Husqvarna 570BTS Bedienungsanweisung Seite 292

Andere Handbücher für 570BTS
  • / 458 von 458
  • Inhaltverzeichnis
  • Lesezeichen
Sümbolid
ETTEVAATUST! Vääral või hooletul
kasutamisel võib seade olla ohtlik,
põhjustada raskeid vigastusi või
kasutaja ja teiste inimeste surma.
Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi,
et kõik eeskirjad oleksid täiesti
arusaadavad, enne kui seadet
kasutama hakkad.
Kasuta alati:
Kõrvaklapid
Heakskiidetud silmakaitseid
Seade vastab EL kehtivatele
direktiividele.
Kindaid peab kasutama, kui selleks on
vajadus.
Puhurseade võib jõuliselt liigutada
objekte, mis võivad tagasi põrkuda.
Soovitusliku ohutusvarustuse
mittekasutamisel võib see
põhjustada tõsiseid silmavigastusi.
Puhurseadme kasutaja on
kohustatud tagama, et
inimesed ja loomad ei
tuleks töö ajal lähemale kui
15 m. Kui samas kohas
töötab mitu seadmekasutajat, peab ohutusvahemaa olema
vähemalt 15 meetrit.
Tolmu tekke riski korral tuleb kasutada
hingamiskaitset.
Hoiduge kuumade pindadega kokku
puutumast.
290 – Estonian
SÜMBOLITE TÄHENDUS
Ümbritsevasse keskkonda leviv müra
vastavalt Euroopa Ühenduse
direktiivile. Andmed seadme
emissiooni kohta on toodud peatükis
Tehnilised andmed ja etiketil.
Ülejäänud seadmel toodud
sümbolid/tähised vastavad
erinevates riikides kehtivatele
sertifitseerimisnõuetele.
Enne kui hakkad kontrollima või hooldama,
lülita mootor välja, lükates lüliti asendisse
STOP.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Korrapärane puhastus vajalik.
Visuaalne kontroll.
Kanna kaitseprille või näokaitset.
Kütuse tankimine.
Õhuklapi asend 'avatud'.
Õhuklapi asend 'suletud'.
1154033-38 Rev.2 2011-08-01

Kapitel

Fehlerbehebung

Diese Anleitung auch für:

Andere Handbücher für Husqvarna 570BTS

Verwandte Anleitungen für Husqvarna 570BTS