Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Försiktighetsåtgärder - Yamaha NS-BP102 Bedienungsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. FÖLJ
DESSA INSTRUKTIONER.
Försikthetsåtgärderna nedan är till för att minska
risken för skador på användaren och andra samt
förhindra egendomsskador och hjälpa användaren att
använda den här enheten korrekt och säkert. Följ
dessa instruktioner.
När du har läst den här bruksanvisningen ska du spara den på ett
säkert ställe där du kan hitta den när som helst.
• Se till att undersökningar och reparationer alltid utförs av
den återförsäljare du köpte enheten av eller av kvalificerad
Yamaha-servicepersonal.
• Yamaha kan inte hållas ansvarigt för personskador som
åsamkats dig eller skador på produkten som orsakas av
felaktig användning eller modifiering av enheten.
• Den här produkten är avsedd för vanliga hem. Den ska inte
användas i tillämpningar som kräver hög tillförlitlighet, till
exempel för hantering av liv eller värdefulla tillgångar eller
inom sjukvården.
VARNING
Det här avsnittet behandlar "risk för allvarliga
personskador eller dödsfall".
Montera inte isär
• Försök inte ta isär eller modifiera den här enheten. Annars kan
det orsaka brand, elektriska stötar, personskador eller
funktionsfel. Om du upptäcker något onormalt ska du
kontakta den återförsäljare du köpte enheten av eller
kvalificerad Yamaha-servicepersonal för en undersökning
eller reparation.
Varning för fukt och väta
• Utsätt inte enheten för regn och använd den inte i närheten av
vatten eller i fuktig eller våt miljö. Ställ inte behållare (t.ex.
vaser, flaskor eller glas) med vätska på den, eftersom vätska
då kan spillas i öppningar eller på platser där vatten kan
droppa. Om vätska, såsom vatten, kommer in i enheten kan
det orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel. Skulle
någon form av vätska tränga sig in, såsom vatten, ska
förstärkaren omedelbart stängas av och kontakta
återförsäljaren där du köpte enheten eller av kvalificerad
Yamaha servicepersonal.
Varning för eld
• Placera inga brinnande föremål eller öppna lågor nära
enheten, eftersom de kan orsaka eldsvåda.
Installering
• Bekräfta att den färdiga installationen är säker. Utför även
säkerhetsinspektioner regelbundet. Underlåtenhet att följa
dessa anvisningar kan orsaka att apparater faller och resulterar
i skador.
• Fixera alltid högtalarkabeln på en vägg eller liknande. Om du
trasslar in dina fötter eller händer i kabeln, finns det risk för
att högtalarna faller eller stjälper, vilket orsakar funktionsfel
eller skador.
Underhåll och vård
• Använd inte aerosoler eller sprejkemikalier som innehåller
brännbara gaser för rengöring eller smörjning. Brännbara
gaser kommer att förbli inuit enheten vilket kan orsaka
explosion eller brand.
1
Sv
Om du upptäcker något onormalt
• Om någon av följande onormalheter inträffar ska du
omedelbart slå av förstärkare och receivrar.
– Främmande material tar sig in i enheten.
– Ljudet försvinner plötsligt under användning.
– Enheten har en spricka eller skada.
Fortsatt användning kan orsaka elektriska stötar, brand eller
funktionsfel. Be sedan den återförsäljare du köpte enheten av
eller kvalificerad Yamaha-servicepersonal att omedelbart
undersöka eller reparera enheten.
• Var försiktig så att du inte tappar eller slår kraftigt på den här
enheten. Om du misstänker att enheten kan ha skadats på
grund av att den tappats eller fått ett slag ska du omedelbart
stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget.
Annars kan det orsaka elektriska stötar, brand eller
funktionsfel. Be sedan den återförsäljare du köpte enheten av
eller kvalificerad Yamaha-servicepersonal att omedelbart
undersöka enheten.
FÖRSIKTIGT
Det här avsnittet behandlar "risk för personskador".
Installering
• Placera inte enheten på en instabil plats där den kan falla eller
välta och orsaka personskador.
• Installera inte enheten på platser där den kan komma i kontakt
med frätande gaser eller salthaltig luft eller platser som har
alltför överdriven rök eller ånga. Det kan leda till att enheten
slutar fungera.
• Undvik att befinna dig nära enheten i samband med en
naturkatastrof, som t.ex. en jordbävning. Förflytta dig snabbt
från enheten till en säker plats eftersom enheten kan välta eller
falla och orsaka personskador.
Hörselnedsättning
• Använd inte enheten med hög eller obehaglig ljudnivå under
en längre period, eftersom detta kan medföra permanent
hörselnedsättning. Kontakta läkare om du upplever
hörselförsämring eller om det ringer i öronen.
Hantering
• För inte in handen eller fingrarna i basreflexporten (hålet på
baksidan) på denna enhet. Annars kan det orsaka
personskador.
• För inte in främmande material som metall eller papper i
basreflexporten (hålet på baksidan) på denna enhet. Annars
kan det orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel. Om
främmande material kommer in i enheten, ska du omedelbart
stänga av alla eventuella förstärkare receivrar och kontakta
den återförsäljare du köpte enheten av eller kvalificerad
Yamaha-servicepersonal för att undersöka enheten.
• Du får inte göra följande:
– stå på eller sitta på utrustningen.
– placera tunga föremål på utrustningen.
– placera utrustningen i en stapel.
– orimlig kraft tillämpad på terminaler.
• Undvik att dra i anslutna kablar för att förhindra personskador
eller skador på enheten eftersom den kan falla.
• När du väljer en förstärkare eller en receiver som ska
användas med denna enhet, ska du kontrollera att
utgångsnivån på förstärkaren eller receivern ligger inom den
här enhetens tillåtna ingångsnivå (se sidan 5). Om uteffekten
är högre än strömkapaciteten, kan funktionsstörning eller
brand uppstå.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ns-bp112

Inhaltsverzeichnis