Herunterladen Diese Seite drucken

Gebruik Stoppen; Onderhoud; Zekering Van De 12 V-Aansluitstekker Vervangen; Opbergen - Parkside PDR 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckreiniger mobil
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Gebruik stoppen

Verwijder het waterreservoir
"Waterreservoir vullen" en leeg het . Plaats het daarna weer op de
basis .
Bedien de hendel
van het handsproeiapparaat
water meer uit komt .
Schakel het apparaat uit door op de aan-/uitknop
Bevestig het handsproeiapparaat
basis
.
LET OP!
Wanneer het apparaat niet volledig wordt geleegd, kan er bij vorst
schade optreden .

Onderhoud

GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!
Voordat u het apparaat reinigt, onderhoudt of onderdelen ervan
verwisselt, moet u het uitzetten .
Reinig het apparaat niet tijdens het opladen .
Koppel het apparaat zo nodig los van het lichtnet .
Reinig het apparaat met een licht bevochtigde doek .

Zekering van de 12 V-aansluitstekker vervangen

De 12 V-aansluitstekker
bevat een zekering ter bescherming van het
10a
stroomcircuit van het voertuig . Controleer, als het apparaat niet meer
werkt, de zekering en vervang deze zo nodig .
Open de 12 V-aansluitstekker
met een tang, voorzichtig tegen de wijzers van de klok in open te
draaien en uit de stekker te nemen .
Haal de stekkerpunt van de zekering af en verwijder de zekering .
Plaats nu een nieuwe zekering van 10 A in de 12 V-aansluitstekker
Zet de stekkerpunt op het licht uitstekende uiteinde van de zekering en
draai het tevoren uitgenomen schroefinzetstuk weer in de stekker .

Opbergen

Berg het apparaat op een droge, egale en stofvrije plaats op, bij een
temperatuur die niet lager is dan 0 °C en niet hoger dan 40 °C .

Afvoeren

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u
via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren .
Deponeer elektrisch gereedschap niet bij het
huisvuil!
 NL │ BE
22 
zoals beschreven in het hoofdstuk
tot er geen
te drukken .
weer op de houder van de
door het schroefinzetstuk, eventueel
10a
Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU moet afgedankt elektrisch
gereedschap gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke
wijze worden gerecycled .
Deponeer accu's niet bij het huisvuil!
De geïntegreerde accu kan niet worden verwijderd voor afzonderlijke
afvalverwerking .
Defecte of afgedankte accu's moeten conform Richtlijn 2006/66/EC
worden gerecycled . Lever het accupack en/of het apparaat in bij de
hiervoor bestemde inzamelpunten .
Over afvoermogelijkheden voor afgedankt elektrisch gereedschap/een
afgedankt accupack kunt u informatie opvragen bij uw gemeentereiniging .
Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmateri-
alen en voer ze zo nodig gescheiden af . De verpakkingsmate-
rialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de
volgende betekenis:
1–7: kunststoffen,
20–22: papier en karton,
80–98: composietmaterialen
Mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product
vindt u bij uw gemeente .
Garantie van
Kompernaß Handels GmbH
Geachte klant,
.
U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum . In geval
10a
van ge breken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper
van het product . Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschre-
ven garantie niet beperkt .
Garantievoorwaarden
De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop . Bewaar de origi-
nele kassabon . U hebt de bon nodig als bewijs van aankoop .
Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een mate-
riaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons – naar onze
keuze – voor u kosteloos gerepareerd of vervangen . Voorwaarde voor
deze garantie is dat binnen de termijn van drie jaar het defecte apparaat
en het aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd en dat kort wordt om-
schreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden .
Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareer-
de product of een nieuw product retour . Met de reparatie of vervanging
van het product begint er geen nieuwe garantieperiode .
Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken
De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd . Dat geldt
ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen . Eventueel al bij aankoop
aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden
gemeld . Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten
in rekening gebracht .
PDR 12 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PDR 12 A1

Diese Anleitung auch für:

297522