Herunterladen Diese Seite drucken

Apparaatspecifieke Veiligheidsinstructies Voor Kleinboormachine Kh3037 En Voedingsapparaat Kh3037; Ingebruikname; Gereedschap Plaatsen / Verwijderen - Parkside  PMGS 12 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische ... / Ingebruikname
Apparaatspecifieke vei-
ligheidsinstructies voor
kleinboormachine KH3037
en voedingsapparaat
KH3037-1
J
Gebruik tijdens het werk de
volgende veiligheidsuitrusting:
Veiligheidsbril en werkhandschoenen.
VoorZICHtIG! na het uitschakelen
loopt het gereedschap nog na.
Vermijd contact met het snel draai
ende gereedschap.
J
WAArSCHUWInG!
gereedschap. Gebruik de spaninrichting /
bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Het
wordt daarin veiliger gehouden dan in uw hand.
J
WAArSCHUWInG!
geval met uw handen naast of vóór
het apparaat of het te bewerken op-
pervlak omdat in geval van wegglijden
gevaar voor letsel bestaat.
J
Vermijd contact met het draaiende
slijpgereedschap.
J
BrAnDGEVAAr Door WEG-
SPrInGEnDE VonKEn!
Wanneer u metaal slijpt, ontstaat een
vonkenregen. Let daarom altijd op dat géén
personen in gevaar worden gebracht en geen
brandbare materialen in de buurt van het werk-
bereik zijn opgeslagen.
J
WAArSCHUWInG!
Door StoF! De door de bewerking ontsta-
ne schadelijke / giftige stoffen vormen een ge-
vaar voor de gezondheid van de bedienende
persoon of in de buurt aanwezige personen.
Draag een
ademhalingsmasker!
J
WAArSCHUWInG!
DAMPEn! Zorg bij de bewerking van kunst-
stoffen, verf, lak enz. voor afdoende ventilatie.
J
Drenk materialen of te bewerken
oppervlakken niet met oplosmiddel-
houdende vloeistoffen.
J
Vermijd het schuren van loodhoudende
verven of andere gezondheidsscha-
delijke materialen.
20 NL/BE
J
J
J
J
Beveilig het
J
Steun in géén
Q
Let op de netspanning:
De netspanning moet overeenstemmen met de
gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
Met 230 V gekenmerkte apparaten kunnen ook
GEVAAr
met 220 V worden bediend.
J
GIFtIGE
Q
j
j
Asbesthoudend materiaal mag niet
worden bewerkt. Asbest geldt als kanker-
verwekkend.
Bewerk geen vochtige materialen of
oppervlakken.
oPMErKInG! Belast het apparaat tijdens
het bedrijf niet zo sterk dat stilstand wordt ver-
oorzaakt!
WAArSCHUWInG!
schakelde apparaat eerst tot stilstand
komen voordat u het weglegt.
WAArSCHUWInG!
moet steeds schoon, droog en vrij van
olie of andere smeermiddelen zijn.
Kinderen of personen met onvoldoende kennis
over en ervaring in de omgang met het appa-
raat of met beperkte lichamelijke, sensorische
of geestige vermogens mogen het apparaat
niet zonder toezicht of voorafgaande instructie
door een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon gebruiken. Op kinderen dient toezicht
te worden gehouden om te voorkomen dat ze
met het apparaat spelen.

Ingebruikname

Gebruik het apparaat nooit ondoelmatig en
steeds alléén met originele onderdelen / toebe-
horen. Het gebruik van andere dan in deze
handleiding aanbevolen onderdelen of ander
toebehoren kan gevaar voor letsel vormen.
Gereedschap plaatsen /
verwijderen
Druk de spilblokkering
ingedrukt.
Draai de spanmoer
4
inklikt.
Laat het uitge-
Het apparaat
in en houd deze
6
totdat de blokkering

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading