Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFMR 1400 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT & MORTAR MIXER PFMR 1400 A1
K O
PAINT & MORTAR MIXER
Operation and Safety Notes
Original operating instructions
G
FARVE- OG MØRTELMIKSER
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Original betjeningsvejledning
F A C
FARB- UND MÖRTELRÜHRER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 70714
Anleitung_4258591_SE_DK_HR.indb 1
Anleitung_4258591_SE_DK_HR.indb 1
U
OMRÖRARE FÖR FÄRG- OCH
MURBRUK
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Original-bruksanvisning
M
MJEŠALICA ZA BOJE I MORT
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Originalne upute za uporabu
U G M
18.11.11 09:43
18.11.11 09:43

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PFMR 1400 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFMR 1400 A1

 • Seite 1: Operation

  PAINT & MORTAR MIXER PFMR 1400 A1 PAINT & MORTAR MIXER OMRÖRARE FÖR FÄRG- OCH MURBRUK Operation and Safety Notes Original operating instructions Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Original-bruksanvisning FARVE- OG MØRTELMIKSER MJEŠALICA ZA BOJE I MORT Brugs- og sikkerhedsanvisninger Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med appa- ratens / maskinens funktioner. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.
 • Seite 3 - 3 - Anleitung_4258591_SE_DK_HR.indb 3 Anleitung_4258591_SE_DK_HR.indb 3 18.11.11 09:43 18.11.11 09:43...
 • Seite 4 - 4 - Anleitung_4258591_SE_DK_HR.indb 4 Anleitung_4258591_SE_DK_HR.indb 4 18.11.11 09:44 18.11.11 09:44...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  GB/IE Table of contents 1. Introduction ..............................7 2. Safety regulations ............................7 3. Layout and items supplied .......................... 9 4. Proper use ..............................10 5. Technical data ............................10 6. Before starting the equipment ........................1 1 7. Operation ..............................1 1 8. Replacing the power cable ........................1 1 9.
 • Seite 6 GB/IE Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing. Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials.
 • Seite 7: Introduction

  GB/IE 1. Introduction 2. Electrical safety a) The connector plug from this electric tool must fi t into the socket. The plug Important! should never be altered in any way. When using the equipment, a few safety pre- Never use adapter plugs together cautions must be observed to avoid injuries and with earthed electric tools.
 • Seite 8 GB/IE and use of the electric tool) reduces the risk of d) Keep unused electric tools out of the injury. reach of children. Do not allow people c) Make sure that the appliance cannot who are not familiar with the appli- start up accidentally.
 • Seite 9: Layout And Items Supplied

  • Reaching into the tool while it is rotating (inju- • ries through cutting) Paint and Mortar Mixer PFMR 1400 A1 • • Damage to hearing if the compulsory hearing Mixing tool •...
 • Seite 10: Proper Use

  GB/IE 4. Proper use Mixing of paint and mortar Vibration emission value a = 2.92 m/s K uncertainty = 1.5 m/s The machine has been designed to mix liquid and powderery building materials such as paint, Warning! mortar, adhesive, plaster and similar substances. The specifi...
 • Seite 11: Before Starting The Equipment

  GB/IE 6. Before starting the 7.3 Working with the mixer Immerse the mixing tool carefully (with a reduced equipment speed) into the material you want to mix and take equal care when you take it out again. You can Before you connect the equipment to the mains increase the speed again once the mixing tool supply make sure that the data on the rating plate is fully immersed.
 • Seite 12: Storage

  GB/IE 9.2 Carbon brushes In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualifi ed electrician. Important! The carbon brushes should not be re- For EU countries only placed by anyone but a qualifi ed electrician. Never place any electric power tools in your 9.3 Maintenance household refuse.
 • Seite 13: Declaration Of Conformity

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 14: Warranty Certifi Cate

  GB/IE 13. Warranty certifi cate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number prin- ted below.
 • Seite 15 Innehållsförteckning 1. Inledning ..............................17 2. Säkerhetsanvisningar..........................17 3. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning ................19 4. Ändamålsenlig användning ........................20 5. Tekniska data .............................20 6. Före användning ............................21 7. Använda sågen ............................21 8. Byta ut nätkabeln ............................21 9.
 • Seite 16 Varning - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs. Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material fi nns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas! Använd skyddsglasögon.
 • Seite 17: Inledning

