Herunterladen Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorschriften - Conrad 672005 Bedienungsanleitung

Wanduhr-projektor

Werbung

O
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Wandklokprojector
Bestelnr. 672005
Beoogd gebruik
Het product is ervoor bestemd de tijd via een geïntegreerd lenssysteem bijv. op het plafond of
de muur te projecteren.
Het gebruik is alleen toegestaan in gesloten, droge binnenruimtes; het product mag niet vochtig
of nat worden.
De voeding van de geïntegreerde kwartsklok geschiedt via een batterij (AA/mignon), de voe-
ding van de lichteenheid voor de projectie geschiedt via een meegeleverde netvoedingadapter.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven, kan leiden tot beschadiging van het pro-
duct. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand of elektrische schokken. Het
samengestelde product niet wijzigen resp. ombouwen en de behuizing niet openen. De veilig-
heidsinstructies dienen zonder voorbehoud te worden opgevolgd.
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving. Alle
genoemde namen van bedrijven en productidentificaties zijn handelsmerken van de desbetref-
fende eigenaar. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Wandklokprojector
• Netvoedingadapter
• Standaard
• 3 verschillende kleurfilterschijven
• Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze ge-
bruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor gevolgschade zijn wij
niet aansprakelijk!
Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroor-
zaakt door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheids-
voorschriften. In dergelijke gevallen vervalt het recht op garantie.
• Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen en/of
wijzigen van het product niet toegestaan.
• De constructie van de netvoedingadapter voldoet aan beschermingsklasse II.
Gebruik als spannings bron voor de netvoedingadapter enkel een reglementair
stopcontact van het openbare stroomverzorgingsnetwerk. Raadpleeg voor de toe-
gestane bedrijfsspanning van de netvoedingadapter het hoofdstuk „Technische
gegevens" aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.
• Het stopcontact voor de netadapter moet zich in de buurt van de projectieklok
bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
• Het gehele product mag niet vochtig of nat worden en is enkel geschikt voor ge-
bruik in droge en gesloten binnenruimtes.
Houd het product uit de zon en bescherm het tegen overmatige hitte, kou stof en
vuil, druppel- of spatwater, trillingen of mechanische belasting.
• Wanneer het product van een koude in een warme ruimte wordt gebracht (bijv. bij
transport), kan condenswater ontstaan. Hierdoor kan het product worden bescha-
digd. Bovendien bestaat er levensgevaar door een elektrische schok!
Laat het product daarom eerst op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt
of de netvoedingadapter op de netspanning aansluit. Dit kan soms meerdere uren
duren.
• Neem het product niet in gebruik wanneer het beschadigd is.
Als de netadapter is beschadigd, mag u deze niet aanraken. Schakel eerst het be-
treffende stopcontact alpolig uit (betreffende zekeringsautomaat uitschakelen door
de zekering eruit te draaien en vervolgens de FI-aardlekschakelaar uit te scha-
kelen) en trek daarna de netadapter voorzichtig uit het stopcontact. Haal daarna
de netadapter uit het apparaat. Gebruik het product nooit met een beschadigde
netadapter! Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
• Gebruik het product uitsluitend in een gematigd klimaat; niet in een tropisch kli-
maat.
• Let tijdens het gebruik op voldoende ventilatie rondom de netadapter en de scha-
kelaar. Bedek de netvoedingadapter niet met tijdschriften, dekens, gordijnen, enz.
Houd een minimale afstand van ca. 5 cm aan tot andere voorwerpen.
www.conrad.com
Versie 02/15
Instructies voor batterijen/accu's
• Houd batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen.
• Laat batterijen/accu's niet rondslingeren, kinderen of huisdieren zouden ze kunnen inslikken.
Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
• Leeggelopen of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij huidcontact bijtende wonden ver-
oorzaken; draag in dat geval beschermende handschoenen.
• Batterijen/accu's niet kortsluiten, demonteren of in het vuur werpen. Explosiegevaar!
• Conventionele batterijen niet opladen. Explosiegevaar!
Bedienelementen
1 In-/uitschakelaar voor projector
2 Laagspanningsbus voor externe
3 Deksel van het batterijvak
4 Ontgrendeltoets voor deksel van
5 Standaard
6 Buizen (verschuifbaar voor scherp
7 Helderheidsregeling
Batterijen plaatsen en vervangen
• Open het batterijvak aan de onderkant van de klokprojector door op de ontgrendeltoets (4)
te drukken en tegelijkertijd het batterijvakdeksel zoals op de onderstaande afbeelding eruit te
schuiven.
• Plaats een batterij van het type AA/mignon in de juiste richting in het batterijvak (letop plus/+
en min/-).
• Voordat u het dekseltje weer op het batterijvak plaats en vergrendelt, dient u eerst de tijd in
te stellen, zie informatie in de volgende hoofdstukken.
• Batterijen dienen vervangen te worden wanneer de klok binnen korte tijd sterke tijdsafwijkin-
gen vertoont of de klok niet meer loopt.
• Kijk niet in de projector, richt de projector niet op mensen of dieren. Het sterke
gebundelde licht kan tot oogletsel leiden!
• Het product is geen speelgoed, het is niet geschikt voor kinderen. Kinderen kun-
nen de gevaren, die bij de omgang van elektrische apparatuur bestaan, niet in-
schatten.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• In industriële omgevingen dienen de Arbo-voorschriften ter voorkoming van on-
gevallen met betrekking tot elektrische installaties en bedrijfs middelen in acht te
worden genomen.
• In scholen, opleidingscentra, hobbyruimten en werkplaatsen dient door geschoold
personeel voldoende toezicht te worden gehouden op de bediening van het pro-
duct.
• Behandel het product voorzichtig, door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigen.
• Raadpleeg een vakman bij vragen omtrent de werkwijze, veiligheid of aansluiting
van het product.
• Wanneer u vragen heeft, die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beant woord,
kunt u contact opnemen met onze technische helpdesk of een andere deskundige.
Gebruik van de klok met een accu is mogelijk, door de lagere spanning (batterij =
1,5 V, accu = 1,2 V) is de levensduur echter korter.
netvoedingadapter
het batterijvak
stelling)
1
2
3
4
5
6
7

Werbung

loading