Herunterladen Diese Seite drucken

AEG Electrolux A63230GT Benutzerinformation

Gefriertruhe
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
A63230GT
A63270GT
Gebruiksaanwijzing
Vrieskist
User manual
Chest Freezer
Notice d'utilisation
Congélateur coffre
Benutzerinformation
Gefriertruhe
Manual de instrucciones
Arcón congelador

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für AEG Electrolux A63230GT

  Inhaltszusammenfassung für AEG Electrolux A63230GT

 • Seite 1 A63230GT A63270GT Gebruiksaanwijzing Vrieskist User manual Chest Freezer Notice d'utilisation Congélateur coffre Benutzerinformation Gefriertruhe Manual de instrucciones Arcón congelador...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
 • Seite 3: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  Veiligheidsinformatie sen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veilig- heidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blij- ven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
 • Seite 4: Dagelijks Gebruik

  Veiligheidsinformatie WAARSCHUWING! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 1. Het netsnoer mag niet verlengd worden. 2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de ach- terkant van het apparaat.
 • Seite 5: Onderhoud

  Bediening • Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg. •...
 • Seite 6: Bedieningspaneel

  Bedieningspaneel Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen: • draai de temperatuurregeling naar voor mi- nimale koude. • draai de temperatuurregeling naar to voor maximale koude. Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: •...
 • Seite 7: Het Eerste Gebruik

  Het eerste gebruik Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer. Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het alarmlampje automatisch uit. HET EERSTE GEBRUIK De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen.
 • Seite 8: Het Openen En Sluiten Van Het Deksel

  Dagelijks gebruik Het openen en sluiten van het deksel Omdat het deksel is uitgerust met een strak sluitende afsluiting, is het niet gemakkelijk om hem direct na het sluiten opnieuw te openen (door het vacuüm dat aan de binnen- kant wordt gevormd). Wacht een paar minuten voordat u het apparaat weer opent.
 • Seite 9: Laag Scheidingspaneel Van Kunststof

  Nuttige aanwijzingen en tips WAARSCHUWING! Houd de sleutel uit de buurt van kinderen. Zorg ervoor dat u de sleutel uit het slot haalt voordat u een oud apparaat afvoert. Laag scheidingspaneel van kunststof Met het lage scheidingspaneel kunt u de ruimte boven de compressor beter benutten. In de ruimte die hierdoor ontstaat kunt u kleine voedselpakketjes bewaren, die ook makkelij- ker terug te vinden zijn.
 • Seite 10: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging ONDERHOUD EN REINIGING LET OP! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag al- leen uitgevoerd worden door bevoegde technici. Periodieke reiniging 1.
 • Seite 11: Periodes Dat Het Apparaat Niet Gebruikt Wordt

  Problemen oplossen Gebruik nooit scherpe metalen gereedschappen om rijp af te schrapen omdat u hiermee het apparaat kunt beschadigen. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevo- len. Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen kan de veilige bewaartijd verkorten.
 • Seite 12 Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De temperatuur van de ruimte Probeer de temperatuur in de waarin het apparaat zich be- ruimte waarin het apparaat staat vindt is te hoog voor efficiënte te verlagen. werking. Het alarmlampje voor ho- Het is te warm in de vriezer. Raadpleeg "Alarm hoge tempera- ge temperatuur brandt.
 • Seite 13: Klantenservice

  Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er zijn grote hoeveelheden Wacht een paar uur en contro- voedsel tegelijk in de vriezer ge- leer dan nogmaals de tempera- plaatst. tuur. Doe de volgende keer klei- nere hoeveelheden in te vriezen voedsel per keer in de vriezer. Het voedsel dat in het apparaat Laat voedsel afkoelen tot kamer- werd geplaatst was te warm.
 • Seite 14: Het Lampje Vervangen

  WAARSCHUWING! Verwijder de afdekking van het lampje op het moment van vervangen niet. Laat de vriezer niet werken als de afdekking van het lampje beschadigd is of ontbreekt. TECHNISCHE GEGEVENS A63230GT A63260GT Volume (bruto) Liter Volume (netto) Liter...
 • Seite 15: Montage

  Montage MONTAGE Opstelling WAARSCHUWING! Wanneer u een oud apparaat met een slot of een vergrendeling op het deksel afvoert, moet u ervoor zorgen dat dit onklaar wordt gemaakt om te voorkomen dat kleine kinde- ren erin opgesloten raken. De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn. Dit apparaat kan in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïn- stalleerd worden, maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat...
 • Seite 16 Het milieu ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
 • Seite 17: Safety Information

  Contents Thank you for choosing one of our high-quality products. To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place.
 • Seite 18: Children And Vulnerable People Safety

  Safety information For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission. Children and vulnerable people safety • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 • Seite 19: Daily Use

  Safety information 5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire. 6. You must not operate the appliance without the lamp cover of interior lighting. • This appliance is heavy. Care should be taken when moving it. •...
 • Seite 20: Service

  Operation Service • Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person. • This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
 • Seite 21: Control Panel

  Control panel CONTROL PANEL High temperature alarm light Pilot light FROSTMATIC light FROSTMATIC switch Alarm reset switch FROSTMATIC function You can activate the FROSTMATIC function by pressing the FROSTMATIC switch. The FROSTMATIC light will light up. This function stops automatically after 52 hours. It is possible to deactivate the function at any time by pressing FROSTMATIC switch.
 • Seite 22: Daily Use

  Daily use DAILY USE Freezing fresh food The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep- frozen food for a long time. To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing the food to be frozen in the freezer compartment.
 • Seite 23: Storage Baskets

  Daily use Storage baskets Hang the baskets on the upper edge of the freez- er (X) or place them inside the freezer (Y). Turn and fix the handles for these two positions as shown in the picture. The baskets will slide into each other. The following pictures show how many baskets 1050 1190...
 • Seite 24: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips HELPFUL HINTS AND TIPS Hints for freezing To help you make the most of the freezing process, here are some important hints: • the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;...
 • Seite 25: Defrosting The Freezer

  Care and cleaning 6. Switch on the appliance. CAUTION! Do not use detergents, abrasive products, highly perfumed cleaning products or wax pol- ishes to clean the inner side of the appliance. Prevent damage to the cooling system. There is no need to clean the compressor area. Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance.
 • Seite 26: What To Do If

  What to do if… WHAT TO DO IF… CAUTION! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation). Problem Possible cause Solution...
 • Seite 27 What to do if… Problem Possible cause Solution The lid doesn't close com- There is excessive frost. Eliminate excess frost. pletely. The lid gaskets are dirty or sticky. Clean the lid gaskets. Food packages are blocking the Arrange the packages in the lid.
 • Seite 28: Customer Service

  4. Open the lid. Make sure that the lamp comes on. WARNING! Do not remove the lamp cover at the time of replacement. Do not operate the freezer if the lamp cover is damaged or missing. TECHNICAL DATA A63230GT A63260GT Volume (gross) Litre Volume (net) Litre...
 • Seite 29: Installation

  Installation INSTALLATION Positioning WARNING! If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the lid, you must en- sure that it is made unusable to prevent young children being trapped inside. The appliance shall have the plug accessible after installation. This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar), but for optimum performance install this appliance at a location where the ambient tempera- ture corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:...
 • Seite 30 Environmental concerns waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
 • Seite 31 Sommaire Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité. Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice à...
 • Seite 32: Sécurité Des Enfants Et Des Personnes Vulnérables

  Consignes de sécurité rité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité. Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécu- rité...
 • Seite 33: Utilisation Quotidienne

  Consignes de sécurité AVERTISSEMENT Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être rem- placés par un technicien d’entretien agréé ou par un électricien spécialisé. 1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). 2.
 • Seite 34: Installation

  Fonctionnement Installation Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instruc- tions fournies dans le paragraphe correspondant. • Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.
 • Seite 35: Bandeau De Commande

  Bandeau de commande Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit : • tournez le bouton du thermostat vers pour obtenir un réglage de froid minimum. • tournez le bouton du thermostat vers pour obtenir un réglage de froid maximum. Le réglage sur une valeur moyenne est le plus in- diqué.
 • Seite 36: Première Utilisation

  Première utilisation Une fois rétablies les conditions normales de fonctionnement, le voyant Alarme s'éteint automatiquement. PREMIÈRE UTILISATION Nettoyage intérieur Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
 • Seite 37: Ouverture Et Fermeture Du Couvercle

  Utilisation quotidienne Ouverture et fermeture du couvercle Le couvercle est équipé d'un joint d'étanchéité qui empêche l'humidité de pénétrer dans la cuve et de nuire à la production de froid. Le couvercle est alors difficile à ouvrir juste après que vous l'ayez refermé (création d'un vide d'air). Attendez quelques minutes et le couvercle s'ouvrira sans difficulté.
 • Seite 38: Séparateur

  Conseils utiles AVERTISSEMENT Veillez à garder la clé hors de la portée des enfants. Veillez à enlever la clé de la serrure lors de la mise au rebut de votre appareil. Séparateur Ce séparateur vous permet d'optimiser l'espace au-dessus du compresseur. L'espace ainsi créé...
 • Seite 39: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage ENTRETIEN ET NETTOYAGE ATTENTION débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien. Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la re- charge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé. Nettoyage périodique 1.
 • Seite 40: En Cas D'absence Prolongée Ou De Non

  En cas d'anomalie de fonctionnement N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recom- mandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
 • Seite 41 En cas d'anomalie de fonctionnement Anomalie Cause possible Solution Les aliments introduits dans Laissez refroidir les aliments à l'appareil étaient trop chauds. température ambiante avant de les stocker. La température ambiante du lo- Veillez à respecter la températu- cal où est installé l'appareil est re idéale (classe climatique) dans trop élevée pour permettre un la pièce où...
 • Seite 42: Service Après-Vente

  En cas d'anomalie de fonctionnement Anomalie Cause possible Solution Le couvercle ne ferme pas her- Vérifiez que le couvercle ferme métiquement ou n'est pas cor- correctement et que le joint est rectement fermé. en bon état et propre. Avant la congélation, la tempé- Laissez refroidir l'appareil à...
 • Seite 43: Remplacement De L'ampoule

  4. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume. AVERTISSEMENT N'enlevez pas le diffuseur au moment de changer l'ampoule. N'utilisez pas le congélateur si le diffuseur n'est pas installé ou s'il est endommagé. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES A63230GT A63260GT Volume (brut) litres Volume net litres Hauteur...
 • Seite 44: Installation

  Installation INSTALLATION Emplacement AVERTISSEMENT Lors de la mise au rebut de votre appareil, veillez à détruire le système de verrouillage et fermeture, ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans le congélateur et de mettre ainsi leur vie en danger. La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.
 • Seite 45 En matière de sauvegarde de l'environnement En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où...
 • Seite 46: Sicherheitshinweise

  Inhalt Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben. Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren.
 • Seite 47: Sicherheit Von Kindern Und Hilfsbedürftigen Personen

  Sicherheitshinweise übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit infor- miert ist. Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichts- maßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
 • Seite 48: Täglicher Gebrauch

  Sicherheitshinweise WARNUNG! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden. 1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite ge- quetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
 • Seite 49: Kundendienst

  Betrieb • Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Neh- men Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
 • Seite 50: Bedienblende

  Bedienblende Bedienen Sie das Gerät wie folgt: • drehen Sie den Temperaturregler auf , um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen. • drehen Sie den Temperaturregler auf , um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen. Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
 • Seite 51: Erste Inbetriebnahme

  Erste Inbetriebnahme Bitte legen Sie während der Alarmphase keine Lebensmittel in das Gefiergerät ein. Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind, schaltet sich die Alarmleuchte automatisch aus. ERSTE INBETRIEBNAHME Reinigung des Innenraums Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am bes- ten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reini- gungsmittel.
 • Seite 52: Öffnen Und Schließen Des Deckels

  Täglicher Gebrauch Öffnen und Schließen des Deckels Da der Deckel mit einer sehr gut schließenden Dichtung ausgestattet ist, kann das Gerät direkt nach dem Schließen nur sehr schwer geöffnet werden (da sich im Innern ein Vaku- um bildet). Bitte warten Sie in diesem Fall einige Minuten, bis Sie das Gerät wieder öffnen. Das Un- terdruckventil hilft Ihnen, den Deckel zu öffnen.
 • Seite 53: Kunststoffdistanzstück

  Praktische Tipps und Hinweise WARNUNG! Bewahren Sie die Schlüssel für Kinder unzugänglich auf. Vergessen Sie nicht, den Schlüssel aus dem Schloss zu nehmen, wenn Sie das alte Gerät entsorgen. Kunststoffdistanzstück Mit dem Kunststoffdistanzstück können Sie den Platz über dem Kompressor besser nut- zen.
 • Seite 54: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege • Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten wer- den. REINIGUNG UND PFLEGE VORSICHT! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose. Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausge- führt werden.
 • Seite 55: Stillstandzeiten

  Was tun, wenn … 5. Schalten Sie das Gerät ein. 6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögli- che Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei Stunden mit dieser Einstellung laufen. 7.
 • Seite 56 Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel ist nicht richtig ge- Prüfen Sie, ob der Deckel gut schlossen. schließt und die Dichtungen un- beschädigt und sauber sind. Es wurden zu große Mengen an Warten Sie einige Stunden und Lebensmitteln gleichzeitig zum prüfen Sie dann die Temperatur Einfrieren eingelegt.
 • Seite 57: Kundendienst

  Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel schließt nicht rich- Prüfen Sie, ob der Deckel gut tig oder ist nicht richtig ge- schließt und die Dichtung unbe- schlossen. schädigt und sauber ist. Das Gerät war vor dem Einfrie- Lassen Sie das Gerät ausreichend ren nicht ausreichend vorge- vorkühlen.
 • Seite 58: Austauschen Der Lampe Für Die Innenbeleuchtung

  4. Öffnen Sie den Deckel. Prüfen Sie, ob die Lampe brennt. WARNUNG! Nehmen Sie die Lampenabdeckung zur Zeit des Austauschs nicht ab. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung bzw. nicht mit einer beschädigten Lampenabdeckung. TECHNISCHE DATEN A63230GT A63260GT Nutzinhalt (brutto) Nutzinhalt (netto) Höhe Breite 1061...
 • Seite 59: Montage