  1. Inledning 2. Elektrisk säkerhet a) Elverktygets stickkontakt måste passa i stickuttaget. Stickkontakten får ald- Obs! rig ändras på något sätt. Använd inga Innan maskinen kan användas måste särskilda adapter-stickkontakter till jordade el- säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra verktyg. Riskerna för elektriska slag är lägre olyckor och skador.
 • Seite 18 personlig skyddsutrustning, t ex ansiktsmask, gör några inställningar på elverkty- halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörsels- get, byter tillbehör eller lägger undan kydd, beroende på typ och användning av elverktyget. Denna försiktighetsåtgärd elverktyg, kan risken för personskador sän- förhindrar att elverktyget startar oavsiktligt. kas.
 • Seite 19: Beskrivning Av Maskinen Samt Leveransomfattning

  Även om maskinen används på föreskrivet sätt att barn sväljer delar och kvävs! fi nns alltid vissa kvarstående risker som inte kan uteslutas helt. Beroende på maskinens typ och • Färg- och bruksomrörare PFMR 1400 A1 konstruktion kan följande potentiella faror uppstå: • • Blandningsverktyg Kontakt med det roterande verktyget (kläms-...
 • Seite 20: Ändamålsenlig Användning

  4. Ändamålsenlig användning Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs. Maskinen är avsedd för blandning av fl ytande Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktnin- och pulverformiga byggmaterial som färg, bruk, gar) har bestämts enligt EN 60745. lim, puts och liknande material. Använd rätt blandningsverktyg med lämplig blandningsverkan Omrörning av färg och bruk beroende på...
 • Seite 21: Före Användning

  6. Före användning 7.3 Arbeta med omröraren Sänk försiktigt ned blandningsverktyget (med reducerat varvtal) i materialet. Var även försiktigt Innan du ansluter maskinen måste du övertyga när du lyfter upp verktyget ur materialet. Efter att dig om att uppgifterna på typskylten stämmer blandningsverktyget har sänkts ned helt kan du överens med nätets data.
 • Seite 22: Förvaring

  9.3 Underhåll I maskinens inre fi nns inga delar som kräver un- derhåll. Endast för EU-länder 9.4 Reservdelsbeställning Lämna följande uppgifter vid beställning av reser- Kasta inte elverktyg i hushållssoporna. vdelar: • Maskintyp • Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG Maskinens artikel-nr. •...
 • Seite 23: Förklaring Om Överensstämmelse

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 24: Garantibevis

  13. Garantibevis Bästa kund, Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt, be- klagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på...
 • Seite 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..............................27 2. Sikkerhedsanvisninger ..........................27 3. Produktbeskrivelse og leveringsomfang ....................29 4. Formålsbestemt anvendelse ........................29 5. Tekniske data .............................30 6. Inden ibrugtagning ........................... 31 7. Betjening ..............................31 8. Udskiftning af nettilslutningsledning ......................31 9. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling ................31 10.
 • Seite 26 Advarsel Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab. Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv, som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
 • Seite 27: Indledning

  1. Indledning 2. Elektrisk sikkerhed a) El-værktøjets forbindelsesstik skal passe til stikkontakten. Stikket må Vigtigt! under ingen omstændigheder ændres. Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo- Brug ikke adapterstik sammen med ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå beskyttelsesjordet el-værktøj. Ufo- skader på...
 • Seite 28 sikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og høre- værktøjet, skifter tilbehør, og inden værn - alt efter el-værktøjets art og arbejdssi- du lægger el-værktøjet fra dig. Denne tuationen - nedsætter risikoen for kvæstelse. forholdsregel forhindrer, at el-værktøjet starter c) Undgå utilsigtet start af el-værktøjet. utilsigtet.
 • Seite 29: Produktbeskrivelse Og Leveringsomfang

  Betinget af maskinens type og konstruktion eksisterer følgende potentielle farer: • Farve- og mørtelrøremaskine PFMR 1400 A1 • Kontakt med det roterende værktøj (klemlæsi- • Omrører •...
 • Seite 30: Tekniske Data

  maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret Det angivne svingningsemissionstal kan anvendes bæres alene af brugeren/ejeren. til at sammenligne et el-værktøj med et andet. Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til Det angivne svingningsemissionstal kan også an- erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel vendes til en indledende skønsmæssig vurdering brug.
 • Seite 31: Inden Ibrugtagning

  6. Inden ibrugtagning 7.3 Arbejde med røremaskinen Sænk forsigtigt (med nedsat omdrejningstal) omrøreren ned i blandingsmaterialet, og udvis Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet, samme forsigtighed, når du tager den op. Når skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen omrøreren er helt nedsænket, kan hastigheden stemmer overens med netdataene.
 • Seite 32: Opbevaring

  9.3 Vedligeholdelse Der fi ndes ikke yderligere dele, som skal vedligeholdes inde i maskinen. Kun for EU-lande 9.4 Reservedelsbestilling: Ved bestilling af reservedele skal følgende oply- Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt hushold- ses: • ningsaffald! Savens type. • Savens artikelnummer. •...
 • Seite 33: Overensstemmelseserklæring

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 34: Garantibevis

  13. Garantibevis Kære kunde! Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det nedenfor angivne servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgen- 1.
 • Seite 35 Sadržaj 1. Uvod ................................37 2. Sigurnosne napomene ..........................37 3. Opis uređaja i sadržaj isporuke ......................39 4. Namjenska uporaba ..........................39 5. Tehnički podaci ............................40 6. Prije puštanja u pogon ..........................40 7. Rukovanje ..............................41 8. Zamjena mrežnog kabela ........................41 9. Čišćenje, održavanje i naručivanje rezervnih dijelova ................41 10.
 • Seite 36 Upozorenje - pročitajte upute za uporabu kako bi se smanjio rizik od ozljeđivanja Nosite zaštitu za sluh. Buka može utjecati na gubitak sluha. Nosite masku za zaštitu od prašine. Kod obrade drva i drugih materijala može doći do stvaranja prašine štetne po zdravlje. Azbestni materijali ne smiju se obrađivati! Nosite zaštitne naočale.
 • Seite 37: Uvod

  1. Uvod 2. Električna sigurnost a) Priključni utikač električnog ala- ta mora odgovarati utičnici. Na Pozor! utikaču nije dopušteno obavljati bilo Prilikom uporabe uređaja morate se pridržavati kakve preinake. Ne koristite adap- sigurnosnih propisa kako biste spriječili nastanak torski utikač zajedno s uzemljenim ozljeda i šteta.
 • Seite 38 prašinu, zaštitne cipele koje ne kližu, zaštitni iz utičnice i/ili uklonite akumulator. šljem ili zaštita za sluh, ovisno o vrsti i načinu Spomenute mjere opreza sprječavaju nekont- uporabe električnog alata, smanjuje rizik od rolirano pokretanje električnog alata. ozljeđivanja. d) Nekorišteni električni alat odložite c) Izbjegavajte nekontrolirano puštanje na mjesto izvan dohvata djece.
 • Seite 39: Opis Uređaja I Sadržaj Isporuke

  Postoji opasnost da ih proguta- Iz vrste i konstrukcije uređaja proizlaze sljedeće ju i tako se uguše! potencijalne opasnosti: • kontakt s rotirajućim alatom (ozljeda • Miješalica za boju i žbuku PFMR 1400 A1 prignječenjem) • • Miješalo zahvaćanje u rotirajući alat (porezotina) •...
 • Seite 40: Tehnički Podaci

  Molimo da obratite pozornost na to da naši Navedena vrijednost emisije vibracija može se uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, također koristiti za početnu procjenu ugrožavanja obrtničke ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo zdravlja. jamstvo ako se uređaj koristi u komercijalne i in- dustrijske svrhe kao i u sličnim djelatnostima.
 • Seite 41: Rukovanje

  7. Rukovanje 9. Čišćenje, održavanje i naručivanje rezervnih 7.1 Sklopka za uključivanje/isključivanje dijelova (slika 3/poz. 1) • Prvo montirajte prikladno miješalo (6) na Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač. uređaj (vidi toč. 6.) • Utaknite mrežni utikač u prikladnu utičnicu. 9.1 Čišćenje •...
 • Seite 42: 1. Zbrinjavanje U Otpad I Recikliranje

  11. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje Uređaj je zapakiran kako bi se tijekom transporta spriječila oštećenja. Ova pakovina je sirovina i može se ponovno upotrijebiti ili predati na reciklažu. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metal i plastika. Nei- spravne sklopove odlažite u specijalni otpad.
 • Seite 43: Izjava O Usklađenosti

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 44: Jamstveni List

  13. Jamstveni list Poštovani kupče, naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Žao nam je ako bi ipak došlo do toga da uređaj ne funkcionira besprijekorno i zamolili bismo Vas da se u tom slučaju obratite na adresu naše servisne službe navedenu ispod ovog jamstva.
 • Seite 45 DE/AT/CH Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ..............................47 2. Sicherheitshinweise ..........................47 3. Gerätebeschreibung und Lieferumfang ....................50 4. Bestimmungsgemäße Verwendung ......................50 5. Technische Daten ............................50 6. Vor Inbetriebnahme ..........................51 7. Bedienung ..............................51 8. Austausch der Netzanschlussleitung .......................52 9. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung ..................52 10.
 • Seite 46 DE/AT/CH Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann ge- sundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden! Tragen Sie eine Schutzbrille.
 • Seite 47: Einleitung

  DE/AT/CH 1. Einleitung Elektrowerkzeuges fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät ver- lieren. Achtung! Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicher- 2. Elektrische Sicherheit heitsvorkehrungen eingehalten werden, um Ver- a) Der Anschlussstecker des Elektro- letzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie werkzeuges muss in die Steckdose diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise passen.
 • Seite 48 DE/AT/CH 3. Sicherheit von Personen g) Wenn Staubabsaugeinrichtungen und a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie Staubauffangeinrichtungen montiert darauf, was Sie tun, und gehen Sie werden können, vergewissern Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem sich, dass diese angeschlossen sind Elektrowerkzeug.
 • Seite 49 DE/AT/CH • f) Halten Sie Ihre Schneidwerkzeuge Bei der Arbeit mit der Rührmaschine ist das scharf und sauber. Sorgfältig gepfl egte Tragen von Arbeitshandschuhen und einer Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkan- Schutzbrille empfohlen. • ten verklemmen sich weniger und sind leichter Das Tragen von enganliegender Kleidung ist zu führen.
 • Seite 50: Gerätebeschreibung Und Lieferumfang

  EN 60745 ermittelt. teilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr! Schalldruckpegel L ......84,5 dB(A) • Unsicherheit K ..........3 dB Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 A1 • Schallleistungspegel L ....... 95,5 dB(A) Rührer • 2 Gabelschlüssel für Rührerwechsel Unsicherheit K ..........3 dB...
 • Seite 51: Vor Inbetriebnahme

  DE/AT/CH Warnung! 6. Vor Inbetriebnahme Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass worden und kann sich, abhängig von der Art und die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet übereinstimmen.
 • Seite 52: Austausch Der Netzanschlussleitung

  DE/AT/CH 7.3 Arbeiten mit dem Rührgerät 9.2 Kohlebürsten Tauchen Sie den Rührer vorsichtig (mit reduzierter Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Drehzahl) in das Mischgut und seien Sie ebenfalls Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft über- vorsichtig beim Herausnehmen. Nach dem der prüfen.
 • Seite 53 DE/AT/CH Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Haus- müll! Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Um- setzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung: Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigen-...
 • Seite 54: Konformitätserklärung

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 55: Garantieurkunde

  DE/AT/CH 13. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Serviceruf- nummer zur Verfügung.
 • Seite 56 - 56 - Anleitung_4258591_SE_DK_HR.indb 56 Anleitung_4258591_SE_DK_HR.indb 56 18.11.11 09:45 18.11.11 09:45...
 • Seite 57 - 57 - Anleitung_4258591_SE_DK_HR.indb 57 Anleitung_4258591_SE_DK_HR.indb 57 18.11.11 09:45 18.11.11 09:45...
 • Seite 58 IAN: 70714 PFMR 1400 A1 Einhell Germany AG Wiesenweg 22 D-94405 Landau/Isar Last Information Update · Informationsstatus · Tilstand af information Stanje informacija · Stand der Informationen: 1 1/201 1 Ident.-No.: 42.585.91 1 1201 1 - SE DK HR IAN 70714 U G M Anleitung_4258591_SE_DK_HR.indb 58...