Herunterladen Diese Seite drucken

Handhabung, Inbetriebnahme, Batteriewechsel - VOLTCRAFT VC 220 Bedienungsanleitung

Digital multimeter
Vorschau ausblenden

Werbung

Let op!
- Bij het openen van afdekkingen of verwijderen van onderdelen, behalve als
dit met de hand mogelijk is, kunnen onder spanning staande onderdelen
bloot worden gelegd.Ook aansluitplaatsen kunnen onder spanning staan.
Vóór een uitlijning, onderhoud, een reparatie of het vervangen van onderde-
len of modules moet het apparaat van alle spanningsbronnen en meetcircuits
zijn gescheiden, als het apparaat geopend moet worden. Als daarna het uitli-
jnen, onderhoud of een reparatie aan het geopende apparaat onder spanning
onvermijdelijk is, mag dit alleen door een vakman gebeuren, die met de daar-
mee verbonden gevaren resp. de relevante voorschriften daarvoor (VDE-
0100, VDE-0701, VDE-0683) vertrouwd is.
- Condensatoren in het apparaat kunnen nog geladen zijn, zelfs als het appa-
raat van alle spanningsbronnen en meetcircuits is gescheiden.
Onderhoud en kalibrering
Om de precisie van de multimeter over een langere periode te garanderen, dient
deze jaarlijks één keer te worden gekalibreerd. De kalibrering kan door ons kalibreer-
punt in "Service 2000" met een minimum aan kosten worden uitgevoerd.
Het vervangen van een zekering wordt in het hoofdstuk na de Maximale ingangs-
grootheden apart beschreven. Gebruik voor het reinigen van het apparaat resp. van
het displayvenster een schone, pluisvrije, antistatische en droge poetsdoek.
Let op!
Gebruik voor het reinigen geen carbonhoudende reinigingsmiddelen of benzi-
ne, alcohol of dergelijke. Daardoor wordt het oppervlak van het meetapparaat
aangetast. Bovendien zijn de dampen schadelijk voor de gezondheid en explo-
sief. Gebruik voor het reinigen ook geen gereedschap met scherpe kanten,
schroevendraaiers of metaalborstels e.dgl..
Technische gegevens en meettoleranties
Technische gegevens
Display
: 3
1
/
plaatsen tellend display 1999 met automatische
2
polariteitsweergave, symboolweergave, maateenheden
en aansluitaanwijzingen
Max. meetfrequentie
: 2 – 3 metingen per seconde
60
Handhabung, Inbetriebnahme, Batterie-
wechsel
A Anschluß der Meßleitungen
Verwenden Sie für Ihre Messungen stets nur die beiliegenden Meßleitungen. Achten
Sie vor jedem Anschluß auf den Zustand der Anschlußstecker bzw. Meßspitzen
sowie auf die unbeschädigte Isolation.
Die beiliegenden Meßleitungen sind zugelassen für Spannungen bis max. 1000 V. Ihr
Meßgerät VC 220 ist für Spannungen bis max. 1000 VDC bzw. 750 VACrms in der
Überspannungskategorie II ausgelegt. Seien Sie besonders vorsichtig im Umgang
mit Spannungen größer 30 V Wechsel- bzw. 60 V Gleichspannung.
Achtung!
Überschreiten Sie niemals die max. Eingangsgrößen, da sonst durch Beschädi-
gung des Meßgerätes für Sie Lebensgefahr besteht.
B Inbetriebnahme, Batteriewechsel
B1 Batterieeinbau, - wechsel
Zum Betrieb des Meßgerätes VC – 220 ist eine 9-V-Blockbatterie erforderlich. Wenn
das Batteriewechselsymbol in der Anzeige erscheint ist ein Batteriewechsel erforder-
lich. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
- Trennen Sie Ihr Meßgerät vom Meßkreis, entfernen Sie die Meßleitungen vom
Meßgerät, schalten Sie es aus und entfernen Sie das Gummiholster
- drehen Sie mit einem geeigneten Schraubendreher (Kreuzschlitz) die Befesti-
gungsschrauben der unteren Gehäusehalbschale heraus.
- Heben Sie die untere Gehäusehalbschale vorsichtig ab. Die Batteriekontakte
(auf der Platine) Sicherungen für die Stromeingänge sind nun freigelegt.
- Sie die verbrauchte Batterie. Legen Sie nun eine unverbrauchte 9 – V – Blockbat-
terie in die Gehäuseaussparung in der unteren Gehäusehalbschale (Minuspol
zum Kopfende zeigend) und setzen Sie das Gehäuseoberteil auf. Achten Sie dar-
auf, dass die Batteriekontakte in die Aussparungen des Batteriefaches gleiten.
- Verschließen Sie das Gehäuse wieder sorgfältig.
Achtung!
Betreiben Sie das Meßgerät auf keinen Fall im geöffneten Zustand. !Lebensge-
fahr!
Lassen Sie keine verbrauchten Batterie im Meßgerät, da selbst auslaufge-
schützte Batterien korrodieren können und dadurch Chemikalien freigesetzt
9

Werbung

Kapitel

loading