  Montage MONTAGE Aufstellung WARNUNG! Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der Tür besitzt, müssen Sie das Schloss bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar machen, um zu verhindern, dass sich Kinder darin einschließen können. Die Steckdose für den Anschluss des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.
 • Seite 60: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
 • Seite 61 Índice de materias Gracias por elegir uno de nuestros productos de alta calidad. Si quiere asegurarse de que el electrodoméstico funcione de forma óptima y continua, lea el manual de instrucciones atentamente. Las instrucciones que contiene le permitirán realizar todos los procesos con la máxima perfección y eficacia.
 • Seite 62: Seguridad De Niños Y Personas Vulnerables

  Información sobre seguridad al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad. Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por omi- siones.
 • Seite 63: Uso Diario

  Información sobre seguridad 1. No se debe prolongar el cable de alimentación. 2. Compruebe que la parte posterior del aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio. 3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato. 4.
 • Seite 64: Servicio Técnico

  Funcionamiento • El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contra- rio se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las ins- trucciones correspondientes a la instalación. • El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de focos calorificos de la cocina. •...
 • Seite 65: Panel De Mandos

  Panel de mandos • la ubicación del aparato. PANEL DE MANDOS Alarma de temperatura alta Piloto de control FROSTMATIC Luz FROSTMATIC Interruptor Interruptor de desconexión de la alarma FROSTMATIC Función Para activar la función FROSTMATIC, pulse el interruptor FROSTMATIC. La luz FROSTMATIC se encenderá. La función se para automáticamente después de 52 horas.
 • Seite 66: Uso Diario

  Uso diario USO DIARIO Congelación de alimentos frescos El compartimento congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y conservar a largo plazo los alimentos congelados y ultracongelados. Para congelar alimentos frescos, active la función FROSTMATIC al menos 24 horas antes de introducir los alimentos en el compartimento congelador.
 • Seite 67: Sistema Low Frost

  Uso diario Sistema Low Frost El electrodoméstico está provisto de un sistema Low Frost (válvula de la parte posterior del congelador) que reduce en hasta el 80% el hielo que se acumula en el congelador. Este sistema evita tener que descongelar el arcón congelador en 5 años. Cestos de almacenamiento Cuelgue los cestos del borde superior del conge- lador (X) o colóquelos en el interior del mismo...
 • Seite 68: Consejos Útiles

  Consejos útiles CONSEJOS ÚTILES Consejos sobre la congelación Estos consejos son importantes para poder aprovechar al máximo el proceso de congelación: • la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se muestra en la placa de datos técnicos; •...
 • Seite 69: Descongelación Del Congelador

  Mantenimiento y limpieza 3. Limpie regularmente el aparato y los accesorios con agua tibia y jabón neutro. Limpie cuidadosamente el cierre sellante de la tapa. 4. Seque a fondo el aparato. 5. Conecte el enchufe a la toma de red. 6.
 • Seite 70: Qué Hacer Si

  Qué hacer si… QUÉ HACER SI… PRECAUCIÓN Antes de realizar cualquier reparación, desconecte el enchufe del aparato de la toma de red. Sólo un electricista o un técnico profesional debe llevar a cabo cualquier reparación que no figure en este manual. Se producen ruidos durante el funcionamiento normal (compresor, circulación del refri- gerante).
 • Seite 71 Qué hacer si… Problema Causa posible Solución La temperatura no se ha ajusta- Seleccione una temperatura más do correctamente. alta. El tapón de drenaje del agua no Coloque el tapón de drenaje en está bien colocado. la forma correcta. La tapa no cierra total- Hay demasiada escarcha.
 • Seite 72: Atención Al Cliente

  Qué hacer si… Problema Causa posible Solución La temperatura del con- La temperatura no se ha ajusta- Seleccione una temperatura más gelador es demasiado ba- do correctamente. alta. El aparato no funciona. El enchufe no está bien coloca- Enchufe el aparato correctamen- No enfría ni se encien- do en la toma de corriente.
 • Seite 73: Datos Técnicos

  Datos técnicos DATOS TÉCNICOS A63230GT A63260GT Volumen (bruto) Litros Volumen (neto) Litros Altura Anchura 1061 1201 Fondo Peso Tiempo de elevación horas Consumo de energía kWh/24 h 0,444 0,482 Capacidad de congela- kg/24 h ción Potencia nominal Vatios Voltaje Voltios Clase climática...
 • Seite 74: Conexión Eléctrica

  Aspectos medioambientales Conexión eléctrica Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda. El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suminis- tra con un contacto para tal fin.
 • Seite 76 www.aeg-electrolux.com/shop...

Diese Anleitung auch für:

A63270gt