Herunterladen Diese Seite drucken

Sikkerhet; Sikkerhetshenvisninger For Dette Apparatet - Parkside PET 23 VARIO Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Klammer / stift
Type
11,4 mm
12
L
14
18
10 mm
Type 53
6 mm
12
14
L
16
18
4 mm
19
Type 55
L
23
Type 47

Sikkerhet

L
Sikkerhetshenvisninger for
dette apparatet
J
Sørg for at bare personer over 18 år benytter
apparatet på en forskriftsmessig måte ifølge
betjeningsveiledningen!
J
Hold barn borte fra apparatet.
Apparatet må bare oppbevares utilgjen-
gelig for barn i et tørt og lukket rom.
Slik unngås livsfarlig elektrisk støt:
J
Tilstanden til apparat, nettkabel og
nettstøpsel må kontrolleres regel-
messig. Dersom noen av disse
delene er skadet, må apparatet ikke brukes mer.
Apparatet må aldri åpnes. Reparasjoner og ut-
skiftninger må bare overlates til serviceverkste-
det eller en elektriker. Skader på apparater,
nettkabel eller nettstøpsel betyr livsfare på
grunn av elektrisk støt.
Anbefalt innstilling av slagkraft for:
Hardt tre
Mykt tre
(f.eks. eik eller bøk)
(f.eks. gran eller furu)
5 - 6
1 - 4
6
2 - 5
6 - 7
4 - 6
5 - 6
3 - 5
5 - 6
3 - 5
6 - 7
5
7
5
7
6
7
6
Sponplater /
fiberplater
4 - 6
5 - 6
6 - 7
2 - 5
3 - 5
4 - 5
4 - 6
5 - 7
6 - 7
J
ør apparatet kobles til må det sørges for forskrifts-
messig nettforsyning på 230 V ~ 50 Hz utrustet
med en sikring på 16 Ampere! I motsatt fall kan
det være livsfarlig på grunn av elektrisk støt!
J
Nettkabelen
må kobles fra nettet i tilfelle
O
av driftsforstyrrelse, feilretting, vedlikehold og
rengjøring!
J
Apparatet må bare tas i bruk med en nettkabel
som ikke er skadet! Skadet kabel betyr livsfare
på grunn av elektrisk støt! Reparasjoner av nett-
kabelen
må bare overlates til en fagmann
O
eller det ansvarlige serviceverkstedet.
J
Nettkabelen
må alltid føres bort fra baksiden
O
av håndtaket
!
Q
J
Elektriske ledninger må ikke festes til apparatet.
Obs! Slik unngås personskader!
J
Sørg for at klammer eller stifter under ingen
omstendigheter kan treffe mennesker eller dyr!
J
Beskytt øynene! Bruk vernebriller. Dette
gjelder også personer som hjelper til
med å holde eller støtte under arbeidet.
Innledning / Sikkerhet
Kryssfinerplater
(f.eks. snekkerplater)
5 - 6
6
6 - 7
2 - 5
3 - 5
4 - 5
4 - 6
5 - 7
6 - 7
O
NO
25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PET 23 VARIO