer parts only. This will ensure that your device remains safe to use. If the plug or lead needs to be re- placed, always have the replacement carried out by the manufacturer or its service centre.
 • Seite 17: Disposal

  Warranty / Disposal The warranty period will not be extended by repairs made unter war- ranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after un- packing the appliance, at the latest, two days after the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment.
 • Seite 18: Manufacturer's Declaration Of Conformity / Manufacturer

  (2004 / 108 / EC) Applicable harmonized standards EN 60745-1:2009 EN ISO 12100-2/A1:2009 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Power engraving tool PGG 15 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2011 Serial number: IAN 66133 18 GB...
 • Seite 19 Declaration of conformity / Producer Bochum, 30.06.2011 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 21 Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ......Strona 23 Wyposażenie ..............Strona 23 Zakres dostawy ..............Strona 24 Dane techniczne ..............Strona 24 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi ..........Strona 25 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ........Strona 26 2. Bezpieczeństwo elektryczne .......... Strona 26 3.
 • Seite 22 Wstęp W niniejszej instrukcji obsługi urządzenia zastoso- wano następujące piktogramy: Przeczytać instrukcję obsługi! Volt (Napięcie przemienne) Ampery Przestrzegaj wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa! Niebezpieczeństwo wybuchu! Dzieci trzymać z daleka od narzędzia elektrycznego! Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym! Zagrożenie dla życia! Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prą- dem elektrycznym w przypadku uszkodzonego kabla sieciowego lub uszkodzonej wtyczki sieciowej! Zakładać...
 • Seite 23: Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Wstęp Urządzenie do grawerowania PGG 15 A1 Wstęp Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z działaniem urządzenia i nauczyć się właściwego obchodze- nia się z elektronarzędziami. W tym celu należy przeczytać poniższą instrukcję. Instrukcję należy starannie przechowywać. W razie przekazania urządzenia osobom trzecim należy dać również niniejszą...
 • Seite 24: Zakres Dostawy

  Wstęp Szpic grawerski Blokada szpica grawerskiego Szablon grawerski Zakres dostawy 1 Urządzenie do grawerowania PGG 15 A1 2 Szablony grawerskie 1 Instrukcja obsługi Dane techniczne Napięcie znamionowe: 230 V∼ 50 Hz Rodzaj pracy: praca okresowa przerywana: S3 20 % Prąd znamionowy:...
 • Seite 25: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  ... / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Zakładać ochronniki słuchu! Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań wyznaczony został za pomocą metody pomiarowej określonej w normie EN 60745 i może zostać użyty do porównania urządzeń. Poziom wibracji będzie się różnił w zależności od zastosowania elektronarzę- dzia i w niektórych przypadkach może przekroczyć...
 • Seite 26: Bezpieczeństwo Miejsca Pracy

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Używany we wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa termin „na- rzędzie elektryczne“ odnosi się do narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci (z kablem sieciowym) oraz do narzędzi elektrycznych zasila- nych z akumulatorów (bez kabla sieciowego). 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy a) Utrzymywać...
 • Seite 27: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi kuchni elektrycznych i lodówek. Istnieje podwyższone nie- bezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, gdy twoje ciało jest uziemione. c) Trzymaj urządzenie z daleka od deszczu i wilgoci. Wniknięcie wody do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie używaj kabla sieciowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, tj.
 • Seite 28 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi przy użytkowaniu urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Noś osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposa- żenia ochronnego takiego jak maska przeciwpyłowa, buty antypoślizgowe, kask ochronny lub ochrona słuchu stosownie do sposobu użytkowania narzędzia elektrycznego zmniejsza ry- zyko obrażeń...
 • Seite 29: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 4. Staranne obchodzenie się i użytkowanie narzędzi elektrycznych a) Nie przeciążaj urządzenia. Używaj do swojej pracy przeznaczonego do niej narzędzia elektrycznego. Za pomocą odpowiedniego narzędzia elektrycznego pracujesz lepiej i bezpieczniej w danym zakresie robót. b) Nie używaj żadnego narzędzia elektrycznego, któ- rego przełącznik jest uszkodzony.
 • Seite 30: Obsługa

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla ... / Obsługa g) Używaj narzędzia elektrycznego, osprzętu, narzędzi wymiennych itp. odpowiednio do niniejszych instrukcji i w taki sposób, jaki jest zalecany dla tego specjalnego typu urządzenia. Uwzględniaj przy tym warunki ro- bocze i wykonywane czynności. Użycie narzędzi elektrycz- nych do innych zastosowań...
 • Seite 31: Regulacja Liczby Skokowej

  Obsługa Regulacja liczby skokowej Za pomocą regulatora liczby skokowej nastawia się głębokość penetracji grawerowania. Niższe nastawienie jest zazwyczaj wystar- czające dla najbardziej typowych zastosowań. w kierunku +, aby zwiększyć Ustaw regulator liczby skokowej głębokość penetracji. w kierunku –, aby zmniejszyć Ustaw regulator liczby skokowej głębokość...
 • Seite 32: Instrukcje Robocze

  Obsługa / Czyszczenie Instrukcje robocze Z mini urządzeniem grawerskim można wykonać kreatywne, indywidu- alne grawury. Można na przykład identyfikować przedmioty osobiste. Można wprowadzić liczby oraz cyfry na metalu, szkle, drewnie, tworzy- wie sztucznym oraz ceramice. W tym celu należy zastosować załączone w zakresie dostawy szablony grawerskie , zobacz rysunek A oraz B.
 • Seite 33: Serwis

  Serwis / Gwarancja Serwis Zlecaj naprawę urządzeń punktowi serwisowemu lub fachowcowi-elektrykowi i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. W ten sposób będzie zapewnione, że bezpieczeństwo urządzenia pozostanie zachowane. Wymianę wtyczki lub przewodu sieciowego zawsze zlecaj producentowi urządzenia lub jego służbie serwisowej. W ten sposób będzie zapew- nione, że bezpieczeństwo urządzenia pozostanie zachowane.
 • Seite 34: Usuwanie

  Gwarancja / Usuwanie Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego używania urządzenia, używania niezgodnego z przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w urządzenie dokonywanej poza naszymi autoryzowa- nymi punktami serwisowymi. Niniejsza gwarancja nie ogranicza usta- wowych praw nabywcy urządzenia. Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o czas trwania usługi gwaran- cyjnej.
 • Seite 35: Deklaracja Zgodności / Producent

  Usuwanie / Deklaracja zgodności / Producent Zgodnie z dyrektywą 2002 / 96 / EC o zużytych urządzeniach elek- trycznych i elektronicznych oraz w oparciu o prawo narodowe, zużyte elektronarzędzia muszą być zbierane oddzielnie i przekazywane do proekologicznego recyklingu. O możliwościach utylizacji wysłużonego sprzętu należy dowiadywać się...
 • Seite 36 Deklaracja zgodności / Producent Typ /Określenie urządzenia: Urządzenie do grawerowania PGG 15 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2011 Numer seryjny: IAN 66133 Bochum, 30.06.2011 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w sensie dalszego rozwoju są zastrzeżone.
 • Seite 37 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..........Oldal 39 Felszerelés ................Oldal 39 A szállítmány tartalma ............Oldal 40 Műszaki adatok ..............Oldal 40 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók ....Oldal 41 1. A munkahely biztonsága..........Oldal 42 2. Elektromos biztonsága ............ Oldal 42 3.
 • Seite 38 Bevezetés Ebben a Használati utasításban / a készüléken a követ- kező piktogrammokat használtuk: Olvassa el a kezelési utasítást Volt (Váltóáram) Amper Vegye figyelembe a figyelmeztető és a biztonsági utasításokat! Robbanásveszély! Tartsa a gyerekeket távol az elektromos szerszámoktól! Vigyázat, elektromos áramütés veszélye! Életveszély! Sérült hálózati kábelnél vagy –dugónál áramütés általi életveszély áll fenn! Viseljen hallásvédőt, porvédő...
 • Seite 39: Rendeltetésszerű Használat

  Bevezetés Gravírozó készülék, PGG 15 A1 Bevezetés Az első üzembevétel előtt ismerkedjen meg a készülék funk- cióival és informálódjon az elektromos szerszámokkal való helyes járásról. Ehhez olvassa el a következő Használati utasítást. Őrizze meg jól ezt az utasítást. A készülék továbbadása esetén harmadiknak kézbesítse vele együtt annak a teljes dokumentációját is.
 • Seite 40: A Szállítmány Tartalma

  Bevezetés A szállítmány tartalma 1 gravírozó készülék, PGG 15 A1 2 gravírozó sablonok 1 használati utasítás Műszaki adatok Névleges feszültség: 230 V∼ 50 Hz Üzemmód: periodikusan megszakításos üzem: S3 20% Névleges áramerősség: 0,15 A Löketszám: 6000 min Zaj- és rezgésinformációk: A hangszint mért értékeit az EN 60745 szabványnak megfelelően ál-...
 • Seite 41: Elektromos Szerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó … A rezgésszint az elektromos készülék felhasználásának a módjától függően változhat és az értéke egyes esetekben az ebben az utasítás- ban megadott értékeket túllépheti. A rezgésterhelést alá lehet becsülni, ha az elektromos szerszámot rendszeresen ilyen módon használják. Utalás: A rezgésterhelésnek egy bizonyos munkaidőszak időtartama alatti pontos felbecsülésére azokat az időket is figyelembe kell venni, amelyek alatt a készülék ki van kapcsolva, vagy habár jár, valójában...
 • Seite 42: A Munkahely Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági … 1. A munkahely biztonsága a) Tartsa a munka környékét tisztán és jól megvilágítva. Rendetlenség és kivilágítatlan munkakörnyezet balesetekhez vezethet. Ne dolgozzon a készülékkel robbanásveszé- lyes környezetben, amelyben gyúlékony fo- lyadékok, gázak vagy porok találhatók. Az elektromos készülékek szikrákat hoznak létre, amelyek a porokat vagy a gőzöket meggyújthatják.
 • Seite 43: Személyek Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági … Ne használja a készülék kábelét a rendelte- tésétől eltérően a készülék hordozására, felakasztására, vagy a hálózati dugónak a dugaljzatból való kihúzására. Tartsa a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől, vagy mozgásban levő készü- lékrészektől távol. Sérült, vagy összekuszálodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
 • Seite 44: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági … c) Kerülje el a nem szándékos üzembevételt. Bizonyo- sodjon meg róla, hogy az elektromos szerszám ki van kapcsolva mielőtt azt az áramellátáshoz csatlkoztatja, felemeli vagy hordozza. Ha a készülék hordozása közben az ujját a BE- / KI-kapcsolón tartja, vagy a készülék be van kap- csolva, az balesetekhez vezethet.
 • Seite 45 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági … elektromos szerszámmal a megadott teljesítménytartományban jobban és biztonságosabban dolgozik. b) Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amely- nek a kapcsolója hibás. Egy elektromos szerszám, amelyet nem lehet be- és kikapcsolni veszélyes és azt meg kell javíttatni. c) Mielőtt a készüléken beállításokat végez, tartozéko- kat cserél, vagy a készüléket elteszi, húzza ki a háló- zati dugót a dugaljzatból.
 • Seite 46: Be- / Kikapcsolás

  Kezelés Kezelés Sohase használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra és azt csak originalrészekkel / -tartozékokkal használja. A használati utasítás- ban ajánlott részek, vagy más tartozékok használata az Ön számára sérülésveszélyt jelenthet. Be- / kikapcsolás Dugja a hálózati csatlakozó dugót egy dugaljzatba. Bekapcsolás: Nyomja le a BE- / KI-kapcsolót Kikapcsolás:...
 • Seite 47: A Gravírozó Hegy Kicserélése

  Kezelés Utalás: A behatolási mélység megnövelésénél ügyeljen arra, hogy a löketszám kapcsolót ne csavarja túl nagyon a + irányba. Különben lecsavarja a kapcsolót a készülékről. A gravírozó hegy kicserélése SÉRÜLÉSVESZÉLY! A készüléken végzendő mindenfajta munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a háló- zati csatlakozó...
 • Seite 48: Tisztítás

  Kezelés / Tisztítás / Szerviz Tartsa a készüléket egy bizonyos szögben úgy, mintha egy ceru- zát tartana. A karját hagyja eközben az asztalon nyugodni. Vezesse a gravírozó hegyet kis nyomással a munkadarabon. A haladási sebességet gyakorolja be a fölösleges anyagokon. Utalás: A szállítmányban található...
 • Seite 49: Garancia

