Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Conrad G-S350UN Bedienungsanleitung Seite 8

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Toegang tot de netwerkbehuizing
• Navigeer in Windowsexplorer weer naar het station waarin zich de cd bevindt en start het programma
„NAS Client Log In Utility V2.2 Setup.exe".
Zoals al eerder vermeld, kan het bij toekomstige versies voorkomen dat deze bestandsnaam
iets afwijkt.
Indien er opnieuw een melding van het gebruikersaccountbeheer van Windows verschijnt,
bevestig dit nog een keer met een klik op Ja.
• De setup wordt nu uitgevoerd. Volg alle aanwijzingen en sluit de setup af met „Finish".
• Start de software via de toets die zich na de installatie op het bureaublad van uw computer bevindt.
Indien op uw pc een fi rewall actief is, kan het voorkomen dat de software door deze wordt ge-
blokkeerd. Als bij de start van de software een melding verschijnt, moet u het netwerk toegang
verlenen, opdat de software correct functioneert.
• Normaal gesproken wordt in de software nu de NAS getoond. Als dit niet het geval is, klikt u op „Refresh".
Mocht dit niet helpen, controleer dan eveneens de DHCP-instelling in uw router. Hier moet de DHCP-
server actief zijn om de NAS zonder problemen in uw netwerk te integreren.
• Markeer het apparaat in de lijst en klik op de toets „Log In".
• Uw internetbrowser wordt nu automatisch geopend en de aanmeldpagina wordt getoond.
Voer in de betreffende velden als „User Name" „admin" in en als „User Password" eveneens „admin" in.
Bevestig de invoer met „Enter".
Als het geval zich voordoet, dat het aanmeldvenster niet wordt getoond, controleer dan de
veiligheids- en javainstellingen in uw browser. In geval van twijfel gebruikt u voor de confi guratie
een alternatieve browser zoals bijv. Opera.
Eerste confi guratie
Na de eerste aanmelding wordt automatisch de setupwizard gestart. U kunt de setup op elk moment beëin-
digen of ook een afzonderlijk punt met „Skip"overslaan.
• Kies in het eerste venster de juiste tijdzone en bevestig met „Next".
• Vervolgens wordt er vastgelegd hoe de harde schijf wordt ingericht. Aangezien het een behuizing met
slechts één station betreft, kunt u de instelling ongewijzigd laten en vervolgens klikken op „Next".
Klik, om het formatteren te beginnen, in de beide kleine vensters telkens op „Confi rm".
• Verander dan het administratorwachtwoord. Voer eerst één keer het oude wachtwoord „admin" in en aans-
luitend twee keer het nieuwe. Let op, dat het nieuwe wachtwoord uit ten minste 6 tekens moet bestaan.
Bevestig dit weer met „Next".
• Maak nu, indien gewenst, een nieuwe user. Voer hiervoor een gebruikersnaam en twee keer een minimaal
6 tekens lang wachtwoord in. Sla de instelling op met „Next".
• In dit venster kunt u de naam van de NAS wijzigen en vastleggen, of het IP-adres automatisch moet
worden betrokken. Geef het apparaat eventueel een vast IP-adres in het gebied van uw netwerk. Klik ter
afsluiting op „Next".
• De instellingen worden nu in het apparaat opgeslagen en er volgt een herstart. Deze duurt ongeveer 2
minuten.
Na voltooiing wordt u weer naar de startpagina geleid. Voer nu weer de gebruikersnaam en het door u
vastgelegde wachtwoord in.
• U kunt nu alle overige instellingen doorvoeren. Raadpleeg hiervoor ook het Engelstalige handboek van de
fabrikant op de cd.
Naar de fabrieksinstelling terugzetten
U heeft twee mogelijkheden om het apparaat terug te zetten op de fabrieksinstelling. Of via de verlaagd
aangebrachte resetknop, die u op de achterkant van het apparaat boven de USB-poort vindt, of via de
webinterface.
Verbind in beide gevallen het apparaat met de netvoedingadapter en steek deze in een contactdoos. Wacht
ongeveer 2 minuten tot het starten is voltooid.
Houd, om de reset met behulp van de knop uit te voeren, deze langer dan ongeveer 10 ingedrukt. Laat dan
de toets weer los.
Meld u, om de reset in de webinterface uit te voeren, zoals altijd op de NAS aan. Wissel dan naar „System"
en klik op „Reset Settings". Markeer de cirkel en klik aansluitend op „Confi rm".
Het apparaat start opnieuw, dit duurt ongeveer 2 minuten. Zodra de LED weer continu blauw brandt, is het
apparaat weer klaar voor gebruik en op de fabrieksinstellingen (gebruikersnaam „admin" en wachtwoord
„admin") teruggezet.
De gegevens op de harde schijf alsook de door u gemaakt gebruikers worden hierdoor niet
gewist! U moet, om de harde schijf te wissen, deze via het harde schijf-dienstprogramma „Disk"
in de webinterface opnieuw formatteren.
Tips en aanwijzingen
• Een uitvoerig, Engelstalig handboek is in PDF-formaat op de cd opgenomen. Verder kunt u direct in de
webinterface met een klik op de toets „Help"de Engelse hulp voor de webinterface openen.
• Het product is compatibel met Mac OSX en Time Machine. Raadpleeg hiervoor eveneens de handleiding
van de fabrikant.
• Het is mogelijk dat de confi guratie in tegenstelling tot deze handleiding door toekomstige fi rmware-up-
dates wijzigt. Lees dan de handleiding van de fabrikant.
• Het apparaat beschikt over een USB-poort via welke u de geheugenkaart van het apparaat door aanslui-
ting van een externe harde schijf of een USB-stick kunt uitbreiden.
• De geïntegreerde mediaserver heeft als extra nog een eigen confi guratiepagina. Deze kan via het
adres „http://192.168.1.100:9000/" worden opgeroepen. In dit geval moet u natuurlijk in plaats van
„192.168.1.100" het adres van uw NAS gebruiken.
• Open, om in Windows toegang te krijgen tot de vrijgaven van de NAS, de geïnstalleerde „NAS Client Log
In Utility", kies het apparaat en klik op „MyStorage".
Instandhouding
• Laat het product uitsluitend door een vakman of gespecialiseerde werkplaats onderhouden of
repareren. Hiervan is de uit- resp. inbouw van de harde schijf uitgesloten.
• Controleer het product vóór elk gebruik op beschadigingen!
Indien u beschadigingen vaststelt, mag u het product NIET meer gebruiken! Dit kan levensge-
vaarlijk zijn!
• Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als:
- het product zichtbare beschadigingen vertoont
- het product niet of niet juist functioneert (bijv. brandlucht)
- het product onder ongunstige condities werd opgeslagen
• Let er bij het opstellen van het product op dat u de netspanningskabel niet knikt of plet.
Schoonmaken
Koppel het product vóór het schoonmaken los van de stroomtoevoer, trek daarvoor de netvoedingadapter uit
de contactdoos. Verwijder eveneens de RJ45-kabel en alle andere aangesloten kabels.
U kunt stof met behulp van een schone, zachte kwast en een stofzuiger verwijderen.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, hierdoor kan het product verkleuren.
Druk tijdens het schoonmaken niet te hard op het oppervlak, om krassen te voorkomen.
Verwijdering
Verwijder elektrische en elektronische producten niet met het huishoudelijke afval!
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalin-
gen.
Technische gegevens
a) Netwerkbehuizing
Voedingsspanning ........................................ 12 V/DC
Aansluiten ..................................................... 1x RJ45, 10/100/1000 Mbit; 1x USB2.0/1.1
Aansluitingen voor massageheugens ........... 1x USB2.0/1.1
Interne harde schijf ....................................... 3,5" SATA-III/SATA-II/SATA-I, bestandssysteem XFS
Interne interface ............................................ SATA-II
Afmetingen (b x h x d) .................................. ca. 42 x 142 x 208 mm (zonder voet)
Gewicht ......................................................... ca. 584 g (zonder voet)
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf .......... 5 °C .... 40 °C
Omgevingstemperatuur tijdens opslag ......... 0°C tot 60 °C
b) Netvoedingadapter
Voedingsspanning ........................................ 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,65 A
Uitgang ......................................................... 12 V/DC, 2 A
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
V1_1012_01/HD

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis