Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Symboler Och Vad De Betyder; Hantering Som Avfall; Garanti - Märklin 40503 Handbuch

Ic steuerwagen

Werbung

Inhaltsverzeichnis

6. Symboler och vad de betyder

Visar produkternas alla egenskaper ur säkerhetssyn-
punkt och alla hälsorisker vid användandet.
Transformatordriven leksak
max.
Nominell spänning
22 V ~

7. Hantering som avfall

Tänk på miljön: Produkter markerade med den
överkorsade soptunnan får efter att de
förbrukats inte kastas tillsammans med vanliga
hushållssopor. De måste lämnas till en
återvinningscentral för elavfall och elektronik.
Symbolen återfinns på själva produkten, på
förpackningen eller i bruksanvisningen.
Materialet i de markerade produkterna är återvinningsbart.
Genom att lämna dem till återvinning lämnar vi alla ett viktigt
bidrag till skyddet och bevarandet av vår egen miljö. Du kan
vända Dig till de miljöansvariga på Din hemkommun för
vidare upplysningar om närmsta återvinningscentral.
Mer information:
www.maerklin.com/en/imprint.html

8. Garanti

Utöver den vanliga, lagstadgade, nationella garantin lämnar
firma Märklin & Cie. GmbH gentemot Märklinhandlarna en
extragaranti vid köp av en Märklinprodukt, en fabriksgaranti
på 24 månader från köpdagen enligt villkoren som följer.
Med denna finns, oberoende av inköpsorten, möjlighet att
26
även direkt hos firma Märklin, som tillverkare av produkten,
kunna reklamera fel eller störningar. Märklin tillverkargaran-
ti gäller endast för modellernas tekniska delar. Eventuella
synbara fel eller vid ofullständiga produkter skall reklamati-
on göras hos den handlare där varan köpts.
Garantivillkor
Denna garanti gäller för produkter från Märklin sortiment
och reservdelar som har köpts hos Märklinhandlare världen
över. Som köpbevis räknas antingen det av Märklinhand-
laren komplett ifyllda garantibeviset eller köpkvittot. Därför
rekommenderar vi att alltid bevara garantibeviset tillsam-
mans med köpkvittot.
Garantiomfattning / undantag
Garantin omfattar beroende på tillverkarens beslut, kost-
nadsfri åtgärd av eventuella störningar eller kostnadsfri
ersättning av skadade delar, som bevisligen kan tillskrivas
konstruktions- eller materialfel, inklusive servicen som
krävs. Ytterligare krav är uteslutna.
Garantianspråken förfaller
• Vid störningar som beror på förslitningar eller vid vanlig
slitage på komponenterna
• Om inmontering av särskilda elektronikelement i motsats
till tillverkarens anvisningar görs av personer som saknar
auktorisering till detta
• Vid användning i andra än de från tillverkaren avsedda
driftområden
• Om de av tillverkaren i bruksanvisningen lämnade hänvis-
ningarna inte har följts

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis