Herunterladen Diese Seite drucken

Servis - Parkside PLG 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Rozsah záruky
Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi
smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito
preskúšaný .
Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu a
výrobné chyby . Táto záruka sa nevzťahuje na časti
výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu,
a preto ich možno pokladať za opotrebované diely
alebo za poškodenia krehkých dielov, ako sú naprí-
klad spínače, akumulátory, formy na pečenie alebo
diely vyrobené zo skla .
Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku
neodborným používaním alebo neodbornou
údržbou . Na správne používanie výrobku sa musia
presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode
na obsluhu . Bezpodmienečne sa musí zabrániť po-
užitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu
neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje .
Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na
priemyselné používanie Záruka zaniká pri nespráv-
nom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití
násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším
autorizovaným servisom .
Vybavenie v prípade záruky
Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
Na všetky otázky majte pripravený pokladničný
doklad a číslo výrobku (napr . IAN 12345) ako
doklad o nákupe .
Číslo výrobku nájdete na výrobnom štítku, gravúre,
na titulnej stránke Vášho návodu na obsluhu
(dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej
alebo spodnej strane .
Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným
nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené
servisné oddelenie telefonicky alebo
e-mailom .
6 
SK
Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete
potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný
blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy
k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servis-
ného strediska, ktorá Vám bude oznámená .
Na webových stránkach
www .lidl-service .com si môžete
stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručok,
videá o výrobkoch a softvéry .

Servis

VÝSTRAHA!
Opravy vašich prístrojov zverte servisnému
stredisku alebo odbornému elektrikárovi
a pri opravách použite iba originálne
náhradné diely. Tým sa zaistí, že sa zachová
bezpečnosť prístroja .
Výmenu zástrčky alebo sieťového kábla
nechajte vykonať len výrobcom prístroja
alebo jeho zákazníckym servisom. Tým sa
zaistí, že sa zachová bezpečnosť prístroja .
Servis Slovensko
Tel . 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl .sk
IAN 284662
PAP 20 A1 + PLG 20 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pap 20 a1