  Garancia Garancia A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. Kérjük, ga- ranciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön közelében lévő...
 • Seite 50: Mentesítés

  Mentesítés Mentesítés A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési helyeken mentesíthet. Ne dobja az elektromos szerszámokat a háztartási szemétbe! A 2002 / 96 / EC elektromos és elektronikus régi készülékekre vonat- kozó Európai irányelv és annak a nemzeti jogszabályokba való átvétele szerint az elhasznált elektromos szerszámokat külön kell összegyűjteni és egy környezetvédelemi szempontoknak megfelelő...
 • Seite 51: Konformitásnyilatkozat / Gyártó

  (2004 / 108 / EC) Alkalmazott összehangolt szabványok EN 60745-1:2009 EN ISO 12100-2/A1:2009 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008 Típus / A készülék megnevezése: Gravírozó készülék, PGG 15 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2011 Sorozatszám: IAN 66133...
 • Seite 52 Konformitásnyilatkozat / Gyártó Bochum, 30.06.2011 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében történő műszaki változtatásokra. 52 HU...
 • Seite 53 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ..........Stran 55 Oprema ..................Stran 55 Obseg dobave ...............Stran 56 Tehnični podatki ..............Stran 56 Splošna varnostna navodila za električno orodje ..........Stran 57 1. Varnost na delovnem mestu ..........Stran 58 2. Električna varnost ...............Stran 58 3.
 • Seite 54 Uvod V tem navodilu za upravljanje / na napravi so upora- bljeni naslednji piktogrami: Navodila za uporabo preberite! Volt (Izmenična napetost) Amper Upoštevajte opozorila in varnostne napotke! Nevarnost eksplozije! Otroci naj se držijo stran od električnega orodja! Pozor, nevarnost električnega udara! Smrtna nevarnost! Življenjska nevarnost zaradi električnega udara pri poškodovanem priključnem kablu ali električnem vtiču! Nosite opremo za zaščito sluha, protiprašno zaščitno...
 • Seite 55: Uporaba V Skladu Z Določili

  Uvod Aparat za graviranje PGG 15 A1 Uvod Pred prvim začetkom obratovanja se obvezno seznanite s funkcijami naprave in se informirajte o pravilnem rokovanju z električnim orodjem. V ta namen preberite sledeča navodila za uporabo. Ta navodila dobro shranite. Če napravo predate tretjim osebam, jim zraven izročite tudi vse dokumente.
 • Seite 56: Obseg Dobave

  Uvod Obseg dobave 1 aparat za graviranje PGG 15 A1 2 šablone za graviranje 1 navodilo za uporabo Tehnični podatki Nazivna napetost: 230 V∼ 50 Hz Obratovalni način: periodično obratovanje v presledkih: S3 20 % Nazivni tok: 0,15 A število hodov:...
 • Seite 57: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Nivo nihanja se bo spreminjal skladno z uporabo električnega orodja in lahko v nekaterih primerih leži nad vrednostjo, navedeno v teh navodilih. Kadar se električno orodje redno uporablja na tak način, bi nihajno obremenitev lahko podcenili.
 • Seite 58: Varnost Na Delovnem Mestu

  Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu a) Delovno območje naj bo vedno čisto in dobro osve- tljeno. Nered in neosvetljena delovna področja so lahko vzrok za nezgode. Z orodjem ne delajte v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozije in v kateri se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
 • Seite 59: Varnost Oseb

  Splošna varnostna navodila za električno orodje e) Kadar z električnim orodjem delate na prostem, upo- rabljajte samo električne podaljške, ki so primerni in namenjeni uporabi na prostem. Uporaba električnega po- daljška, ki je izdelan za uporabo na prostem, zmanjša tveganje električnega udara.
 • Seite 60: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje e) Izogibajte se abnormalni telesni drži. Skrbite za varno stojišče in pazite na ravnotežje. Na ta način lahko napravo, še posebno v nepričakovanih situacijah, bolje kontrolirate. f) Oblečeni bodite v primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita.
 • Seite 61: Upravljanje

  Splošna varnostna navodila za električno … / Upravljanje prebrale teh navodil, uporabe naprave ne dovolite. Električno orodje je nevarno, če ga uporabljajo neizkušene osebe. e) Napravo skrbno negujte. Kontrolirajte, če premika- joči se deli naprave brezhibno delujejo in se ne zati- kajo, če so deli naprave odlomljeni ali poškodovani, ter da delovanje naprave ni ovirano.
 • Seite 62: Nastavljanje Števila Hodov

  Upravljanje Vklop: Pritisnite stikalo za VKLOP / IZKLOP Izklop: Stikalo za VKLOP / IZKLOP zopet spustite. Nastavljanje števila hodov S stikalom za število hodov se nastavi globino prodiranja gravure. Nizka nastavitev večinoma že zadošča za najbolj običajne načine uporabe. zavrtite v smer +, da povečate globino Stikalo za število hodov prodiranja.
 • Seite 63: Navodila Za Delo

  Upravljanje / Čiščenje Odstranite vzmet in podložko. Podložko in vzmet nataknite na novo konico za graviranje Nato konico vstavite in mehanizem za aretiranje konice za gravi- ranje vrtite v smer urnega kazalca, da se zapahne. Prepričajte se, da je konica za graviranje pravilno fiksirana.
 • Seite 64: Servis

  Servis / Garancija Servis Vaše naprave dajte v popravilo servisni službi ali strokovn jaku za električne naprave, popravilo pa naj poteka samo z originalnimi nado- mestnimi deli. Na ta način se zagotovi, da varnost naprave ostane ohranjena. Zamenjavo vtiča ali priključne napeljave naj vedno opravi izdelovalec naprave ali njegova služba za pomoč...
 • Seite 65: Odstranjevanje

  Garancija / Odstranjevanje Jamstvo ne podaljša garancijske dobe. To velja tudi za zamenjane in popravljene dele. Morebitne poškodbe in pomanjkljivosti, ki obstajajo že pri nakupu, je treba javiti takoj po razpakiranju, najpozneje pa dva dni po datumu nakupa.Popravila po preteku garancijske dobe je treba plačati.
 • Seite 66: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  (2004 / 108 / EC) Uporabljeni harmonizirani standardi EN 60745-1:2009 EN ISO 12100-2/A1:2009 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008 Oznaka tipa / Naprave: Aparat za graviranje PGG 15 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2011 Serijska številka: IAN 66133 66 SI...
 • Seite 67 Izjava o skladnosti / Izdelovalec Bochum, 30.06.2011 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 68: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo 5. V primeru, da proizvod popravlja Kompernaß GmbH, da bo izdelek nepooblaščeni servis ali oseba, ku- v garancijskem roku ob normalni in pec ne more uveljavljati zahtevkov pravilni uporabi brezhibno deloval iz te garancije.
 • Seite 69 Seznam obsahu Úvod Účel použití ................Strana 71 Vybavení ................Strana 71 Rozsah dodávky ..............Strana 72 Technické údaje ..............Strana 72 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..........Strana 73 2. Elektrická bezpečnost ............Strana 74 3.
 • Seite 70 Úvod V tomto návodu k obsluze / na zařízení jsou použity následující piktogramy: Čtěte návod k obsluze! Voltů (Střídavé napětí) Ampéry Dodržujte bezpečnostní pokyny a řiďte se upozorně- ními! Nebezpečí výbuchu! Chraňte elektrický nástroj před dětmi! Pozor na zranění elektrickým proudem! Nebezpečí smrtelného úrazu! Nebezpečí...
 • Seite 71: Účel Použití

  Úvod Gravírovací přístroj PGG 15 A1 Úvod Před prvním uvedením do provozu se laskavě bezpodmí- nečně seznamte s funkcemi stroje a informujte se o správ- ném zacházení s elektrickými nástroji. K tomu si přečtěte následující návod k obsluze. Tento návod dobře uschovejte. Všechny podklady rovněž...
 • Seite 72: Rozsah Dodávky

  Úvod Rozsah dodávky 1 gravírovací přístroj PGG 15 A1 2 rycí šablony 1 návod k obsluze Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V∼ 50 Hz Druh provozu: periodický přerušovaný provoz: S3 20 % Jmenovitý proud: 0,15 A Počet zdvihů: 6000 min Informace o hluku a vibracích:...
 • Seite 73: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  … / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Hladina vibrací se mění podle použití elektrického nástroje a může v mnohých případech přesahovat hodnotu udanou v těchto návodech. Zátěž vibracemi by mohla být podceněna, používá-li se elektrického nástroje pravidelně tímto způsobem. Upozornění: Pro přesný...
 • Seite 74: Elektrická Bezpečnost

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Nepracujte se zařízením v okolí ohroženém výbuchem, v němž se nacházejí kapaliny, plyny nebo prachy. Elektrické nástroje vyrábějí jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry. Elektrické nástroje během používání chraňte před dětmi a jinými osobami. Při rozptýlení byste mohli ztratit kontrolu nad zařízením.
 • Seite 75: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje f) Nelze-li se vyhnout provozu elektrického nástroje ve vlhkém okolí, použijte ochranný spínač proti chyb- nému proudu. Použití ochranného spínače proti chybnému proudu snižujte riziko úrazu elektrickým proudem. 3. Bezpečnost osob a) Buďte neustále pozorní, dbejte na to, co činíte a dejte se s rozumem do práce s elektrickým nástrojem.
 • Seite 76: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Chraňte vlasy, oděv a rukavice před pohyblivými díly. Volný oděv, šperk nebo vlasy mohou být zachyceny samopohybli- vými díly. g) Jsou-li namontována zařízení k vysávání a zachyco- vání...
 • Seite 77: Zapínání / Vypínání

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické … / Obsluha opravit. Příčina mnohých úrazů tkví ve špatně udržovaných elek- trických nástrojích. f) Udržujte řezací nástroje ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezací nástroje s ostrými řeznými hranami neuvíznou tak často a lze je snadněji vést. g) Použijte elektrické...
 • Seite 78: Nastavení Počtu Zdvihů

  Obsluha Nastavení počtu zdvihů Spínačem počet zdvihů se nastaví hloubka vniknutí rytiny. Nízké nastavení už většinou stačí pro běžná použití. ve směru +, aby se hloubka Otočte spínač počet zdvihů vniknutí zvýšila. ve směru –, aby se hloubka Otočte spínač počet zdvihů vniknutí...
 • Seite 79: Pracovní Pokyny

  Obsluha / Čištění / Servis Pracovní pokyny Miniaturním rycím zařízením můžete zhotovit kreativní, individuální rytiny. Tak lze např. vaše cenné předměty identifikovat, Můžete číslice a písmena umístit na kov, dřevo, plast a keramiku. Použijte k tomu v rozsahu dodávky zahrnuté rycí šablony , viz obr.
 • Seite 80: Záruka

  Servis / Záruka Výměnu zástrčky nebo síťového ka- belu nechejte vždy provést výrobcem zařízení nebo jeho servisem. Tím se zajistí, že bezpečnost zařízení zůstane zachována. Záruka Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakoupení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní...
 • Seite 81: Zlikvidování

  … / Zlikvidování / Evropské prohlášení o shodě / Výrobce Servis Česko Hotline: 800 143873 e-mail: kompernass@lidl.cz IAN 66133 Zlikvidování Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které můžete zlikvidovat v místních recyklačních střediscích. Elektrické nástroje neodhazujte do domácího smetí! Podle Evropské...
 • Seite 82 Použité sladěné normy EN 60745-1:2009, EN ISO 12100-2/A1:2009 EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008 Typ / Označení přístroje: Gravírovací přístroj PGG 15 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2011 Sériové číslo: IAN 66133 Bochum, 30.06.2011 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické...
 • Seite 83 Zoznam obsahu Úvod Použitie ................Strana 85 Vybavenie ................Strana 85 Obsah dodávky ..............Strana 86 Technické údaje ..............Strana 86 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta........Strana 87 2. Elektrická bezpečnosť............. Strana 88 3. Bezpečnosť osôb ............Strana 89 4.
 • Seite 84 Úvod V tomto návode na obsluhu / na prístroji sú použité nasledujúce piktogramy: Prečítajte si návod na používanie! Volt (Striedavé napätie) Ampér Dbajte na výstražné a bezpečnostné pokyny! Nebezpečenstvo výbuchu! Elektrické náradie držte mimo dosahu detí! Pozor na úraz elektrickým prúdom! Smrteľné nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom v dôsledku poškodeného kábla alebo zástrčky!
 • Seite 85: Použitie

