Herunterladen  Diese Seite drucken

Vega T1 Bedienungsanleitung Seite 38

Toast-/überbackgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Smörgåsgrill
2
Säkerhetsanvisningar
Följ bruksanvisningen.
Förvara alltid bruksanvisningen vid apparaten.
Apparaten får endast installeras av utbildad personal.
Installera endast apparaten enligt föreskrifterna.
Installera apparaten inomhus.
Skydda apparaten mot solljus.
Skydda apparaten mot frost.
Skydda apparaten mot fukt.
Rengör inte apparaten med direkt vattenstråle.
Reparationer får endast göras av utbildad personal.
Rör inte vid apparaten med våta kroppsdelar.
Håll barnen borta från apparaten när den är tillkopplad.
Se till att apparaten endast används av personer som instruerats om hur den ska
handhas.
Håll endast i stickproppen när du drar ur nätkabeln ur uttaget.
Använd endast apparaten i originalskick.
Använd endast apparaten på rätt sätt.
Kontrollera att apparatens elektriska jordning inte är skadad.
Använd uteslutande originalreservdelar.
3
Leveransomfång
Leveransomfång:
Apparaten
Grillgaller
4
Avsedd användning
Apparaten är endast avsedd för
upptining av djupfrysta produkter.
värmning av djupfrysta produkter.
gratinering av smörgåsar.
5
Funktion
Modell T1,T2
Apparaten upphettar livsmedlen med hjälp av värmerör. Tiden ska ställas in.
Modell T4
Apparaten upphettar livsmedlen med hjälp av värmerör. Tiden ska ställas in.
Temperaturen för över- och undervärme ska ställas in var för sig.
Apparaten kopplar till värmerören med pauser mellan uppvärmningsfaserna
(intervallteknik). I pauserna slocknar kontrollampan över termostatströmställaren. De
förinställda uppvärmningsfaserna och pauserna väljs i steg med
termostatströmställaren.
Apparaten är lämpad för kontinuerlig användning.
38

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

T2T4

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: