Herunterladen Diese Seite drucken

Afvalverwijdering En Recyclage - Parkside PKO 270 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
aan de ring tot perslucht hoorbaar wordt afgeblazen.
Laat daarna de ring weer los.
10.4 Oliepeil regelmatig controleren (fi g. 11)
Plaats de compressor op een effen horizontaal opper-
vlak. Het oliepeil moet zich tussen MAX en MIN van
het oliekijkglas (fi g. 18) bevinden. Olie verversen :
Aanbevolen soort olie: SAE 15W 40 of een gelijkwaar-
dige soort. De eerste vulling moet na 100 bedrijfsuren
worden vervangen; daarna dient de olie om de 500 be-
drijfsuren te worden ververst.
10.5 Olie verversen (fi g. 1,10, 11)
Schakel de motor uit en verwijder de netstekker uit het
stopcontact. Nadat u de eventueel voorhanden zijnde
luchtdruk hebt afgelaten kan u de olieafl aatlug (12) op
de compressiepomp (13) uitdraaien. Om te voorkomen
dat olie ongecontroleerd uitloopt plaats u best een
kleine blikken goot eronder en verzamelt u de olie in
een bak. Indien al de olie niet helemaal uitloopt is het
aan te bevelen de compressor lichtjes schuin te zetten.
Is al de olie uitgelopen draait u de olieafl aatplug (12)
er terug in.
De afgewerkte olie biedt u aan op een overeenkom-
stige inzamelplaats voor afgewerkte olie.
Om de correcte hoeveelheid olie in te gieten dient u er-
voor te zorgen dat de compressor op een recht opper-
vlak staat. Giet de verse olie het olievulgat (21) in tot
de olie het maximale vulpeil heeft bereikt. Dit is door
een rood punt op het oliekijkglas (18) aangeduid (fi g.
11). Overschrijd niet de maximale vulhoeveelheid. Het
overvol maken kan schade aan het toestel berokken.
Plaats de oliesluitdop (16) terug in het olievulgat (21).
10.6 Schoonmaken van de aanzuigfi lter (fi g. 3, 12,
13)
De aanzuigfi lter voorkomt het binnenzuigen van stof
en vuil. Deze fi lter dient minstens om de 300 bedrijfsu-
ren schoon te worden gemaakt. Een verstopt geraakte
aanzuigfi lter vermindert aanzienlijk het vermogen van
de compressor. Verwijder de aanzuigfi lter door de
vleugelschroef (E) open te draaien. Trek daarna het fi
lterdeksel (C) af. U kann dan de luchtfi lter (F) en het fi
lterhuis (D) uitnemen. Klop de luchtfi lter, het fi lterdek-
sel en het fi lterhuis voorzichtig uit. Deze componenten
moeten daarna met perslucht (ca. 3 bar) worden uit-
geblazen en in omgekeerde volgorde worden hermon-
teerd.
10.7 Opbergen
n
Let op!
Trek de netstekker uit het stopcontact, ontlucht het
toestel en alle aangesloten pneumatische gereed-
schappen. Berg de compressor op zodat hij niet
door onbevoegden in werking kan worden gesteld.
n
Let op!
De compressor alleen in een droge en voor onbe-
voegden ontoegankelijke omgeving opbergen. Niet
kantelen, alleen recht staand opbergen! Olie kan
uitlopen!
16
NL/BE
10.7.1 Afl aten van de overdruk
Laat de overdruk in de compressor af door de com-
pressor uit te schakelen en de in het drukvat nog aan-
wezige perslucht te verbruiken, b.v. door een pneuma-
tisch gereedschap met nullast de laten draaien of met
een uitblaaspistool.

11. Afvalverwijdering en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om trans-
portschade te voorkomen. Deze verpakking is een
grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan in de grond-
stofkringloop teruggebracht worden. Het toestel en zijn
accessoires bestaan uit diverse materialen, zoals b.v.
metaal en kunststof. Ontdoe u van defecte onderde-
len op de inzamelplaats waar u gevaarlijke afvalstoffen
mag afgeven. Informeer u in uw speciaalzaak of bij uw
gemeentebestuur!

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 109808