Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies; Montage - Conrad 552926 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Draadloze contractdooscombinatie
met voetschakelaar
Bestelnr. 552926
Bedoeld gebruik
Het product biedt twee continu spanning leverende stopcontacten en vier schakelbare stopcontacten. De
vier schakelbare stopcontacten kunnen op afstand worden bediend door middel van een voetschakelaar.
De stekkerdoos moet worden aangesloten op een geaarde wandcontactdoos; de netspanning moet 230 V/
AC, 50 Hz zijn. Het totale opgenomen vermogen van alle aangesloten belastingen mag niet hoger zijn dan
3680 W. Gebruik de stekkerdoos uitsluitend in een droge omgeving binnenshuis.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig
door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter
beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en
productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Leveringsomvang
• Contactdooscombinatie
• Voetschakelaar incl. batterij (type CR2032)
• Gebruiksaanwijzing
Geactualiseerde gebruiksinstructies:
• Open www.conrad.com/downloads in een browser of scan de
afgebeelde QR-code.
• Kies het documententype en de taal en vul het productnummer in
het zoekveld in. Nadat u de zoekopdracht heeft uitgevoerd, kunt u de
weergegeven documenten downloaden.

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
a) Personen / Product
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor
spelende kinderen.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge
luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg
ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden
gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte
hoogte kan het product beschadigen.
• Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht
die met het product zijn verbonden.
• Producten die op het lichtnet werken, moeten buiten bereik van kinderen worden gehouden.
Wees daarom extra voorzichtig wanneer u het product gebruikt in de aanwezigheid van
kinderen. Zij kunnen voorwerpen in het apparaat proberen te steken door de openingen van de
behuizing. Hierdoor bestaat het risico op overlijden door een elektrische schok.
• Giet nooit vloeistoffen over elektrische apparaten en plaats nooit voorwerpen gevuld met
vloeistoffen (zoals bijv. vazen) op of in de buurt ervan. Een aanzienlijk risico bestaat op brand
of een levensgevaarlijke elektrische schok.
• Bedien het product alleen in droge ruimtes binnenshuis. Het mag niet vochtig of nat worden.
Anders bestaat er risico op een levensgevaarlijke elektrische schok!
• In scholen, trainingscentra, hobby- of doe-het-zelf workshops, moet de bediening van
elektrische apparaten altijd onder supervisie staan van getraind personeel.
• Wanneer u het gebruikt op een commercieel terrein, moeten de ARBO-voorschriften ter
voorkoming van ongevallen met betrekking tot elektrisch apparatuur in acht worden genomen.
• Plaats kabels altijd zo, dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat
risico op verwonding.
• Controleer het product voor gebruik altijd op beschadigingen. Gebruik het product niet als
het beschadigd is. Schakel de spanning uit en trek de stekker uit de wandcontactdoos van
het lichtnet. Breng het product daarna naar een gespecialiseerde werkplaats of elektrowinkel.
• Gebruik alleen een goedwerkend stopcontact (230 V/AC, 50Hz) dat is aangesloten op het
publieke elektriciteitsnetwerk.
• Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact!
• De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald:
- voordat het product wordt schoongemaakt
- tijdens een onweersstorm
Versie 05/16
- wanneer het product tijdens lange tijd niet wordt gebruikt.
• De wandcontactdoos moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk
toegankelijk zijn.
• Wanneer u het product installeert, zorg er dan voor dat de kabel niet doorgeprikt, geknikt of
beschadigd is door scherpe randen.
• Het product mag niet direct in gebruik worden genomen nadat het van een koude naar een
warme omgeving is gebracht. Condens kan het product beschadigen. Wacht tot het product is
geacclimatiseerd voor gebruik.
• De stekkerdoos is uitgerust met een kinderbeveiliging. Pas wanneer in de beide openingen van
de stekkerdoos gelijktijdig de pennen van een netstekker zijn gestoken, geeft de mechaniek de
opening vrij. Let bijzonder goed op als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren
niet inschatten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden. Er
bestaat levensgevaar door een elektrische schok! Het product is geen speelgoed, houd het uit
de buurt van kinderen. Plaats het product zodanig, dat kinderen er niet bij kunnen.
• Zorg dat uw handen droog zijn wanneer u het product bedient, in de stekkerdoos steekt of eruit
haalt. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
• Schakel de stekkerdoos niet in cascade. Raadpleeg het aansluitvermogen in het hoofdstuk
"Technische gegevens".
• Niet in serie schakelen! Dit kan tot overbelasting van de stekkerdoos leiden! Er bestaat
brandgevaar! Steek de geaarde netstekker van de stekkerdoos direct bijv. in een
wandstopcontact. Sluit op de stekkerdoos niet nog meer stekkerdozen aan.
• Niet afgedekt gebruiken! Bij hogere aansluitvermogens worden de stekkerdoos en de
aansluitkabel warm, wat bij afdekking kan resulteren in oververhitting en eventueel tot brand
kan leiden!
• Spanningsloos alleen bij ontkoppelde stekker!
b) Batterijen / accu's
• Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen / accu's.
• De batterijen / accu's dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende
langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of
beschadigde batterijen / accu's kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren.
Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen / accu's aan te pakken.
• Batterijen / accu's moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen / accu's
niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
• Alle batterijen / accu's dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar
gebruiken van oude en nieuwe batterijen / accu's in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage
en beschadiging van het apparaat.
• Batterijen / accu's mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit
gewone batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!
c) Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten
van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of
in een daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan
contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.
Batterijen plaatsen / vervangen
Verwijder bij gebruik voor de eerste keer eerst de isolatiestrip.
1. Verwijder voorzichtig het deksel van het batterijcompartiment, gebruik indien noodzakelijk een
schroevendraaier als hulpmiddel.
2. Plaats een nieuwe batterij of vervang de lege door een batterij van hetzelfde type (CR2032) en let daarbij
op de juiste polariteit. De pluskant moet naar boven wijzen.
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

Montage

Monteer het product uitsluitend op een stabiele ondergrond.
De stekkerdoos is voorzien van twee ophanggaten aan de achterzijde. Het product kan met daarvoor
geschikte schroeven tegen de muur worden gemonteerd. Zorg er dan voor dat de schroeven stevig
vastzitten.
De voetschakelaar kan met het plakband op de achterkant op de vloer, wand of een andere ondergrond
worden bevestigd.
Ingebruikname
Oefen geen grote stapkracht uit bij het bedienen van de voetschakelaar! Hierdoor kan deze
beschadigen! Druk de voetschakelaar ook niet in met een ander voorwerp!
1. Steek de stekkers van de elektrische apparaten in de stopcontacten van de stekkerdoos. De twee
stopcontacten die zich het dichtst bij het netsnoer bevinden voeren continu netspanning; de andere vier
zijn schakelbare stopcontacten.
2. Ga als volg te werk voor het in-/uitschakelen van de vier schakelbare stopcontacten:
- Druk op de schakelaar ON/OFF op de stekkerdoos, naast de POWER (RF control) LED.
- Druk op de gekoppelde voetschakelaar.
Als de schakelbare stopcontacten spanning voeren, zal de POWER (RF control) LED oplichten.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis