Veiligheidsinstructies - Bestway 58515 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN
Bij het installeren en gebruiken van deze elektrische apparatuur, moeten de basisvoorzorgsmaatregelen
• De pomp moet gevoed worden door een scheidingstransformator of via een aardlekschakelaar (RCD)
met een aardlekstroom van maximaal 30 mA.
• De stroombron op de wand van het gebouw moet zich op een afstand van meer dan 4 m van het
zwembad bevinden.
• Het apparaat moet voorzien zijn van een geaarde voedingsbron.
• GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN - De pomp kan niet worden gebruikt wanneer er zich
mensen in het zwembad bevinden. Laat niemand in het zwembad gaan als het zandfilter beschadigd is.
• GRAAF HET SNOER NIET IN. Zorg ervoor dat het snoer niet kan worden beschadigd door
grasmaaiers, heggenscharen of andere machines.
• Vervang beschadigde snoeren onmiddellijk, om het gevaar voor elektrische schokken te beperken.
• Als het elektriciteitssnoer beschadigd is, dient het te worden vervangen door de fabrikant of diens
onderhoudstechnicus of een dergelijk deskundig persoon, om alle gevaar te voorkomen.
• Verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt.
• Gevaar voor elektrische schokken. Het gebruik van het zandfilter met een niet-bijpassende stroombron is
gevaarlijk en brengt het zandfilter onherstelbare schade toe.
• Verwijder nooit de aarde-pin en verander niets aan de stekker. Gebruik geen verloopstekkers. Raadpleeg
een bevoegde elektricien voor al uw vragen met betrekking tot de aarding van de stekker.
• Voorzichtig, het zandfilter is breekbaar. Sleep en draag het zandfilter niet aan het snoer. Trek nooit de
stekker aan het snoer uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigt. Het zandfilter mag
niet in aanraking komen met scherpe voorwerpen, olie, bewegende delen en hitte.
• Haal altijd de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het product verwijdert, schoonmaakt,
repareert of er wijzigingen aan aanbrengt.
• Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal de stekker nooit uit het stopcontact met een natte hand
• Haal de stekker altijd uit het apparaat:
• Op regenachtige dagen
• Voorafgaand aan reiniging of ander onderhoud
• Indien onbeheerd tijdens vakanties
• Wanneer het apparaat langdurig niet gebruikt wordt, zoals in de winter, dan moet de zwembadset
gedemonteerd worden en binnen worden opgeslagen.
• Let op: Lees de instructies alvorens het apparaat te gebruiken en voor elke installatie/hermontage.
• Goed bewaren van de instructies. Iedere keer wanneer u het zwembad opzet, dient u de instructies te
raadplegen
• Als u de instructies kwijt bent, neem dan contact op met Bestway of zoek het op, op website:
www.bestwaycorp.com
• Elektrische installaties moeten de nationale bedradingsregelgevingen volgen. Raadpleeg een
gekwalificeerd elektricien indien u vragen hebt.
VOORZICHTIG: Dit zandfilter mag uitsluitend worden gebruikt voor zwembaden die opgeslagen kunnen
worden. Gebruik het filter niet voor blijvend geïnstalleerde zwembaden. Een zwembad dat opgeslagen kan
worden, is zo gebouwd dat het snel kan worden ontmanteld voor opslag en ook weer snel kan worden
opgebouwd. Een blijvend geïnstalleerd zwembad staat zodanig in of op de grond of in een structuur dat
het niet snel kan worden ontmanteld voor opslag.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke,
sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder supervisie staan
of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren
ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet
door kinderen worden verricht zonder supervisie.
Reiniging en onderhoud moeten uitgevoerd worden door een volwassene die ouder is dan 18 jaar en die
bekend is met het risico van elektrische schokken.
OPMERKING:
S-S-006105/21.0x28.5cm/58515GS / 530gal 德规砂滤器说明书/JS-YF-2017-B-03279-荷
WAARSCHUWING
VOLG ZE OP.
voor de veiligheid altijd worden opgevolgd:
20

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58515

  Verwandte Inhalte für Bestway 58515

Inhaltsverzeichnis