  Úvod Gravírovačka PGG 15 A1 Úvod Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznámte s funk- ciami prístroja a informujte sa o správnom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. K tomu si prečítajte nasledujúci návod na obsluhu. Tento návod dobre uschovajte. Rovnako odovzdajte všetky podklady pri postúpení prístroja ďalším osobám.
 • Seite 86: Obsah Dodávky

  Úvod Obsah dodávky 1 gravírovačka PGG 15 A1 2 gravírovacie šablóny 1 návod na obsluhu Technické údaje Menovité napätie: 230 V∼ 50 Hz Druh prevádzky: periodická prerušovaná prevádzka: S3 20 % Menovitý prúd: 0,15 A Počtu zdvihov: 6000 min Informácie o hluku a vibráciách: Nameraná...
 • Seite 87: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  … / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Hladina vibrácií sa zmení podľa použitého elektrického prístroja a v niektorých prípadoch môže byť vyššia ako hodnota stanovená v týchto pokynoch. Môže dôjsť k podceneniu vibračnej záťaže, ak sa elektrické náradie bežne používa týmto spôsobom. Upozornenie: Pre presný...
 • Seite 88: Elektrická Bezpečnosť

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje S prístrojom nepracujte v prostredí ohroze- nom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú hor- ľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. Počas používania elektrického náradia zamedzte prístup deťom a iným osobám. Odvrátenie pozornosti môže znamenať...
 • Seite 89: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje e) Ak pracujete s elektrickým náradím vonku, používajte iba také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj pre exteriéry. Používanie predlžovacieho kábla vhodného pre exteriéry znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. f) Ak sa nedá zabrániť prevádzke elektrického prístroja vo vlhkom prostredí, použite ochranný...
 • Seite 90: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje e) Zabráňte neprirodzenému držaniu tela. Zabezpečte si stabilný postoj a vždy udržiavajte rovnováhu. Takto môžete mať prístroj najmä v nečakaných situáciách lepšie pod kontrolou. f) Noste vhodný odev. Nenoste široké oblečenie alebo ozdoby. Vlasy, oblečenie a rukavice držte čím ďalej od pohybujúcich sa častí.
 • Seite 91: Zapnutie / Vypnutie

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre … / Obsluha e) O prístroj sa dôkladne starajte. Kontrolujte, či bez- chybne fungujú pohyblivé časti prístroja a či nie sú zaseknuté, či nie sú zlomené niektoré časti alebo po- škodené tak, že negatívne ovplyvňujú funkčnosť prí- stroja.
 • Seite 92: Nastavenie Počtu Zdvihov

  Obsluha Vypnutie: Zapínač / vypínač znovu pustite. Nastavenie počtu zdvihov Pomocou prepínača počtu zdvihov sa nastavuje hĺbka vniknutia do gravúry. Nízke nastavenie je väčšinou postačujúce pre najbežnejšie aplikácie. Otočte prepínač počtu zdvihov v smere + pre zväčšenie hĺbky vniknutia. v smere – pre zmenšenie hĺbky Otočte prepínač...
 • Seite 93: Pracovné Pokyny

  Obsluha / Čistenie Nasuňte podložku a pružinu na nový gravírovací hrot . Následne ho nasaďte a aretáciu gravírovacieho hrotu zakrúťte za účelom zablokovania v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že gravírovací hrot je správne zaistený. Pracovné pokyny Pomocou mini gravírovačky môžete vytvoriť kreatívne, individuálne gravúry.
 • Seite 94: Servis

  Servis / Záruśná lehota Servis Prístroje nechajte opraviť v servis- nom stredisku alebo odborníkom z oblasti elektrotech- niky, ktorí používajú na opravy len originálne náhradné diely. Tým zabezpečíte, že zostane zachovaná bez- pečnosť prístroja. Výmenu konektora alebo sieťových vodičov vždy nechajte vykonať u výrobcu prístroja alebo u jeho zákazníckej služby.
 • Seite 95: Likvidácia

  Záruśná lehota / Likvidácia Záručná doba sa nepredlžuje o dobu trvania záručných opráv. To platí aj na vymenené alebo opravené diely. Prípadné poškodenia a nedostatky zistené už pri nákupe musíte ohlásiť ihneď po vybalení, najneskoršie však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. V prípade opráv spadajú- cich do obdobia po uplynutí...
 • Seite 96: Prehlásenie O Konformite / Výrobca

