Husqvarna 122HD45 Bedienungsanweisung

Andere Handbücher für 122HD45
  • / 456 von 456
  • Inhaltverzeichnis
  • Fehlerbehebung
  • Lesezeichen
EN
Operator's manual
BG
Ръководство за експлоатация
BS
Korisnički priručnik
CS
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
ES
Manual de usuario
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
IT
Manuale dell'operatore
JA
取扱説明書
LT
Operatoriaus vadovas
LV
Lietošanas pamācība
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Bruksanvisning
PL
Instrukcja obsługi
PT
Manual do utilizador
RO
Instrucţiuni de utilizare
RU
Руководство по эксплуатации
SK
Návod na obsluhu
SL
Navodila za uporabo
SR
Priručnik za rukovaoca
SV
Bruksanvisning
TR
Kullanım kılavuzu
122HD45, 122HD60
2-16
17-33
34-49
50-65
66-81
82-98
99-116
117-133
134-149
150-164
165-181
182-197
198-213
214-229
230-245
246-261
262-277
278-293
294-308
309-324
325-340
341-356
357-374
375-390
391-406
407-422
423-437
438-453

Kapitel

Fehlerbehebung

Diese Anleitung auch für:

Andere Handbücher für Husqvarna 122HD45

Inhaltszusammenfassung für Husqvarna 122HD45

Seite 1

122HD45, 122HD60 Operator's manual 2-16 Ръководство за експлоатация 17-33 Korisnički priručnik 34-49 Návod k použití 50-65 Brugsanvisning 66-81 Bedienungsanweisung 82-98 Οδηγίες χρήσης 99-116 Manual de usuario 117-133 Kasutusjuhend 134-149 Käyttöohje 150-164 Manuel d'utilisation 165-181 Priručnik za korištenje 182-197 Használati utasítás...

Seite 2 : Inhaltsverzeichnis, Introduction

Contents Introduction..............2 Troubleshooting............13 Safety................3 Transportation, storage and disposal......14 Operation................ 7 Technical data.............. 14 Maintenance..............10 EC Declaration of Conformity........16 Introduction Product overview 1. Choke control 14. Air filter cover 2. Air purge bulb 15. Starter rope handle 3.

Seite 3 : Safety

Intended use Use the product to cut branches and twigs. Do not use the product for other tasks. Use heavy-duty slip-resistant boots. Symbols on the product Noise emission to the environment refer to the European Community's Directive. The WARNING! This product is dangerous. emission of the product is specified in the Injury or death can occur to the operator or Technical data chapter and on the label.

Seite 4

springloaded stop switch and can be started by low • Always use both hands to hold the product. Hold the speed and force on the starter handle, even small product in front of your body. children under some circumstances can produce the •...

Seite 5

• Do a check of the safety devices regularly. If the safety devices are defective, speak to your Husqvarna service agent. To do a check of the throttle trigger lockout 1. Make sure that the throttle trigger lockout (A) and throttle trigger (B) move freely and that the return spring operates correctly.

Seite 6

To do a check of the hand guard The muffler keeps the noise levels to a minimum and points the exhaust fumes away from the operator. A The hand guard prevents injuries from the blades. muffler with a catalytic converter decrease harmful exhaust gases.

Seite 7 : Operation

WARNING: Read and understand the safety chapter before you use the product. Premixed fuel • Use Husqvarna premixed alkylate fuel of a good Fuel quality, for best performance and extension of the engine life. This fuel contains less harmful chemicals This product has a two-stroke engine.

Seite 8

5. Carefully shake the fuel mixture. two-stroke oil. • If Husqvarna two-stroke oil is not available, use a two-stroke oil of good quality for air-cooled engines. CAUTION: Do not mix fuel for more than 1 Speak to your servicing dealer to select the correct month at a time.

Seite 9

• Release the handle lock and turn the handle. 6. Continue to pull the starter rope handle until the engines starts. 7. Push and release the throttle trigger to set the engine to idle speed. 8. Push the throttle trigger gradually to increase the engine speed.

Seite 10 : Maintenance

Maintenance Introduction WARNING: Read and understand the safety chapter before you do maintenance on the product. Maintenance schedule Maintenance Before After 40 After 100 operation Clean the external surface. After each operation. Clean the muffler, exhaust pipe and engine from leaves, dirt and unwanted lubri- After each operation.

Seite 11

Maintenance Before After 40 After 100 operation Make sure that the gear housing is filled with grease. Do a check of all cables and connections. To adjust the idle speed the cylinder (A), the cylinder cover (B) and the air intake through the crankcase (C).

Seite 12

Replace the spark plug if it is necessary. To lubricate the gear housing To clean the air filter • Use Husqvarna special grease. Speak to your servicing dealer for more information about Clean the air filter regularly from dirt and dust. This recommended grease.

Seite 13 : Troubleshooting

2. Make sure that the blades move freely. Put the 3. Examine the edges of the blades for damages and combination wrench in the gear housing and turn deformation. clockwise and counterclockwise. 4. Use a file to remove burrs on the blades. Troubleshooting Troubleshooting The engine does not start...

Seite 14 : Transportation, Storage And Disposal, Technical Data

Always use approved containers for storage and transportation of fuel. • Empty the fuel before transportation or before long- term storage. Discard the fuel at an applicable disposal location. Technical data Technical data 122HD45 122HD60 Engine Cylinder displacement, cm 21.7 21.7 Idle speed, rpm 2900...

Seite 15

122HD45 122HD60 Maximum engine power acc. to ISO 8893, kW/hp @ rpm 0.6/0.8 @ 7800 0.6/0.8 @ 7800 Catalytic converter muffler Speed-regulated ignition system Ignition system Spark plug HQT-4 672201 HQT-4 672201 Electrode gap, mm Fuel Fuel tank capacity, l/cm 0.3/300...

Seite 16 : Ec Declaration Of Conformity

EN ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, EN ISO 10517:2009/A1:2013, EN 50581:2012 RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden has performed voluntary type examination on behalf of Husqvarna AB. The certificates are numbered: SEC/10/2280-122HD45, 122HD60 Huskvarna, 2010-12-01 Per Gustafsson, Development Manager (Authorized...

Seite 17 : Въведение................................................................... 17 Отстраняване На Проблеми

Содержание Въведение..............17 Отстраняване на проблеми........30 Безопасност..............18 Транспортиране, съхранение и изхвърляне.....31 Операция..............23 Технически данни............31 Поддръжка..............26 Декларация за съответствие на ЕО......33 Въведение Общ преглед на продукта 1. Смукач 14. Капак на въздушния филтър 2. Купол на горивната помпа 15.

Seite 18 : Безопасност

Предназначение Шумовите емисии към околната среда се позовават на Директивата на Използвайте продукта за изрязване на клони и Европейската общност. Емисията на вейки. Не използвайте продукта за други задачи. продукта е посочена в главата „Технически характеристики“ и на Символи върху машината табелката.

Seite 19

• Прекомерно излагане на вибрации може да • Никога не използвайте продукта при екстремни доведе до поражения върху кръвоносни съдове и атмосферни условия, например много студен, нервната система на хора със смущения в много горещ и/или влажен климат. кръвообращението. Потърсете лекарска помощ, •...

Seite 20

стандарт ANSI Z87.1 за САЩ или EN 166 за безопасност са дефектни, говорете с Вашия страните от ЕС. сервиз Husqvarna. За проверка на блокировката на регулатора на газта 1. Уверете се, че блокировката на регулатора за газта (A) и регулаторът за газта (B) се движат...

Seite 21

2. Натиснете надолу блокировката на газта и се ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Превключвателят уверете, че се връща в първоначалната си за спиране автоматично се връща в позиция, когато я отпуснете. положение за стартиране. За да предотвратите случайно стартиране, махнете лулата на запалителната свещ от...

Seite 22

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ауспусите се нагряват много по време и след работа и при обороти на празен ход. ВНИМАНИЕ: Ако искрогасителната мрежа се запушва често, това може да е признак, че ефективността на катализатора е намалена. Обърнете се към Вашия сервизен дистрибутор за проверка...

Seite 23 : Операция..................................................................... 23 Технически Данни

където сте заредили резервоара. експлоатация. Цялото обслужване трябва да се • Не зареждайте резервоара за гориво догоре. извършва от одобрен сервиз на Husqvarna. Топлината причинява увеличаване на обема на • Позволете одобрен Husqvarna сервиз редовно да горивото. Оставяйте място в горната част на...

Seite 24

двигатели на Husqvarna. 3. Разклатете горивната смес. • Ако не разполагате с масло за двутактови двигатели на Husqvarna, използвайте друго 4. Долейте останалото количество бензин в съда. висококачествено масло за двутактови 5. Разклатете внимателно горивната смес. двигатели, разработено за двигатели с въздушно...

Seite 25

• Освободете заключването на дръжката и я 5. Продължете да дърпате дръжката на въжето на завъртете. стартера, докато двигателят запали, след което натиснете смукача до първоначалното му положение. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При стартиране на двигателя резците се движат. 6. Продължете да дърпате дръжката на въжето на стартера, докато...

Seite 26 : Поддръжка

За да работите с продукта ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че предната част на режещото 1. Започнете близо до земята и местете продукта оборудване не докосва земята. нагоре по плета, когато режете страните. Уверете се, че корпусът на продукта не докосва 2. Регулирайте скоростта за подравняване с плета.

Seite 27

Поддръжка Преди След 40 След работа часа 100 часа Почистете въздушния филтър. Почиствайте по-често, ако използвате в участъци, в които има прах. Сменете при повреда. Проверете антивибрационните елементи за повреди и пукнатини. Сменете при повреда. Почистете външната повърхност на запалителната свещ и участъка около нея.

Seite 28

• За да намалите опасността от попадане на ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте нежелани материали върху електродите на Husqvarna специално масло за въздушен запалителната свещ, следвайте тези инструкции: филтър. Не използвайте други типове a) Проверете дали оборотите на празния ход са масла.

Seite 29

часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка. За смазване на корпуса на скоростната кутия • Използвайте специална грес Husqvarna. Говорете с Вашия дистрибутор по обслужването за повече информация относно препоръчителна грес. • Добавете греста през капачката на корпуса на скоростната кутия.

Seite 30

Отстраняване на проблеми Отстраняване на проблеми Двигателят не се стартира Проблем Възможна причина Препоръчителна стъпка Зъбци на стартера Зъбците на стартера не Регулирайте или сменете зъбците на стартера. могат да се движат Почистете около зъбците на стартера. свободно. Обърнете се към одобрен сервизен търговец. Резервоар...

Seite 31 : Транспортиране, Съхранение И Изхвърляне

съхранение и транспортиране на гориво. • Изпразнете горивото преди транспортиране или преди дългосрочно съхранение. Изхвърлете горивото на подходящо за целта място. Технически данни Технически характеристики 122HD45 122HD60 Двигател Обем на цилиндъра, cm 21,7 21,7 Обороти на празния ход, об/мин 2900 2900 Препоръчителни...

Seite 32

122HD45 122HD60 Запалителна свещ HQT-4 672201 HQT-4 672201 Разстояние между електродите, mm Гориво Вместимост на резервоара за гориво, l/cm 0,3/300 0,3/300 Тегло Без гориво, kg Шумови емисии Ниво на звуковата мощност, измерена dB(A) Ниво на звуковата мощност, гарантирана [L dB(A)] Нива...

Seite 33 : Декларация За Съответствие На Ео

Декларация за съответствие на ЕО Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500 удостоверява, че ножиците за кастрене на жив плет Husqvarna 122HD45, 122HD60 със серийни номера от 2011 и нататък (годината е ясно обозначена върху типовата табелка, следвана от серийния номер) отговаря на изискванията на...

Seite 34 : Uvod

Sadržaj Uvod................34 Rješavanje problema............ 45 Sigurnost...............35 Transport, skladištenje i odbacivanje......46 Rukovanje..............40 Tehnički podaci.............47 Održavanje..............42 Izjava EK o usklađenosti..........49 Uvod Pregled proizvoda 1. Ručica za čok 14. Poklopac filtera za vazduh 2. Pumpica za istiskivanje vazduha 15. Ručka konopa za pokretanje 3.

Seite 35 : Sigurnost

Namjena Proizvod koristite za rezanje grana i grančica. Nemojte koristiti proizvod za druge poslove. Koristite robusne protuklizne čizme. Simboli na proizvodu Emisija buke u okoliš je u skladu s Direktivom Evropske zajednice. Emisija UPOZORENJE! Ovaj proizvod je opasan. proizvoda je navedena u poglavlju Tehnički Ukoliko se proizvod ne koristi pažljivo i na podaci i na naljepnici.

Seite 36

razumijevanjem pročitala sadržaj priručnika za • Obraćajte pažnju na signale upozorenja ili povike rukovaoce. kada nosite zaštitne slušalice. Uvijek uklonite opremu za zaštitu sluha čim se motor zaustavi. • Nemojte nikada dozvoliti djeci da koriste proizvod ili da se nalaze u njegovoj blizini. S obzirom da je •...

Seite 37

Nemojte koristiti proizvod s neispravnim sigurnosnim sredstvima. • Redovno provjeravajte sigurnosna sredstva. Ukoliko 3. Otpustite blokadu poluge gasa i provjerite da je sigurnosno sredstvo nije ispravno, obratite se svom poluga gasa blokirana u položaju za prazni hod. predstavniku Husqvarna servisa. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 38

nivo buke i opasnost od požara. Nemojte 4. Pokrenite motor i dajte puni gas. koristiti proizvod ako je mrežica svjećice 5. Pustite polugu gasa i uvjerite se da su se noževi oštećena ili je nema. Ukoliko je mrežica potpuno zaustavili. svjećice oštećena, mora se zamijeniti.

Seite 39

• Ako prolijete gorivo po odjeći, odmah presvucite datim u ovom priručniku za rukovaoce. Pustite da odjeću. ovlašteni predstavnik Husqvarna servisa obavi sve • Nemojte dopustiti da gorivo dospije na tijelo, to može ostale servisne radnje. izazvati povredu. Ako gorivo dospije na odjeću, •...

Seite 40 : Rukovanje

4. Dodajte preostalu količinu benzina u posudu. Ulje za dvotaktne motore 5. Protresite smješu goriva. • Za najbolje rezultate i rada koristite Husqvarna ulje za dvotaktne motore. OPREZ: Nemojte miješati gorivo više od • Ukoliko Husqvarna ulje za dvotaktne motore nije jednom mjesečno.

Seite 41

2. Protresite posudu i provjerite je li gorivo dobro izmiješano. UPOZORENJE: Nemojte namotavati 3. Pažljivo pritegnite poklopac rezervoara za gorivo. konop za pokretanje oko ruke. 4. Prije pokretanja, proizvod odmaknite na udaljenost od najmanje 3m/10ft od područja gdje se gorivo sipa OPREZ: Nemojte povlačiti konop za i gdje je izvor goriva.

Seite 42 : Održavanje

Rad s uređajem UPOZORENJE: Vodite računa da pribor 1. Započnite na tlu i pomjerajte proizvod sa strane za rezanje ne dodirne tlo. živice kada režete bočne strane. Vodite računa da proizvod ne dodirne živicu. 2. Brzinu prilagodite radnom opterećenju. 3. Držite proizvod uz tijelo za stabilan radni položaj. 4.

Seite 43

Održavanje Nakon 40 Nakon Prije rada 100 h Očistite vanjsku površinu svjećice i prostor oko nje. Uklonite kapicu svjećice i izmjerite zazor elektroda. Podesite zazor elektroda ili zamijenite kapicu svjećice. Da biste provjerili svjećicu na strani 44 . Pogledajte Očistite sistem za hlađenje. Očistite vanjsku površinu karburatora i prostor oko njega.

Seite 44

Nanošenje maziva u kućište mjenjača 1. Uklonite poklopac filtera za vazduh (A). • Koristite Husqvarna specijalno mazivo. Informacije o preporučenim mazivima potražite kod svog zastupnika servisa. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 45 : Rješavanje Problema

• Dodajte mazivo kroz poklopac na kućištu mjenjača. 2. Provjerite da li se noževi slobodno kreću. U kućište mjenjača umetnite kombinirani ključ i okrenite ga u smjeru kretanja kazaljke na satu i u obrnutom smjeru. OPREZ: Nemojte kućište mjenjača napuniti do vrha.

Seite 46 : Transport, Skladištenje I Odbacivanje

Motor se ne pokreće Problem Mogući uzrok Preporučeni korak Nema svjećice Svjećica je prljava ili vlaž- Vodite računa da svjećica bude čista i suha. Očistite svjećicu. Vodite računa da zazor elektrode bude ispravan. Provjerite da li je na svjećici postavljen potiski- Netočan razmak između vač.

Seite 47 : Tehnički Podaci

Pričvrstite proizvod za vrijeme transporta. Vodite • Prije skladištenja na duže vrijeme očistite i računa da se ne može pomijerati. servisirajte proizvod. Tehnički podaci Tehnički podaci 122HD45 122HD60 Motor Volumen cilindra cm 21,7 21,7 Broj obrtaja u praznom hodu, o/min...

Seite 48

122HD45 122HD60 Dvostrano Dvostrano Dužina rezanja, mm Brzina rezanja, rezovi/min 4050 4050 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 49 : Izjava Ek O Usklađenosti

Izjava EK o usklađenosti Izjava o usklađenosti s propisima EZ Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel: +46-36-146500, izjavljuje da su trimeri za živicu Husqvarna 122HD45, 122HD60 sa serijskim brojevima iz 2011. godine i kasnije (godina je jasno navedena na pločici kategorizacije, nakon koje je naveden serijski...

Seite 50 : Úvod

Obsah Úvod................50 Odstraňování problémů..........62 Bezpečnost..............51 Přeprava, skladování a likvidace........63 Provoz................56 Technické údaje............63 Údržba................58 ES Prohlášení o shodě..........65 Úvod Popis výrobku 1. Ovládání sytiče 13. Víčko plnicího hrdla maziva, převodovka 2. Pomocná palivová pumpička 14. Kryt vzduchového filtru 3.

Seite 51 : Bezpečnost

Popis výrobku Výrobek jsou nůžky na živý plot se spalovacím Používejte odolnou obuv s protiskluzovou motorem. podrážkou. Doporučené použití Emise hluku do okolí dle směrnice Evropského společenství. Emise výrobku Používejte výrobek ke stříhání větviček. K jiným jsou uvedeny v kapitole Technické údaje činnostem výrobek nepoužívejte.

Seite 52

byste pocítili příznaky obtíží způsobených • Zkontrolujte pracovní prostor. Odstraňte všechny nadměrným vystavením vibracím, obraťte se na předměty, které mohou být odmrštěny. svého lékaře. Mezi tyto příznaky patří strnulost • Vždy dbejte na to, abyste při práci pevně a stabilně končetin, ztráta citu, mravenčení, píchání, bolest, stáli.

Seite 53

• Pravidelně kontrolujte bezpečnostní zařízení. Pokud sluchu. je zařízení vadné, obraťte se na servis Husqvarna. • Vždy používejte schválenou ochranu očí. Použijete-li štít, je nutno použít i schválené ochranné brýle. Kontrola pojistky páčky plynu Schválené...

Seite 54

3. Uvolněte pojistku páčky plynu a zkontrolujte, že je 2. Zkontrolujte, zda jsou antivibrační prvky správě páčka plynu uzamčená v poloze volnoběžné otáčky. připevněny. Kontrola tlumiče výfuku 4. Nastartujte motor a dejte plný plyn. VÝSTRAHA: Nepoužívejte výrobek bez 5. Uvolněte páčku plynu a zkontrolujte, zda se nůž tlumiče výfuku nebo s vadným tlumičem zcela zastaví.

Seite 55

4. Vyčistěte sítko lapače jisker drátěným kartáčkem. 5. Zkontrolujte, zda jsou šrouby na žacím ústrojí připevněné. Utáhněte šrouby utahovacím momentem 7–10 Nm. Kontrola nože a krytu nože Vnější části nožů (A) mají funkci krytů nože. Kryt nože také chrání obsluhu před náhodným kontaktem s nožem.

Seite 56 : Provoz

Husqvarna. Palivo • Není-li k dispozici olej pro dvoudobé motory Husqvarna, použijte kvalitní olej pro dvoudobé Tento výrobek je vybaven dvoudobým motorem. motory určený pro vzduchem chlazené motory. Správný olej vám doporučí servisní prodejce. VAROVÁNÍ: Používání nesprávného typu paliva může vést k poškození...

Seite 57

• Uvolněte zámek rukojeti a otočte rukojeť. 1. Doplňte polovinu množství benzínu do čisté nádoby na palivo. 2. Přidejte celé množství oleje. Spouštění výrobku se studeným motorem 3. Směs paliva řádně protřepejte. 4. Přidejte do nádoby zbývající množství benzínu. 1. Vytažením ovládání sytiče jej přesuňte do polohy sycení.

Seite 58 : Údržba

Obsluha výrobku VÝSTRAHA: Jakmile nastartuje motor, 1. Při stříhání boků začněte v blízkosti země nože se roztočí. a pohybujte výrobkem nahoru podél živého plotu. Zkontrolujte, zda se tělo výrobku nedotýká živého 6. Tahejte za rukojeť startovací šňůry, až se motor plotu.

Seite 59

Údržba Před pro- Po 40 h Po 100 h vozem Zkontrolujte kryt žacího ústrojí, jestli není poškozený nebo naprasklý. V případě poškození proveďte výměnu. Zkontrolujte, zda není ochranný kryt ruky poškozený nebo naprasklý. V případě poškození proveďte výměnu. Proveďte kontrolu pojistky páčky plynu a páčky plynu. Další informace naleznete Kontrola pojistky páčky plynu na strani 53 .

Seite 60

3. Otáčejte stavěcím šroubem T volnoběžných otáček ve směru hodinových ručiček, dokud se žací ústrojí nezačne pohybovat. 1. Čistěte chladicí systém kartáčem jednou týdně nebo v případě potřeby častěji. 2. Zkontrolujte, zda není chladicí systém znečištěný nebo ucpaný. Kontrola zapalovací svíčky 4.

Seite 61

VAROVÁNÍ: Vždy používejte speciální olej Prohlídka nožů Husqvarna na vzduchové filtry. Jiné druhy oleje nepoužívejte. 1. Odšroubujte víčko na skříni převodovky. 2. Zkontrolujte, zda se nože volně pohybují. Vložte kombinovaný klíč do skříně převodovky a otočte jím VÝSTRAHA: Používejte ochranné...

Seite 62 : Odstraňování Problémů

Odstraňování problémů Odstraňování problémů Motor nestartuje. Problém Možná příčina Doporučený krok Zatuhlý startér Západky startéru se volně Upravte nebo vyměňte západky startéru. nepohybují. Očistěte prostor okolo západek startéru. Obraťte se na schválený servis. Palivová nádrž Nesprávný typ paliva. Vypusťte a použijte správné palivo. Karburátor Nesprávné...

Seite 63 : Přeprava, Skladování A Likvidace, Technické Údaje

Vždy používejte schválené nádoby na skladování a přepravu paliva. • Před přepravou nebo dlouhodobým uskladněním vyprázdněte palivovou nádrž. Odevzdejte palivo na příslušném sběrném místě. Technické údaje Technické údaje 122HD45 122HD60 Motor Zdvihový objem válce, cm 21,7 21,7 Otáčky chodu naprázdno, ot/min 2900 2900 Doporučené...

Seite 64

122HD45 122HD60 Emise hluku Hladina akustického výkonu, změřená dB (A) Hladina akustického výkonu, zaručená L dB (A) Hladiny hluku Ekvivalentní hladina akustického tlaku v úrovni uší obslu- hy, změřená podle EN ISO 10517, dB (A) Úrovně vibrací Ekvivalentní hladiny vibrací (a ) v rukojetích, měřené...

Seite 65 : Es Prohlášení O Shodě

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46‐-36‐-146500, prohlašuje, že nůžky na živý plot Husqvarna 122HD45, 122HD60 se sériovými čísly od roku 2011 a dále (rok je zřetelně vyznačen v textu na typovém štítku a za ním následuje sériové číslo) vyhovují...

Seite 66 : Indledning

Indhold Indledning..............66 Fejlfinding..............77 Sikkerhed..............67 Transport, opbevaring og bortskaffelse......78 Drift................72 Tekniske data............... 79 Vedligeholdelse............74 EU-overensstemmelseserklæring.........81 Indledning Produktoversigt 1. Chokerhåndtag 14. Luftfilterdæksel 2. Brændstofpumpebold 15. Startsnorens håndgreb 3. Tændhætte og tændrør 16. Cylinderdæksel 4. Forreste håndtag 17. Håndafskærmning 5.

Seite 67 : Sikkerhed

Anvendelsesformål Brug produktet til beskæring af grene og kviste. Brug ikke produktet til andre opgaver. Brug altid kraftige, skridsikre støvler. Symboler på produktet Støjemissioner til omgivelserne henviser til ADVARSEL! Dette produkt er farligt. EF-direktiv. Produktets emission fremgår af Personskade eller død kan forekomme hos kapitlet Tekniske data og af mærkaten.

Seite 68

• Vær opmærksom på, at føreren er ansvarlig for • Pas på grenstumper, som kan slynges væk under uheld eller risici, som andre personer eller disses klipningen. ejendom udsættes for. • Vær altid opmærksom på advarselssignaler eller • Lad aldrig andre bruge produktet, uden at du har tilråb, når høreværnet bruges.

Seite 69

• Brug ikke et produkt med defekte sikkerhedsanordninger. • Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmæssigt. 3. Slip gasreguleringslåsen, og sørg for, at Hvis sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du gasreguleringen er låst i tomgangsstilling. henvende dig til dit Husqvarna-serviceværksted. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 70

4. Start motoren og giv fuld gas. Sådan kontrolleres lyddæmperen 5. Slip gasreguleringen, og sørg for, at knivene ADVARSEL: Brug aldrig produktet uden en standser. lyddæmper eller med en defekt lyddæmper. En defekt lyddæmper øger støjniveauet og ADVARSEL: Hvis knivene bevæger sig, risikoen for brand.

Seite 71

• Foretag kun den form for vedligeholdelse, der er • Start ikke produktet, hvis motoren lækker. Undersøg angivet i denne brugervejledning. Lad et Husqvarna- regelmæssigt motoren for lækager. godkendt serviceværksted udføre alle andre former for service. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 72 : Drift

Husqvarna-totaktsolie. end 1 måned ad gangen. • Hvis du ikke kan få fat i Husqvarna-totaktsolie, kan du også bruge en anden totaktsolie af høj kvalitet, som er beregnet til luftkølede motorer. Tal med din serviceforhandler om valg af den korrekte olie.

Seite 73

Sådan fyldes brændstoftanken Sådan startes produktet med en kold motor 1. Rengør omkring brændstoftankens dæksel. 1. Træk chokerhåndtaget til chokerposition. 2. Ryst beholderen, og sørg for, at brændstoffet er helt blandet. 3. Spænd brændstoftankens dæksel helt. 4. Flyt produktet mindst 3 m væk fra tankningsstedet og -kilden, inden det startes.

Seite 74 : Vedligeholdelse

Bemærk: For yderligere oplysninger om, hvordan du Sådan startes produktet med en starter produktet, se ADVARSEL: Sørg for, at spidsen af kold motor på side 73 . skæreudstyret ikke berører jorden. 2. Juster hastigheden, så den passer til Sådan standses produktet arbejdsmængden.

Seite 75

Vedligeholdelse Efter 40 Efter 100 Før brug timer timer Sådan kontrol- Udfør en kontrol af gasreguleringslåsen og gasreguleringen. Se leres gasreguleringslåsen på side 69 . Undersøg motoren, brændstoftanken og brændstofslangen for udsivning. Spænd møtrikker og skruer. Undersøg startmotoren og startsnoren for skader. Kontrollér, at de skruer, som holder knivene, er fastspændt korrekt.

Seite 76

2. Sørg for, at kølesystemet ikke er snavset eller eller en børste. tilstoppet. Sådan påfører du olie på et luftfilter Sådan undersøger du tændrøret BEMÆRK: Brug altid Husqvarna BEMÆRK: Brug altid anbefalet specialluftfilterolie. Brug ikke andre typer tændrørstype. Forkert tændrørstype kan olie.

Seite 77 : Fejlfinding

2. Sørg for, at knivene bevæger sig frit. Sæt ring- og gaffelnøglen i gearhuset, og drej den med uret og mod uret. Sådan smøres gearhuset • Brug Husqvarna specialfedt. Spørg serviceforhandleren for at få yderligere oplysninger om det anbefalede fedt. • Tilsæt fedt gennem dækslet på gearhuset.

Seite 78 : Transport, Opbevaring Og Bortskaffelse

Motoren starter ikke Problem Mulig årsag Anbefalet trin Karburator Forkert omdrejningstal i Juster omdrejningstallet i tomgang. tomgang. Ingen gnist Tændrøret er snavset eller Sørg for, at tændrøret er tørt og rent. vådt. Rens tændrøret. Sørg for, at elektrodeafstanden på tændrøret er korrekt. Sørg for, at tændrøret er monteret med radiostøjdæmpning.

Seite 79 : Tekniske Data

• Fjern tændhætten fra tændrøret. • Fastspænd produktet under transporten. Sørg for, at det ikke kan rykke sig. Tekniske data Tekniske data 122HD45 122HD60 Motor Cylindervolumen, cm 21,7 21,7 Omdrejningstal i tomgang, o/min. 2900 2900 Anbefalet maks. hastighed, o/min.

Seite 80

122HD45 122HD60 Knive Type Dobbelt Dobbelt Skærelængde, mm Skærehastighed, klip/min. 4050 4050 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 81 : Eu-Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer, at hækkeklippere Husqvarna 122HD45, 122HD60 med serienumre fra 2011 og fremefter (året er tydeligt angivet på typeskiltet, efterfulgt af serienummeret), opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: • af den 17. maj 2006 "angående maskiner"...

Seite 82 : Einleitung

Inhalt Einleitung..............82 Fehlerbehebung............94 Sicherheit..............83 Transport, Lagerung und Entsorgung......95 Betrieb................88 Technische Angaben............ 96 Wartung................ 91 EG-Konformitätserklärung..........98 Einleitung Produktübersicht 1. Choke-Hebel 14. Luftfilterdeckel 2. Kraftstoffpumpe 15. Startseilhandgriff 3. Zündkappe und Zündkerze 16. Zylinderdeckel 4. Vorderer Handgriff 17. Handschutz 5. Hinterer Handgriff 18.

Seite 83 : Sicherheit

Verwendungszweck Verwenden Sie das Gerät zum Schneiden von Ästen und Zweigen. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Tragen Sie robuste und rutschfeste Schuhe. Aufgaben. Umweltbelastende Geräuschemissionen Symbole auf dem Gerät gemäß der entsprechenden Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft. Die Emission WARNUNG! Dieses Gerät ist gefährlich.

Seite 84

wenn Sie an Ihrem Körper Symptome feststellen, die • Benutzen Sie das Gerät niemals bei extremen darauf hinweisen, dass Sie übermäßigen Vibrationen Klimaverhältnissen wie strenger Kälte oder sehr ausgesetzt waren. Beispiele solcher Symptome sind: heißem und/oder feuchten Klima. Einschlafen von Körperteilen, Gefühlsverlust, •...

Seite 85

Führen Sie regelmäßig eine Überprüfung der EU-Länder erfüllen. Sicherheitsvorrichtungen durch. Wenn die Sicherheitsvorrichtungen defekt sind, wenden Sie sich an Ihre Husqvarna-Servicewerkstatt. So prüfen Sie die Gashebelsperre 1. Prüfen Sie, ob sich die Gashebelsperre (A) und der Gashebel (B) frei bewegen lassen und ob die Rückholfeder korrekt funktioniert.

Seite 86

2. Drücken Sie die Gashebelsperre herunter und WARNUNG: Der Stoppschalter kehrt dann kontrollieren Sie, ob sie beim Loslassen in die automatisch wieder in die Startposition Ausgangsstellung zurückkehrt. zurück. Um ein versehentliches Starten zu verhindern, entfernen Sie die Zündkappe von der Zündkerze, wenn Sie das Gerät montieren oder warten.

Seite 87

ACHTUNG: Wenn das Funkenfängernetz häufig verstopft ist, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Katalysator nicht einwandfrei arbeitet. Lassen Sie den Schalldämpfer von Ihrem Servicehändler kontrollieren. Ein verstopftes Funkenfängernetz kann zu Überhitzung führen, wodurch Schäden an Zylinder und Kolben entstehen können. WARNUNG: Die Innenflächen des Schalldämpfers enthalten Chemikalien, die Krebs verursachen können.

Seite 88 : Betrieb

Führen Sie die Wartung nur gemäß dieser Luftzirkulation kann zu schweren oder tödlichen Betriebsanleitung durch. Lassen Sie alle anderen Verletzungen durch Ersticken oder eine Wartungsarbeiten von einer autorisierten Husqvarna Kohlenmonoxidvergiftung führen. Servicewerkstatt durchführen. • Schrauben Sie den Kraftstofftankdeckel fest zu.

Seite 89

Behälter dazu. Leistung Husqvarna Zweitaktöl. 5. Schütteln Sie die Kraftstoffmischung sorgfältig. • Wenn Husqvarna Zweitaktöl nicht verfügbar ist, verwenden Sie ein qualitativ hochwertiges Zweitaktöl für luftgekühlte Motoren. Wenden Sie sich an Ihren ACHTUNG: Mischen Sie Kraftstoff Kundendienst zur Auswahl der richtigen Ölsorte.

Seite 90

• Lösen Sie die Griffsperre und drehen Sie den Griff. WARNUNG: Die Klingen bewegen sich, wenn der Motor startet. 6. Ziehen Sie dann am Startseilhandgriff, bis der Motor startet. 7. Drücken Sie den Gashebel und lassen Sie ihn dann los, um den Motor im Leerlauf laufen lassen. 8.

Seite 91 : Wartung

3. Halten Sie das Gerät für eine stabile Arbeitsposition 4. Gehen Sie vorsichtig vor, und verwenden Sie das nahe am Körper. Gerät langsam. Wartung Einleitung WARNUNG: Lesen Sie vor dem Warten des Geräts das Kapitel über Sicherheit, und machen Sie sich damit vertraut. Wartungsplan Wartung Vor dem...

Seite 92

Wartung Vor dem Nach Nach Betrieb 40 h 100 h Reinigen Sie das Funkenfängernetz auf dem Schalldämpfer und ersetzten Sie es bei Beschädigung. Reinigen Sie den Kraftstofftank inwendig. Tauschen Sie die Zündkerze aus. Kontrollieren Sie die Kupplung, die Kupplungsfeder und die Kupplungstrommel auf Verschleiß.

Seite 93

So reinigen Sie den Luftfilter Schmieren des Getriebegehäuses Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig von Staub und • Verwenden Sie Husqvarna Spezialfett. Ihr Schmutz. Dies verhindert Fehlfunktionen des Vergasers, Servicehändler steht Ihnen gern für weitere Probleme beim Anlassen, Leistungsverlust des Motors, Informationen zu empfohlenen Schmierfetten zur Verschleiß...

Seite 94 : Fehlerbehebung

Reinigung und Schmieren der Messer 3. Überprüfen Sie die Kanten der Messer auf Schäden oder Verformungen. 1. Reinigen Sie die Klingen vor und nach dem Betrieb 4. Entfernen Sie mit einer Feile Grate auf den Messern. des Geräts von unerwünschten Materialien. 2.

Seite 95 : Transport, Lagerung Und Entsorgung

Der Motor springt nicht an Störung Mögliche Ursache Empfohlene Schritte Kein Funke Die Zündkerze ist versch- Stellen Sie sicher, dass die Zündkerze sauber und trock- mutzt oder nass. en ist. Reinigen Sie die Zündkerze. Stellen Sie sicher, dass der Elektrodenabstand der Zündkerze korrekt ist. Stellen Sie sicher, dass die Zündkerze über eine sog.

Seite 96 : Technische Angaben

Langzeitaufbewahrung. Entsorgen Sie Transports nicht bewegen kann. den Kraftstoff in einer geeigneten • Reinigen und warten Sie das Gerät, bevor Sie es für Abfallentsorgungsstelle. längere Zeit einlagern. Technische Angaben Technische Angaben 122HD45 122HD60 Motor Hubraum, cm 21,7 21,7 Leerlaufdrehzahl, U/min. 2900 2900 Empfohlenes max.

Seite 97

122HD45 122HD60 Vibrationswerte Äquivalente Vibrationspegel (a ) an den Griffen, gemessen nach EN ISO 10517, m/s hv,eq Vorderseite/Hinterseite, mm/s 2,9/4,9 4,1/3,6 Messer Doppelseitig Doppelseitig Messerlänge, mm Schnittgeschwindigkeit, Schnitte/Min. 4050 4050 Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabwei- chung) von 1 m/s 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 98 : Eg-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung EG-Konformitätserklärung Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46-36-146500, erklärt hiermit, dass die Heckenscheren Husqvarna 122HD45, 122HD60 mit Seriennummer ab 2011 (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften der RICHTLINIE DES RATES entsprechen: •...

Seite 99

Περιεχόμενα Εισαγωγή..............99 Αντιμετώπιση προβλημάτων........112 Ασφάλεια..............100 Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη.......113 Λειτουργία..............106 Τεχνικά στοιχεία............114 Συντήρηση..............108 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ.........116 Εισαγωγή Επισκόπηση προϊόντος 1. Χειριστήριο τσοκ 13. Καπάκι πλήρωσης λιπαντικού, γρανάζι 2. Φούσκα πλήρωσης χειροκίνητης αντλίας καυσίμου 14. Κάλυμμα φίλτρου αέρα (πουάρ) 15.

Seite 100

Περιγραφή προϊόντος Το προϊόν είναι ένα μπορντουροψάλιδο με κινητήρα Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές μπότες εσωτερικής καύσης. βαρέος τύπου. Προβλεπόμενη χρήση Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον αναφέρονται στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Το προϊόν χρησιμοποιείται για την κοπή κλαδιών και Κοινότητας. Οι εκπομπές καυσαερίων του κλωναριών.

Seite 101

Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία εμφυτεύματα. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος παθήσεων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο, συνιστούμε στα άτομα με ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευτούν το χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις θεράποντα ιατρό τους και τον κατασκευαστή του παρακάτω...

Seite 102

• Πρέπει να κάνετε τακτικά έλεγχο των συσκευών ασφαλείας. Αν οι συσκευές ασφαλείας είναι ελαττωματικές, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna. • Όταν χρειάζεται, να χρησιμοποιείτε γάντια, για παράδειγμα κατά την τοποθέτηση, την επιθεώρηση ή τον καθαρισμό του εξοπλισμού κοπής.

Seite 103

Για τον έλεγχο της ασφάλειας σκανδάλης γκαζιού 3. Απελευθερώστε την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού και βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη γκαζιού είναι 1. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού ασφαλισμένη στη θέση στροφών ανά λεπτό ρελαντί. (Α) και η σκανδάλη γκαζιού (Β) κινούνται ελεύθερα και...

Seite 104

κραδασμών λειτουργούν ως διαχωριστικό ανάμεσα στο Η εξάτμιση (σιγαστήρας) διατηρεί τα επίπεδα θορύβου σώμα του προϊόντος και στη μονάδα της λαβής. στο ελάχιστο και κατευθύνει τις αναθυμιάσεις της εξάτμισης μακριά από τον χειριστή. Ο καταλυτικός 1. Πραγματοποιήστε έναν οπτικό έλεγχο για μετατροπέας...

Seite 105

Μην καπνίζετε κοντά στο καύσιμο ή τον κινητήρα. υπόλοιπες εργασίες πρέπει να εκτελούνται από έναν • Μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα κοντά στο εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna. καύσιμο ή τον κινητήρα. • Να αναθέτετε τη συντήρηση του προϊόντος σε έναν...

Seite 106

2. Προσθέστε ολόκληρη την ποσότητα λαδιού. δίχρονους κινητήρες. 3. Ανακινήστε το μίγμα καυσίμου. • Εάν το λάδι για δίχρονους κινητήρες της Husqvarna 4. Προσθέστε στο δοχείο την υπόλοιπη ποσότητα της δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε διαφορετικό βενζίνης. λάδι καλής ποιότητας για αερόψυκτους κινητήρες.

Seite 107

Γέμισμα ντεπόζιτου καυσίμου Για να ξεκινήσετε το προϊόν με κρύο κινητήρα 1. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα του 1. Τραβήξτε το χειριστήριο τσοκ στη θέση τσοκ. ντεπόζιτου καυσίμου. 2. Ανακινήστε το δοχείο και βεβαιωθείτε ότι το καύσιμο έχει αναμιχθεί πλήρως. 3.

Seite 108

Για να ξεκινήσετε το προϊόν με ζεστό κινητήρα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό μέρος του εξοπλισμού κοπής 1. Κρατήστε το σώμα του προϊόντος στο έδαφος με το δεν αγγίζει το έδαφος. αριστερό σας χέρι. Μην πατάτε επάνω στο προϊόν. 2. Τραβήξτε αργά τη λαβή του σχοινιού εκκίνησης με το 2.

Seite 109

Πρόγραμμα συντήρησης Συντήρηση Πριν από Μετά Μετά τη από 40 από 100 λειτουργί ώρες ώρες α Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια. Μετά από κάθε χρήση. Απομακρύνετε από την εξάτμιση (σιγαστήρα), το σωλήνα εξάτμισης και τον Μετά από κάθε χρήση. κινητήρα τυχόν φύλλα, ακαθαρσίες και ανεπιθύμητο λιπαντικό. Βεβαιωθείτε...

Seite 110

Συντήρηση Πριν από Μετά Μετά τη από 40 από 100 λειτουργί ώρες ώρες α Βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα γραναζιών είναι γεμάτο με γράσο. Ελέγξτε όλα τα καλώδια και τις συνδέσεις. Για να ρυθμίσετε τις στροφές ανά λεπτό (A), το κάλυμμα κυλίνδρου (B) και την εισαγωγή αέρα μέσω...

Seite 111

ανεπιθύμητων υλικών στα ηλεκτρόδια του μπουζί, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα ειδικό a) Βεβαιωθείτε ότι οι στροφές ανά λεπτό ρελαντί λάδι φίλτρου αέρα Husqvarna. Μην έχουν ρυθμιστεί σωστά. χρησιμοποιείτε άλλους τύπους λαδιού. b) Βεβαιωθείτε ότι το μίγμα καυσίμου είναι σωστό.

Seite 112

2. Λιπαίνετε τις λεπίδες πριν από μεγάλα χρονικά 3. Ελέγξτε τα άκρα των λεπίδων για ζημιές και διαστήματα αποθήκευσης. Απευθυνθείτε στον παραμόρφωση. αντιπρόσωπο σέρβις της περιοχής σας για 4. Χρησιμοποιήστε μια λίμα για να απομακρύνετε τα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ρινίσματα...

Seite 113

Ο κινητήρας δεν εκκινείται Πρόβλημα Πιθανή αιτία Συνιστώμενο βήμα Δεν δημιουργείται Το μπουζί είναι λερωμένο ή Βεβαιωθείτε ότι το μπουζί είναι στεγνό και καθαρό. σπινθήρας υγρό. Καθαρίστε το μπουζί. Βεβαιωθείτε ότι το διάκενο ηλεκτροδίου του μπουζί είναι σωστό. Βεβαιωθείτε ότι το Λάθος...

Seite 114

μακροχρόνια αποθήκευση. Απορρίπτετε το καύσιμο • Να καθαρίζετε και να κάνετε συντήρηση στο προϊόν σε κατάλληλη τοποθεσία απόρριψης. πριν το αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τεχνικά στοιχεία Τεχνικά στοιχεία 122HD45 122HD60 Κινητήρας Κυβισμός κυλίνδρου, cm 21,7 21,7 Στροφές ανά λεπτό στο ρελαντί, σ.α.λ.

Seite 115

122HD45 122HD60 Στάθμες κραδασμών Αντίστοιχα επίπεδα κραδασμών (a ) στις λαβές, μετρημένα κατά EN ISO 10517, m/s hv,eq Εμπρός/πίσω, mm/s 2,9/4,9 4,1/3,6 Λεπίδες Τύπος Διπλής όψης Διπλής όψης Μήκος κοπής, mm Ταχύτητα κοπής, τομές/λεπτό 4050 4050 Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για τη στάθμη κραδασμών έχουν τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της...

Seite 116

EN ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, EN ISO 10517:2009/A1:2013, EN 50581:2012 Η RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden έχει διενεργήσει εθελοντικά εξέταση τύπου εκ μέρους της Husqvarna AB. Τα πιστοποιητικά φέρουν την αρίθμηση: SEC/ 10/2280-122HD45, 122HD60 Huskvarna, 2010-12-01 Per Gustafsson, Διευθυντής...

Seite 117 : Introducción

Contenido Introducción..............117 Resolución de problemas........... 129 Seguridad..............118 Transporte, almacenamiento y eliminación....130 Funcionamiento............123 Datos técnicos............131 Mantenimiento............126 Declaración CE de conformidad......... 133 Introducción Descripción del producto 1. Control del estrangulador 14. Tapa del filtro de aire 2.

Seite 118 : Seguridad

Uso previsto Utilice el producto para cortar ramas y ramitas. No utilice el producto para otras tareas. Utilice botas de trabajo antideslizantes. Símbolos que aparecen en el producto Las emisiones sonoras en el entorno hacen referencia a la directiva de la Comunidad ADVERTENCIA: Este producto es peligroso.

Seite 119

muñecas. El riesgo puede ser mayor a bajas • Nunca deje el producto sin supervisión con el motor temperaturas. en marcha. • Cuando se vea en una situación insegura para • Cerciórese de mantener las manos y los pies continuar el trabajo, debe consultar a un experto. alejados de la unidad de corte mientras el motor Póngase en contacto con su distribuidor o taller de está...

Seite 120

Utilice protección ocular homologada. Si se utiliza seguridad están defectuosos, hable con su taller de visor, deben utilizarse también gafas protectoras servicio Husqvarna. homologadas. Por gafas protectoras homologadas se entienden las que cumplen con la norma ANSI Comprobación del bloqueo del acelerador Z87.1 para EE.

Seite 121

3. Suelte el bloqueo del acelerador y asegúrese de que 1. Realice una comprobación visual para detectar el acelerador esté bloqueado en la posición de deformaciones y daños. ralentí. 2. Compruebe que los amortiguadores de vibraciones están correctamente instalados. 4. Ponga en marcha el motor y acelere al máximo. Comprobación del silenciador 5.

Seite 122

4. Limpie el apagachispas con un cepillo de alambre. 5. Asegúrese de que se colocan los tornillos de la unidad de corte. Apriete los tornillos a 7-10 Nm. Comprobación de la hoja y la protección de la hoja El lado exterior de las hojas (A) funciona como protección de las hojas.

Seite 123 : Funcionamiento

• Realice únicamente las tareas de mantenimiento que se recomiendan en este manual de usuario. Lleve el producto a un taller de servicio Husqvarna • Pare el motor y asegúrese de que el equipo de corte autorizado para que realicen el resto de tareas de se detenga.

Seite 124

Llenado del depósito de combustible Mezcla de gasolina y aceite para motores de dos tiempos 1. Limpie minuciosamente alrededor de la tapa del depósito de combustible. Gasolina, litros Aceite para motores de dos tiempos, li- tros 2 % (50:1) 0,10 0,20 0,30 2.

Seite 125

Arranque del producto con el motor frío 8. Presione el acelerador de forma gradual para aumentar el régimen del motor. 1. Tire del estrangulador hasta la posición de 9. Asegúrese de que el motor funciona con suavidad. estrangulamiento. Arranque del producto con el motor caliente 1.

Seite 126 : Mantenimiento

Mantenimiento Introducción antes de realizar tareas de mantenimiento en el producto. ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender el capítulo sobre seguridad Programa de mantenimiento Mantenimiento Antes del Después Después de 40 h de 100 h Limpie la superficie externa. Después de cada uso. Limpie el silenciador, el tubo de escape y el motor si hay hojas, suciedad o lubri- Después de cada uso.

Seite 127

Mantenimiento Antes del Después Después de 40 h de 100 h Cambie la bujía. Inspeccione si hay desgaste en el embrague, el muelle de embrague y el tambor de embrague. Si están dañados, sustitúyalos en un taller de servicio autorizado. Asegúrese de que la caja de engranajes está...

Seite 128

PRECAUCIÓN: Utilice siempre aceite • Para reducir el riesgo de material no deseado en los especial para filtros de aire Husqvarna. No electrodos de la bujía, siga estas instrucciones: utilice otros tipos de aceite. a) Asegúrese de que el régimen de ralentí está bien ajustado.

Seite 129 : Resolución De Problemas

2. Lubrique las hojas antes de guardar la máquina 3. Examine los bordes de las cuchillas en busca de durante un periodo prolongado. Póngase en daños y deformaciones. contacto con su distribuidor para obtener más 4. Utilice una lima para retirar las rebabas de las información sobre los lubricantes recomendados.

Seite 130 : Transporte, Almacenamiento Y Eliminación

El motor no arranca Problema Causa posible Acción recomendada Bujía La bujía está suelta. Apriete la bujía. El motor arranca pero se para de nuevo Problema Causa posible Acción recomendada Depósito de combustible Tipo de combustible incor- Vacíelo y utilice el combustible adecuado. recto.

Seite 131 : Datos Técnicos

Datos técnicos Datos técnicos 122HD45 122HD60 Motor Cilindrada, cm 21,7 21,7 Régimen de ralentí, rpm 2900 2900 Régimen máximo recomendado, rpm 9000 9000 Potencia máxima del motor según ISO 8893, kW/CV a 0,6/0,8 a 7800 0,6/0,8 a 7800 Silenciador con catalizador Sí...

Seite 132

122HD45 122HD60 Tipo Doble lado Doble lado Longitud de corte, mm Velocidad de corte, cortes/min 4050 4050 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 133 : Declaración Ce De Conformidad

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, tel. +46-36-146500, declara que los cortasetos Husqvarna 122HD45, 122HD60 con los números de serie a partir de 2011 (el año se indica claramente en la placa de características, seguido del número de serie), cumple...

Seite 134 : Sissejuhatus

Sisukord Sissejuhatus............... 134 Veaotsing..............146 Ohutus................ 135 Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....147 Töö................140 Tehnilised andmed............. 147 Hooldamine..............142 EÜ vastavusdeklaratsioon.......... 149 Sissejuhatus Toote ülevaade 1. Õhuklapp 14. Õhufiltri kaas 2. Kütusepump 15. Käivitusnööri käepide 3. Süütepea ja süüteküünal 16. Silindri kate 4. Esikäepide 17.

Seite 135 : Ohutus

Kasutusotstarve Ümbritsevasse keskkonda leviv müra vastavalt Euroopa Ühenduse direktiivile. Kasutage toodet okste ja raagude lõikamiseks. Ärge Seadme müratase on näidatud tehniliste kasutage toodet muude tööde tegemiseks. andmete peatükis ja sildil. Sümbolid seadmel See seade vastab kehtivatele EÜ HOIATUS! See toode on ohtlik. Hooletu või direktiividele.

Seite 136

• Ärge unustage, et seadme kasutaja vastutab • Ärge kunagi töötage redelil, toolil või muus kõrges seadmest tingitud ohtude ja õnnetuste ning asendis, mis ei ole täielikult fikseeritud. varakahjude eest. • Kasutage toote hoidmiseks alati kahte kätt. Hoidke • Ärge lubage kellelgi toodet kasutada enne, kui olete toodet enda ees.

Seite 137

• Hoidke esmaabikomplekt käepärast. Toote ohutusseadised HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused. • Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle ohutusseadised on defektsed. • Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui ohutusseadised on defektsed, pöörduge Husqvarna hooldustöökotta. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 138

3. Vabastage gaasihoovastiku nupu lukusti ja 2. Veenduge, et vibratsioonisummutajad oleks õigesti veenduge, et gaasihoovastiku nupp oleks lukus paigaldatud. tühikäiguasendis. Summuti kontrollimine 4. Käivitage mootor ja rakendage täisgaas. HOIATUS: Ärge kasutage toodet ilma summutita või defektse summutiga. 5. Vabastage gaasihoovastiku nupp ja veenduge, et Defektne summuti võib tõsta mürataset ja terad peatuksid täielikult.

Seite 139

Ohutusnõuded kütuse käsitsemisel 4. Puhastage sädemepüüdurvõrk traatharjaga. HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused. • Ärge käivitage toodet, kui toote pinnale on sattunud kütust või mootoriõli. Eemaldage kütus/õli toote pinnalt ja laske tootel kuivada. • Kui kütus satub rõivastele, siis vahetage kohe riideid. •...

Seite 140 : Töö

Parimate tulemuste ja jõudluse saavutamiseks 4. Lisage nõusse ülejäänud bensiinikogus. kasutage Husqvarna kahetaktiõli. 5. Segage kütusesegu hoolikalt. • Kui Husqvarna kahetaktiõli pole saadaval, kasutage õhkjahutusega mootoritele mõeldud kvaliteetset kahetaktiõli. Õige õli valimiseks pöörduge ETTEVAATUST: Ärge segage kütust hooldusesindusse. korraga rohkem, kui on teie ühe kuu varu.

Seite 141

Kütusepaagi täitmine Külma mootoriga toote käivitamine 1. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus. 1. Tõmmake õhuklapp õhuklapi asendisse. 2. Loksutage kütusenõu veendumaks, et kütus on täielikult segunenud. 3. Pingutage kütusepaagi korki korralikult. 4. Enne käivitamist viige seade tankimiskohast ja kütusenõust vähemalt kolme meetri kaugusele. Märkus: Kütusepaagi asukoha leidmiseks teie seadmel Toote ülevaade lk 134 .

Seite 142 : Hooldamine

2. Tõmmake käivitusnööri käepidet aeglaselt parema käega, kuni tunnete kerget takistust, seejärel HOIATUS: Jälgige, et lõikeosa ots ei tõmmake käivitusnööri käepidet järsult ja jõuga. puudutaks maad. Jätkake, kuni mootor käivitub. 2. Reguleerige kiirust vastavalt töökoormusele. Märkus: Lisateavet toote käivitamise kohta leiate 3.

Seite 143

Hooldamine Enne ka- 40 tunni 100 tunni sutamist pärast pärast Kontrollige käekaitset kahjustuste ja mõrade suhtes. Kahjustuste leidmise korral vahetage välja. Kontrollige gaasihoovastiku nupu lukustit ja gaasihoovastiku nuppu. Vt jaotist Gaasihoovastiku nupu luku kontrollimine lk 137 . Kontrollige, et mootorist, kütusepaagist ega kütusevoolikust ei lekiks kütust. Keerake kinni mutrid ja poldid.

Seite 144

Süüteküünla kontrollimine 4. Keerake tühikäigu reguleerimiskruvi vastupäeva, kuni lõikeosa peatub. ETTEVAATUST: Kasutage alati soovitatud HOIATUS: Kui lõikeosa tühikäigu tüüpi süüteküünalt. Vale tüüpi süüteküünal pöörlemissageduse reguleerimisel ei võib toodet kahjustada. seisku, pöörduge lähima hoolduse poole. Ärge kasutage seadet enne, kui see on •...

Seite 145

Õli kandmine õhufiltrile ETTEVAATUST: Ärge täitke ülekannet ETTEVAATUST: Kasutage alati spetsiaalset täielikult. Husqvarna õhufiltriõli. Ärge kasutage teist tüüpi õlisid. Lõiketerade puhastamine ja määrimine 1. Puhastage lõiketerad enne ja pärast toote kasutamist soovimatust materjalist. HOIATUS: Pange kätte kaitsekindad. 2. Enne pikaks ajaks hoiulepanekut määrige Õhufiltri õli võib põhjustada nahaärritust.

Seite 146 : Veaotsing

Veaotsing Veaotsing Mootor ei käivitu Probleem Võimalik põhjus Soovitatav toiming Käiviti põrklingid Starterikutsikad ei saa va- Reguleerige käiviti põrklinke või vahetage need välja. balt liikuda. Puhastage käiviti põrklinkide ümbrus. Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole. Kütusepaak Vale kütusetüüp. Tühjendage see ja kasutage õiget kütust. Karburaator Vale tühikäigu pöörete arv.

Seite 147 : Transportimine, Hoiulepanek Ja Utiliseerimine, Tehnilised Andmed

• Kütuse transportimiseks ja hoiustamiseks kasutage heakskiidetud mahuteid. • Enne transportimist või pikemaks ajaks hoiulepanemist tühjendage kütusepaak. Kõrvaldage kütus spetsiaalses jäätmejaamas. Tehnilised andmed Tehnilised andmed 122HD45 122HD60 Mootor Silindrimaht, cm 21,7 21,7 Tühikäigu pöörete arv, p/min 2900 2900 Soovituslik suurim pöörete arv, p/min...

Seite 148

122HD45 122HD60 Müratasemed Helitugevuse tase, dB(A) Müravõimsustase, garanteeritud L dB(A) Müratase Ekvivalentne mürarõhutase kasutaja kõrva juures, mõõ- detud EN ISO 10517 järgi, dB(A): Vibratsioonitase EN ISO 10517 järgi mõõdetud käepidemete ekvivalentsed vibratsioonitasemed (a ), m/s hv,eq Ees/taga, mm/s 2,9/4,9 4,1/3,6 Terad Tüüp...

Seite 149 : Eü Vastavusdeklaratsioon

Rakendatud on järgmisi standardeid: EN ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, EN ISO 10517:2009/A1:2013, EN 50581:2012 RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden on teinud Husqvarna AB tellimusel vabatahtliku tüübihindamise. Sertifikaatide numbrid: SEC/10/2280-122HD45, 122HD60 Huskvarna, 2010-12-01 Per Gustafsson, arendusdirektor (Husqvarna AB...

Seite 150 : Johdanto

Sisältö Johdanto..............150 Vianmääritys............... 161 Turvallisuus..............151 Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen....162 Toiminta..............156 Tekniset tiedot............162 Huolto................. 158 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus......164 Johdanto Laitteen kuvaus 1. Rikastinvipu 14. Ilmansuodattimen kansi 2. Polttoaineen ilmauspumppu 15. Käynnistysnarun kahva 3. Sytytystulpan suojus ja sytytystulppa 16. Sylinterin kotelo 4.

Seite 151 : Turvallisuus

Käyttötarkoitus Melupäästöt ympäristöön ovat Euroopan yhteisön direktiivin mukaiset. Laitteen Käytä laitetta oksien ja risujen katkaisuun. Älä käytä päästöt ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot laitetta muihin tehtäviin. ja arvokilvessä. Laitteen symbolit Laite täyttää voimassa olevien EY- VAROITUS! Tämä laite on vaarallinen. direktiivien vaatimukset. Laitteen huolimaton tai virheellinen käyttö...

Seite 152

Terien • Jos käytön jatkaminen tuntuu epävarmalta, kysy sytytysjohto sytytystulpasta. Katso kohta neuvoa asiantuntijalta. Käänny jälleenmyyjäsi tai tarkistaminen sivulla 161 . huoltoliikkeesi puoleen. Älä tee mitään sellaista, • Kun moottori on pysäytetty, pidä kädet ja jalat etäällä mihin et katso taitosi riittävän. leikkuulaitteesta, kunnes se on täysin pysähtynyt.

Seite 153

• Älä käytä konetta, jos jokin sen turvalaitteista on rikki. • Tarkasta turvalaitteet säännöllisesti. Jos turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttä Husqvarna- huoltoliikkeeseen. 4. Käynnistä moottori ja käytä täyttä kaasua. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 154

melutasoa ja tulipalon vaaraa. Älä käytä 5. Vapauta turvaliipaisin ja tarkista, että terät pysähtyvät kokonaan. laitetta ilman kipinänsammutusverkkoa tai rikkinäisen kipinänsammutusverkon kanssa. VAROITUS: Jos terät liikkuvat Jos kipinänsammutusverkko on vioittunut, se kaasuliipaisimen ollessa on vaihdettava. joutokäyntiasennossa, säädä joutokäyntiä. Katso VAROITUS: Äänenvaimentimet Joutokäyntinopeuden säätö...

Seite 155

• Jos olet läikyttänyt polttoainetta vaatteillesi, vaihda • Huolla laite ainoastaan käyttöohjekirjassa annettujen vaatteet heti. ohjeiden mukaisesti. Anna valtuutetun Husqvarna- • Varo, ettei iholle pääse polttoainetta, sillä se voi huoltoliikkeen tehdä kaikki muut huoltotyöt. aiheuttaa vamman. Jos ihollesi joutuu polttoainetta, •...

Seite 156 : Toiminta

0,40 kaksitahtiöljyn seosta. HUOMAUTUS: Kun polttoainetta Valmis polttoainesekoitus sekoitetaan pieniä määriä, pienikin • Käytä laadukasta valmiiksi sekoitettua Husqvarna- mittausvirhe voi vaikuttaa alkylaattibensiiniä, sillä se takaa parhaan sekoitussuhteeseen suuresti. Mittaa suorituskyvyn ja pidentää moottorin käyttöikää. öljymäärä huolellisesti ja varmista, että Tällainen polttoaine sisältää tavallista polttoainetta seoksen suhde on oikea.

Seite 157

2. Ravista kannua ja varmista, että polttoaine on sekoittunut kokonaan. VAROITUS: Älä kiedo käynnistysnarua 3. Kiristä polttoainesäiliön korkki tiukasti. kätesi ympärille. 4. Siirrä laite vähintään 3 metrin (10 ft) päähän polttoaineen lisäämis- ja säilytyspaikalta ennen HUOMAUTUS: Älä vedä käynnistämistä. käynnistysnarua loppuun asti, äläkä päästä...

Seite 158 : Huolto

Laitteen käyttö VAROITUS: Pidä huolta, ettei 1. Käynnistä lähellä maata ja nosta laitetta aitaa pitkin terälaitteen kärki kosketa maahan. leikatessasi sivuja. Pidä huolta, ettei laitteen runko kosketa aitaan. 2. Säädä nopeutta työmäärän mukaan. 3. Pidä laite mahdollisimman lähellä kehoasi, jotta voit työskennellä...

Seite 159

Huolto Ennen 40 h 100 h käyttöä jälkeen jälkeen Puhdista sytytystulpan ulkopinta ja sen ympäristö. Irrota sytytystulppa ja mittaa kärkiväli. Säädä kärkiväli tai vaihda sytytystulppa. Katso Sytytystulpan tarkistus sivulla 160 . Puhdista jäähdytysjärjestelmä. Puhdista kaasuttimen ulkopinta ja sen ympäristö. Tarkista polttoainesuodatin likaantumisen ja polttoaineletku halkeamien tai mui- den vaurioiden varalta.

Seite 160

• Tarkista sytytystulppa, jos moottorin teho on heikko, Öljyn levitys ilmansuodattimeen moottoria on vaikea saada käyntiin tai se ei toimi oikein joutokäyntinopeudella. HUOMAUTUS: Käytä aina Husqvarna- • Ehkäise ylimääräisen materiaalin joutuminen erikoisilmansuodatinöljyä. Älä käytä muita sytytystulpan elektrodeihin noudattamalla seuraavia öljytyyppejä.

Seite 161 : Vianmääritys

Terien tarkistaminen • Lisää vaseliinia vaihteen korkin kautta. 1. Irrota vaihteen kansi. 2. Varmista, että terät liikkuvat vapaasti. Laita yhdistelmäavain vaihteeseen ja käännä myötä- ja vastapäivään. HUOMAUTUS: Älä täytä vaihdetta kokonaan. Terien puhdistaminen ja voiteleminen 1. Puhdista terät ylimääräisistä materiaaleista ennen laitteen käyttöä...

Seite 162 : Kuljettaminen, Säilyttäminen Ja Hävittäminen, Tekniset Tiedot

• Käytä polttoaineen säilytyksessä ja kuljettamisessa aina hyväksyttyjä polttoainesäiliöitä. • Tyhjennä polttoaine ennen kuljetusta tai pitkäaikaista säilytystä. Hävitä polttoaine viemällä se asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tekniset tiedot Tekniset tiedot 122HD45 122HD60 Moottori Sylinteritilavuus, cm 21,7 21,7 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 163

122HD45 122HD60 Joutokäyntinopeus, r/min 2 900 2 900 Suositeltu enimmäisnopeus, r/min 9 000 9 000 Standardin ISO 8893 mukainen moottorin enimmäisteho, 0,6/0,8 @ 7 800 0,6/0,8 @ 7 800 kW/hv @ r/min Katalysaattoriäänenvaimennin Kyllä Kyllä Kierrosluvun mukaan säätyvä sytytysjärjestelmä Kyllä...

Seite 164 : Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46-36-146500, vakuuttaa täten, että pensasleikkurit Husqvarna 122HD45, 122HD60 alkaen vuoden 2011 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ: • 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi 2006/42/EY •...

Seite 165 : Introduction

Sommaire Introduction..............165 Dépannage..............177 Sécurité...............166 Transport, entreposage et mise au rebut....178 Utilisation..............171 Caractéristiques techniques........179 Entretien..............174 Déclaration de conformité CE........181 Introduction Aperçu du produit 1. Starter 14. Couvercle de filtre à air 2. Poire de la pompe à carburant 15.

Seite 166 : Sécurité

Utilisation prévue Utilisez le produit pour couper les branches et les rameaux. N'utilisez pas ce produit pour d'autres travaux. Utilisez des bottes antidérapantes robustes. Symboles concernant le produit Émissions sonores dans l'environnement conformes à la directive de la Communauté AVERTISSEMENT ! Ce produit est européenne.

Seite 167

engourdissement, perte de sensibilité, • Assurez-vous que la zone de travail est bien chatouillements, picotements, douleur, faiblesse dégagée et qu'aucune personne et aucun animal ne musculaire, décoloration ou modification risquent d'entrer en contact avec l'équipement de épidermique. Ces symptômes affectent coupe.

Seite 168

• Contrôlez les dispositifs de sécurité régulièrement. Si les dispositifs de sécurité sont défectueux, parlez- en à votre agent d'entretien Husqvarna. Pour contrôler le blocage de la gâchette d'accélération 1. Assurez-vous que le blocage de la gâchette d'accélération (A) et que la gâchette d'accélération (B) se déplacent librement et que le ressort de...

Seite 169

2. Appuyez sur le blocage de la gâchette d'accélération AVERTISSEMENT: Le bouton marche/arrêt et assurez-vous qu'il retourne à sa position initiale revient automatiquement à la position de lorsque vous le relâchez. démarrage. Afin d'éviter tout démarrage accidentel, retirez le capuchon de la bougie d'allumage lors du montage ou de l'entretien du produit.

Seite 170

REMARQUE: Si l'écran pare-étincelles est fréquemment obstrué, cela peut indiquer que les performances du pot catalytique commencent à décliner. Faites contrôler le silencieux par votre atelier d'entretien. Un écran pare-étincelles obstrué provoque une surchauffe et la détérioration du cylindre et du piston.

Seite 171 : Utilisation

Si le bouchon du réservoir de carburant recommandées dans le présent manuel d'utilisation. n'est pas serré, il y a un risque d'incendie. Laissez un agent d'entretien Husqvarna approuvé se • Déplacez le produit à un minimum de 3 m/10 ft de charger de toutes les autres opérations d'entretien.

Seite 172

Husqvarna. Pour remplir le réservoir de carburant • Si l'huile deux temps Husqvarna n'est pas disponible, utilisez une huile deux temps de haute 1. Essuyez le pourtour du bouchon du réservoir de qualité pour moteurs refroidis à l'air. Contactez votre carburant.

Seite 173

Démarrage du produit lorsque le moteur est 9. Assurez-vous que le moteur tourne sans à-coups. froid Démarrage du produit lorsque le moteur est chaud 1. Tirez la commande de starter en position de starter. 1. Plaquez l’appareil contre le sol à l’aide de votre main gauche.

Seite 174 : Entretien

Entretien Introduction AVERTISSEMENT: assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre sur la sécurité avant de procéder à l'entretien du produit. Calendrier de maintenance Entretien Avant uti- Après Après lisation 40 h 100 h Nettoyez la surface externe. Après chaque utilisation. Nettoyez le silencieux, le tuyau d'échappement et le moteur en retirant les Après chaque utilisation.

Seite 175

Entretien Avant uti- Après Après lisation 40 h 100 h Nettoyez l'écran pare-étincelles du silencieux et remplacez-le s'il est endom- magé. Nettoyer la surface intérieure du réservoir de carburant. Remplacez la bougie. Vérifiez l'état d'usure de l'embrayage, du ressort d'embrayage et du tambour d'embrayage.

Seite 176

Cela permet d'éviter un dysfonctionnement du carburateur, des problèmes de • Utilisez de la graisse spéciale Husqvarna. Pour démarrage, une perte de puissance du moteur, l'usure obtenir davantage d'informations sur la graisse des pièces du moteur et l'augmentation de la recommandée, contactez votre atelier d'entretien.

Seite 177 : Dépannage

Pour examiner les lames • Ajoutez la graisse dans le couvercle du carter d'engrenage. 1. Déposez le couvercle du carter d'engrenage. 2. Assurez-vous que les lames tournent librement. Insérez la clé mixte dans le carter d'engrenage et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Seite 178 : Transport, Entreposage Et Mise Au Rebut

Le moteur ne démarre pas Problème Cause possible Étape recommandée Bougie La bougie d’allumage est Serrez la bougie d’allumage. desserrée. Le moteur démarre, puis s'arrête à nouveau Problème Cause possible Étape recommandée Réservoir de carburant Mauvais type de carburant. Vidangez et utilisez le bon carburant. Pour régler Carburateur Régime de ralenti incorrect.

Seite 179 : Caractéristiques Techniques

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques 122HD45 122HD60 Moteur Cylindrée, cm 21,7 21,7 Régime de ralenti, tr/min 2 900 2 900 Régime maximal recommandé, tr/min 9 000 9 000 Puissance moteur maximale selon ISO 8893, 0,6/0,8 à 7 800 0,6/0,8 à 7 800...

Seite 180

122HD45 122HD60 Type Double tranchant Double tranchant Longueur de coupe, mm Vitesse de coupe, taille/min 4 050 4 050 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 181 : Déclaration De Conformité Ce

Déclaration de conformité CE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél. : +46-36-146500, déclare que les taille-haies Husqvarna 122HD45, 122HD60 à partir des numéros de série de l'année de fabrication 2011 et ultérieures (l'année est clairement indiquée sur la plaque signalétique et suivie d'un numéro de série) sont conformes aux dispositions...

Seite 182 : Uvod

Sadržaj Uvod................182 Rješavanje problema..........193 Sigurnost..............183 Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje......194 Rad................188 Tehnički podaci............195 Održavanje..............190 Izjava o sukladnosti EC..........197 Uvod Pregled proizvoda 1. Regulator čoka 14. Poklopac filtra za zrak 2. Čašica pumpice za gorivo 15. Drška užeta pokretača 3.

Seite 183 : Sigurnost

Namjena Emisija buke u skladu s direktivom Europske zajednice. Emisije proizvoda navedene su u Proizvod se upotrebljava za rezanje grana i grančica. poglavlju s tehničkim podacima i na Proizvod nemojte koristiti za druge zadatke. naljepnici. Simboli na proizvodu UPOZORENJE! Ovaj proizvod može biti Proizvod ispunjava mjerodavne direktive EZ.

Seite 184

• Ako dođete u situaciju u kojoj niste sigurni što čišćenja noževa. Odvojite visokonaponski vod od napraviti, obratite se stručnjaku. Stupite u dodir s svjećice. Pročitajte odjeljak Pregled noževa na stranici 193 . zastupnikom ili serviserom. Izbjegavajte sve upotrebe za koje procjenjujete kako su iznad vaših •...

Seite 185

• Nemojte koristiti proizvod s oštećenim zaštitnim uređajima. • Redovito pregledavajte sigurnosne uređaje. Ako su sigurnosni uređaji neispravni, obratite se Husqvarna ovlaštenom trgovcu. 4. Pokrenite motor i dajte pun gas. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 186

opasnost od požara. Proizvod nemojte 5. Otpustite regulator gasa i provjerite jesu li se noževi u potpunosti zaustavili. upotrebljavati ako je mrežica za hvatanje iskri oštećena ili ako ne postoji. Ako je UPOZORENJE: Ako se noževi okreću mrežica za hvatanje iskri oštećena, morate kada se regulator gasa nalazi u položaju je zamijeniti.

Seite 187

Održavanje provodite samo prema preporukama iz pričekajte na sušenje proizvoda. korisničkog priručnika. Sva druga servisiranja • Ako gorivo prolijete po odjeći, odmah ju zamijenite. prepustite ovlaštenom serviseru tvrtke Husqvarna. • Gorivu nemojte dopustiti kontakt s tijelom jer može • Redovno servisirajte proizvod kod ovlaštenog uzrokovati ozljede.

Seite 188 : Rad

OPREZ: Gorivo ne miješajte za razdoblje Husqvarna ulje za dvotaktne motore. dulje od 1 mjeseca. • Ako ulje za dvotaktne motore tvrtke Husqvarna nije dostupno, upotrijebite neko drugo ulje za dvotaktne Punjenje spremnika za gorivo motore dobre kvalitete za motore sa zračnim 1.

Seite 189

2. Protresite spremnik i provjerite je li gorivo u potpunosti izmiješano. UPOZORENJE: Nikad ne omotavajte 3. Pažljivo pritegnite čep spremnika za gorivo. uže za paljenje oko ruke. 4. Prije pokretanja odmaknite ovaj proizvod 3 m / 10 stopa od mjesta na kojemu nadolijevate gorivo. OPREZ: Ne rastežite u potpunosti uže pokretača i ne puštajte ručicu užeta Napomena: Da biste vidjeli gdje se na vašem proizvodu...

Seite 190 : Održavanje

Rad s proizvodom UPOZORENJE: Pobrinite se da prednji 1. Pri rezanju bočnih strana započnite u blizini tla i dio rezne opreme ne dodiruje tlo. pomičite proizvod uz živicu. Pazite da tijelo ovog proizvoda ne dodiruje živicu. 2. Brzinu prilagodite radnom opterećenju. 3.

Seite 191

Održavanje Nakon 40 Nakon Prije rada sati 100 sati Pregledajte ima li na oštećenja i pukotina na jedinicama za ublažavanje vibraci- ja. Ako su oštećeni, zamijenite ih. Očistite vanjsku površinu svjećice i okolno područje. Uklonite svjećicu i izmjerite razmak elektroda. Prilagodite razmak elektroda ili zamijenite svjećicu. Pročitajte Pregled svjećice na stranici 192 .

Seite 192

• Za smanjenje opasnosti od nepoželjnog materijala OPREZ: Uvijek upotrebljavajte specijalno na elektrodama svjećice pratite sljedeće upute: ulje za filtar zraka Husqvarna. Nemojte a) Provjerite je li broj okretaja pri praznom hodu koristiti druge vrste ulja. pravilno podešen. b) Provjerite ispravnost mješavine goriva.

Seite 193 : Rješavanje Problema

• Mazivo dodajte kroz poklopac na kućištu mjenjača. 2. Provjerite pomiču li se noževi neometano. Kombinirani viličasti ključ stavite u kućište mjenjača pa ga okrećite u smjeru kretanja kazaljke na satu i suprotno od njega. OPREZ: Kućište mjenjača nemojte potpuno napuniti mazivom.

Seite 194 : Prijevoz, Spremanje I Zbrinjavanje

Motor se ne pokreće Problem Mogući uzrok Preporučeni korak Svjećica Svjećica nije zategnuta. Zategnite svjećicu. Motor se pokreće, no potom zaustavlja Problem Mogući uzrok Preporučeni korak Spremnik za gorivo Nepravilna vrsta goriva. Ispraznite i upotrijebite odgovarajuće gorivo. Rasplinjač Netočan broj okretaja u Prilagodite broj okretaja u praznom hodu.

Seite 195 : Tehnički Podaci

Tehnički podaci Tehnički podaci 122HD45 122HD60 Motor Zapremnina cilindra, cm 21,7 21,7 Broj okretaja u praznom hodu, o/min 2900 2900 Preporučeni maks. broj okretaja, o/min 9000 9000 Maksimalna snaga motora prema ISO 8893, kW/ks na 0,6/0,8 na 7800 0,6/0,8 na 7800 o/min Prigušivač...

Seite 196

122HD45 122HD60 Duljina rezanja, mm Brzina rezanja, rezovi po minuti 4050 4050 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 197 : Izjava O Sukladnosti Ec

EN ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, EN ISO 10517:2009/A1:2013, EN 50581:2012 RISE SMP Svensk Maskinprovning AB,, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden provela je dobrovoljno ispitivanje za Husqvarna AB. Certifikati imaju broj: SEC/ 10/2280-122HD45, 122HD60 Huskvarna, 2010-12-01 Per Gustafsson, razvojni menadžer (ovlašteni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju)

Seite 198 : Bevezető

TARTALOMJEGYZÉK Bevezető..............198 Hibaelhárítás...............210 Biztonság..............199 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás......211 Üzemeltetés..............204 Műszaki adatok............211 Karbantartás............... 206 EK megfelelőségi nyilatkozat........213 Bevezető A termék áttekintése 1. Szívatókar 14. Légszűrő fedél 2. Üzemanyagpumpa 15. Indítókötél fogantyúja 3. Gyertyapipa és gyújtógyertya 16. Hengerköpeny 4. Elülső fogantyú 17.

Seite 199 : Biztonság

Rendeltetésszerű használat A termék ágak és gallyak vágáshoz használható. Ne Használjon csúszásálló munkavédelmi használja a terméket egyéb feladatokra. bakancsot. A termék szimbólumai Az Európai Közösség irányelvének megfelelő környezeti zajkibocsátás. A FIGYELMEZTETÉS! A termék veszélyes. A termék kibocsátási adatai megtalálhatók a kezelőre és a közelben állókra is vonatkozó...

Seite 200

amelyekhez úgy véli, nem rendelkezik elegendő • Ha munka közben valami beszorul a kések közé, szakértelemmel. állítsa le a motort, és várja meg, amíg teljesen leáll. Csak ezután tisztítsa meg a késeket. Válassza le a • Más személyek vagy vagyontárgyaik A kések vezetéket a gyújtógyertyáról.

Seite 201

FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket. • Ne használjon olyan terméket, amelynek hibásak a biztonsági eszközei. • Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági eszközöket. A biztonsági eszközök meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot a Husqvarna szervizműhellyel. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 202

3. Engedje el a gázadagoló reteszét, és ellenőrizze, 1. Ellenőrizze, hogy az egységek nem sérültek-e meg hogy a gázadagoló alapjárati pozícióban vagy deformálódtak-e el. reteszelődik-e. 2. Győződjön meg arról, hogy a rezgéscsillapító egységek megfelelően vannak-e rögzítve. 4. Indítsa be a gépet és adjon teljes gázt. A hangfogó...

Seite 203

4. Tisztítsa meg a szikrafogó hálót egy drótkefe 5. Győződjön meg arról, hogy a vágóegység csavarjai segítségével. rögzítve vannak-e. Húzza meg a csavarokat 7–10 Nm nyomatékkal. A kés és a pengevédő ellenőrzése A kések külső részei (A) pengevédőként funkcionál. A pengevédő...

Seite 204 : Üzemeltetés

A legjobb eredmények és teljesítmény érdekében vezethet. Benzin és kétütemű motorolaj használjon Husqvarna kétütemű motorolajat. keverékét használja üzemanyagként. • Ha nem áll rendelkezésre Husqvarna kétütemű motorolaj, használjon más jó minőségű, léghűtéses Előkevert üzemanyag motorokhoz készült kétütemű olajat. A megfelelő olaj kiválasztását illetően forduljon az illetékes •...

Seite 205

A fogantyú beállítása 0,30 Csak az 122HD60 esetében: 0,40 A hátsó fogantyú magassága 5 különböző fokozatban állítható. VIGYÁZAT: Kisebb mennyiségű üzemanyag • Oldja ki a fogantyúreteszt, és fordítsa el a fogantyút. kikeverésekor fennáll a veszélye, hogy az apróbb hibák jelentősen befolyásolják a keverési arányt.

Seite 206 : Karbantartás

A termék működtetése 5. Addig húzza az indítózsinórt, amíg a motor be nem indul, majd nyomja a szívatókart az eredeti 1. Az oldalak vágását kezdje a talajról, majd mozgassa pozíciójába. felfelé a terméket a sövény mentén. Ügyeljen rá, hogy a géptest ne érjen a sövényhez. FIGYELMEZTETÉS: A motor beindulásakor a kések mozogni kezdenek.

Seite 207

Karbantartás Működ- 40 üze- 100 üze- tetés móra móra előtt után után Ellenőrizze, hogy nem található-e sérülés vagy repedés a vágóegységen. Ha sérült, cserélje ki. Keressen sérülést és repedést a kézvédőn. Ha sérült, cserélje ki. Ellenőrizze a gázadagoló reteszét és a gázadagolót. Lásd: A gázadagoló...

Seite 208

nyílást. Tisztítsa meg teljesen a 3. Csavarja a T jelzésű alapjárat-beállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a levegőbeömlő nyílást. vágóegység mozogni nem kezd. 1. Tisztítsa meg kefével a hűtőrendszert hetente egyszer, illetve szükség esetén ennél gyakrabban. 4. Csavarja az alapjárat-beállító csavart az óramutató 2.

Seite 209

A sebváltóház kenése 3. Ellenőrizze, hogy nem található-e sérülés vagy • Használjon speciális Husqvarna zsírt. Az ajánlott deformáció a kések élein. zsírral kapcsolatos további információkért forduljon 4. A késeken lévő sorjákat reszelő segítségével az illetékes szakszervizhez.

Seite 210 : Hibaelhárítás

Hibaelhárítás Hibaelhárítás A motor nem indul Probléma Lehetséges ok Ajánlott lépés Indítófogak Az indítófogak nem tudnak Állítsa be vagy cserélje ki az indítófogakat. szabadon mozogni. Tisztítsa meg az indítófogak környékét. Beszéljen egy hivatalos szakszervizzel. Üzemanyagtartály Nem megfelelő üzema- Engedje le, majd használjon megfelelő üzemanyagot. nyag.

Seite 211 : Szállítás, Tárolás És Ártalmatlanítás, Műszaki Adatok

üzemanyag tárolására és szállítására. • Szállítás vagy hosszú távú tárolás előtt ürítse ki az üzemanyagot a termékből. A felesleges üzemanyagot adja le egy erre kijelölt gyűjtőponton. Műszaki adatok Műszaki adatok 122HD45 122HD60 Motor Hengerűrtartalom, cm 21,7 21,7 Alapjárati fordulatszám, ford/perc...

Seite 212

122HD45 122HD60 Zajkibocsátás Hangteljesítményszint, mért dB (A) érték Hangteljesítményszint, garantált , L dB (A) Zajszintek A kezelő hallószervére gyakorolt, EN ISO 10517 szerint mért hangnyomásszint, dB(A) Rezgésszintek Az EN ISO 10517 szerint mért ekvivalens rezgésszintek (a ) a fogantyúknál, m/s hv,eq Első/hátsó...

Seite 213 : Ek Megfelelőségi Nyilatkozat

EK megfelelőségi nyilatkozat EK megfelelőségi nyilatkozat Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Svédország, tel: +46-36-146500, kijelenti, hogy azok a Husqvarna 122HD45, 122HD60 sövénynyírók, amelyek a 2011 évtől kezdve kaptak sorozatszámot (az év jól látható a típustáblán, a sorozatszám előtt), megfelelnek az EGK TANÁCSA következő...

Seite 214 : Introduzione

Sommario Introduzione..............214 Anomalie di funzionamento........226 Sicurezza..............215 Trasporto, stoccaggio e smaltimento......227 Funzionamento............220 Dati tecnici..............227 Manutenzione............. 222 Dichiarazione CE di conformità........229 Introduzione Panoramica del prodotto 1. Comando della valvola dell'aria 14. Coperchio del filtro dell'aria 2. Primer del carburante 15.

Seite 215 : Sicurezza

Uso previsto Le emissioni di rumore nell'ambiente fanno riferimento alla direttiva della Comunità Utilizzare il prodotto per tagliare rami e ramoscelli. Non Europea. Le emissioni del prodotto sono utilizzare il prodotto per altre attività. specificate nel capitolo Dati tecnici e sull'etichetta.

Seite 216

medico. Esempi di questi sintomi: intorpidimento, • Lavorare sempre in posizione sicura e stabile. perdita di sensibilità, "formicolio", "torpore", dolore, • Non lasciare mai il prodotto senza supervisione con mancanza di forza o riduzione delle forze normali, il motore acceso. alterazioni di colore o aspetto della pelle.

Seite 217

Utilizzare protezioni per gli occhi omologate. Con regolarità. Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi, l'uso della visiera è necessario anche l'uso di rivolgersi alla propria officina Husqvarna. occhiali protettivi omologati. Con il termine occhiali protettivi omologati si intendono occhiali che siano Controllo del blocco del grilletto acceleratore conformi alle norme ANSI Z87.1 per gli USA o EN...

Seite 218

3. Rilasciare il blocco del grilletto acceleratore e 1. Eseguire un controllo visivo per verificare l'eventuale accertarsi che questo sia bloccato nella posizione presenza di danni e deformazioni. del regime minimo. 2. Assicurarsi che le unità antivibranti non siano danneggiate. 4.

Seite 219

4. Pulire la retina parascintille con una spazzola 5. Accertarsi che le viti del gruppo di taglio siano ben metallica. fissate. Serrare le viti a una coppia di 7-10 Nm. Controllo della lama e della protezione lama La parte esterna delle lame (A) ha una funzione di protezione della lama.

Seite 220 : Funzionamento

Husqvarna. tempi. • Se l'olio per motori a due tempi Husqvarna non è disponibile, utilizzare un olio per motori a due tempi Carburante premiscelato raffreddati ad aria di buona qualità. Rivolgetevi al vostro rivenditore addetto all'assistenza per •...

Seite 221

0,20 Nota: Per individuare il serbatoio del carburante sul Panoramica del prodotto alla prodotto, fare riferimento a 0,30 pagina 214 . 0,40 Regolazione dell'impugnatura Solo per 122HD60: ATTENZIONE: Piccoli errori possono influenzare drasticamente il rapporto della L'impugnatura posteriore può essere regolata in 5 miscela quando si miscelano piccole posizioni.

Seite 222 : Manutenzione

Arresto del prodotto AVVERTENZA: Non avvolgere il cavo di • Spostare l'interruttore di arresto in posizione di avviamento attorno alla mano. arresto per spegnere il motore. ATTENZIONE: L'interruttore di arresto ATTENZIONE: Non tirare la fune di torna automaticamente nella posizione di avviamento a estensione completa e non funzionamento.

Seite 223

Manutenzione Prima Dopo 40 Dopo dell'utiliz- 100 ore Accertarsi che il gruppo di taglio non ruoti al regime minimo. Effettuare un controllo dell'interruttore di arresto. Vedere Controllo dell'interrut- tore di arresto alla pagina 218 . Controllare se il gruppo di taglio presenta danni o incrinature. Sostituirli, se dan- neggiati.

Seite 224

ostruisce facilmente a causa delle foglie. 3. Girare la vite a T di regolazione del minimo in senso orario fino a quando il gruppo di taglio non comincia Pulire a fondo la presa dell'aria. a ruotare. 1. Pulire il sistema di raffreddamento con una spazzola settimanalmente o più...

Seite 225

Rivolgersi al centro di assistenza per maggiori informazioni sui lubrificanti consigliati. ATTENZIONE: Utilizzare sempre olio speciale per filtro Husqvarna. Non utilizzare Ispezione delle lame altri tipi di olio. 1. Rimuovere il coperchio sulla scatola degli ingranaggi.

Seite 226 : Anomalie Di Funzionamento

Anomalie di funzionamento Ricerca guasti Il motore non si avvia Problema Possibile causa Azione raccomandata Ganci di avviamento I ganci del motorino di av- Regolare o sostituire i ganci di avviamento. viamento non possono Pulire la zona circostante i ganci del dispositivo di avvia- muoversi liberamente.

Seite 227 : Trasporto, Stoccaggio E Smaltimento, Dati Tecnici

Pulire ed effettuare la manutenzione del prodotto • Utilizzare sempre contenitori approvati per la prima di lunghi periodi di stoccaggio. conservazione e il trasporto del carburante. Dati tecnici Dati tecnici 122HD45 122HD60 Motore Cilindrata, cm 21,7 21,7 Regime minimo, giri/min...

Seite 228

122HD45 122HD60 Emissioni di rumore Livello acustico, misurato dB (A) Livello acustico, garantito L dB(A) Livelli di rumorosità Livello di pressione acustica equivalente rispetto all'udito dell'operatore, misurato in base alle norme EN ISO 10517, dB(A) Livelli di vibrazioni Livelli di vibrazione equivalenti (a...

Seite 229 : Dichiarazione Ce Di Conformità

Dichiarazione CE di conformità Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Svezia, tel: +46-36-146500, dichiara con la presente che i tagliasiepi Husqvarna 122HD45, 122HD60, a partire dai numeri di serie 2011 (l'anno viene evidenziato nella targhetta dati di funzionamento seguito dal numero di serie) sono...

Seite 230

目次 はじめに..............230 トラブルシューティング..........241 安全性................. 231 搬送、保管、廃棄............242 操作................235 主要諸元..............243 メンテナンス.............. 238 EC 適合性宣言............245 はじめに 製品の概要 1. チョークコントロール 14. エアフィルターカバー 2. エアパージバルブ 15. スターターロープハンドル 3. スパークプラグキャップおよびスパークプラグ 16. シリンダーカバー 4. フロントハンドル 17. ハンドガード 5. リヤハンドル 18. ブレードとブレードガード 6. スロットルトリガーロック 19.

Seite 231

用途 本製品は、大小の枝を鋸断する機械です。他の作業に本 丈夫で滑りくいブーツを着用してくださ 製品を使用しないでください。 い。 製品に表記されるシンボルマーク 環境に対する騒音排出は EC 指令に準拠し 警告!本製品の使用には危険が伴います。 ています。本製品の排出レベルは、主要諸 不注意な取り扱いや誤った取り扱いは、作 元の章とステッカーに記載されています。 業者や周囲の人などの負傷または死亡事故 を引き起こすおそれがあります。作業者や 周囲の人の負傷を防止するため、本取扱説 明書に記載されている安全注意事項をすべ 本製品は EC 指令適合製品です。 て読んで、従ってください。 yyyywwxxxx 製造番号は銘板に記載されていま す。yyyy は製造年、ww は製造され この取扱説明書をよくお読みになり、内容 た週です。 をしっかりと把握したうえで、使用してく ださい。 注記: 本製品に付いている他のシンボル/銘板は、一 部の市場地域に向けた認定条件を示します。 認可されたイヤマフと防護メガネを使用し EU V てください。 警告: エンジンを改造すると、この製品の EC 型式認証が無効になります。 認可された保護手袋を着用してください。...

Seite 232

本製品を始動できる場合があります。これによって • 異物が当たったり振動が発生したりした場合は、す 重傷を負うおそれがあります。そのため、本製品が ぐに本製品を停止してください。スパークプラグか 管理下にないときは、スパークプラグキャップを取 ら高圧リードを外してください。本製品に損傷がな り除いておいてください。 いか確認してください。損傷があれば修理してくだ さい。 • 本機は子供の手の届かない場所に保管してくださ い。 • 感電の危険を回避するために、スパークプラグキャ ップやイグニションリードが損傷していないことを • 疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に影響を及ぼ 確認してください。 すような医薬品を服用している場合は、絶対に本製 品を使用しないでください。 • すべてのナットとネジが確実に締められているかど うかを確認します。 • 本製品に不具合がある場合は絶対に使用しないでく ださい。本書の内容に従って、点検、メンテナン • ギアハウジングが正しく潤滑されているかを確認し ギアハウジングの潤滑方法 240 ページ を参照 ス、サービスを行ってください。メンテナンスやサ ます。 ービスの内容によっては、専門家でなければできな してください。 いものもあります。詳細は、「メンテナンス」の項 • 使用中、ギアハウジングは高温になります。やけど を参照してください。...

Seite 233

安全のため、髪の毛は肩よりも上にまとめてくださ い。 • 救急器具を近くに準備するようにしてください。 3. スロットルトリガーロックを解除し、スロットルト リガーがアイドリング速度の位置にロックされるこ とを確認します。 本製品の安全装置 警告: 本製品を使用する前に、以下の警告 指示を読んでください。 • 安全装置に欠陥のある製品は使用しないでくださ い。 • 安全装置は定期的に点検してください。安全装置に 欠陥がある場合は、Husqvarna サービス代理店にご 相談ください。 4. エンジンを始動し、フルスロットルにします。 スロットルトリガーロックのチェック方法 5. スロットルトリガーを放し、ブレードが完全に停止 1. スロットルトリガーロック(A)とスロットルトリ することを確認します。 ガー(B)がスムーズに動き、リターンスプリング が正しく機能していることを確認します。 警告: スロットルトリガーがアイドリ ング速度の位置にあるときにブレードが 動く場合は、アイドリング速度を調整し アイドリング速度の調整方法 239 ます。 ページ を参照してください。 停止スイッチの点検方法...

Seite 234

ハンドガードの点検方法 警告: マフラーの内側には、がんを引き起 こす可能性のある化学物質が存在します。 ハンドガードは、ブレードによる負傷を防止します。 マフラーが損傷している場合は、これらの 1. エンジンを止めます。 部品に触れないように注意してください。 2. ハンドガードが正しく取り付けられていることを確 認します。 マフラーは騒音レベルを最小限に抑え、排気ガスを作業 者から遠ざける働きをします。触媒コンバーター付きマ 3. ハンドガードに損傷がないか点検します。 フラーは、有害な排気ガスを低減します。 防振装置の点検方法 1. エンジンを止めます。 防振装置は、ハンドルの振動を軽減します。防振ユニッ 2. 損傷や変形がないか目視点検します。 トは、製品本体とハンドルユニットを隔離します。 3. マフラーが本製品に適切に取り付けられていること を確認してください。 1. 変形や損傷がないか目視点検します。 4. スパークアレスタースクリーンをワイヤーブラシで 2. 防振ユニットが正しく取り付けられていることを確 清掃します。 認します。 ブレードとブレードガードの点検方法 ブレードの外縁(A)は、ブレードガードとして機能し マフラーの点検方法 ます。また、ブレードガードは、ブレードが作業者に誤 って当たるのを防ぎます。 警告:...

Seite 235

エンジンに漏れがある場合は、本製品を始動しない 製品の改造は、重傷や死亡事故の原因となるおそれ でください。エンジンに漏れがないかどうかは定期 があります。本製品を改造しないでください。常に 的に点検してください。 純正の部品をお使いください。 • 燃料に注意してください。燃料は可燃性で蒸気には • メンテナンスが正しく定期的に実施されていない場 爆発性があるため、負傷や死亡に至ることがありま 合は、負傷や本製品の損傷の危険性が高まります。 す。 • この取扱説明書が推奨するメンテナンス作業のみを • 燃料の蒸気を吸引しないでください。負傷の原因に 実施してください。その他のすべての保守作業は、 なることがあります。十分な空気の流れを確保して Husqvarna の認定サービス代理店に依頼してくださ ください。 い。 • 燃料やエンジンのそばで喫煙しないでください。 • Husqvarna の認証サービス代理店で定期的に本製品 のサービス作業を実施する必要があります。 • 燃料やエンジンのそばに温かい物を置かないでくだ さい。 • 損傷、摩耗、破損した部品は交換してください。 • エンジンの稼働中は、燃料を補充しないでくださ い。 操作 はじめに 燃料...

Seite 236

4. 残りのガソリンを容器に加えます。 と、エンジンがノッキングし、エンジン 5. 燃料混合物を慎重に混ぜ合わせます。 が損傷するおそれがあります。 • 高回転での作業を連続する場合は、オクタン価の高 注意: 1 か月分以上の混合燃料を一度に作 いガソリンを使用することをお勧めします。 らないでください。 2 サイクルエンジンオイル 燃料タンクの充填 • 最適な結果を得るには、 Husqvarna 2 ストロークオ イルを使用してください。 1. 燃料タンクキャップの周囲をきれいにしてくださ い。 • Husqvarna 2 サイクルエンジンオイルが入手できな い場合は、空冷エンジン用に調合された市販の高品 質 2 サイクルオイルを使用してください。適切なオ イルの選択については、サービス代理店にお問い合 わせください。 注意: アウトボードオイルとも呼ばれ る水冷式船外機用の 2 サイクルエンジン...

Seite 237

• ハンドルロックを解除し、ハンドルを回します。 警告: エンジンが始動すると、ブレー ドが始動します。 6. エンジンが始動するまで、スターターロープハンド ルを引いてください。 7. スロットルトリガーを押し込んで放し、エンジンを アイドリング速度にします。 8. スロットルトリガーを徐々に押して、エンジン回転 数を上げます。 9. エンジンがスムーズに動作していることを確認して ください。 暖機エンジンの始動方法 1. 左手で本製品の本体を地面に固定します。本製品の 冷機エンジンの始動方法 上に乗らないでください。 2. 抵抗を感じるまで、右手でスターターロープハンド 1. チョークコントロールを引いて、チョークの位置に ルをゆっくりと引きます。その後、スターターロー します。 プハンドルを勢いよく引きます。エンジンが始動す るまで繰り返します。 冷機エンジンの 注記: 本製品の始動方法については、 始動方法 237 ページ を参照してください。 本製品の停止方法 • 停止スイッチを停止位置にすると、エンジンが停止 します。...

Seite 238

4. 十分に注意し、ゆっくりと作業してください。 メンテナンス はじめに 警告: 本製品のメンテナンスを実行する前 に、安全に関する章を読んで理解してくだ さい。 メンテナンススケジュール メンテナンス 40 時間 100 時間 使用前 後 後 外面を清掃します。 使用後毎回。 マフラー、排気パイプ、エンジンから、葉、汚れ、余分な潤滑剤を落としま 使用後毎回。 す。 アイドリング速度でカッティングユニットが作動しないことを確認します。 停止スイッチの点検方法 233 ページ を参照してく 停止スイッチを点検します。 ださい。 カッティングユニットに損傷やひびがないか点検します。損傷があれば交換し ます。 ハンドガードに損傷やひびがないか点検します。損傷があれば交換します。 スロットルト スロットルトリガーロックとスロットルトリガーを点検します。 リガーロックのチェック方法 233 ページ を参照してください。 エンジン、燃料タンク、燃料ホースに漏れが発生していないか点検します。 ナットとネジを締め込みます。 スターターとスターターロープに損傷がないか点検します。...

Seite 239

メンテナンス 40 時間 100 時間 使用前 後 後 クラッチ、クラッチスプリング、クラッチドラムの摩耗度を点検します。損傷 がある場合は、認定サービス代理店に交換を依頼してください。 ギアハウジングにグリースが充填されていることを確認します。 すべての配線と接続の状態を点検します。 アイドリング速度の調整方法 ンダーカバー(B)、クランクケースを通る空気取り込 み口(C)で構成されます。 1. エアフィルターを清掃し、エアフィルターカバーを 装着します。 冷機エンジンの始動方法 237 2. 本製品を始動します。 ページ を参照してください。 3. カッティングユニットが作動し始めるまで、アイド リング調整ネジ T を時計方向に回します。 注意: 燃料タンクとクランクケースの間の 空気取り込み口は頻繁に葉でふさがれま す。空気取り込み口を完全に清掃します。 4. カッティングユニットが止まるまで、アイドリング 調整ネジを反時計回りに回します。 警告: アイドリング速度の調整時にカ ッティングユニットが止まらない場合 は、サービス代理店にご連絡ください。 調整または修理が完了するまで、本製品...

Seite 240

注意: ギアハウジングにグリースをいっぱ に除去することはできません。エアフィルターを定 いまで充填しないでください。 期的に交換し、エアフィルターに欠陥が生じたら必 ず交換してください。 ブレードの清掃と潤滑方法 4. バッテリーを濡らさないようにしてください。 1. 本製品の使用前後に、ブレードに付着した物質を清 エア 5. エアフィルターにオイルを塗布します。参照: 掃してください。 フィルターへのオイルの塗布方法 240 ページ 2. 長期間保管する前に、ブレードを潤滑してくださ 6. エアフィルターカバーの内側を清掃します。圧縮空 い。推奨される潤滑油について詳しくは、サービス 気またはブラシを使用してください。 代理店までお問い合わせください。 エアフィルターへのオイルの塗布方法 ブレードの点検方法 注意: 必ず Husqvarna のエアフィルター専 1. ギアハウジングのキャップを取り外します。 用オイルを使用します。他の種類のオイル を使用しないでください。 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 241

2. ブレードが自由に動くことを確認してください。コ 3. ブレードのエッジに損傷や変形がないか点検しま ンビネーションレンチをギアハウジングに入れ、時 す。 計回りと反時計回りに回します。 4. ブレードのバリをヤスリで削り取ります。 トラブルシューティング トラブルシューティング エンジンが始動しない 問題 考えられる原因 推奨される手順 スターター爪 スターター爪を自由に動か スターター爪を調節するか、交換します。 せない。 スターター爪の周りを清掃します。 認定サービス代理店にご連絡ください。 燃料タンク 燃料の種類が間違ってい 間違った燃料を廃棄し、正しい燃料を使用します。 る。 キャブレター アイドリング速度が適切で アイドリング速度を調整します。 ない。 点火しない スパークプラグが汚れてい スパークプラグを、汚れがなく、かつ湿っていない状態 るか、濡れています。 にします。 スパークプラグを清掃します。スパークプラグの電極隙 間が正しいことを確認します。スパークプラグにサプレ ッサーが正しく装着されていることを確認します。 電極隙間が適切でない。 主要諸元 243 ページ を参 正しい電極隙間については、...

Seite 242

エンジンは始動するが停止する 問題 考えられる原因 推奨される手順 燃料タンク 燃料の種類が間違ってい 間違った燃料を廃棄し、正しい燃料を使用します。 る。 アイドリング速度の調 キャブレター アイドリング速度が適切で アイドリング速度を調整します。 ない。 整方法 239 ページ を参照してください。必要に応じ て、サービス代理店にご連絡ください。 エアフィルター エアフィルターが詰まって エアフィルターを清掃します。 いる。 ブレード 問題 考えられる原因 推奨される手順 ブレードの清 ブレードの動きが遅い、ま ブレードに何かが詰まって ブレードから不要なものを取り除きます。 掃と潤滑方法 240 ページ を参照してください。ブレー たは動かない。 いるか、損傷しています。 ブレードの点検方法 240 ページ ドのバリを取ります。 を参照してください。損傷している場合は、ブレードを...

Seite 243

主要諸元 主要諸元 122HD45 122HD60 エンジン 排気量、cm 21.7 21.7 アイドリング回転数、r/min 2900 2900 推奨最高速度、r/min 9000 9000 ISO 8893 による最大エンジン出力、kW/hp @ r/min 0.6/0.8 @ 7800 0.6/0.8 @ 7800 触媒コンバーターマフラー 有り 有り 速度調節イグニションシステム 有り 有り イグニションシステム スパークプラグ HQT-4 672201 HQT-4 672201 電極隙間、mm 燃料 燃料タンク容量、L/cm 0.3/300...

Seite 244

122HD45 122HD60 カッティング速度、カット/分 4050 4050 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 245

2011 年 6 月 8 日付「電気・電子製品に含まれる特 定有害物質の使用制限に関する」2011/65/EU。 次の標準規格にも適合しています。 EN ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, EN ISO 10517:2009/A1:2013, EN 50581:2012 RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden が Husqvarna AB の代理 として自主試験を実施しました。証明書の番号は以下の 通りです: SEC/10/2280-122HD45, 122HD60 Huskvarna, 2010-12-01 開発マネージャー Per Gustafsson(ハスクバーナ AB 正 式代表兼技術文書担当)...

Seite 246

TURINYS Įvadas................. 246 Gedimai ir jų šalinimas..........258 Sauga................. 247 Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas....259 Naudojimas..............252 Techniniai duomenys..........259 Techninės priežiūros darbas........254 EB atitikties deklaracija..........261 Įvadas Gaminio apžvalga 1. Oro sklendė 14. Oro filtro dangtelis 2. Oro šalinimo siurbliukas 15. Starterio virvės rankena 3.

Seite 247

Naudojimas Gaminį naudokite šakų ir šakelių kirpimui. Nenaudokite gaminio kitiems darbams. Avėkite patvarius, neslystančius batus. Simboliai ant gaminio Į aplinką skleidžiamas triukšmas atitinka Europos Bendrijos direktyvos reikalavimus. ĮSPĖJIMAS! Šis įrenginys pavojingas. Gaminio skleidžiamas triukšmas nurodytas Nerūpestingai arba netinkamai naudojant skyriuje „Techniniai duomenys“ ir ant įrenginį...

Seite 248

• Niekam kitam niekada neleiskite naudotis gaminiu šūksnius. Išjungus variklį, visada nusiimkite prieš tai neįsitikinę, ar jie suprato naudojimosi apsaugines ausines. instrukcijų turinį. • Niekada nedirbkite stovėdami ant kopėčių, suoliuko • Niekada neleiskite vaikams naudoti gaminio ar būti ar kito netvirtai pakelto pagrindo. arti jo.

Seite 249

Gaminio apsauginės priemonės PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus. • Nesinaudokite gaminiu, jei jo apsauginės priemonės yra netvarkingos. • Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei apsauginės priemonės yra pažeistos, pasitarkite su Husqvarna techninės priežiūros atstovu. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 250

3. Atleiskite akceleratoriaus gaiduko blokuotę ir 2. Patikrinkite, ar tinkamai prijungti vibracijos slopinimo įsitikinkite, kad akceleratoriaus gaidukas užfiksuotas elementai. tuščiosios eigos padėtyje. Duslintuvo patikra 4. Užveskite variklį ir iki galo nuspauskite akceleratorių. PERSPĖJIMAS: Niekada nenaudokite produkto be duslintuvo arba su netvarkingu 5.

Seite 251

4. Nuvalykite kibirkščių gesinimo tinklelį vieliniu 5. Įsitikinkite, kad priveržti pjovimo agregato varžtai. šepetėliu. Priveržkite varžtus 7–10 Nm jėga. Norėdami atlikti peilių ir peilių apsaugos patikrą Išorinės peilių briaunos (A) veikia kaip peilių apsauga. Peilio apsauga neleidžia naudotojui netyčia prisiliesti Degalų...

Seite 252

• Siekdami geriausių rezultatų ir našumo, naudokite Degalai Husqvarna dvitakčių variklių alyvą. • Jei negalite gauti Husqvarna dvitakčio variklio Įrenginys turi dvitaktį variklį. alyvos, naudokite geros kokybės dvitakčių variklių alyvą, skirtą oru aušinamiems varikliams Norėdami PASTABA: Naudojant netinkamo tipo išsirinkti tinkamą alyvą, kreipkitės į techninio degalus gali būti sugadintas variklis.

Seite 253

• Atlaisvinkite rankenos užraktą ir pasukite rankeną. PASTABA: Maišant nedidelius degalų kiekius, nedidelė paklaida gali stipriai pakeisti mišinio santykį. Kruopščiai pamatuokite alyvos kiekį, kad gautumėte tinkamą mišinį. Norėdami paleisti šaltą variklį 1. Oro sklendės rankenėlę perjunkite į uždarytos oro sklendės padėtį. 1.

Seite 254

Gaminio naudojimas PERSPĖJIMAS: Užvedus variklį juda 1. Kirpdami gyvatvorės šonus pradėkite nuo apačios ir peiliai. kelkite gaminį į viršų. Saugokitės, kad gaminio korpusas nepaliestų gyvatvorės. 6. Toliau traukykite starterio virvės rankeną, kol variklis užsives. 7. Nuspauskite ir atleiskite akceleratoriaus gaiduką, kad variklis veiktų...

Seite 255

Techninės priežiūros darbas Prieš Po 40 Po 100 naudoji- val. val. mą Apžiūrėkite, ar nesugadinta ir neįtrūkusi rankos apsauga. Jei pažeista, pakeis- kite. Patikrinkite akceleratoriaus gaiduko fiksatorių ir akceleratoriaus gaiduką. Žr. celeratoriaus gaiduko fiksatoriaus patikra psl. 249 . Patikrinkite variklį, kuro bakelį ir kuro žarneles, ar nėra nuotėkio. Priveržkite veržles ir varžtus.

Seite 256

Uždegimo žvakės tikrinimas 4. Laisvosios eigos varžtą sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol pjovimo agregatas sustos. PASTABA: Visada naudokite PERSPĖJIMAS: Jeigu pjovimo rekomenduojamo tipo žvakes. Netinkamo agregatas nesustoja, kai sureguliuojate tipo uždegimo žvakė gali pažeisti gaminį. greitį tuščiąja eiga, kreipkitės į artimiausią...

Seite 257

4. Išspauskite alyvos perteklių iš oro filtro, kol jis dar yra maišelyje. Pavaros korpuso tepimas • Naudokite Husqvarna specialų tepalą. Dėl išsamesnės informacijos apie rekomenduojamus tepalus kreipkitės į techninės priežiūros atstovą. • Sutepkite per pavaros korpuso dangtelį.

Seite 258

Gedimai ir jų šalinimas Gedimai ir jų šalinimas Nepavyksta užvesti variklio Problema Galima priežastis Rekomenduojamas veiksmas Starterio strektės Starterio strektės negali Sureguliuokite arba pakeiskite starterio strektes. laisvai judėti. Nuvalykite sritį aplink starterio strektes. Kreipkitės į įgaliotą priežiūros specialistą. Kuro bakelis Netinkama kuro rūšis.

Seite 259

Laikydami ir transportuodami kurą visada naudokite patvirtintus konteinerius. • Prieš palikdami gaminį saugoti ilgesniam laikui, išpilkite kurą. Kurą išpilkite tinkamoje šalinimo vietoje. Techniniai duomenys Techniniai duomenys 122HD45 122HD60 Variklis Cilindro darbinis tūris, cm 21,7 21,7 Greitis tuščiąja eiga, aps./min 2900 2900 Rekomenduojamos maks.

Seite 260

122HD45 122HD60 Skleidžiamas triukšmas Garso stiprumo lygis, išmatuotas dB (A) Garso galios lygis, garantuojamas L dB (A) Garso lygiai Tolygus garso spaudimo naudotojo ausiai lygis, matuoja- mas pagal EN ISO 10517, dB(A) Vibracijos lygis Ekvivalentiški rankenų vibracijos lygiai (a ), išmatuoti pagal EN ISO 10517 m/s hv,eq Priekinė...

Seite 261

EB atitikties deklaracija EB atitikties deklaracija Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.: +46‐ 36‐146500, patvirtina, kad gyvatvorių žirklės Husqvarna122HD45, 122HD60, kurių serijos numeriai yra 2011 ir vėlesni (metai aiškiai nurodyti ant vardinių parametrų plokštelės, po jų – serijos numeris), atitinka šių...

Seite 262

Saturs Ievads................. 262 Problēmu novēršana...........274 Drošība............... 263 Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana..... 275 Lietošana..............268 Tehniskie dati..............275 Apkope................270 EK atbilstības deklarācija..........277 Ievads Izstrādājuma pārskats 1. Droseļvārsta vadība 14. Gaisa filtra vāks 2. Gaisa izspiešanas pūslītis 15. Startera auklas rokturis 3. Aizdedzes sveces uzmava un aizdedzes svece 16.

Seite 263

Paredzētā lietošana Izstrādājums paredzēts zaru un zariņu griešanai. Nelietojiet izstrādājumu citiem uzdevumiem. Velciet darba apavus ar neslīdošām zolēm. Simboli uz izstrādājuma Trokšņa emisijas līmenis vidē attiecas uz Eiropas Kopienas direktīvu. Izstrādājuma BRĪDINĀJUMS! Šis izstrādājums ir bīstams. emisiju līmenis ir norādīts sadaļā Tehniskie Tas var izraisīt traumas vai nāvi operatoram dati un uz uzlīmes.

Seite 264

• Ņemiet vērā, ka par negadījumiem vai • Uzmanieties no zaru gabaliņiem, kas tiek izmesti apdraudējumu, kas tiek radīts citiem cilvēkiem vai griešanas laikā. viņu īpašumam, atbildīgs ir lietotājs. • Lietojot dzirdes aizsarglīdzekļus, vienmēr uzmanīgi • Nekad neļaujiet citām personām izmantot klausieties, lai sadzirdētu brīdinājumu signālus vai izstrādājumu, ja neesat pilnīgi pārliecināts, vai šīs saucienus.

Seite 265

Produkta drošības ierīces BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas. • Nelietojiet izstrādājumu ar bojātām drošības ierīcēm. • Regulāri pārbaudiet drošības ierīces. Ja drošības ierīces ir bojātas, sazinieties ar savu Husqvarna servisa pārstāvi. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 266

3. Atlaidiet droseles mēlītes bloķētāju un pārbaudiet, 1. Vizuāli pārbaudiet, vai nav deformācijas un vai droseles mēlīte ir bloķēta brīvgaitas ātruma bojājumu. pozīcijā. 2. Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienoti vibrāciju slāpēšanas elementi. 4. Iedarbiniet dzinēju un padodiet pilnu jaudu. Slāpētāja pārbaude 5.

Seite 267

4. Notīriet dzirksteļu uztvērēja sietu ar metāla suku. 5. Gādājiet, lai griezējmezgla skrūves būtu pieskrūvētas. Skrūvju spriedzes moments 7–10 Nm. Asmens un asmens aizsarga pārbaude Asmeņu ārējās daļas (A) pilda asmeņu aizsargu funkciju. Asmeņu aizsargs neļauj lietotājam nejauši saskarties ar asmeni. Drošības norādījumi, rīkojoties ar degvielu BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās...

Seite 268

Lai uzlabotu rezultātus un veiktspēju, izmantojiet Husqvarna divtaktu dzinēja eļļu. Šim izstrādājumam ir divtaktu dzinējs. • Ja Husqvarna divtaktu dzinēja eļļa nav pieejama, izmantojiet kvalitatīvu divtaktu dzinēju eļļu, kas IEVĒROJIET: Nepareiza veida degviela var paredzēta motoriem ar gaisa dzesēšanu. Lai izvēlēto sabojāt dzinēju.

Seite 269

• Atlaidiet roktura bloķētāju un pagrieziet rokturi. IEVĒROJIET: Samaisot mazu degvielas daudzumu, nelielas kļūdas var būtiski ietekmēt maisījuma attiecību. Rūpīgi nomēriet eļļas daudzumu un pārbaudiet, vai tiek iegūts pareizs maisījums. Izstrādājuma iedarbināšana, ja dzinējs ir auksts 1. Pavelciet gaisa vārsta vadību līdz gaisa vārsta 1.

Seite 270

Izstrādājuma darbināšana BRĪDINĀJUMS: Kad dzinējs ir 1. Apgriežot dzīvžoga malas, virziet izstrādājumu no iedarbināts, asmeņi sāk kustēties. dzīvžoga apakšas uz augšu. Raugieties, lai izstrādājuma korpuss nepieskartos dzīvžogam. 6. Turpiniet vilkt startera auklas rokturi, līdz dzinējs sāk darboties. 7. Lai iestatītu dzinēja brīvgaitas apgriezienu skaitu, piespiediet un atlaidiet droseles mēlīti.

Seite 271

Apkope Pirms iz- Pēc mantoša- Pēc 40 h 100 h Pārbaudiet, vai griezējmezgls nav bojāts vai ieplaisājis. Ja nepieciešams, nomai- niet. Pārbaudiet, vai rokas aizsargs nav bojāts vai ieplaisājis. Ja nepieciešams, no- mainiet. Droseles Pārbaudiet droseles mēlītes bloķētāju un droseles mēlīti. Skatiet šeit: mēlītes bloķētāja pārbaude lpp.

Seite 272

3. Vispirms grieziet brīvgaitas regulēšanas skrūvi T pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz griezējmezgls sāk kustēties. 1. Tīriet dzesēšanas sistēmu ar suku katru nedēļu vai biežāk, ja nepieciešams. 2. Pārliecinieties, vai dzesēšanas sistēma nav netīra vai aizsērējusi. Aizdedzes sveces pārbaude 4. Grieziet brīvgaitas regulēšanas skrūvi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz griezējmezgls apstājas.

Seite 273

4. Izspiediet eļļas pārpalikumu no gaisa filtra, kamēr tas ir maisiņā. Pārnesumkārbas (reduktora) kartera ieeļļošana • Lietojiet īpašo Husqvarna smērvielu. Lai iegūtu 3. Pārbaudiet, vai asmeņu malas nav bojātas vai plašāku informāciju par ieteicamo smērvielu, deformētas. sazinieties ar izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

Seite 274

Problēmu novēršana Problēmu novēršana Dzinējs neiedarbojas Problēma Iespējamais iemesls Ieteicamā darbība Startera sprūdi Startera sprūdi nevar brīvi Noregulējiet vai nomainiet startera aizturus. kustēties. Notīriet vietu ap aizturiem. Sazinieties ar apstiprinātu izplatītāju, kas nodrošina ap- kopi. Degvielas tvertne Nepareizs degvielas tips. Iztukšojiet un iepildiet pareizo degvielu.

Seite 275

Vienmēr izmantojiet apstiprinātas tvertnes degvielas glabāšanai un transportēšanai. • Pirms transportēšanas vai ilgstošas uzglabāšanas iztukšojiet tvertni. Utilizējiet degvielu atbilstošā utilizēšanas vietā. Tehniskie dati Tehniskie dati 122HD45 122HD60 Dzinējs Cilindra darba tilpums, cm 21,7 21,7 Brīvgaitas apgriezienu skaits, apgr./min. 2900 2900 Ieteicamais maksimālais apgriezienu skaits, apgr./min.

Seite 276

122HD45 122HD60 Trokšņa emisija Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB(A) Skaņas jaudas līmenis, garantētais L dB (A) Skaņas līmeņi Ekvivalents skaņas spiediena līmenis pie lietotāja auss, mērīts saskaņā ar EN ISO 10517, dB(A) Vibrācijas līmeņi Ekvivalenti vibrācijas līmeņi (a ) pie rokturiem, mērīti atbilstoši standartam EN ISO 10517, m/s hv,eq Priekšā/aizmugurē, mm/s...

Seite 277

EK atbilstības deklarācija Husqvarna ABSE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr. +46-36-146500 apliecina, ka dzīvžogu griezēji Husqvarna 122HD45, 122HD60 ar sērijas numuriem, sākot no 2011 (gada un nedēļas skaitlis, kam seko sērijas numurs, ir skaidri norādīts uz datu plāksnītes), atbilst prasībām, kas noteiktas šajā PADOMES DIREKTĪVĀ:...

Seite 278 : Inleiding

6. Gashendelvergrendeling 19. Transportbescherming 7. Stopschakelaar 20. Ring-steeksleutel 8. Dop benzinetank 21. Tube vet ® 9. Gashendel 22. Husqvarna Automower 420/430X/440 10. Vergrendeling handgreep Productbeschrijving 11. Brandstoftank 12. Tandwielhuis Het product is een heggenschaar met een verbrandingsmotor. 13. Vuldop voor smeermiddel, versnelling...

Seite 279 : Veiligheid

Gebruik Gebruik het product voor het snoeien van takken en twijgen. Gebruik het product niet voor andere taken. Gebruik antisliplaarzen voor zwaar gebruik. Symbolen op het product Geluidsemissie naar de omgeving, raadpleeg de EG-richtlijn. De emissie van WAARSCHUWING! Dit product is gevaarlijk. het product staat vermeld in het hoofdstuk Onzorgvuldig of onjuist gebruik van het "Technische gegevens"...

Seite 280

taken waarvoor u niet voldoende gekwalificeerd voordat ze worden schoongemaakt. Haal de bent. bougiekabel van de bougie. Zie De messen inspecteren op pagina 289 . • Denk erom dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken of beschadigingen van andere mensen •...

Seite 281

ANSI veiligheidsvoorzieningen defect zijn, neem dan Z87.1 voor de VS of EN 166 voor de EU-landen. contact op met uw Husqvarna servicewerkplaats. Gashendelvergrendeling controleren 1. Controleer of gashendelvergrendeling (A) en de gashendel (B) vrij bewegen en of de retourveer correct werkt.

Seite 282

3. Laat de gashendelvergrendeling los en controleer of 2. Controleer of de onderdelen van de trillingdempers de gashendel vergrendeld is op een stationair correct zijn bevestigd. toerental. Geluiddemper controleren 4. Start de motor en geef vol gas. WAARSCHUWING: Gebruik het product nooit zonder geluiddemper of met een 5.

Seite 283

3. Zorg ervoor dat de geluiddemper correct aan het 5. Zorg ervoor dat de schroeven op het snij-aggregaat product is bevestigd. zijn bevestigd. Haal de schroef aan tot 7-10 Nm. 4. Reinig het vonkenscherm met een draadborstel. Het blad en de bladbeschermkap controleren Brandstofveiligheid De buitenste delen van de bladen (A) fungeren als bladbeschermkappen.

Seite 284 : Werking

Gebruik voor de beste resultaten en optimale Dit product is uitgerust met een tweetaktmotor. prestaties Husqvarna tweetaktolie. • Als geen Husqvarna tweetaktolie beschikbaar is, OPGELET: Een verkeerde soort brandstof gebruik dan een andere hoogwaardige tweetaktolie kan leiden tot motorschade. Gebruik een voor luchtgekoelde motoren.

Seite 285

• Ontgrendel de vergrendelknop van de handgreep en OPGELET: Wanneer u kleine hoeveelheden draai aan de handgreep. brandstof mengt, kunnen kleine fouten grote gevolgen hebben voor de mengverhouding. Meet de hoeveelheid olie nauwkeurig af om het juiste mengsel te verkrijgen. Het product starten met een koude motor 1.

Seite 286 : Onderhoud

Het product gebruiken WAARSCHUWING: Wanneer de motor 1. Begin bij de grond en beweeg het product omhoog start, gaan de bladen draaien. langs de heg wanneer u de zijkanten snoeit. Zorg ervoor dat de behuizing van het product de heg niet 6.

Seite 287

Onderhoud Voor ge- na 100 na 40 uur bruik Controleer de handbescherming op beschadigingen en scheuren. Vervang in- dien beschadigd. Controleer de gashendelvergrendeling en de gashendel. Zie Gashendelver- grendeling controleren op pagina 281 . Controleer de motor, brandstoftank en brandstofleiding op lekkages. Draai moeren en bouten aan.

Seite 288

Bougie controleren 4. Draai de stelschroef linksom tot het snij-aggregaat stopt. OPGELET: Gebruik altijd het juiste WAARSCHUWING: Als het snij- bougietype. Een verkeerd type bougie kan aggregaat niet stopt wanneer u het schade aan het product veroorzaken. stationair toerental afstelt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde •...

Seite 289

Olie aanbrengen op het luchtfilter De messen reinigen en smeren OPGELET: Gebruik altijd speciale filterolie van Husqvarna. Gebruik geen andere typen 1. Verwijder ongewenste materialen van de bladen olie. voor en nadat u het product gebruikt. 2. Smeer de bladen voorafgaand aan langdurige WAARSCHUWING: Draag opslag.

Seite 290 : Probleemoplossing

Probleemoplossing Probleemoplossing De motor start niet Probleem Mogelijke oorzaak Aanbevolen stap Starterpallen De starterpallen kunnen Verstel of vervang de starterpallen. niet vrij bewegen. Reinig rondom de starterpallen. Neem contact op met een erkende servicedealer. Brandstoftank Verkeerd type brandstof. Aftappen en juiste brandstof gebruiken. Carburateur Incorrect stationair toeren- Pas het stationaire toerental aan.

Seite 291 : Vervoer, Opslag En Verwerking, Technische Gegevens

Gebruik altijd goedgekeurde containers voor opslag en transport van brandstof. • Leeg de brandstoftank voorafgaand aan transport of langdurige opslag. De brandstof via een geschikte verwijderingslocatie afvoeren. Technische gegevens Technische gegevens 122HD45 122HD60 Motor Cilinderinhoud, cm 21,7 21,7 Stationair toerental, rpm 2900 2900 Aanbevolen maximum toerental, omw./min...

Seite 292

122HD45 122HD60 Geluidsemissies Geluidsvermogenniveau, gemeten dB(A) Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd L dB (A) Geluidsniveau Equivalent geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruik- er, gemeten volgens EN ISO 10517, dB(A) Trillingsniveau Equivalente trillingsniveaus (a ) in de handgrepen, gemeten volgens EN ISO 10517, m/s hv, eq...

Seite 293 : Eg-Conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring EG-conformiteitsverklaring Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500, verklaart dat de heggenscharen Husqvarna 122HD45, 122HD60 met serienummers van 2011 en later (het jaar staat duidelijk op het productplaatje vermeld, gevolgd door het serienummer) voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de RICHTLIJNEN VAN DE RAAD: •...

Seite 294 : Innledning

INNHOLD Innledning..............294 Feilsøking..............305 Sikkerhet..............295 Transport, oppbevaring og avhending......306 Bruk................299 Tekniske data............. 306 Vedlikehold..............302 EF-samsvarserklæring..........308 Innledning Produktoversikt 1. Chokehendel 14. Luftfilterdeksel 2. Pumpe (blære) 15. Håndtak på startsnoren 3. Tennplugghette og tennplugg 16. Sylinderdeksel 4. Fremre håndtak 17.

Seite 295 : Sikkerhet

Bruksområder Bruk produktet å kappe grener og kvister. Ikke bruk produktet til andre oppgaver. Bruk kraftige, sklisikre støvler. Symboler på produktet Støyutslipp til omgivelsene ifølge EF- ADVARSEL! Dette produktet er farlig. direktivet. Produktets utslipp angis i Brukeren eller personer i nærheten kan kapittelet Tekniske data og på...

Seite 296

• La aldri andre bruke produktet før du har forsikret • Arbeid aldri på en stige, skammel eller stå på noe deg om at de har forstått innholdet i annet som ikke er ordentlig sikret. bruksanvisningen. • Bruk alltid begge hendene til å holde i produktet. •...

Seite 297

• Ikke bruk produktet dersom sikkerhetsutstyret er defekt. • Utfør regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret. Ta kontakt med ditt Husqvarna-serviceverksted, dersom sikkerhetsutstyret er defekt. Slik kontrollerer du gassregulatorsperren 1. Kontroller at gassregulatorsperren (A) og 4. Start motoren, og gi full gass.

Seite 298

elementene dersom lyddemperen har blitt Slik kontrollerer du håndbeskyttelsen skadet. Håndbeskyttelsen forhindrer skade forårsaket av knivene. Lyddemperen begrenser støynivået og sender 1. Stopp motoren. avgassene bort fra brukeren. En lyddemper med katalysator gir lavere utslipp av skadelige avgasser. 2. Kontroller at håndbeskyttelsen er plassert riktig. 1.

Seite 299 : Bruk

Ikke pust inn bensindamp, det kan føre til personskade. Pass på at det er tilstrekkelig • Bare utfør vedlikehold som er anbefalt i denne luftstrøm. bruksanvisningen. La et godkjent Husqvarna- serviceverksted utføre all annen service. • Du må ikke røyke i nærheten av drivstoff eller motoren.

Seite 300

OBS: Ikke bland drivstoff for mer enn én Husqvarna-totaktsolje. måned om gangen. • Hvis det ikke er mulig å få tak i Husqvarna- totaktsolje, kan du bruke en totaktsolje av høy Fylle drivstofftanken kvalitet for luftkjølte motorer. Snakk med serviceforhandleren din for å velge riktig olje.

Seite 301

• Løsne håndtakslåsen, og vri håndtaket. 6. Fortsett å trekke i startsnorhåndtaket til motorene starter. 7. Trykk inn og slipp gassregulatoren for å stille inn motoren på tomgang. 8. Skyv gradvis på gassregulatoren for å øke motorens turtall. 9. Kontroller at motoren går jevnt. Slik starter du produktet når motoren er varm 1.

Seite 302 : Vedlikehold

Vedlikehold Innledning ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du utfører vedlikehold på produktet. Vedlikeholdsskjema Vedlikehold Etter Etter Før bruk 40 timer 100 timer Rengjør de utvendige overflatene. Etter hver bruk. Rengjør lyddemperen, avgassrøret og motoren for løv, smuss og uønsket Etter hver bruk.

Seite 303

Vedlikehold Etter Etter Før bruk 40 timer 100 timer Sørg for at girhuset er fylt med fett. Kontroller alle kabler og forbindelser. Slik justerer du tomgangsturtallet sylinderdekselet (B) og luftinntaket gjennom veivhuset (C). 1. Rengjør luftfilteret, og fest luftfilterdekselet. Slik starter du produktet når 2.

Seite 304

Skift tennpluggen når det er nødvendig. Slik smører du girhuset Slik rengjør du luftfilteret • Bruk Husqvarna spesialfett. Ta kontakt med Fjern skitt og støv fra luftfilteret jevnlig. Dette forhindrer serviceforhandleren din for å få mer informasjon om forgasserforstyrrelser, startproblemer, tap av anbefalt fett.

Seite 305 : Feilsøking

2. Kontroller at knivene beveger seg fritt. Sett 3. Undersøk eggene på knivene for skader og kombinasjonsnøkkelen i girhuset og drei med og mot deformering. klokken. 4. Bruk en fil for å fjerne ujevnheter på knivene. Feilsøking Feilsøking Motoren starter ikke Problem Mulig årsak Anbefalt trinn...

Seite 306 : Transport, Oppbevaring Og Avhending, Tekniske Data

Bruk alltid godkjente beholdere for oppbevaring og transport av drivstoff. • Tøm produktet for drivstoff før transport eller før lang tids oppbevaring. Lever drivstoffet hos en returstasjon. Tekniske data Tekniske data 122HD45 122HD60 Motor Sylindervolum, cm 21,7 21,7 Tomgangsturtall, o/min 2900 2900 Anbefalt maks.

Seite 307

122HD45 122HD60 Maksimum motoreffekt iht. ISO 8893, kW/hk ved o/min 0,6/0,8 ved 7800 0,6/0,8 ved 7800 Katalysatorlyddemper Turtallsregulert tenningssystem Tenningssystem Tennplugg HQT-4 672201 HQT-4 672201 Elektrodeavstand, mm Drivstoff Drivstofftankens kapasitet, I/cm 0,3/300 0,3/300 Vekt Uten drivstoff, kg Støynivå Lydeffektnivå, målt dB (A) Lydeffektnivå, garantert L...

Seite 308 : Ef-Samsvarserklæring

EF-samsvarserklæring EF-samsvarserklæring Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46‐ 36‐146500, erklærer at hekksaksene Husqvarna 122HD45, 122HD60 med serienummer fra 2011 og fremover (året er tydelig merket på typeskiltet, etterfulgt av serienummeret), samsvarer med kravene i RÅDSDIREKTIVET: • fra 17. mai 2006, «angående maskiner» 2006/42/EF •...

Seite 309 : Wstęp

SPIS TREŚCI Wstęp................309 Rozwiązywanie problemów........321 Bezpieczeństwo............310 Transport, przechowywanie i utylizacja...... 322 Obsługa..............315 Dane techniczne............322 Przegląd..............317 Deklaracja zgodności WE...........324 Wstęp Przegląd produktu 1. Dźwignia ssania 14. Pokrywa filtra powietrza 2. Gruszka pompki paliwa 15. Rączka linki rozrusznika 3. Fajka świecy i świeca zapłonowa 16.

Seite 310 : Bezpieczeństwo

Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do obcinania gałęzi. Nie Nosić wytrzymałe buty z podeszwami używać produktu do innych zadań. zapobiegającymi poślizgnięciu. Symbole znajdujące się na produkcie Emisja hałasu do otoczenia zgodna z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej. OSTRZEŻENIE! Ten produkt może być Informacje dotyczące hałasu emitowanego niebezpieczny.

Seite 311

• Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, w której nie jesteś • Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez pewny prawidłowości dalszego sposobu nadzoru, gdy uruchomiony jest silnik. postępowania, zasięgnij porady eksperta. Zwróć się • Należy uważać, aby podczas pracy silnika nie do swojego dealera lub warsztatu obsługi dotknąć...

Seite 312

ANSI Z87.1 dla USA lub zabezpieczające są uszkodzone, skontaktować się z EN 166 dla krajów UE. warsztatem obsługi technicznej Husqvarna. Sprawdzanie blokady dźwigni gazu 1. Sprawdzić, czy blokada dźwigni gazu (A) i dźwignia gazu (B) poruszają się swobodnie oraz czy sprężyna powrotna działa prawidłowo.

Seite 313

3. Zwolnić blokadę dźwigni gazu i upewnić się, że 1. Przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem dźwignia gazu jest zablokowana w położeniu biegu odkształceń i uszkodzeń. jałowego. 2. Sprawdzić, czy elementy amortyzujące są prawidłowo zamontowane. 4. Uruchomić silnik i nacisnąć do oporu spust Sprawdzanie tłumika przepustnicy.

Seite 314

3. Sprawdzić, czy tłumik jest prawidłowo 5. Upewnić się, że śruby są zamocowane na zespole przymocowany do produktu. tnącym. Dokręcić śruby momentem 7–10 Nm. 4. Delikatnie wyczyścić siatkę przeciwiskrową przy użyciu szczotki drucianej. Kontrola ostrza i osłony ostrza Zasady bezpieczeństwa dotyczące paliwa Zewnętrzna krawędź...

Seite 315 : Obsługa

żywotności silnika należy używać używać oleju do silników dwusuwowych Husqvarna. wstępnie wymieszanego paliwa alkiliowego • Jeśli olej Husqvarna do silników dwusuwowych nie Husqvarna o dobrej jakości. Takie paliwo zawiera jest dostępny, należy użyć dobrej jakości oleju do mniej szkodliwych substancji chemicznych w silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem.

Seite 316

Mieszanie benzyny i oleju do silników dwusuwowych 2. Wstrząsnąć pojemnikiem i upewnić się, że paliwo jest dobrze wymieszane. Benzyna, w litrach Olej do silni- 3. Ostrożnie dokręcić korek zbiornika paliwa. ków dwusuwo- 4. Przed uruchomieniem przenieść produkt na wych, w litrach odległość...

Seite 317 : Przegląd

uruchamiania produktu z ciepłym silnikiem, patrz na 4. Powoli pociągnąć rączkę linki rozrusznika prawą stronie 316 . ręką, aż będzie wyczuwalny opór, a następnie pociągnąć szybko i z dużą siłą. Wyłączanie produktu • Przestawić wyłącznik w położenie wyłączenia, aby OSTRZEŻENIE: Nie owijać linki zatrzymać...

Seite 318

Przegląd Przed Po 40 h Po 100 h pracą Sprawdzić, czy zespół tnący się nie porusza, gdy silnik pracuje na biegu jało- wym. Sprawdzić stan wyłącznika. Patrz Sprawdzanie wyłącznika na stronie 313 . Sprawdzić, czy zespół tnący nie jest uszkodzony bądź pęknięty. Wymienić, jeśli jest uszkodzony.

Seite 319

3. Przekręcić śrubę regulacyjną biegu jałowego T w prawo do momentu, gdy zespół tnący zacznie się obracać. 1. Układ chłodzenia należy czyścić szczotką raz na tydzień lub częściej, jeśli zachodzi taka potrzeba. 2. Sprawdzić, czy system chłodzący nie jest zabrudzony lub zatkany. Sprawdzanie świecy zapłonowej 4.

Seite 320

Dodatkowe informacje dotyczące zalecanych środków smarnych można uzyskać w centrum serwisowym. UWAGA: Należy zawsze stosować specjalny olej do filtrów Husqvarna. Nie Sprawdzanie noży używać innych rodzajów olejów. 1. Zdjąć korek osłony przekładni. 2. Sprawdzić, czy noże obracają się swobodnie.

Seite 321 : Rozwiązywanie Problemów

Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Silnik nie uruchamia się Problem Prawdopodobna przyczyna Zalecane działanie Zapadki rozrusznika Zapadki rozrusznika nie są Wyregulować lub wymienić zabieraki. w stanie się swobodnie Wyczyścić powierzchnię wokół zapadek rozrusznika. poruszać. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwiso- wym. Zbiornik paliwa Niewłaściwy rodzaj paliwa.

Seite 322 : Transport, Przechowywanie I Utylizacja, Dane Techniczne

Wyczyścić przeprowadzić czynności konserwacyjne wzniecić pożar. przed długim przechowywaniem. • Zawsze należy korzystać z zatwierdzonych pojemników do przechowywania i transportu paliwa. Dane techniczne Dane techniczne 122HD45 122HD60 Silnik Pojemność skokowa, cm 21,7 21,7 Obroty na biegu jałowym, obr./min 2900 2900 Zalecane maks.

Seite 323

122HD45 122HD60 Pojemność zbiornika paliwa, l/cm 0,3/300 0,3/300 Masa Bez paliwa, kg Poziom hałasu Zmierzony poziom mocy akustycznej, w dB(A) Poziom głośności, gwarantowana moc akustyczna [L dB(A)] Poziomy głośności Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora zmierzony zgodnie z normą PN-EN ISO 10517, w dB(A) Poziomy drgań...

Seite 324 : Deklaracja Zgodności We

Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności WE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel.: +46-36-146500, niniejszym zapewnia, że nożyce do żywopłotów Husqvarna 122HD45, 122HD60 , począwszy od maszyn wyprodukowanych w roku 2011 (rok produkcji jest podany przed numerem seryjnym na tabliczce znamionowej), są zgodne z przepisami zawartymi w DYREKTYWACH RADY: •...

Seite 325

ÍNDICE Introdução..............325 Resolução de problemas..........337 Segurança..............326 Transporte, armazenamento e eliminação....338 Funcionamento............331 Especificações técnicas..........338 Manutenção..............333 Declaração CE de conformidade........340 Introdução Vista geral do produto 1. Controlo do estrangulador 14. Cobertura do filtro de ar 2. Ampola da purga de ar 15.

Seite 326

Finalidade Para informações sobre as emissões de ruído para o meio ambiente consulte a Utilize o produto para cortar ramos e galhos. Não utilize diretiva da Comunidade Europeia. As o produto para outras tarefas. emissões do produto são indicadas no capítulo de Especificações técnicas e na Símbolos no produto etiqueta.

Seite 327

• Se tiver alguma dúvida relativa ao procedimento a • Nunca deixe o produto sem supervisão com o motor seguir, entre em contacto com um técnico em funcionamento. especialista. Dirija-se ao seu revendedor ou à sua • Tenha cuidado para que as mãos e os pés não se oficina autorizada.

Seite 328

é necessário utilizar óculos de proteção estiverem defeituosos, fale com a sua oficina aprovados. Consideram-se óculos de proteção Husqvarna autorizada. aprovados os que estejam conformes com a norma ANSI Z87.1 nos EUA ou EN 166 nos países da UE.

Seite 329

3. Solte o bloqueio do acelerador e certifique-se de que 2. Certifique-se de que as unidades antivibração se o acelerador está bloqueado na posição de ralenti. encontram corretamente instaladas. Verificar o silenciador 4. Arranque o motor e aplique aceleração total. ATENÇÃO: Não utilize o produto sem o 5.

Seite 330

4. Limpe a rede retentora de faíscas com uma escova 5. Certifique-se de que os parafusos da unidade de metálica. corte estão fixos. Aperte os parafusos com um binário de 7-10 Nm. Verificar a lâmina e a proteção da lâmina A parte exterior das lâminas (A) funciona como proteção das lâminas.

Seite 331

óleo para motor • Para obter melhores resultados e desempenho, use de dois tempos. o óleo para motor de dois tempos da Husqvarna. • Se o óleo para motores de dois tempos da Combustível previamente misturado Husqvarna não estiver disponível, use um óleo para...

Seite 332

4. Antes de arrancar o produto, afaste-o no mínimo 2% (50:1) 3 m/10 pés da fonte de combustível e do local de abastecimento. 0,10 0,20 Nota: Para ver onde se encontra o depósito de Vista geral do combustível no seu produto, consulte 0,30 produto na página 325 .

Seite 333

Para desligar o produto ATENÇÃO: Não enrole o cabo de • Coloque o interruptor de paragem na posição de arranque à volta da sua mão. paragem para parar o motor. CUIDADO: O interruptor de paragem CUIDADO: Não puxe totalmente o cabo regressa automaticamente à...

Seite 334

Manutenção Antes da Após Após utilização 40 h 100 h Verificar o interruptor de paragem Verifique o interruptor de paragem. Consulte na página 329 . Verifique se a unidade de corte apresenta danos e fissuras. Se estiver danifica- do, substitua. Examine a proteção das mãos quanto à...

Seite 335

3. Rode o parafuso de ajuste de ralenti em T para a direita até que a unidade de corte comece a mover- 1. Limpe o sistema de arrefecimento com uma escova semanalmente ou com maior frequência se necessário. 2. Certifique-se de que o sistema de arrefecimento não está...

Seite 336

Para mais informações sobre os lubrificantes recomendados, contacte o seu CUIDADO: Utilize sempre o óleo do filtro de revendedor com assistência técnica. ar especial da Husqvarna. Não utilize outros tipos de óleo. Examinar as lâminas 1. Retire a tampa na caixa de engrenagem.

Seite 337

Resolução de problemas Resolução de problemas O motor não arranca Problema Causa possível Passo recomendado Prendedores de arranque Os prendedores de arran- Ajuste ou substitua os prendedores do dispositivo de ar- que não conseguem movi- ranque. mentar-se livremente. Limpe a área em redor dos prendedores de arranque. Contacte um revendedor com assistência técnica apro- vado.

Seite 338

Utilize recipientes aprovados para o transporte e armazenamento a longo prazo. armazenamento de combustível. • Esvazie o depósito de combustível antes do transporte ou do armazenamento a longo prazo. Especificações técnicas Especificações técnicas 122HD45 122HD60 Motor Cilindrada, cm 21,7 21,7 Velocidade ao ralenti, rpm 2900 2900 Rotação máxima recomendada, rpm...

Seite 339

122HD45 122HD60 Combustível Capacidade do depósito de combustível, l/cm 0,3/300 0,3/300 Peso Sem combustível, kg Emissões de ruído Nível de potência sonora, dB(A) medidos Nível de potência sonora, garantido L dB (A) Níveis acústicos Nível de pressão sonora equivalente ao nível do ouvido...

Seite 340

Declaração CE de conformidade Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46-36-146500, declara que os corta-sebes Husqvarna 122HD45, 122HD60 com números de série de 2011 e posteriores (o ano é claramente indicado na etiqueta de tipo, seguido do número de série), cumpre as disposições constantes na DIRETIVA DO CONSELHO:...

Seite 341 : Introducere

CUPRINS Introducere..............341 Depanarea..............353 Siguranţă..............342 Transportul, depozitarea şi eliminarea......354 Funcţionarea...............347 Date tehnice..............354 Întreținerea..............349 Declarație de conformitate CE........356 Introducere Prezentarea generală a produsului 1. Acționare șoc 14. Capac filtru de aer 2. Buton purjor aer 15. Mâner pentru șnurul de pornire 3.

Seite 342 : Siguranţă

Domeniul de utilizare Utilizați produsul pentru a tăia ramurile și crengile. Nu Utilizați ghete pentru regim greu de lucru, utilizați produsul pentru alte sarcini. rezistente la alunecare. Simbolurile de pe produs Pentru informații despre emisiile de zgomot în mediul înconjurător, consultați Directiva AVERTISMENT! Acest produs este Comunității Europene.

Seite 343

Evitați utilizările care, în opinia dvs., vă depășesc Deconectați conductorul de înaltă tensiune de pe abilitățile. bujie. Consultați Examinarea discurilor la pagina 352 . • Rețineți că operatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele produse altor oameni sau • Când motorul este oprit, țineți mâinile și picioarele la proprietăților acestora.

Seite 344

• Nu utilizați un produs cu dispozitive de siguranță deteriorate. • Verificați regulat dispozitivele de siguranță. Dacă dispozitivele de siguranță sunt defecte, contactați agentul de service Husqvarna. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 345

3. Eliberați opritorul pârghiei de accelerație și asigurați- 2. Asigurați-vă că unitățile de amortizare a vibrațiilor vă că pârghia de accelerație este blocată în poziția sunt atașate corect. turației de mers în gol. Pentru a verifica amortizorul de zgomot 4. Porniți motorul și aplicați accelerație maximă. AVERTISMENT: Nu acționați niciodată...

Seite 346

4. Curățați sita parascântei cu o perie din sârmă. 5. Asigurați-vă că șuruburile de pe dispozitivul de tăiere sunt atașate. Strângeți șuruburile la un cuplu de 7-10 Pentru a verifica discul frezei și apărătoarea discului Părțile exterioare ale discurilor (A) au funcția de apărătoare de disc.

Seite 347 : Funcţionarea

și de ulei pentru motoare în doi • Pentru cele mai bune rezultate și performanțe, timpi. utilizați uleiul pentru motoare în doi timpi Husqvarna. • Dacă uleiul Husqvarna pentru motoare în doi timpi Carburant preamestecat nu este disponibil, utilizați un ulei pentru motoare în doi timpi de bună...

Seite 348

0,10 Nota: Pentru a vedea unde se află rezervorul de Prezentarea carburant pe produsul dvs., consultați 0,20 generală a produsului la pagina 341 . 0,30 Pentru a regla mânerul 0,40 Numai pentru 122HD60: Mânerul spate poate fi reglat în 5 poziții. ATENŢIE: Micile erori pot să...

Seite 349 : Întreținerea

ATENŢIE: Nu trageți șnurul de pornire până când se întinde complet și nu dați ATENŢIE: Comutatorul de oprire revine drumul mânerului pentru șnurul de automat la poziția de funcționare. pornire. Utilizarea produsului 5. Continuați să trageți de mânerul firului demarorului până...

Seite 350

Întreținerea Înainte După 40 După de oper- 100 h Verificați comutatorul de oprire. Consultați Pentru verificarea comutatorului de oprire la pagina 345 . Examinați dispozitivul de tăiere pentru a identifica eventuale deteriorări sau fi- suri. Înlocuiți dacă este deteriorat. Examinați apărătoarea de mână pentru a identifica eventuale deteriorări și fisuri. Înlocuiți dacă...

Seite 351

3. Rotiți șurubul T de reglare a turației de mers în gol în sensul acelor de ceasornic, până când dispozitivul de tăiere începe să se miște. 1. Curățați sistemul de răcire cu o perie o dată pe săptămână sau mai des, dacă este necesar. 2.

Seite 352

2. Lubrifiați discurile înainte de a le depozita pentru perioade lungi. Adresați-vă reprezentantului de ATENŢIE: Folosiți întotdeauna ulei special service pentru informații suplimentare privind pentru filtrul de aer Husqvarna. Nu utilizați lubrifianții recomandați. alte tipuri de ulei. Examinarea discurilor AVERTISMENT: Purtați mănuși de protecție.

Seite 353 : Depanarea

Depanarea Depanarea Motorul nu pornește Problemă Cauza posibilă Pas recomandat Clichete de pornire Clichetele de pornire nu se Reglați sau înlocuiți clichetele de pornire. mișcă liber. Curățați în jurul clichetelor de pornire. Adresați-vă unui distribuitor de service autorizat. Rezervor de carburant Tip de carburant incorect.

Seite 354 : Transportul, Depozitarea Şi Eliminarea, Date Tehnice

Curățați produsul și efectuați operațiile de service la • Utilizați întotdeauna recipiente omologate pentru acesta înainte de depozitarea pe termen lung. depozitarea și transportarea combustibilului. Date tehnice Date tehnice 122HD45 122HD60 Motor Cilindree, cm 21,7 21,7 Turație de mers în gol, rot/min...

Seite 355

122HD45 122HD60 Emisii de zgomot Nivel de putere acustică măsurat dB(A) Nivel de putere acustică garantat L dB (A) Niveluri de zgomot Nivel de presiune a zgomotului echivalent pentru ure- chile operatorului măsurat conform EN ISO 10517, dB(A) Niveluri de vibrații Nivelele echivalente de vibrații (a...

Seite 356 : Declarație De Conformitate Ce

Declarație de conformitate CE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suedia, tel.: +46‐ 36‐146500, declară că foarfecele de grădină Husqvarna 122HD45, 122HD60 cu seriile din 2011 și ulterioare (anul este specificat clar pe plăcuța de identificare, urmat de serie), respectă cerințele DIRECTIVEI CONSILIULUI: •...

Seite 357 : Введение................................................................... 357 Поиск И Устранение Неисправностей

Содержание Введение..............357 Поиск и устранение неисправностей.......370 Безопасность.............358 Транспортировка, хранение и утилизация....371 Эксплуатация............364 Технические данные..........372 Техническое обслуживание........366 Декларация соответствия ЕС........374 Введение Обзор изделия 1. Заслонка 13. Колпачок отверстия для смазки, зубчатая передача 2. Груша нагнетателя 14. Крышка воздушного фильтра 3.

Seite 358 : Безопасность

Описание изделия Изделие представляет собой триммер для живой изгороди с двигателем внутреннего сгорания. Надевайте прочные нескользкие ботинки. Назначение Уровень излучения шума в окружающую среду соответствует директиве ЕС. Изделие предназначено для обрезки веток разных Звуковое излучение данного изделия диаметров. Запрещается использовать изделие для приведено...

Seite 359

настоящее Руководство по эксплуатации и руководством. Некоторые операции по уходу и поняли его содержание. обслуживанию должны выполняться только квалифицированными специалистами. См. • Во время работы данное изделие создает инструкции в разделе технического электромагнитное поле. В определенных обслуживания. обстоятельствах это поле может создавать помехи...

Seite 360

• Запрещается использовать изделие с требованиям стандарта ANSI Z87.1 для США или неисправными защитными устройствами. EN 166 для стран ЕС. • Регулярно выполняйте проверку защитных устройств. Если защитные устройства неисправны, обратитесь в сервисный центр Husqvarna. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 361

Проверка стопора рычага дросселя 3. Отпустите стопор рычага дросселя и убедитесь, что рычаг дросселя заблокирован в положении 1. Проверьте плавность срабатывания рычага холостого хода. дросселя (B) и его стопора (A), а также функционирование возвратной пружины. 4. Запустите двигатель и полностью откройте дроссель.

Seite 362

функционируют в качестве элемента, изолирующего Глушитель предназначен для максимального рукоятки от корпуса изделия. снижения уровня шума и отвода выхлопных газов в сторону от оператора. Глушитель, оборудованный 1. Осмотрите на наличие деформаций и каталитическим конвертером, предназначен также повреждений. для снижения содержания в выхлопах вредных 2.

Seite 363

Руководстве по эксплуатации. Для проведения • Прежде чем заправить изделие, убедитесь, что всех других работ по обслуживанию обращайтесь двигатель полностью остыл. в сервисный центр Husqvarna. • Перед заправкой топлива медленно откройте крышку топливного бака и осторожно сбросьте давление. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 364 : Эксплуатация

сервисный центр Husqvarna для проведения изношенные детали. техобслуживания изделия. Эксплуатация Введение • Если у вас нет масла Husqvarna для двухтактных двигателей, вы можете использовать высококачественное масло, предназначенное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед для двухтактных двигателей с воздушных эксплуатацией изделия внимательно охлаждением. Для выбора правильного масла...

Seite 365

Запуск изделия с холодным двигателем 1. Добавьте половину количества бензина в чистую емкость для топлива. 1. Переведите заслонку в закрытое положение. 2. Добавьте все количество масло. 3. Взболтайте топливную смесь. 4. Добавьте оставшуюся часть бензина в емкость. 5. Осторожно взболтайте топливную смесь. ВНИМАНИЕ: Срок...

Seite 366 : Техническое Обслуживание

2. Правой рукой медленно вытягивайте ручку шнура ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за тем, стартера, пока не почувствуете некоторое чтобы передняя часть режущего сопротивление, затем быстро и с усилием оборудования не касался земли. потяните ручку шнура. Продолжайте выполнять этой действие, пока двигатель не запустится. 2.

Seite 367

Техническое обслуживание Перед После После эксплуат 40 ч 100 ч ацией Убедитесь, что режущий блок не двигается, когда двигатель работает на холостых оборотах. Проверка выключателя на стр. 361 . Проверьте выключатель. См. раздел Осмотрите режущий блок на наличие повреждений и трещин. При необходимости...

Seite 368

3. Поворачивайте винт регулировки T по часовой ВНИМАНИЕ: Воздухозаборник между стрелке до тех пор, пока режущий блок не придет топливным баком и картером легко в движение. забивается листьями. Полностью очищайте воздухозаборник. 4. Затем поворачивайте винт регулировки против 1. Очищайте систему охлаждения щеткой часовой...

Seite 369

в пластиковый пакет. 1. Снимите крышку воздушного фильтра (A). 2. Извлеките фильтр (B) из рамы фильтра. Смазка картера редуктора • Используйте специальную смазку Husqvarna. Для получения информации о смазке обратитесь к 3. Промойте фильтр теплой мыльной водой. своему дилеру по обслуживанию. •...

Seite 370

2. Убедитесь, что ножи свободно перемещаются. 3. Проверьте края ножей на наличие повреждений и Вставьте комбинированный ключ в картер деформации. редуктора и поверните его по часовой и против 4. Удалите заусенцы на ножах с помощью часовой стрелки. напильника. Поиск и устранение неисправностей Поиск...

Seite 371 : Транспортировка, Хранение И Утилизация

Двигатель запускается, но затем снова останавливается Проблема Возможная причина Рекомендованное действие Топливный бак Топливо Слейте и используйте правильное топливо. несоответствующего типа. Карбюратор Неверные обороты Отрегулируйте обороты холостого хода. См. раздел Регулировка оборотов холостого хода на стр. 367 . холостого хода. При...

Seite 372 : Технические Данные

Технические данные Технические данные 122HD45 122HD60 Двигатель Объем цилиндра, см 21,7 21,7 Обороты холостого хода, об/мин 2900 2900 Рекомендованные макс. обороты, об/мин 9000 9000 Максимальная мощность двигателя, согласно ISO 0,6/0,8 при 7800 0,6/0,8 при 7800 8893, кВт/л.с. при об/мин Глушитель с каталитическим конвертером...

Seite 373

122HD45 122HD60 Ножи Тип Двухсторонние Двухсторонние Длина реза, мм Скорость резания, ходов/мин 4050 4050 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 374 : Декларация Соответствия Ес

Декларация соответствия ЕС Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500, настоящим заявляет, что триммеры для живой изгороди Husqvarna 122HD45, 122HD60 с серийными номерами от 2011 года и далее (год производства четко указан на паспортной табличке рядом с серийным номером) соответствуют...

Seite 375 : Úvod

Obsah Úvod................375 Riešenie problémov............ 387 Bezpečnosť..............376 Preprava, skladovanie a likvidácia......388 Prevádzka..............381 Technické údaje............388 Údržba................ 383 ES vyhlásenie o zhode..........390 Úvod Prehľad výrobku 1. Ovládanie sýtiča 14. Kryt vzduchového filtra 2. Balónik pumpy 15. Držadlo štartovacieho lanka 3. Kryt zapaľovacej sviečky a zapaľovacia sviečka 16.

Seite 376 : Bezpečnosť

Plánované použitie Výrobok slúži na orezávanie konárov a vetvičiek. Výrobok nepoužívajte na iné účely. Používajte odolné protišmykové topánky. Symboly na výrobku Emisie hluku do okolia sú v súlade so smernicou Európskej únie. Emisie výrobku UPOZORNENIE! Tento výrobok je sú špecifikované v kapitole s technickými nebezpečný.

Seite 377

• Nikdy nikomu nedovoľte, aby používal výrobok bez • Ak nosíte chrániče sluchu, dávajte pozor na varovné toho, že by ste sa najprv ubezpečili, že správne signály alebo výkriky. Vždy si chrániče sluchu pochopil obsah návodu na obsluhu. skladajte hneď, ako sa motor zastaví. •...

Seite 378

• Nepoužívajte produkt, ktorý má chybné bezpečnostné zariadenia. • Pravidelne kontrolujte bezpečnostné zariadenia. Ak sú bezpečnostné zariadenia chybné, obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna. 4. Naštartujte motor a pridajte na plný plyn. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 379

5. Uvoľnite páčku plynu a skontrolujte, či sa nože úplne Kontrola tlmiča výfuku zastavia. VÝSTRAHA: Nepoužívajte výrobok, ak VÝSTRAHA: Ak sa nože nezastavia, keď chýba alebo je chybný tlmič výfuku. je páčka plynu v polohe voľnobežných Poškodený tlmič výfuku môže zvýšiť hladinu otáčok, nastavte voľnobežné...

Seite 380

Vykonanie všetkých ostatných pretože môže spôsobiť poranenie. Ak si palivo servisných úkonov ponechajte na schváleného vylejete na telo, umyte sa pomocou mydla vody. servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna. • Výrobok neštartujte, ak sa na motore vyskytuje • Výrobok nechajte pravidelne kontrolovať kvôli netesnosť.

Seite 381 : Prevádzka

Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte dvojtaktný olej Husqvarna. VAROVANIE: Zmes paliva nemiešajte na • Ak nemáte k dispozícii dvojtaktný olej Husqvarna, viac ako 1 mesiac. môžete použiť iný dvojtaktný olej vysokej kvality, ktorý je určený pre vzduchom chladené motory. S výberom správneho oleja vám poradí váš servisný...

Seite 382

Dopĺňanie paliva do palivovej nádrže Spustenie výrobku so studeným motorom 1. Vyčistite priestor okolo veka palivovej nádrže. 1. Vytiahnite ovládanie sýtiča a do polohy sýtiča. 2. Zatraste nádobou a skontrolujte, či je palivo úplne zmiešané. 3. Utiahnite veko palivovej nádrže. 4.

Seite 383 : Údržba

2. Pomaly ťahajte rukoväť štartovacieho lanka pravou VÝSTRAHA: Dávajte pozor, aby sa rukou, kým nepocítite istý odpor, a následne rukoväť predná časť rezného zariadenia štartovacieho lanka potiahnite rýchlo a silno. nedotýkala zeme. Pokračujte, kým sa motor nenaštartuje. 2. Upravte otáčky tak, aby zodpovedali zaťaženiu pri Poznámka: Ďalšie informácie o spôsobe štartovania práci.

Seite 384

Údržba Pred pre- Po 40 h Po 100 h vádzkou Skontrolujte, či nie je rezné zariadenie poškodené alebo prasknuté. V prípade poškodenia vykonajte výmenu. Skontrolujte, či nie je chránič ruky poškodený alebo prasknutý. V prípade poško- denia vykonajte výmenu. Vykonajte kontrolu páčky plynu a poistky páčky plynu. Pozrite si časť Kontrola poistky páčky plynu na strane 378 .

Seite 385

3. Otáčajte nastavovaciu skrutku voľnobehu T v smere hodinových ručičiek, kým sa rezné zariadenie nezačne pohybovať. 1. Kefkou očistite chladiaci systém raz týždenne alebo v prípade potreby aj častejšie. 2. Skontrolujte, či chladiaci systém nie je znečistený ani upchaný. Kontrola zapaľovacej sviečky 4.

Seite 386

3. Skontrolujte, či nie sú poškodené a zdeformované Mazanie skrine prevodovky okraje čepelí. 4. Pomocou pilníka odstráňte ostriny na čepeliach. • Použite špeciálne mazivo Husqvarna. Ak potrebujete ďalšie informácie o odporúčanom mazive, obráťte sa na servisného predajcu. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 387 : Riešenie Problémov

Riešenie problémov Riešenie problémov Motor neštartuje Problém Možná príčina Odporúčaný krok Západky štartéra Západky štartéra sa voľne Nastavte alebo vymeňte západky štartéra. nepohybujú. Vyčistite okolie západiek štartéra. Obráťte sa na schváleného servisného predajcu. Palivová nádrž Nesprávny typ paliva. Vypustite obsah a použite správne palivo. Karburátor Nesprávne voľnobežné...

Seite 388 : Preprava, Skladovanie A Likvidácia, Technické Údaje

Na uskladnenie a prepravu paliva vždy používajte schválené kanistre. • Pred prepravou alebo dlhodobým uskladnením vyprázdnite palivovú nádrž. Palivo zlikvidujte v príslušnom zariadení na likvidáciu. Technické údaje Technické údaje 122HD45 122HD60 Motor Objem valca, cm 21,7 21,7 Voľnobežné otáčky, ot./min 2 900 2900 Odporúčané...

Seite 389

122HD45 122HD60 Emisie hluku Nameraná úroveň hlučnosti dB(A) Zaručená úroveň hlučnosti L dB(A) Úrovne hlučnosti Ekvivalentná hladina akustického tlaku pri uchu používa- teľa meraná podľa normy EN ISO 10517, dB(A) Úrovne vibrácií Ekvivalentné hladiny vibrácií (a ) na rukovätiach merané podľa normy EN ISO 10517, m/s...

Seite 390 : Es Vyhlásenie O Zhode

ES vyhlásenie o zhode Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500, vyhlasuje, že plotostrihy Husqvarna 122HD45, 122HD60 so sériovými číslami od roku 2011 (rok je zreteľne uvedený na výkonovom štítku, za ním nasleduje sériové číslo) vyhovujú požiadavkám SMERNICE RADY: •...

Seite 391 : Uvod

VSEBINA Uvod................391 Odpravljanje težav............402 Varnost............... 392 Transport skladiščenje in odstranitev......403 Delovanje..............397 Tehnični podatki............404 Vzdrževanje..............399 Izjava ES o skladnosti..........406 Uvod Pregled izdelka 1. Ročica čoka 14. Pokrov zračnega filtra 2. Membrana črpalke goriva 15. Ročica zaganjalne vrvice 3.

Seite 392 : Varnost

Namen uporabe Emisije hrupa v okolje so v skladu z direktivo Evropske skupnosti. Podatki o emisijah Izdelek uporabljajte za obrezovanje vej in vejic. Izdelka izdelka so navedeni v poglavju "Tehnični ne uporabljajte za druga opravila. podatki" in na nalepki. Znaki na izdelku Izdelek je skladen z veljavnimi direktivami OPOZORILO! Ta izdelek je nevaren.

Seite 393

na svojega zastopnika ali servisno delavnico. • Ko je motor izključen, odmaknite roke in noge iz Izogibajte se situacijam, ki se vam zdijo bližine rezalne enote, dokler se motor povsem ne prezahtevne. zaustavi. • Ne pozabite, da je uporabnik odgovoren za nesreče •...

