Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Conrad 75 41 16 Bedienungsanleitung Seite 7

Inhaltsverzeichnis

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
4-kanalen SD digitale recorder
Bestelnr. 75 41 16
Beoogd gebruik
De 4-kanalen SD digitale recorder is bedoeld voor de opname van maximaal 4 videosignalen
(bijv. van bewakingscamera's met analoge video-uitgang) op een SD-/SDHC-geheugenkaart.
Als alternatief kan de opname ook via een computer met USB2.0-interface plaatsvinden. Een
meegeleverde externe netvoedingadapter dient daarbij voor de stroomtoevoer.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende be-
drijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle
rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• 4-kanalen SD digitale recorder
• Netvoedingadapter
• CD met programmatuur en uitgebreide gebruiksaanwijzing van de fabrikant (Engels)
• USB-kabel voor PC-aansluiting (USB-stekker type A op stekker type A)
• USB-kabel voor SD-kaartlezer (USB-stekker type A op mini-USB-stekker)
• Korte handleiding
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet
aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk
letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de vei-
ligheidsaanwijzingen! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of
wijzigen van het product niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed. Apparaten, die onder netspanning werken, beho-
ren niet in kinderhanden. Wees dus extra voorzichtig als er kinderen in de buurt
zijn.
Gebruik het product op een plaats, die buiten het bereik van kinderen ligt.
• Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge, gesloten binnenruimtes.
Laat het samengestelde product niet vochtig of nat worden, raak het nooit met
vochtige of natte handen aan!
Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
• De constructie van de netvoedingadapter voldoet aan beschermklasse II. Gebruik
als spanningsbron voor de netvoedingadapter uitsluitend een reglementaire con-
tactdoos.
• Gebruik voor de stroomvoorziening uitsluitend de meegeleverde netvoedingadapter.
• Trek de netvoedingadapter nooit aan de kabel uit de contactdoos. Pak het aan de
zijkant van de behuizing vast en trek het dan uit de contactdoos.
• Raak de netvoedingsadapter niet aan als deze beschadigingen vertoont; er be-
staat kans op een levensgevaarlijke elektrische schok!
Schakel eerst de netspanning van de contactdoos uit, waaraan de netvoeding-
adapter is aangesloten (door de bijbehorende zekeringautomaat uit te schakelen
resp. zekering eruit draaien, aangesloten FI-aardlekschakelaar uitschakelen, zo-
dat de contactdoos van alle polen ontkoppeld is).
Trek daarna pas de netvoedingadapter uit de contactdoos. Zorg ervoor dat de be-
schadigde netvoedingadapter op milieuvriendelijke wijze wordt afgevoerd, gebruik
hem niet meer. Wissel het tegen een identieke netvoedingadapter.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
Programmatuur-installatie, gebruik via de PC
Belangrijk!
Start eerst de installatieprogrammatuur van de meegeleverde CD. Pas als het pro-
gramma daartoe oproept, mag de digitale recorder op de computer worden aanges-
loten.
Plaats geen geheugenkaart in de digitale recorder!
Bij gebruik via de PC vindt de opname van de gegevens onmiddellijk plaats op de
harde schijf van de computer!
• Plaats de meegeleverde CD in het betreffende station van uw computer.
www.conrad.com
• Als het installatieprogramma niet automatisch start, moet het programma „Autorun.exe" in de
hoofdmap van de CD gestart worden.
Versie 10/11
• Volg alle aanwijzingen van het programma respectievelijk van Windows op.
• Als het programma daartoe oproept, de laagspanningsstekker van de meegeleverde net-
voedingadapter aansluiten op de daartoe behorende bus op de achterkant van de digitale
recorder, steek de netvoedingadapter in een contactdoos. De Power-LED via de laagspan-
ningsbus gaat branden.
Sluit dan de bus „USB2.0" (direct naast de laagspanningsbus) via de USB-speciale kabel
(USB-A-stekker op USB-A-stekker) aan op een vrije USB2.0-poort van uw computer.
De installatieprogrammatuur alsmede Windows herkennen nieuwe hardware en sluiten de
installatie van de stuurprogramma's af.
Aansluitend wordt het programma „USB DVR NETWORK" geïnstalleerd.
• Op de 4 ingangen (CH1 tot en met CH4, cinch-bussen) kan steeds een apparaat met analoge
video-uitgang (FBAS) worden aangesloten, bijv. een bewakingscamera of ook elk willekeurig
ander apparaat met analoge video-uitgang.
Afhankelijk van het gebruikte apparaat is een geschikte adapter noodzakelijk (als accessoire
verkrijgbaar).
• Via de aansluiting „AUDIO IN" (cinch-bus) kan een analoog audiosignaal worden aangeslo-
ten en worden opgenomen (alleen bij opname van video's, niet bij foto's).
• Start voor de opname het programma „USB DVR Network" middels een dubbele klik op het
overeenkomstige pictogram op de Windows-desktop.
Met het programma „USB DVR Search" kunnen later de opnames worden afgespeeld of
doorzocht.
Gebruik zonder pc
Als de digitale recorder op een computer is aangesloten, vindt de opname eenvoudig via de
programmatuur „USB DCR Network" plaats op de harde schijf van de computer. Hiervoor moet
de computer en de programmatuur echter in gebruik zijn.
Als bijzonderheid kan de digitale recorder echter ook zonder de PC-programmatuur worden
gebruikt, de opname vindt daarbij plaats op een SD-/SDHC-geheugenkaart (SD-geheugen-
kaart tot 2GByte, SDHC-geheugenkaart tot 32GByte, niet bij de levering inbegrepen, als be-
standssysteem is alleen FAT/FAT32 mogelijk, echter niet NTFS).
De confi guratie van de digitale recorder geschiedt via een tekstbestand met overeenkomstige
confi guratie-informatie, die in de hoofdmap van de SD-/SDHC-geheugenkaart moet worden
geplaatst.
Ga als volgt te werk:
• Als de digitale recorder aangesloten is op de computer (via de USB-bus „USB2.0", sluit dan
de programmatuur „USB DVR Network" af en maak de kabelverbinding los.
• Plaats een lege SD-/SDHC-geheugenkaart in de digitale recorder.
• Naast de invoer van de geheugenkaart bevindt zich een mini-USB-bus (opdruk „MINI USB").
Sluit deze via de meegeleverde aansluitkabel (USB-A-stekker op mini-USB-stekker) aan op
een vrije USB-poort van uw computer.
• Windows herkent nieuwe hardware, de invoer voor de geheugenkaart wordt als extra verwis-
selbare schijf geïntegreerd (als een normale kaartlezer).
Controleer, of de SD-/SDHC-geheugenkaart leeg is resp. of er nog genoeg geheugen vrij is.
• Maak op de SD-/SDHC-geheugenkaart een tekstbestand „cmd.txt".
Lees voor overige informatie over de programmatuur het uitgebreide Engelstalige
handboek op de CD.
Om de pdf's te bekijken hebt u een pdf-Viewer nodig, bijv. de „Adobe Reader", die u
gratis via www.adobe.com kunt downloaden.
In de basisinstelling van de programmatuur „USB DVR Network" zijn verschillende
functies middels een wachtwoord beveiligd. Deze is af fabriek „123456" (zonder de
aanhalingstekens invoeren!).
Indien de invoer van het wachtwoord moet worden uitgeschakeld (bijv. voor de eers-
te functietesten van de programmatuur) of wanneer het wachtwoord moet worden
gewijzigd, moet op het moersleutel-pictogram („Setup") rechts in de programmatuur
worden geklikt. Aansluitend bij „Security" de invoer van het wachtwoord bij „Confi rm
Password" uitschakelen.
Gebruik daarvoor bijv. de in Windows aanwezige tekstverwerker of een ander pro-
gramma, dat een „normaal" tekstbestand kan maken.
Let er op, dat er geen ander bestandsformaat wordt opgeslagen (bijv. een Word-
bestand), omdat dit niet kan worden gelezen.
In deze Computer in Windows kan ook de geheugenkaart worden geselecteerd en
daarna met de rechter muisknop in de lege schijf klikken, om een nieuw tekstbe-
stand te maken.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis