Herunterladen  Diese Seite drucken

Čišćenje, Održavanje I Porudžbina Rezervnih Delova; Zbrinjavanje I Reciklovanje - EINHELL BG-CS 85 E Originalbetriebsanleitung

Kettenschärfer
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_BG_CS_85_E_SPK1:_
RS
zaustavljene rezne karike podudara s uglom
brušenja. Ako ne, povucite lanac dalje za jednu
reznu kariku.
Brusnu glavu (4) preklopite prema dole tako da
brusna ploča (5) dotakne kariku lanca koju
nameravate brusiti (6). (U tu svrhu lanac se može
malo pomeriti prema napred ili nazad pomoću
zavrtnja za podešavanje zaustavljača lanca (3)).
7.4 Podešavanje granične dubine (sl. 10)
Brusnu glavu (4) preklopite prema dole i
podesite graničnu dubinu pomoću zavrtnja (7).
Pažnja! Dubinu brušenja treba podesiti tako da
se može naoštriti kompletna oštrica rezne
karike.
7.5 Fiksiranje lanca (sl. 7)
Stegnite zavrtanj za fiksiranje lanca (1).
7.6 Brušenje članka (sl. 10/11)
Pažnja!
Uređaj upotrebljavate samo za brušenje lanca
testere. Nikada ne brušite ni ne režite druge
materijale.
Pre brušenja fiksirajte lanac testere u vodilicu. To
sprečava preobrtanje brusne ploče zbog
olabavljenog lanca testere.
Polagano dovodite brusnu ploču na lanac testere.
Prebrzo dovođenje na lanac testere uz trzaje
može da dovede do oštećenja brusne ploče.
Usled izbacivanja delova može da dođe do
zadobivanja povreda!
Uključite uređaj pomoću prekidača za
uključivanje/isključivanje (1).
Brusnu ploču (5) s brusnom glavom (4) pažljivo
vodite prema podešenoj karici.
Isključite uređaj pomoću prekidača (1). Na taj
način mora se brusiti svaka druga karika lanca.
Da biste znali, kada je nabrušena svaka druga
karika kompletnog lanca, preporuča se da
označite prvi kariku (npr. kredom). Nakon što
naoštrite sve karike jedne strane, morate
podesiti ugao brušenja na isti broj stepeni kao i
na drugoj strani. Zatim započnite brusiti karike
druge strane (bez da vršite daljnja podešavanja).
7.7 Podešavanje odstojanja graničnika dubine (sl.
12/13)
Kad je lanac u potpunosti nabrušen, morate obratiti
pažnju na održavanje graničnog odstojanja dubine.
Graničnici dubine (1) moraju biti niži od rezne karike
(2). Po potrebi fino obradite graničnik dubine (1)
turpijom (3) (nije sadržana u isporuci) u skladu s
podacima o Vašem lancu.
42
02.05.2011
7:45 Uhr
Seite 42
8. Čišćenje, održavanje i porudžbina
rezervnih delova
Pre svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.
8.1 Čišćenje
Zaštitne naprave, prolaze za vazduh i kućište
motora treba uvek očistiti od prašine i
prljavštine. Istrljajte uređaj čistom krpom ili ga
izduvajte komprimovanim vazduhom pod niskim
pritiskom.
Preporučamo da očistite uređaj odmah nakon
svake upotrebe.
Blagovremeno očistite uređaj mokrom krpom i s
malo kalijumovog sapuna. Nemojte koristiti
rastvore ili sredstva za čišćenje; oni bi mogli da
oštete plastične delove uređaja. Pripazite na to
da u unutrašnjost uređaja ne dospe voda.
8.2 Održavanje
Zamena brusne ploče
Pažnja! Pre svakog održavanja uvek prvo isključite
uređaj i izvucite mrežni utikač iz struje.
1. Odstranite brusnu ploču (sl. 14 - 16).
2. Umetnite novu brusnu ploču.
3. Montaža sledi obrnutim redom.
Ne koristite istrošene, slomljene, raspucane ili na
drugi način oštećene brusne ploče. Koristite samo
originalne brusne ploče.
8.3 Porudžbina rezervnih delova:
Kod porudžbine rezervnih delova trebali biste da
navedete sledeće podatke:
Tip uređaja
Kataloški broj uređaja
Identifikacioni broj uređaja
Broj potrebnog rezervnog dela
Aktuelne cene nalaze se na web strani www.isc-
gmbh.info.

9. Zbrinjavanje i reciklovanje

Uređaj je zapakovan kako bi se tokom transporta
sprečila oštećenja. Ovo pakovanje je sirovina i može
se ponovno upotrebiti ili predati na reciklažu.
Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih
materijala, kao npr. metala i plastike. Neispravne
sklopove odlažite u specijalan otpad. Raspitajte se u
specijalizovanoj prodavnici ili opštinskoj upravi!

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading