Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Beoogd Gebruik; Verklaring Van Symbolen; Veiligheidsaanwijzingen - Conrad 57 70 25 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
LED-Schijnwerper met PIR
Bestnr. 57 70 25

Beoogd gebruik

De buitenwandlamp is bestemd voor de verlichting van entrees, opritten, enz; zij is geschikt voor
de montage in een buitenomgeving (houd rekening met montagepositie!).
Iedere andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit pro-
duct; bovendien bestaat er het risico van kortsluiting, brand of een elektrische schok. Wijzig het
samengestelde product niet resp. bouw het niet om!
Volg de veiligheidsaanwijzingen beslist op!
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfs-
namen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Omvang van de levering
• LED-schijnwerper
• Gebruiksaanwijzing

Verklaring van symbolen

Het symbool met de bliksemschicht in een driehoek geeft aan wanneer er gevaar
bestaat voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.
Dit symbool wijst op bijzondere gevaren bij het hanteren, het gebruiken of de bedie-
ning.
Het 'hand'-symbool verwijst naar speciale tips en aanwijzingen voor het bedienen.
Het product is geschikt voor directe bevestiging op normaal ontvlambare oppervlakken.
IP44
Het product is geschikt voor de werking buitenshuis.
Neem de gebruiksaanwijzing in acht!

Veiligheidsaanwijzingen

Lees a.u.b. voorafgaand aan het ingebruiknemen de volledige handleiding
door, deze bevat belangrijke aanwijzingen voor een juist gebruik.
Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiks-
aanwijzing, vervalt het recht op vrijwaring/garantie! Voor gevolgschade zijn wij
niet aansprakelijk!
Bij materiÎle schade of persoonlijke ongelukken, die het gevolg zijn van onvak-
kundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften, zijn wij
niet aansprakelijk! In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
a) Algemeen
• Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen en/of
wijzigen van het product niet toegestaan.
• De opbouw van het product komt overeen met beschermingsklasse I, de aardlei-
ding moet worden aangesloten.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen
gevaarlijk speelgoed zijn.
• Laat het product uitsluitend door een vakman of gespecialiseerde werkplaats
onderhouden of repareren.
• Leef bij bedrijfsinrichtingen de voorschriften na met betrekking tot de preventie van
ongevallen, uitgevaardigd door de brancheverenigingen voor elektrische installa-
ties en bedrijfsmiddelen!
• Neem - als u vragen heeft die niet in de gebruiksaanwijzing worden beantwoord -
contact op met onze technische dienst of een andere deskundige.
www.conrad.com
Versie 07/10
°
Ingebruikname
• Let absoluut op de juiste montagepositie van de LED-schijnwerper; monteer deze slechts zo,
dat de PIR-bewegingsmelder loodrecht naar beneden wijst.
• Monteer de LED-schijnwerper uitsluitend op een stabiele ondergrond. Gebruik - afhankelijk
van de ondergrond - voor die ondergrond geschikte schroeven en pluggen. Gebruik LED-
schijnwerper uitsluitend permanent gemonteerd
• Monteer de LED-schijnwerper zodanig, dat kinderen er niet bij kunnen komen.
• De LED-schijnwerper dient in de bouwkundige onderverdeling beveiligd te worden met een
10/16A zekering. Schakel voor de zekering een aardlekschakelaar (FI).
• De installatie van de LED-schijnwerper mag slechts worden uitgevoerd als de betreffende
stroomgroep spanningsvrij is. Daartoe volstaat het niet de lichtschakelaar op 'uit' te zetten!
Schakel de netspanning op alle polen af door de zekering van de desbetreffende groep uit te
nemen, danwel door de zekeringautomaat uit te schakelen. Borg de zekeringautomaat tegen
ongeautoriseerd herinschakelen, bijv. door een waarschuwing aan te brengen. Schakel ook
de bijbehorende aardlekschakelaar uit.
• Controleer of de netkabel volledig spanningvrij is, bijv. met behulp van een geschikt meetin-
strument.
b) Gebruik
• Het product is geen speelgoed. Apparaten die op het elektriciteitsnet worden aan-
gesloten, behoren niet in kinderhanden. Wees dus extra voorzichtig in geval van
aanwezigheid van kinderen.
Gebruik het product op een plaats die niet bereikt kan worden door kinderen.
• Het product mag binnen- en buitenshuis worden gebruikt.
Voor gebruik buitenshuis moet er onherroepelijk op worden gelet, dat het product
zo wordt gemonteerd, dat de PIR zich aan de onderzijde bevindt.
Het product is weliswaar geschikt voor de werking buitenshuis (IP54, spatwater-
proof), gebruik het echter nooit in of onder water!
• Gebruik het product uitsluitend op netspanning (zie de paragraaf „Technische
gegevens").
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen of zware
mechanische belastingen.
Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
• Gebruik het product niet in ruimten of onder ongunstige omstandigheden waarbij
brandbare gassen, dampen of stoffen aanwezig (kunnen) zijn! Explosiegevaar!
• Let op, LED-licht:
Kijk niet in de LED-lichtstraal!
Kijk niet direct of met optische instrumenten!
• Bedek het product tijdens de werking nooit af.
• Controleer het product vóór elk gebruik op beschadigingen!
Gebruik het product niet meer, indien u beschadigingen heeft vastgesteld!
Als u een beschadiging vaststelt, terwijl het product in gebruik is, dan niet aan het
product komen, levensgevaar door een elektrische schok!
Schakel de netstroomleiding naar de lamp op alle polen stroomloos (bijv. bijbeho-
rende zekeringsautomaten uitschakelen of de zekering uitdraaien en aansluitend
de bijbehorende aardlekschakelaar uitschakelen).
Gebruik het product vervolgens niet meer, maar voer het milieuvriendelijk af.
• Ga ervan uit, dat veilig gebruik niet meer mogelijk is als:
- het product zichtbaar is beschadigd
- het product niet of niet juist functioneert (bijv. brandlucht, flakkeren)
- het product onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen of vervoerd
Houd rekening met de veiligheidsvoorschriften!
Laat het installeren en monteren van het product uitsluitend over aan een
erkende vakman (bijv. een elektricien) die vertrouwd is met de toepasselijke
voorschriften (bijv. VDE)!
Door ondeskundig werken onder netspanning brengt u niet alleen uw eigen
veiligheid, maar ook die van anderen in gevaar!
Als u niet over de nodige vakkennis beschikt om zelf te monteren, laat dit dan
aan een vakman over.
Wanneer deze montagepositie niet in acht word genomen, dan kan evt. water bin-
nendringen, risico op een levensgevaarlijke schok!

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis