Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies - Conrad .57 39 34 Bedienungsanleitung

Solarleuchte aluminium
Inhaltsverzeichnis

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Solarlamp Aluminium
Bestelnr.57 39 33
Solarlamp Aluminium, kleurwisselend
Bestelnr.57 39 34
Beoogd gebruik
Het product is bestemd als solarlamp voor tuin en terras. De solarlamp kan hier bv. worden
gebruikt als oriëntatielamp, 's nachts ter markering van paden of als decoratieve verlichting.
De accu wordt met behulp van de geïntegreerde zonnecellen overdag opgeladen. Het licht van
de solarlamp gaat bij invallende duisternis automatisch aan en de accu neemt de stroomvoor-
ziening van de lichtbron over. Als lichtbron wordt een duurzame lichtdiode gebruikt. Lichtdioden
hebben een relatief hoge lichtsterkte en tegelijkertijd een gering stroomverbruik. Overdag, bij
voldoende daglicht, schakelt de solarlamp automatisch weer uit. De lamp is ontworpen voor
thuisgebruik en is niet geschikt voor commerciële toepassingen. Andere toepassingen dan hier-
voor beschreven, zijn niet toegestaan.
Dit product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen.

Veiligheidsinstructies

Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig te lezen daar ze belangrijke aanwij-
zingen bevat. Bij schade ten gevolge van niet-naleving van deze gebruiks-
aanwijzing vervalt uw recht op garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij
geen enkele aansprakelijkheid! Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van ondeskundig
gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften! In derge-
lijke gevallen vervalt elke mogelijkheid tot aanspraak op garantie!
• Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van
het product niet toegestaan.
• De solarlamp mag niet blootgesteld worden aan extreme temperaturen, sterke trillingen of
sterke mechanische belasting, dit beschadigt het product.
• Ga voorzichtig met het product om. Door stoten, slagen of een val, zelfs van geringe hoogte,
kan het product beschadigd raken. Een beschadigd apparaat mag niet meer worden gebruikt
en moet worden afgevoerd.
• Gebruik de solarlampen uitsluitend in combinatie met de daarvoor bestemde oplaadbare accu.
Gebruik nooit een batterij die niet mag worden opgeladen. Explosiegevaar!
• Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
Verstikkingsgevaar!
• Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen niet
inschatten welke gevaren aan verkeerd gebruik van elektrische apparatuur zijn verbonden.
• Het product is voldoende beschermd tegen vocht en regen. Het mag echter niet aan een direc-
te, sterke waterstraal blootgesteld worden. Het product mag niet direct in of onder water wor-
den geplaats, bv. in een tuinvijver.
• Het product is niet geschikt voor het dragen van gewicht. Dit beschadigt het product.
• Indien u vragen heeft die niet in de bedieningshandleiding worden beantwoord, neem dan con-
tact op met onze technische dienst of een andere deskundige. Neem contact op met een vak-
man als u vragen heeft over de werkwijze of veiligheid van het product.
Kenmerken
• LED-verlichting
• Automatisch in- en uitschakelen van de lamp, afhankelijk van de omgevingshelderheid
Montage van de solarlamp
De solarlamp mag niet in het water worden geplaatst. Let er op, dat de solar-
lamp niet daar wordt geplaatst, waar zich waterplassen kunnen vormen. Zet
de solarlamp op grondniveau. Let op een veilige plaatsing van de solarlam-
pen. Gebruik geen geweld, hierdoor kan het product worden beschadigd.
Plaats de solarlampen op zodanige wijze, dat niemand erover kan struikelen.
Kies een geschikte opstelplaats, bijvoorbeeld de rand van een terras, tuinpad of bloembed.
www.conrad.com
Versie 02/09
°
• Steek het lampenscherm met de aluminium tussenbuis op de stan-
daard.
• Steek de grondspies met de aluminium tussenbuis op de standaard.
• Druk de solarlamp met de hand voorzichtig in een zachte bodem
(gazon, bloembed, e.d.). Druk niet rechtstreeks op de zonnecel,
maar op de roestvrijstalen rand van het lampenscherm, omdat
anders de zonnecel kan breken. Gebruik geen geweld, hierdoor
kan het product worden beschadigd.
Ingebruikname
In het lampscherm van de solarlamp bevindt zich een bedieningsschakelaar met twee standen.
Schakelaarstand „OFF"
Schakelaarstand „ON"
Bij de aflevering bevindt zich de schakelaar in de stand „OFF". Neem het
lampscherm van de standaard. Open het lampscherm. Draai daarvoor de
onderkant van het lampscherm tegen de klok in. De lampschermonderzijde
kan nu van het lampscherm worden verwijderd. Zet de schakelaar in de
stand „ON".
Bestelnr. 57 39 34:
Solarlamp met 4 verschillende gekleurde LED's (wit, blauw, groen en bansteen-geel). Met de
functiekeuzeschakelaar kunnen 3 verschillende kleurfuncties worden gekozen.
DAY: De solarlamp kleurt iedere nacht met een andere kleur (wit, blauw, groen,
barnsteen-geel).
SEC: De solarlamp wisselt ca. elke seconde haar kleur.
FAX: Met deze functie wordt de kleur vastgelegd waarmee de solarlamp elke nacht moet oplich-
ten. Zet daarvoor de functiekeuzeschakelaar in de stand SEC. Zodra de gewenste LED oplicht,
schuif dan snel de functiekeuzeschakelaar in de stand FAX. De solarlamp brandt dan elke nacht
met de gekozen LED.
Behandeling van de Solarlamp
De verlichtingsduur van de solarlamp varieert al naar gelang het jaargetijde, afhankelijk van de
duur en de sterkte van het opgevangen zonlicht.
Bij langer aanhoudende weersomstandigheden zonder voldoende zonnestraling (vooral in de
winter) kan het voorkomen dat de accu onvoldoende is opgeladen om gedurende een langere
periode voor licht te zorgen. De batterij wordt overdag met minder energie opge
laden dan ´s nachts afgegeven wordt. Hierdoor wordt de verlichtingsduur vanzelf korter. De bat-
terij kan op deze wijze volledig ontladen en daardoor beschadigen.
De nachtelijke verlichtingsduur van de solarlamp is van de oplaadtoestand
van de accu afhankelijk. Om de accu optimaal te laden, dient het product
zodanig te worden geplaatst, dat de zonnecel overdag lang zonlicht kan opne-
men. Let erop dat de zonnecel niet is afgedekt of beschaduwd. Plaats de solar-
lampen daarom niet onder struiken, bomen, markiezen enz., omdat hierdoor
het binnenvallen van het zonlicht wordt beperkt. De accu wordt in dit geval
onvoldoende opgeladen.
Plaats de solarlamp niet direct naast andere lichtbronnen. Verlichtingen van
binnenplaatsen, straten etc. kunnen het 's nachts automatisch inschakelen
van de solarlamp verstoren.
Pas op dat u bij de montage geen leidingen beschadigt. Wees er voor het
opstellen van verzekerd dat er op de beoogde opstellingsplaats geen leidin-
gen (water, stroom, etc.) lopen.
Het licht van de solarlamp is uitgeschakeld. Overdag wordt de
accu via de zonnecel opgeladen.
Plaats de schakelaar in de stand„ON". De solarlamp is inge-
schakeld. Bij weinig omgevingslicht gaat het licht van de
solarlamp automatisch aan.Bij normaal daglicht gaat het licht
weer uit. Overdag wordt de accu via de zonnecel opgeladen.
Wanneer de accu voor de eerste keer wordt opgeladen, heeft de solarlamp
ongeveer 36-48 uur zonlicht nodig om de accu op te laden. De Solarlamp dient
daarom gedurende deze eerste laadtijd uitgeschakeld te blijven (schake-
laarstand „OFF"). De accu wordt overdag opgeladen, de solarlamp schakelt
zich 's nachts niet in. De accu kan zo volledig worden opgeladen.
Wanneer de solarlamp tijdens deze eerste oplaadfase wordt ingeschakeld
(stand „ON"), dan wordt bij invallende duisternis het LED-licht automatisch
geactiveerd en wordt de nog niet volledig opgeladen accu weer ontladen. De
accu kan derhalve niet de volledige capaciteit bereiken.
Lampenscherm
Aluminium
tussenbuis
Opzetstuk
Aluminium
tussenbuis
Grondpin

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

57 39 33

Inhaltsverzeichnis