Herunterladen Diese Seite drucken

Inleiding; Technische Gegevens; Inhoud Van De Levering; Reglementair Gebruik - Parkside PKO 270 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

1. Inleiding

FABRIKANT:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
GEACHTE KLANT,
Wij wensen u veel plezier en succes bij het werken met
uw nieuwe apparaat.
ADVIES:
• Volgens de van toepassing zijnde wet voor product-
aansprakelijkheid is de producent van dit apparaat
niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of
door middel van dit apparaat in geval van:
• Onjuist gebruik,
• Niet-naleving van de gebruiksinstructies,
• Reparaties door derden, niet-erkende getrainde
werklui,
• Installatie en vervanging van niet-originele reserve-
onderdelen,
• Ongepast gebruik, falen van het elektronisch sys-
teem ten gevolge van niet-naleving van de elektri-
sche specificaties en de VDE 0100, DIN 57113 /
VDE 0113 voorschriften.
Aanbevelingen:
Lees de volledige handleiding voor de montage en
besturing van het apparaat. Deze handleiding is be-
doeld om het gebruik van het apparaat gemakkelijker
te maken voor u en om vertrouwd te geraken met het
gebruik van het apparaat.
De handleiding bevat belangrijke nota's over hoe vei-
lig, goed en economisch gebruik te maken van uw
apparaat, en over hoe u gevaar kan vermijden, re-
paratiekosten kann besparen, downtime kan vermin-
deren en de betrouwbaarheid en levensduur van uw
apparaat kan vergroten. Bovenop de veiligheidsvoor-
schriften in deze handleiding, moet u ook voldoen aan
de geldende voorschriften van uw land in verband
met het gebruik van het apparaat. Plaats de gebruiks-
aanwijzing in een doorzichtig plastic map om deze te
beschermen tegen vuil en vocht, en bewaar ze in de
nabijheid van het apparaat. De instructies moeten ge-
lezen en nauw gevolgd worden door iedereen vooral-
eer het apparaat te gebruiken. Enkel getrainde perso-
nen die op de hoogte gebracht zijn van de mogelijke
gevaren en risico's mogen het apparaat gebruiken.
De vereiste minimumleeftijd moet worden voldaan.
Als aanvulling op de veiligheidsvoorschriften in deze
handleiding en de speciale voorschriften van uw land,
moeten ook de algemeen erkende technische regels
voor het gebruik van houtverwerkende apparaten in
acht genomen worden.
In deze handleiding hebben wij de onderdelen die
te maken hebben met uw veiligheid met het vol-
gende symbool aangeduid: m
2. Technische gegevens (fig. 1-13)
1. Transportgreep
2. Drukschakelaar
3. Drukregelaar
4. Snelkoppeling (geregelde perslucht)
5. Manometer (ingestelde druk kan worden afgelezen)
6. Manometer (keteldruk kan worden afgelezen)
7. Drukvat
8. Standvoet
9. Afl aatplug voor condensatiewater
10. Wieldeksel
11. Wiel
12. Olieafl aatplug
13. Compressiepomp
14. Persluchtslang
15. Luchtfi lter
16. Oliesluitdop
17. AAN/UIT-schakelaar
18. Oliekijkglas
19. Veiligheidsklep
20. Snelkoppeling (ongeregelde perslucht)
21. Olievulopening
22. Moer (zelfborgend)
23. Veerring
24. Moer
25. Schroef
26. Sluitring

3. Inhoud van de levering

• Open de verpakking en haal het apparaat er voor-
zichtig uit.
• Verwijder het verpakkingsmateriaal evenals de ver-
pakkings- en transportbeveiligingen (indien voorhan-
den).
• Controleer of de inhoud van de levering volledig is.
• Controleer het apparaat en de hulpstukken op trans-
portschade.
• Bewaar de verpakking indien mogelijk tot na het ver-
strijken van de garantietijd.
LET OP
Het apparaat en de verpakkingsmaterialen zijn
geen kinderspeelgoed! Kinderen mogen niet met
kunststof zakken, folies en kleine onderdelen spe-
len! Er bestaat gevaar voor inslikken en
verstikkingsgevaar!

4. Reglementair gebruik

De compressor dient om perslucht te produceren voor
op perslucht draaiende gereedschappen die met een
luchthoeveelheid tot ca. 270 l/min kunnen worden
aangedreven (b.v. bandenvuller, uitblaaspistool en lak-
pistool).
De machine mag slechts voor werkzaamheden wor-
den gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk ander verder
NL/BE
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 109808