  (2004 / 108 / EC) Aplikované harmonizované normy EN 60745-1:2009 EN ISO 12100-2/A1:2009 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008 Typ / Označenie prístroja: Gravírovačka PGG 15 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2011 Sériové číslo: IAN 66133 96 SK...
 • Seite 97 Prehlásenie o konformite / Výrobca Bochum, 30.06.2011 Semi Uguzlu - manažér kvality - Právo technických zmien v zmysle ďalšieho vývoja prístroja vyhradené.
 • Seite 99 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ........Seite 101 Ausstattung ................Seite 101 Lieferumfang ................. Seite 102 Technische Daten ..............Seite 102 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge ........... Seite 103 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ............. Seite 104 2. Elektrische Sicherheit ............Seite 104 3. Sicherheit von Personen ..........Seite 105 4.
 • Seite 100 Einleitung Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Volt (Wechselspannung) Ampere Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Explosionsgefahr! Kinder vom Elektrowerkzeug fernhalten! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei beschädigtem Netzkabel oder -stecker! Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Atem- / Staubschutz- maske, eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
 • Seite 101: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Einleitung Graviergerät PGG 15 A1 Einleitung Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit den Funktionen des Gerätes vertraut und informieren Sie sich über den richtigen Umgang mit Elektrowerkzeugen. Lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Anlei- tung auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte aus.
 • Seite 102: Lieferumfang

  Einleitung Lieferumfang 1 Graviergerät PGG 15 A1 2 Gravierschablonen 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Nennspannung: 230 V∼ 50 Hz Betriebsart: periodischer Aussetzbetrieb: S3 20 % Nennstrom: 0,15 A Hubzahl: 6000 min Geräusch- und Vibrationsinformationen: Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60745. Der A-be- wertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:...
 • Seite 103: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  … / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Der Schwingungspegel wird sich entsprechend dem Einsatz des Elekt- rowerkzeugs verändern und kann in manchen Fällen über dem in diesen Anweisungen angegebenen Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird.
 • Seite 104: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.
 • Seite 105: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei- ten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind.
 • Seite 106: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus- geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
 • Seite 107 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich. b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden. c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wech- seln oder das Gerät weglegen.
 • Seite 108: Ein- / Ausschalten

  Bedienung Bedienung Verwenden Sie das Gerät niemals zweckentfremdet und nur mit Origi- nalteilen / -zubehör. Der Gebrauch anderer als in der Bedienungsanleitung empfohlener Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. Ein- / ausschalten Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Einschalten: Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter Ausschalten:...
 • Seite 109: Gravierspitze Auswechseln

  Bedienung Hinweis: Achten Sie beim Erhöhen der Eindringtiefe darauf, den Schalter Hubzahl nicht zu weit in Richtung + zu drehen. Ansonsten schrauben Sie den Schalter vom Gerät ab. Gravierspitze auswechseln VERLETZUNGSGEFAHR! Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wechseln Sie die Gravierspitze aus, sobald diese abgenutzt ist und nicht mehr die gewünschten Gravierergebnisse liefert.
 • Seite 110: Reinigung

  Bedienung / Reinigung / Service / Garantie Führen Sie die Gravierspitze mit geringem Anpressdruck über das Werkstück. Die Vorschubgeschwindigkeit üben Sie am besten an überschüssigen Materialien. Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltene Gravierspitze ist aus Wolframstahl gefertigt. Sie ist daher nicht geeignet, um elektronische Medien wie CDs, DVDs usw.
 • Seite 111: Garantie

  Garantie Garantie Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kauf- datum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung.
 • Seite 112 Garantie Service Deutschland Tel.: 01805772033 (0,14 EUR / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR / Min.) E-mail: kompernass@lidl.de IAN 66133 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-mail: kompernass@lidl.at IAN 66133 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max.
 • Seite 113: Entsorgung

  Entsorgung / Konformitätserklärung / Hersteller Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC über Elektro- und Elekt- ronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
 • Seite 114 EN 60745-1:2009 EN ISO 12100-2/A1:2009 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Graviergerät PGG 15 A1 Herstellungsjahr: 06 - 2011 Seriennummer: IAN 66133 Bochum, 30.06.2011 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 115 IAN 66133 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2011 Ident.-No.: PGG15A1062011-4...

Inhaltsverzeichnis