Seite 394

3. Sprostite zaklep ročice plina in preverite, ali je ročica • Ne uporabljajte izdelka s poškodovanimi varnostnimi plina zaklenjena v položaju prostega teka. napravami. • Redno preverjajte varnostne naprave. Če so varnostne naprave poškodovane, se obrnite na pooblaščeno servisno delavnico Husqvarna. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 395

hrupa in poveča nevarnost požara. Izdelka 4. Zaženite motor in pritisnite polni plin. ne uporabljajte brez ali s poškodovanim 5. Sprostite ročico plina in se prepričajte, da se rezilo lovilnikom isker. Poškodovan lovilnik isker je popolnoma ustavi. treba zamenjati. OPOZORILO: Če se rezilo premika, ko je ročica plina v položaju prostega teka, OPOZORILO: Dušilniki med in po delovanju je treba nastaviti prosti tek.

Seite 396

Vzdrževanje opravite v skladu s priporočili v teh izdelka ne zaganjajte. Očistite ostanke goriva/olja in navodilih za uporabo. Vsakršno drugačno počakajte, da se izdelek posuši. vzdrževanje naj opravi Husqvarna osebje • Če se z gorivom polijete po obleki, se nemudoma pooblaščene servisne delavnice.

Seite 397 : Delovanje

Za čim boljše rezultate in zmogljivost uporabite olje goriva za več kot en mesec. za dvotaktne motorje Husqvarna. • Če olje za dvotaktne motorje Husqvarna ni na voljo, Polnjenje posode za gorivo lahko uporabite kakovostno olje za dvotaktne 1. Očistite področje okrog pokrova posode za gorivo.

Seite 398

2. Pretresite posodo in tako poskrbite za ustrezno mešanje goriva. OPOZORILO: Zaganjalne vrvice ne 3. Zategnite pokrovček posode za gorivo. navijajte okoli svoje roke. 4. Pred zagonom izdelek vsaj za 3 m/10 čevljev premaknite s kraja, na katerem ste ga polnili z POZOR: Zaganjalne vrvice nikoli ne gorivom, in stran od vira goriva.

Seite 399 : Vzdrževanje

Uporaba izdelka OPOZORILO: Pazite, da se s sprednjim 1. Ko obrezujete strani žive meje, začnite pri tleh in delom rezalne opreme ne dotaknete tal. izdelek premikajte navzgor. Pazite, da se s telesom izdelka ne dotaknete obrezovalnika. 2. Nastavite hitrost, ki bo ustrezala zahtevnosti dela. 3.

Seite 400

Vzdrževanje Pred up- Po 40 ur- Po 100 orabo urah Očistite zunanjo površino vžigalne svečke in njeno okolico. Odstranite svečko in izmerite razmak med elektrodama. Nastavite razmak med elektrodama ali pa za- Pregled svečke na strani 401 . menjajte svečko. Glejte Očistite hladilni sistem.

Seite 401

Mazanje ohišje menjalnika porabo goriva od običajne. 1. Odstranite pokrov zračnega filtra (A). • Uporabite posebno mast Husqvarna. Če potrebujete več informacij o priporočeni masti, se obrnite na servisnega zastopnika. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 402 : Odpravljanje Težav

• Mast dodajajte skozi pokrovček v ohišju menjalnika. 2. Prepričajte se, da se rezila nemoteno vrtijo. Kombiniran ključ vstavite v ohišje menjalnika ter ga obrnite v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca. POZOR: Ohišja menjalnika ne napolnite do konca.

Seite 403 : Transport Skladiščenje In Odstranitev

Motorja ni mogoče zagnati Težava Možen vzrok Priporočen korak Svečka Svečka ni čvrsto namešče- Zategnite svečko. Motor se zažene, vendar se ponovno zaustavi Težava Možen vzrok Priporočen korak Posoda za gorivo Nepravilna vrsta goriva. Izpraznite in uporabite pravo gorivo. Prilagajanje hitrosti Uplinjač...

Seite 404 : Tehnični Podatki

Tehnični podatki Tehnični podatki 122HD45 122HD60 Motor Gibna prostornina valja v cm 21,7 21,7 Število vrtljajev v prostem teku, vrt/min 2900 2900 Priporočeno najvišje število vrtljajev, vrt/min 9000 9000 Največja izhodna moč motorja, v skladu z ISO 8893, 0,6/0,8 pri 7800...

Seite 405

122HD45 122HD60 Hitrost rezanja, rezov/min 4050 4050 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 406 : Izjava Es O Skladnosti

Uporabljeni so naslednji standardi: EN ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, EN ISO 10517:2009/A1:2013, EN 50581:2012 RISE SMP Svensk Maskinprovning AB,, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden je v imenu Husqvarna AB prostovoljno opravil tipski pregled. Številke certifikatov so: SEC/10/2280-122HD45, 122HD60 Huskvarna, 2010-12-01 Per Gustafsson, vodja razvoja (pooblaščeni zastopnik...

Seite 407 : Uvod

Sadržaj Uvod................407 Rešavanje problema...........418 Bezbednost..............408 Transport, skladištenje i odlaganje......419 Rukovanje..............413 Tehnički podaci............420 Održavanje..............415 EZ deklaracija o usaglašenosti........422 Uvod Pregled proizvoda 1. Kontrola čoka 14. Poklopac filtera za vazduh 2. Pumpa za vazduh 15. Ručica užeta startera 3.

Seite 408 : Bezbednost

Namena Koristite proizvod za sečenje grana i grančica. Nemojte koristiti proizvod za druge zadatke. Nosite nekližuće i čvrste čizme. Simboli na proizvodu Emisije buke u životnoj sredini prema direktivi Evropske zajednice. Emisije UPOZORENJE! Ovaj proizvod je opasan. proizvoda su naznačene u poglavlju Ako se proizvod ne koristi na ispravan način Tehnički podaci i na nalepnici.

Seite 409

• Nikad ne dozvolite da neko drugi koristi proizvod pre • Uvek budite oprezni u zapažanju signala upozorenja nego što ustanovite da su razumeli sadržaj uputstva ili povika kada koristite zaštitne slušalice. Uvek za upotrebu. skinite zaštitne slušalice odmah nakon zaustavljanja motora.

Seite 410

3. Otpustite zaključavanje obarača gasa i uverite se da • Redovno proveravajte bezbednosne uređaje. Ako su je obarač gasa zaključan u položaju brzine praznog bezbednosni uređaji neispravni, obratite se svom hoda. Husqvarna servisnom agentu. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 411

povećava opasnost od požara. Nemojte 4. Pokrenite motor i dajte pun gas. koristiti proizvod bez mrežice hvatača 5. Otpustite obarač gasa i uverite se da se sečiva varnica ili ako je ona oštećena. Mrežica zaustavljaju. hvatača varnica mora biti zamenjena ako je oštećena.

Seite 412

Nemojte dozvoliti da gorivo dospe na vaše telo, ono servisni agent izvrši sva druga servisiranja. može izazvati telesnu povredu. Ako vam gorivo • Neka ovlašćeni Husqvarna servisni agent redovno dospe na telo, uklonite ga vodom i sapunom. vrši servisiranja proizvoda. •...

Seite 413 : Rukovanje

4. Dodajte preostalu količinu goriva u sud za gorivo. Ulje za dvotaktne motore 5. Pažljivo promešajte mešavinu goriva. • Najbolje rezultate daje Husqvarna ulje za dvotaktne motore. OPREZ: Ne pravite mešavinu za duže od 1 • Ako Husqvarna ulje za dvotaktne motore nije mesec unapred.

Seite 414

2. Promućkajte kantu i uverite se da se gorivo u potpunosti izmešalo. UPOZORENJE: Ne namotavajte uže 3. Pažljivo zategnite čep rezervoara za gorivo. startera na ruku. 4. Pomerite proizvod 3 m /10 stopa ili dalje od mesta i izvora dolivanja goriva pre pokretanja. OPREZ: Ne izvlačite uže startera do Napomena: Pogledajte Pregled proizvoda na stranici...

Seite 415 : Održavanje

Rad sa proizvodom UPOZORENJE: Uverite se da prednji 1. Počnite blizu zemlje i pomerajte proizvod nagore uz deo opreme za rezanje ne dodiruje tlo. živicu kada orezujete sa strane. Uverite se da telo proizvoda ne dodiruje živicu. 2. Podesite brzinu u skladu sa radnim opterećenjem. 3.

Seite 416

Održavanje Posle 40 Posle Pre rada sati 100 sati Pregledajte jedinice sistema prigušenja vibracija u pogledu oštećenja i naprslina. Zamenite ako je potrebno. Očistite spoljnu površinu svećice i prostor oko nje. Uklonite kapicu svećice i iz- merite zazor elektroda. Podesite zazor elektroda ili zamenite kapicu svećice. Po- Pregled svećice na stranici 417 .

Seite 417

što je normalno. 1. Uklonite poklopac filtera za vazduh (A). Podmazivanje kućišta menjača • Koristite Husqvarna specijalnu mast. Obratite se serviseru za više informacija o preporučenom mazivu. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 418 : Rešavanje Problema

• Dodajte mazivo kroz poklopac na kućištu menjača. 2. Proverite da li se rezna sečiva nesmetano pomeraju. Ubacite kombinovani ključ u kućište menjača i okrećite u smeru kazaljke na satu i suprotno kretanju kazaljke na satu. OPREZ: Nemojte potpuno napuniti kućište menjača.

Seite 419 : Transport, Skladištenje I Odlaganje

Motor ne može da se pokrene Problem Mogući uzrok Preporučeni korak Svećica Svećica je labava. Zategnite svećicu. Motor se pokreće, ali se opet zaustavlja Problem Mogući uzrok Preporučeni korak Rezervoar za gorivo Neispravni tip goriva. Ispraznite rezervoar i koristite ispravno gorivo. Podešavanje Karburator Nepravilna brzina praznog...

Seite 420 : Tehnički Podaci

Tehnički podaci Tehnički podaci 122HD45 122HD60 Motor Zapremina cilindra, cm 21,7 21,7 Brzina praznog hoda, o/min 2900 2900 Preporučena maksimalna brzina, o/min 9000 9000 Maks. snaga motora prema ISO 8893, kW/hp na o/min 0,6/0,8 na 7800 0,6/0,8 na 7800 Prigušivač sa katalizatorom...

Seite 421

122HD45 122HD60 Širina rezanja, mm Brzina rezanja, rezovi/min 4050 4050 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 422 : Ez Deklaracija O Usaglašenosti

EN ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, EN ISO 10517:2009/A1:2013, EN 50581:2012 RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden je izvršio volonterski pregled tipa u ime kompanije Husqvarna AB. Sertifikati nose broj: SEC/10/2280-122HD45, 122HD60 Huskvarna, 2010-12-01 Per Gustafsson, Menadžer razvoja (Ovlašćeni predstavnik kompanije Husqvarna AB i odgovorna osoba za tehničku dokumentaciju)

Seite 423 : Introduktion

Innehåll Introduktion..............423 Felsökning..............434 Säkerhet..............424 Transport, förvaring och kassering......435 Drift................429 Tekniska data............. 435 Underhåll..............431 EG‐försäkran om överensstämmelse......437 Introduktion Produktöversikt 1. Chokereglage 14. Luftfilterkåpa 2. Bränslepumpblåsa 15. Startsnörets handtag 3. Tändhatt och tändstift 16. Cylinderkåpa 4.

Seite 424 : Säkerhet

Avsedd användning Använd produkten för att kapa grenar och kvistar. Använd inte produkten till andra uppgifter. Använd kraftiga halksäkra kängor. Symboler på produkten Emission av buller till omgivningen enligt Europeiska Gemenskapens direktiv. VARNING! Denna produkt är farlig. Skador Produktens emission anges i avsnittet eller dödsfall kan inträffa för användaren Tekniska data och på...

Seite 425

• Tänk på att användaren ansvarar för olyckor eller • Se upp för grenbitar som kan slungas iväg när du faror för andra människor eller deras egendom. klipper. • Låt aldrig någon annan använda produkten utan att • Var alltid uppmärksam på varningssignaler eller först säkerställa att denne har förstått innehållet i tillrop när hörselskydd används.

Seite 426

3. Släpp gasreglagespärren och se till att gasreglaget • Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet. är låst i tomgångsläge. Om säkerhetsanordningarna är defekta ska du prata med din Husqvarna serviceverkstad. 4. Starta motorn och ge full gas. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 427

och brandrisken. Använd inte produkten 5. Släpp gasreglaget och se till att knivarna stannar helt. utan eller med trasigt gnistskydd. Vid eventuella skador på gnistskyddet ska detta VARNING: Om knivarna rör sig med bytas. gasreglaget i tomgångsläge ska Så tomgångsvarvtalet justeras. Se VARNING: Ljuddämparna blir mycket heta justerar du tomgångsvarvtalet på...

Seite 428

Ta bort det oönskade • Utför endast det underhåll som anges i den här bränslet/oljan och låt produkten torka. bruksanvisningen. Låt en godkänd Husqvarna- • Om du spillt bränsle på kläderna skall dessa bytas serviceverkstad utföra all annan service.

Seite 429 : Drift

OBSERVERA: Blanda inte bränsle för mer tvåtaktsolja från Husqvarna. än en månad i taget. • Om tvåtaktsolja från Husqvarna inte finns tillgänglig kan du använda en annan tvåtaktsolja av hög Påfyllning av bränsletanken kvalitet för luftkylda motorer. Tala med en 1.

Seite 430

2. Skaka behållaren och kontrollera att bränslet är helt blandat. VARNING: Vira inte startsnöret runt 3. Dra åt bränsletanklocket ordentligt. handen. 4. Flytta produkten minst tre meter bort från tankningsplatsen och bränsledepån före start. OBSERVERA: Dra inte ut startsnöret helt och släpp inte heller startsnörets Notera: För att se var bränsletanken sitter på...

Seite 431 : Underhåll

Använda produkten VARNING: Se till att skärutrustningens 1. Börja nära marken och flytta produkten upp längs spets inte vidrör marken. häcken när du klipper sidorna. Se till att produktens chassi inte vidrör häcken. 2. Justera hastigheten för att passa arbetsbelastningen. 3.

Seite 432

underhåll Före an- Efter Efter vändning 40 tim 100 tim Rengör tändstiftets utsida och området runtomkring. Ta bort tändstiftet och mät elektrodavståndet. Justera elektrodavståndet eller byt ut tändstiftet. Se Så un- dersöker du tändstiftet på sida 433 . Rengör kylsystemet. Rengör förgasarens utsida och området runt denna.

Seite 433

än vanligt. 1. Ta bort luftfilterkåpan (A). Att rengöra växelhuset • Använd specialfett från Husqvarna. Prata med en serviceverkstad för mer information om rekommenderat fett. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 434 : Felsökning

• Fyll på fett genom locket på växelhuset. 2. Se till att knivarna kan röra sig fritt. Placera kombinyckeln i växelhuset och vrid medurs och moturs. OBSERVERA: Fyll inte växelhuset helt. Rengöra och smörja knivarna 1. Ta bort oönskat material från knivarna innan och 3.

Seite 435 : Transport, Förvaring Och Kassering, Tekniska Data

Använd alltid godkända behållare för transport och förvaring av bränsle. • Töm ut bränslet före transport och före långtidsförvaring. Kassera bränslet på lämplig anvisad plats. Tekniska data Tekniska data 122HD45 122HD60 Motor Cylindervolym, cm 21,7 21,7 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 436

122HD45 122HD60 Tomgångsvarvtal, varv/min 2 900 2 900 Rekommenderat högsta varvtal, varv/min 9 000 9 000 Max. motoreffekt enligt ISO 8893, kW/hk vid varv/min 0,6/0,8 vid 7 800 0,6/0,8 vid 7 800 Katalysatorljuddämpare Varvtalsreglerat tändsystem Tändsystem Tändstift HQT-4 672201 HQT-4 672201 Elektrodgap, mm Bränsle...

Seite 437 : Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

EN ISO 12100:2010, CISPR 12:2007, EN ISO 10517:2009/A1:2013, EN 50581:2012 RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden har utfört frivillig typkontroll på uppdrag av Husqvarna AB. Certifikaten har nummer: SEC/10/2280–122HD45, 122HD60 Huskvarna, 2010-12-01 Per Gustafsson, utvecklingschef (bemyndigad representant för Husqvarna AB samt ansvarig för...

Seite 438

İçindekiler Giriş................438 Sorun giderme............449 Güvenlik..............439 Taşıma, depolama ve atma........450 Kullanım..............444 Teknik veriler.............. 451 Bakım................446 AT Uyumluluk Bildirimi..........453 Giriş Ürüne genel bakış 1. Jikle kontrolü 14. Hava filtresi kapağı 2. Yakıt pompası diyaframı haznesi 15. Çalıştırma ipi tutma yeri 3.

Seite 439

Kullanım amacı Ürünü dalları ve çalıları kesmek için kullanın. Ürünü Ağır işler için elverişli, kaymaya dirençli başka işler için kullanmayın. botlar kullanın. Ürün üzerindeki semboller Çevreye yayılan gürültü emisyonu Avrupa Birliği Direktifi'ne uyar. Ürünün emisyonu UYARI! Bu ürün tehlikelidir. Ürün dikkatli ve Teknik veriler bölümünde ve etiketin üstünde doğru bir şekilde kullanılmazsa operatör belirtilmektedir.

Seite 440

• Kullanım kılavuzundaki bilgileri tam olarak • Asla tam olarak güvenli olmayan merdiven, tabure anlamadığından emin olmadığınız kişilerin ürünü veya diğer yüksek pozisyonlar üzerinde çalışmayın. kullanmasına kesinlikle izin vermeyin. • Ürünü tutmak için her zaman iki elinizi birden • Çocukların ürünü kullanmasına veya ürünün kullanın.

Seite 441

Güvenlik araçları arızalı olan bir ürünü kullanmayın. • Güvenlik araçlarını düzenli olarak kontrol edin. 3. Gaz tetiği kilidini serbest bırakın ve gaz tetiğinin Güvenlik araçları arızalıysa Husqvarna servis rölanti konumunda kilitlendiğinden emin olun. noktanızla görüşün. 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 442

4. Motoru çalıştırın ve tam gaz verin. Susturucuyu kontrol etme 5. Gaz tetiğini serbest bırakın ve bıçakların tamamen UYARI: Ürünü susturucu olmadan ya da durduğundan emin olun. arızalı bir susturucuyla kullanmayın. Arızalı bir susturucu, gürültü düzeyini ve yangın UYARI: Gaz tetiği rölanti riskini artırabilir.

Seite 443

şekilde yapın. Tüm diğer servis işlemlerini onaylı bir • Kıyafetlerinize yakıt bulaşırsa kıyafetlerinizi hemen Husqvarna servis noktasına yaptırın. değiştirin. • Yetkili bir Husqvarna servis noktasının ürüne düzenli • Vücudunuza yakıt bulaştırmayın; bu, yaralanmaya olarak servis işlemi uygulamasını sağlayın. sebep olabilir. Vücudunuza yakıt bulaşırsa yakıtı •...

Seite 444

4. Kalan benzini kaba ekleyin. kullanmanızı öneriyoruz. 5. Yakıt karışımını dikkatlice çalkalayın. İki zamanlı yağ • En iyi sonuçlar ve performans için Husqvarna iki DİKKAT: Tek seferde 1 aylıktan fazla yakıt zamanlı yağ kullanın. karıştırmayın. • Husqvarna iki zamanlı yağ yoksa hava soğutmalı...

Seite 445

2. Kabı sallayın ve yakıtın iyice karıştığından emin olun. UYARI: Çalıştırma ipini elinize 3. Yakıt tankının kapağını tamamen sıkın. dolamayın. 4. Ürünü çalıştırmadan önce yakıt ikmali alanından ve yakıt kaynağından en az 3 m/10 ft uzaklaştırın. DİKKAT: Çalıştırma ipini sonuna kadar çekmeyin ve çalıştırma ipi tutacağını...

Seite 446

Ürünü çalıştırma UYARI: Kesme donanımının ön kısmının 1. Kenarları keserken zemine yakın yerden başlayın ve yere temas etmediğinden emin olun. ürünü çit boyunca yukarı doğru hareket ettirin. Ürünün gövdesinin çite temas etmediğinden emin 2. Hızı iş yüküne uygun olarak ayarlayın. olun.

Seite 447

Bakım Çalıştır- 40 saat 100 saat madan sonra sonra önce Hava filtresini temizleyin. Ürün tozlu alanlarda kullanılıyorsa daha sık temizleyin. Hasarlıysa değiştirin. Titreşim azaltma birimlerinde hasar ve çatlak olup olmadığına bakın. Hasarlıysa değiştirin. Bujinin dış yüzeyini ve etrafındaki bölgeyi temizleyin. Bujiyi çıkarın ve elektrot Bujinin boşluğunu ölçün.

Seite 448

DİKKAT: Daima önerilen tipte buji kullanın. Yanlış buji türü ürüne zarar verebilir. Hava filtresine yağ uygulanması • Motor gücü düşükse, çalıştırılması kolay değilse DİKKAT: Her zaman Husqvarna özel hava veya rölantide düzgün bir şekilde çalışmıyorsa bujiyi filtresi yağını kullanın. Diğer yağ türlerini kontrol edin. kullanmayın.

Seite 449

2. Bıçakların serbestçe hareket ettiğinden emin olun. Kombine anahtarı dişli kovanına yerleştirip saat yönünde ve saat yönünün tersine döndürün. Dişli kovanını yağlama • Husqvarna özel gresini kullanın. Önerilen gres hakkında daha fazla bilgi için servis bayinizle görüşün. • Dişli kovanı üzerindeki kapaktan gres ekleyin.

Seite 450

Motorun çalışmaması Sorun Olası neden Önerilen adım Kıvılcım yok Buji kirli veya ıslaktır. Bujinin kuru ve temiz olduğundan emin olun. Bujiyi temizleyin. Bujinin elektrot boşluğunun doğru olduğundan emin olun. Bujinin bir parazit gidericiyle bir- likte takıldığından emin olun. Yanlış elektrot boşluğu. Teknik veriler sayfada: Doğru elektrot boşluğu için bkz.

Seite 451

Teknik veriler Teknik veriler 122HD45 122HD60 Motor Silindir hacmi, cm 21,7 21,7 Rölanti, dev/dak 2900 2900 Önerilen maksimum devir, dev/dak 9000 9000 ISO 8893'e göre maksimum motor gücü, dev/dak'da 7800 dev/dak'da 0,6/0,8 7800 dev/dak'da 0,6/0,8 kW/hp Katalitik konvertör susturucusu Evet Evet Devir kontrollü...

Seite 452

122HD45 122HD60 Kesme hızı, kesme/dak 4050 4050 994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 453

AT Uyumluluk Bildirimi AT Uyumluluk Bildirimi Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel: +46-36-146500; seri numaraları 2011 veya sonraki tarihli (yıl, seri numarasıyla birlikte nominal değerler plakasında açıkça belirtilmiştir) Husqvarna 122HD45, 122HD60 çit düzelticilerinin aşağıdaki KONSEY DİREKTİFİ gereksinimleriyle uyumlu olduğunu belirtir: •...

Seite 454

994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 455

994 - 001 - 25.02.2019...

Seite 456

Original instructions 取扱説明書原本 Оригинални инструкции Originalios instrukcijos Originalna uputstva Lietošanas pamācība Původní pokyny Originele instructies Originale instruktioner Originale instruksjoner Originalanweisungen Oryginalne instrukcje Αρχικές οδηγίες Instruções originais Instrucciones originales Instrucţiuni iniţiale Originaaljuhend Оригинальные инструкции Alkuperäiset ohjeet Pôvodné pokyny Instructions d’origine...