Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PABK 60 A1 Betriebsanleitung Seite 18

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Algemene veiligheidsinstructies voor de omgang met persluchtgereedschap
Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg
altijd voor een veilige stand en houd te allen
tijde het evenwicht. Daardoor kunt u het lucht-
drukapparaat in onverwachte situaties beter
controleren.
Gebruik geen apparaat waarvan de schake-
laar defect is. Een apparaat dat niet meer aan
of uit te zetten is, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
Bewaar ongebruikte luchtdrukapparaten buiten
het bereik van kinderen. Laat niemand met het
apparaat werken die niet vertrouwd is met het
apparaat of die deze aanwijzingen niet hebben
gelezen. Luchtdrukapparaten zijn gevaarlijk als
ze door onervaren personen worden gebruikt.
Verzorg het apparaat zorgvuldig. Controleer of
beweegbare delen van het apparaat foutloos
functioneren en niet klemmen, en of er delen
beschadigd zijn, of de functies van het apparaat
beschadigd zijn. Laat beschadigde onderdelen
voor het gebruik van het apparaat repareren.
Veel ongevallen worden door slecht onderhoud
van de apparaten veroorzaakt.
Zet het apparaat uit als u het niet meer gebruikt.
Draag een persoonlijke veiligheids-
uitrusting en altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van een persoonlijke
veiligheidsuitrusting zoals stofmasker, slipvaste
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoor-
bescherming helpt, al naargelang het soort en
de toepassing van het persluchtgereedschap,
het risico voor letsel te verminderen.
Test de aansluitingen en verzorgingsleidingen.
Alle onderhoudseenheden, koppelingen en
slangen moeten met betrekking tot de druk- en
luchthoeveelheid worden aangelegd met inacht-
neming van de apparaatkenmerken. Een te lagen
druk belemmert de werking van het apparaat,
een te hoge druk kan leiden tot schade aan
apparaten en letsel.
Bescherm de slangen tegen knikken, vernau-
wingen, oplosmiddelen en scherpe randen.
Houd de slangen uit de buurt van hitte, olie en
draaiende delen.
Let erop dat de slangklemmen altijd vast aange-
trokken zijn. Niet vastgetrokken of beschadigde
slangklemmen kunnen de lucht ongecontroleerd
laten vrijkomen.
18 NL
96759_par_Airbrush_Set_Content_DE_AT_NL.indd 18
Vervang een beschadigde slang onmiddellijk.
Een beschadigd netsnoer kan leiden tot een rond-
slaande luchtdrukslang en letsel veroorzaken.
Als het netsnoer van het apparaat wordt be-
schadigd, moet het door de fabrikant of de
klantenservice of een soortgelijke gekwalifiteerde
persoon worden vervangen, om gevaar te ver-
mijden.
Gebruik het apparaat niet, als u moe bent of
onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen
staat. Een moment van onachtzaamheid tijdens
het gebruik van het apparaat kan tot ernstig
letsel leiden.
Adem de verbruikte lucht niet direct in. Voorkom
dat de verbruikte lucht in uw ogen geraakt. De
verbruikte lucht van het persluchtapparaat kan
water, olie, metalen deeltjes of verontreinigingen
uit de compressor bevatten. Dit kan tot medisch
letsel leiden.
WEES VOORZICH-
TING MET HET OPSLAAN VAN HET
APPARAAT! Leg het apparaat altijd zo neer,
dat het niet op de aan- / uithendel ligt. Dit kan
eventueel tot het per ongeluk inschakelen van
het apparaat leiden, wat tot gevaren kan leiden.
Er mogen alleen geschikte accessoires worden
gebruikt. Dit kunt u bij de fabrikant kopen.
Niet-originele accessoires kunnen tot gevaar
leiden.
Gebruik alleen gefilterde en gereguleerde
perslucht. Stof, bijtende damp en / of vocht
kunnen de motor van een persluchtapparaat
beschadigen.
De slang moet voor een druk van
minimaal 8,6 bar of 125 psi zijn uit-
gerust, minimaal 150 % van het in
het systeem gegenereerde maximale druk.
Het gereedschap en de toevoer-
slang moeten voorzien zijn van een
slangkoppeling, zodat de druk bij
het ontkoppelen van de verbindingsslang volle-
dig afgebouwd is.
Zonder toestemming van de fabrikant mag het
luchtdrukapparaat nooit worden veranderd.
Het luchtdrukapparaat alleen met de voorge-
schreven druk (max. 0,32 MPa / ca. 3 bar)
gebruiken.
28.04.14 09:11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading